Peder Syv Posten - Peder Syv Skolen

pedersyvskolen.dk

Peder Syv Posten - Peder Syv Skolen

PEDER SYV SKOLEN

Peder Syv Posten

Nr. 1 / Oktober Skoleåret 2007/08

Nogle af klasserne i overbygningen stiftede under naturvidenskabsfestivalen

bekendtskab med et vandrensningsanlæg, som kan sikre rent drikkevand i

katastroferamte områder. Normalt vil vi stærkt fraråde eleverne at slukke tørsten i vand

fra andedammen, men gennem et lifestraw kan man trygt smage på det plumrede vand.

Mick og flere kammerater fra 7.a vovede sig ud i forsøget.

Foto: Dennis Carlsen

Indhold

Skoleledelsen side 2 Elevrådet side 6

Skolebestyrelsen side 4 Lejrskole side 6

Fokus på uddannelse side 5 Naturvidenskabsfestival side 7

S-klasserne side 5 Kalender side 8


Nr. 1 oktober 2007 Peder Syv Posten Side 2

Skoleledelsen

Efter en dejlig sommerferie er vi nu godt i gang igen med skoleåret 2007-2008.

Personalesituationen:

Lige før ferien fik viceinspektør Hans Stokholm ny stilling. Han er blevet skoleleder i

Næstved. Vi fik sagt Hans tak for den store arbejdsindsats på Peder Syv Skolen og

ønsket masser af held og lykke med de nye udfordringer. Stillingen er nu slået op,

således at vi hurtigst muligt kan få ansat en ny viceinspektør.

I løbet af sommeren fik lærer Anne Klein også nyt arbejde. Vi fik heldigvis besat

stillingen hurtigt, således at Sanne Thrane allerede er startet på skolen. Vi er meget

glade for, at Sanne er begyndt hos os. I år skal Sanne fortrinsvis arbejde på 2. årgang.

Endelig har Britta Nielsen pr. 1/10 fået nyt arbejde. I stedet for hende starter Dennis

Rasmussen pr. 1/11.

Lige før sommerferien fik skolen nogle ekstra timer. I de timer har vi ansat Bjarne

Nielsen.

Vore to ny børnehaveklasser er kommet godt i gang med de nye lærere. Vi er glade

for, at vi nu har assistenter. Det er bestemt med til at lette overgangen til skolen for

det enkelte barn.

Indbrud:

Vi har i løbet af sommerferien haft indbrud på skolen, og desværre er alle stolene på

lærerværelset blevet stjålet. Vi havde for et par år siden købt nye, pæne stole. Så det

var rigtig ærgerligt at komme og opdage, at de nu alle var væk. Det er selvfølgelig

meldt til politiet, men hvis I har set eller hørt noget, hører vi gerne fra jer.

Kvalitetsrapport:

I juni afleverede vi den første kvalitetsrapport til Skoleforvaltningen. Vi har nu fået

forvaltningens kommentarer dertil. Der var tilfredshed med skolens niveau og

dokumentationer. Skolebestyrelsen og lærerne skal nu arbejde videre med

kommentarerne og drøfte justeringer og forbedringer. Forvaltningen kommer

ligeledes på besøg på skolen i løbet af november for at drøfte skolens dagligdag og

indsatsområder.

Karakterskala:

I dette skoleår skal folkeskolerne indføre de nye karakterer. I kan se en oversigt på

skolens hjemmeside eller på undervisningsministeriets. I er også, eller vil blive det,

orienteret af klassens lærere.

Trafik:

Også i år henstiller vi til jer alle om at være med til at sikre hver eneste elev en sikker

vej til og fra skolen. Det gælder derfor om at være særlig opmærksom på


Nr. 1 oktober 2007 Peder Syv Posten Side 3

Skoleledelsen (fortsat)

parkeringspladsen, ikke mindst lige før klokken 8 om morgenen. Vi ved, der er for få

pladser, og skolebestyrelsen arbejder også i år for bedre forhold. Men I kan hver især

medvirke, f.eks. ved at I ikke sætter jeres barn af lige ud for indkørslen.

Vi har nu fået sat bomme op for at sikre større sikkerhed i skolegården. Der var en

del arbejdskørsel, og der blev ikke altid taget lige stort hensyn til, at det er en

skolegård. Vi er derfor meget glade for, at servicepersonalet kan styre vareleveringen

i gården i større grad.

