Referat af borgermøde - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Referat af borgermøde - Vejdirektoratet

VVM-undersøgelse for Brande Omfartsvej

Referat af borgermøde

Sted

Hotel Dalgas, Storegade 2, Brande

Tid

Torsdag 6. december 2007 kl. 19.00-21.00

Antal deltagere

ca. 80

1 Velkomst

Formand for Teknik og Miljø i Ikast-Brande Kommune Uffe Henneberg bød velkommen til

borgermødet i Brande.

2 Introduktion

Planlægningschef i Vejdirektoratet Ole Kirk gav herefter en kort introduktion af baggrunden for at

igangsætte en VVM-undersøgelse af Brande Omfartsvej.

3 Orientering om den aktuelle undersøgelse

Projektleder Lene Nøhr Michelsen fortalte i hovedtræk hvordan VVM-undersøgelsen skal

gennemføres. Præsentationen kan ses ved at trykke her.

4 Spørgsmål og debat

Verner Porsbjerg spørger om det er helt fastlagt at udvidelsen af omfartsvejen skal ske på

vestsiden. Samtidig kunne han fortælle at der i sommer havde været uanmeldt besøg i drivhuset på

jagt efter frøer. Endeligt ville han gerne vide om der i modsætning til tidligere vil blive lyttet til

borgerne.

Ole Kirk understregede at Vejdirektoratet lytter til alle henvendelser, og vi besvarer dem alle. Der

kan være modstridende interesser, der gør at det ikke er muligt at være imødekommende over for

alle.

Da der blev gennemført VVM for omfartsvejen blev det oplyst at en fremtidig udbygning til

motorvej skulle ske på vestsiden. Denne vejudvidelse er delvis planlagt, men der måtte på

daværende tidspunkt ikke bruges flere penge på f.eks. at opføre broerne med plads til 2 ekstra spor.

Men omfartsvejen og de skærende veje er anlagt med tanke på at udbygge vejen til motorvej i

vestsiden. Ole Kirk lovede at udbygning af omfartsvejen på østsiden vil blive medtaget i

undersøgelsen som et alternativ, så konsekvenserne heraf kan blive belyst.


Ole Kirk undskyldte besøget på ejendommen (og i drivhuset) og forklarede at det naturligvis ikke er

normalt praksis, hvilket vil blive indskærpet overfor Vejdirektoratets konsulenter.

Jakob Madsen, Brande Elværk, fortalte kort om vandkraftværket, som er et museumskraftværk,

der producere lidt strøm. Det er desuden et attraktivt naturområde tæt på Brande. Derfor henstilles

det, at området inddrages i undersøgelseskorridoren og at der laves støjbekæmpelse.

Ole Kirk svarede at undersøgelserne også vil omfatte dette område og at de støjmæssige

konsekvenser af en motorvej vil blive belyst på hele strækningen.

Niels Laursen, Skovbrynet, spurgte om der vil blive lavet støjmålinger, da vi allerede i dag er

generet af støjen.

Lene Nøhr Michelsen svarede at vi beregner støjen, da det bl.a. ikke er muligt at måle på en

fremtidig situation. Støjen bliver beregnet for både 0-alternativet, hvor trafikken er fremskrevet til

2020 uden udbygning, og for udbygningsforslaget. Herefter bliver det vurderet om der er behov for

støjdæmpende indsatser.

Jens Thomsen spurgte om den asfalt, der ligger på omfartsvejen i dag, er en støjreducerende

belægning.

Lene Nøhr Michelsen svarede at det er en normal belægninger, der er på omfartsvejen i dag. Hvis

der anvendes en støjreducerende belægning, en såkaldt tyndlagsbelægning med forholdsvis lille

stenstørrelse, kan det betyde en reduktion på 2-3 dB i forhold til en normal belægning.

Jan Lorenzen spurgte om man har overvejet at reducere hastigheden på omfartsvejen pga.

støjgener.

Ole Kirk svarede at udbygningen til motorvej tværtimod betyder, at hastigheden skal sættes op. Det

skal undersøges om hastigheden kan sættes op fra 80 km/t, som det er tilladt at køre i dag, til

110/130 km/t, som det er tilladt at køre på motorvej. Støjgenerne fra motorvejen må reduceres på

anden vis, f.eks. i form af støjreducerende belægning og støjafskærmning.