Arbejdstelefonnumre:

Vi har allerede været ude for flere tilfælde, hvor vi i løbet af skoledagen skulle have

fat i jer, men ak, vi havde ikke noget telefonnummer, fordi I havde skiftet arbejde. Vi

beder derfor igen om, at I husker at give kontoret besked ved ændringer.

Rygning:

Som I alle ved, er der i Danmark indført en ny rygepolitik. Dette betyder også, at

politikken på skolen er blevet skærpet. Der må ikke ryges på skolen, altså heller ikke

om aftenen eller i weekenden, når I besøger skolen i et eller andet ærinde. Vi beder

jer om at overholde forbudet, således at vi kan leve op til intentionerne om at være et

godt forbillede for børnene.

Elevplaner:

I dette skoleår skal elevplanerne udarbejdes i foråret. Vi tager stadig gerne mod

kommentarer til forbedringer på området, således at vi kan udvikle et værktøj til gavn

for den enkelte elev og samarbejdet mellem skole og hjem.

Lejrskoler:

Alle elever skal jo nu på lejrskole to gange i skoleforløbet. På Peder Syv Skolen skal

eleverne af sted i 4/5 klasse og igen i 7/8 klasse. Vi har netop haft de to 5. klasser af

sted. Det har været to gode lejrskoler, og det har været en udpræget succes at være af

sted med eleverne i den alder.

Med ønsket om et godt og positivt skoleår

Lene Hasling,

Skoleleder


Nr. 1 oktober 2007 Peder Syv Posten Side 4

Skolebestyrelsen

Vi har haft det første møde i det nye skoleår og primært drøftet 2 emner:

1. Den kvalitetsrapport, som Folketinget har bedt skolerne om at udarbejde.

2. Principper for skole/hjem-samarbejdet.

1) Der lægges vægt på beskrivelsen af det faglige niveau under tre hovedgrupper:

a) Rammebetingelser - økonomi, elevtal, IT.

b) De pædagogiske processer - undervisningens indhold, tilrettelæggelse,

organisering.

c) Resultater - prøver og tests.

Se skolens hjemmeside for nærmere beskrivelse under information.

I skolebestyrelsen har vi kommenteret forvaltningens svar på kvalitetsrapporten

med forslag til forbedrede vilkår for selve udarbejdelsen, så billedet af Peder Syv

Skolens faglige niveau belyses på den mest konstruktive og brugbare facon.

2) Vi tager atter fat på principperne for skole/hjem-samarbejdet og vil gerne sammen

med jer forældre skabe en overordnet rød tråd, hvor vi tager hensyn til skolens

værdigrundlag med handlinger, der understøtter værdigrundlaget. Der er masser af

emner at tage fat på; f.eks. forældremøder, skole/hjem-samtaler og

forældrearrangementer – hver især områder, hvor vi har mulighed for at styrke den

gode dialog til fremme af børnenes læring og trivsel.

Venlig hilsen,

Skolebestyrelsen

MORGENTRAFIK: Nu holder den mørke og kolde tid sit indtog, og derfor vil

skolebestyrelsen opfordre jer forældre til at være behjælpelige med, at jeres børn får

lygter – tændte lygter for og bag – på deres cykler, når de kører i skole om morgenen.

En cykelhjelm på hovedet pynter ikke, men den hjælper, hvis uheldet alligevel skulle

være ude.

Vi skal også opfordre til, at I tænker over en fornuftig og betænksom trafikadfærd på

skolens parkeringsplads, når I kører jeres børn til skole i bil. Vi skal helst undgå

”trafikkaos” og uheldige færdselssikkerhedsmæssige situationer, samt spare

skolelederen og landbetjenten for unødigt arbejde med trafikregulering. Så brug

venligst parkeringsbåsene, når I sætter jeres børn af.

Desværre fik vi afslag fra den tidligere Ramsø kommune om økonomisk støtte til en

trafiksanering af parkeringspladsen, således at specielt morgentrafikken til skolen kan

komme til at glide mere trafiksikkert og hurtigt. Vi vil dog fortsat arbejde med sagen.

Jørgen Petersen,

Skolebestyrelsen


Nr. 1 oktober 2007 Peder Syv Posten Side 5

Fokus på uddannelse

Tirsdag den 20. november 2007 afholder Ungdommens Uddannelsesvejledning en

uddannelsesmesse ”Fokus på uddannelse”, hvor der vil være lejlighed til at møde

repræsentanter fra alle ungdomsuddannelserne i Roskilde-området, efterskoler,

ungdomshøjskoler, 10.klasse centre, sprogskoler mv. Messen finder sted på Roskilde

Tekniske Gymnasium, Maglelunden 4, Roskilde fra kl. 16.30-20. Jeg håber, rigtig

mange elever fra de ældste årgange og deres forældre vil benytte denne chance til at

få informationer om mulige uddannelsesretninger.

I en årrække har der været arrangeret uddannelsesmesser rundt om i landet, hvor alle

de almindelige ungdomsuddannelser har præsenteret deres tilbud. I år besluttede 4

sjællandske UU-centre at lave en tilsvarende messe for unge med særlige behov. Den

fandt sted på Ådalskolen i Ringsted den 15.september. De ældste specialklasseelever

havde skoledag denne dag, idet de som en del af deres uddannelsesorientering skulle

besøge udstillingen. Der var mange tilbud: produktionsskoler, efterskoler,

erhvervsskoler, værkstedsskoler og tilbud til unge med specifikke vanskeligheder, i

alt mere end 50 stande. Der var mange unge, forældre og fagfolk. Det summede af

aktivitet, og det var undertiden svært at trænge igennem til standene. Der er ingen

tvivl om, at der er behov for en sådan uddannelsesmesse ”Ud i fremtiden”.

Inge Mølgaard,

Uddannelsesvejleder

S-klasserne

Igen i år er der startet en 1. specialklasse, og med de nye elever i flere af klasserne er

der nu 74 elever fordelt på 12 klasser. Velkommen til nye elever og forældre.

Skolen har sagt farvel til 2 elever, den ene har fået job, og den anden er startet på

produktionsskole.

Lørdag den 15.9.07 var de ældste elever til UU-messe i Ringsted. Læs om den under

”Fokus på uddannelse” ovenfor.

Ulla Juel Thomsen,

Afdelingsleder


Nr. 1 oktober 2007 Peder Syv Posten Side 6

Elevrådet

Nu er der nyt fra elevrådet, vi har lige været på hyttetur, hvor vi snakkede om, hvad

det vil sige at være i elevrådet. Vi fik valgt, hvad der skulle vælges, og vi talte om,

hvad elevrådet skal arbejde med i dette skoleår. Vi snakkede om ting, der kunne blive

bedre her på skolen, og det skal vi arbejde videre med, så hvis I ude i klasserne har

tænkt på noget, der kan blive bedre, må I sige det til jeres repræsentanter. Om aftenen

fik vi besøg af Lene Hasling, som spiste med. Efter maden viste vi nogle sketch for

hinanden og for Lene. Sketchene handlede om ting, vi synes, der kan blive bedre her

på skolen. De handlede bl.a. om morgensamling, for varm mælk, bodens udvalg,

trafiksikring i svingene og hvor man må ryge, alt dette vil vi arbejde videre med i

dette skoleår.

Formand for elevrådet: Helena fra 8.A og næstformand for elevrådet: Anders fra 6.A

Mange hilsner,

Elevrådet

Naturvidenskabsfestival

3-6 klasserne er blevet undervist af Cirkus

Naturligvis, som er studerende fra Københavns

Universitet. De har lært om dybhavsfisk,

gletschere, betingelser for liv og syre/baser.

Indskolingen har arbejdet i 4 værksteder: dyr i

skolesøen, isværksted, malerier med hav og fisk

og et vandværksted.

Mange steder i Danmark har der været fokus på

naturvidenskab i uge 39. Også på Peder Syv

Skolen har alle klasser beskæftiget sig med har

”IS OG VAND”.

Lige fra vandets kredsløb, vejrmålinger, forsøg

med is og vand, til renseanlæg, Grønland,

hydraulik, vandstafet og sæbebobler.

Flere klasser har deltaget i det videnskabelige

eksperiment, hvor de skulle måle bakterier i

drikkevand. Drikkevand fra hanen, fra

koldtvandsbeholderen, fra drikkedunken m.v.

Resultaterne blev sendt til teknologisk institut.

Se mere www.formidling.dk.

Jesper Sonne,

Skolebiblioteket


Nr. 1 oktober 2007 Peder Syv Posten Side 7

5. b’s lejrskole til Bornholm den 2/9 – 7/9 2007

Søndag aften kl. 23.00 begyndte med

21 maver, der var sprængfyldte med

sommerfugle. Hele klassen skulle sejle

med natfærgen fra Køge Havn til

Rønne, og alle var meget spændte.