Jens Erik Kongsted spurgte om hvilke muligheder man har som enkeltliggende ejendom med

hensyn til støjgener. Ejendommen ligger meget tæt på omfartsvejen, som her ligger på en 7 m høj

dæmning.

Lene Nøhr Michelsen svarede at det kan være vanskeligt at støjdæmpe enkeltliggende ejendomme.

Søren Baumgarten tilføjede at det i visse situationer er muligt at få erstatning for støjgener. Det

kan dog ikke lade sig gøre i alle tilfælde, da det af Højesterets domme fremgår at man må tåle den

støj, som skyldes den samfundsskabte udvikling i trafikken. Der skal altså være andre forhold som

bevirker, at der kan gives erstatning for støjgener.

John Nielsen spurgte om der er grænser for støj fra veje.

Vejdirektoratet

side 2 af 5


Lene Nøhr Michelsen svarede at Vejdirektoratet tilstræber at overholde den vejledende

grænseværdier for boliger, når motorvejen passere forbi samlede boligbebyggelser. Miljøstyrelsen

har udsendt en ny vejledning i sommer, hvor den vejledende grænseværdi for boliger er 58 dB for

Lden, hvilket svarer til den gamle værdi på 55 dB for LAeq.

Peder Rasmussen, Skovbrynet, spurgte om hvorfor der blev nævnt 58 dB og ikke 55 dB, som der

står angivet i lokalplanen. Han ville også gerne vide om der ikke kunne sættes en støjskærm op.

Lene Nøhr Michelsen svarede, at forskellen skyldes at Miljøstyrelsen har indført en ny indikator til

at beskrive støjniveauet, der bedre svarer til den gene, vi oplever. Det betyder, at støjen bliver

beregnet i 3 perioder (dag, aften og nat, hvilket på engelsk er day, evening, night forkortet til den),

og der bliver tillagt 5 dB om aftenen og 10 dB om natten, hvor vi er mest generede. Derfor er der

samtidig indført en ny grænseværdi for Lden, som er lig med 58 dB, og det svarer til den gamle

værdi på 55 dB for LAeq.

Frede Mortensen, Brande Håndværker- og Borgerforening, bemærkede at der mangler en

begrundelse for at udbygningen skal ske i den indvendige (vestlige) side af omfartsvejen. Der er

mange der ønsker at udbygningen i stedet skal ske i den udvendige (østlige) side af vejen. Han

spurgte også om de nuværende tilslutningsanlæg bevares.

Ole Kirk svarede at Vejdirektoratet vil undersøge mulighederne for en udbygning på den

udvendige side af omfartsvejen. Han understregede at det er den indvendige udbygning, der er

planlagt, og at der kan være store økonomiske konsekvenser forbundet med en udvidelse til den

anden side. Ole Kirk kunne oplyse at der er ingen planer om at reducere antallet af

tilslutningsanlæg, når vejen udbygges til motorvej.

John Nielsen spurgte om der er foretaget støjmålinger på omfartsvejen i dag.

Lene Nøhr Michelsen svarede at der er gennemført en støjkortlægning af statsvejnettet, og altså

også omfartsvejen. Den viser at der ikke er boliger med meget høje støjniveauer. Vejdirektoratet

anvender beregninger til at beskrive de støjmæssige konsekvenser, da der erfaringsmæssigt er god

overensstemmelse mellem måling og beregning. Samtidigt er det ikke muligt at måle støj i

planlægningssituationer.

Niels Laursen spurgte om hvordan den indvendige udvidelse kan være planlagt, når der ikke måtte

forberedes noget i forbindelse med at omfartsvejen blev anlagt.

Ole Kirk svarede at Vejdirektoratet ikke måtte forberede en fremtidig udvidelse til motorvej hvis

det havde økonomiske konsekvenser, men at bl.a. længdeprofilet for de skærende veje er forberedt

til en indvendig udvidelse.

Jørn Thomsen (?) spurgte om Vejlevej bliver lagt tilbage i den oprindelige linjeføring.

Ole Kirk svarede at når motorvejen mellem Give og Brande åbnes, bliver Vejlevej retableret til

kommunevejstrafikken. Niels Jørgen Larsen tilføjede at den nuværende traktorvej så samtidig vil

blive nedlagt.

Vejdirektoratet

side 3 af 5


Thomas Mathiasen gjorde opmærksom på at han netop havde plantet træer langs omfartsvejen, da

en udbygning til motorvej altid har været planlagt på den indvendige side.