Men det var svært at sove på færgen,

var de fleste enige om. Vi skulle sejle i

6 ½ time, så det var nok en god idé at

få sovet en smule.

Da vi om morgenen kom til Rønne

blev vi i bus kørt til pension

Solgaarden i Årsdale. Efter

morgenmaden slappede vi lidt af og sov måske, inden vi gik turen til Svaneke (3 km).

Her besøgte vi et glaspusteri og bolsjefabrikken, inden vi gik tilbage til aftensmaden.

Tirsdag stod vi op kl. 7 og fik

morgenmad, inden turen gik til

Hammershus, hvor vi løste nogle

opgaver. Så vandrede vi videre til den

lille fiskerby Vang og videre til Jons

Kapel. Vi fik godt nok gået en del den

dag.

Onsdag skulle vi på cykeltur på lejede

cykler (flotte og næsten nye). Turen

gik via Nexø, hvor vi shoppede og

skrev kort til vores forældre, videre til

Paradisbakkerne, hvor vi var oppe at

rokke på Rokkestenen. Cyklerne bragte os til Listed, hvor hyggede og legede en

times tid, inden vi knoklede til Svaneke, hvor vi spiste røget sild. Uhm!! Hjemturen

gik forbi en mølle, der stadig kunne male mel. Det var spændende for de fleste.

Torsdag steg vi igen på en bus, der kørte os først til Lilleborg og videre til Natur

Bornholm, hvor vi bl.a. var inde i en ”tidsmaskine”. Så besøgte vi Rytterknægten,

Bornholms højeste punkt, samt Kongemindet, inden vi vandrede igennem

Almindingen til Ekkodalen. Der var ikke meget ekko at høre. På hjemturen løste vi

opgaver i Østerlars Rundkirke og besøgte Gudhjem. Om aftenen havde lærerne

forberedt et aften-stjerne-orienteringsløb. Det var spændende og mørkt.

Fredag skulle vi lidt tidligere op for at pakke, spise og rydde op. Så steg vi på en bus,

der kørte os til hurtigfærgen i Rønne. Her var overfarten kun på godt en time til Ystad

i Sverige. Vi kørte altså igennem Sydsverige, over Øresundsbroen og ind til

Københavns Hovedbanegård. Herfra gik turen med tog det sidste stykke hjem til

Viby, hvor de fleste blev hentet af deres forældre.

Det havde været en rigtig god tur!

Skrevet af Anna & Julia, 5.b


Nr. 1 oktober 2007 Peder Syv Posten Side 8

Kalender

12.10.07 Motionsdag 8.00-11.30

13.10.07 – 21.10.07 Efterårsferie

25.10.07 Omfotografering

29.10.07 – 02.11.07 Erhvervspraktik 8.cd, 9.c og 10.c

29.10.07 Ekskursion 3.a, 3.b, 4.c

30.10.07 SSP-møde

05.11.07 Ekskursion 5.a

08.11.07 F-dag 8.00-12.45

12.11.07 Ekskursion 7.c, 7.d

12.11.07 Dialogforum for Skolebestyrelsen

14.11.07 Karakterblade udleveres

14.11.07 Elevrådsmøde

15.11.07 Ekskursion 5.a

15.11.07 17-18: Arrangement for kommende bh.kl.forældre

19.11.07 Ekskursion 8.a

20.11.07 Skolebestyrelsesmøde

20.11.07 16.30-20: Fokus på uddannelse, Maglelunden 4 i Roskilde

(for 9. årgang + forældre)

26.11.07 Ekskursion 9.a

27.11.07 SSP-møde

03.12.07 F-dag. Juleklippedag m.m.

04.12.07 Deadline for indlæg til Peder Syv Posten

06.12.07 Elevrådsmøde

13.12.07 Luciaoptog med 3. klasserne

18.12.07 Skolebestyrelsesmøde

21.12.07 Juleafslutning 8.00-11.20

03.01.08 Første skoledag efter jul

Indlæg sendes til Peder Syv Skolen att. Peder Syv Posten, Ørstedvej 63B, 4130 Viby Sj -

gerne som Word-dokument på diskette.

Indlæg kan også sendes til margit.hartmann@skolekom.dk

Deadline for indlæg til næste nummer: 4. december 2007

Redaktion: Margit Hartmann

More magazines by this user
Similar magazines