Jens Erik Kongsted spurgte om hvordan grænsen for støjgener defineres, og hvornår det er muligt

at få erstatning.

Søren Baumgarten svarede, at muligheden for erstatning bliver vurderet ud fra de konkrete

forhold, som f.eks. ejendommens placering, aktiviteter på ejendommen, afstand til vejen etc. Der er

ikke noget entydigt svar på spørgsmålet.

Ole Kirk supplerede med at det er Ekspropriationskommissionen som fastlægger erstatningen. Uffe

Henneberg tilføjede at fordi man som enkeltliggende ejendom står alene, betyder det ikke at der

ingen klagemuligheder er. Man kan klage og påklage afgørelserne, hvis man føler sig forulempet.

Jens Studsgaard spurgte om det ikke er korrekt at der kan anvendes mindre horisontalkurverne på

motorveje end på motortrafikveje. Hvis det er tilfældet, vil han foreslå at der ved Gormosen udvides

på den indvendige side, og der ved Brande Badesø udvides på den udvendige side.

Ole Kirk svarede at det er korrekt at der kan anvendes mindre horisontalkurver på motorveje, da

der pga. adskillelse af de to kørselsretninger ikke er behov for samme overhalingssigt.

Peder Rasmussen spurgte hvad der i forbindelse med udbygningen vil ske med badesøen.

Lene Nøhr Michelsen svarede at der både er plads til søen og til motorvejen. En udbygning vil

stort set betyde at det eksisterende hegn lags omfartsvejen flyttes 15 m mod vest. Hun tilføjede at

Vejdirektoratet er opmærksom på at mange i Brande er glade for badesøen og at den vil blive

behandlet derefter i undersøgelsen.

Niels Laursen spurgte om forskellen på 55 dB og 58 dB, der er blevet nævnt i aften.

Ole Kirk svarede at vi er kede af at have skabt forvirring, men det skyldes at vi har indført en ny

indikator for støj Lden og en tilhørende vejledende grænseværdi på 58 dB. Det er sket i sommer, og

indtil da var vores støjindikator LAeq, hvor den tilhørende grænseværdi var 55 dB. Selvom støjen er

beskrevet på forskellig måde, vil der ikke være forskel på den støj man hører. Det er alene et

spørgsmål om beregningsteknik.

Bjarne Jensen spurgte om der er lavet beregninger for hvad udbygning af rute 18 vil betyde for

trafikken på Vejlefjordbroen. Han vil i stedet foreslå at der anlægges en ny motorvej fra Give over

Billund til Lunderskov.

Ole Kirk kunne med hjælp fra Niels Jørgen Larsen oplyse, at udbygningen af rute 18 vil betyde en

overflytning af 3.000 biler pr. døgn til Vejlefjordbroen. Han tilføjede at den foreslåede motorvej

svarer til H-linjen, som regeringen i 1996 fravalgte, da de ikke ønskede at bygge en ny vej over

Vejle Ådal. Endvidere er det planlagt at udvide motorvejen mellem Vejle N og Skærup til 6 spor.

Per Andersen, Skovbrynet spurgte om hvordan trafikken bliver afviklet i anlægsperioden.

Vejdirektoratet

side 4 af 5


Ole Kirk svarede at trafikken vil blive opretholdt i anlægsperioden, og at det vil blive skitseret i

VVM-redegørelsen.

Niels Houlberg konstaterede at de profilerede kantstriber (rumleriller) på den nye motorvej mod

Herning er meget generende for naboerne.

Ole Kirk svarede at der af hensyn til trafiksikkerheden, for at hindre frontal sammenstød, benyttes

rumleriller på motortrafikveje. Rumlerillerne bliver fjernet i forbindelse med ombygningen til

motorvej.

Niels Houlberg gav udtryk for at udbygningen af omfartsvejen bør ske på den udvendige side, da

der ikke bor nogen på den side af omfartsvejen.

Uffe Henneberg svarede at det var et markant synspunkt, og Ole Kirk bemærkede at synspunktet

er noteret.

5 Afslutning

Uffe Henneberg sagde tak for deltagelse i debatten og Ole Kirk afsluttet mødet med at gentage at

idéer, forslag og synspunkter kan sendes til Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen, Niels

Juelsgade 13, Postboks 9018, 1022 København K eller vd@vd.dk senest den 9. januar 2008.

Vejdirektoratet

side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines