Agendaer til eksamen - Hjemmeside for familien Rosengaard

rosengaards.dk

Agendaer til eksamen - Hjemmeside for familien Rosengaard

Hobby eller erhvervsvirksomhed

Vurder

NÆRING ELLER SPEKULATION

Faktiske driftsresultater → er det muligt at opnå acceptable driftsresultater

Professionelle tilsnit → drives virksomheden forsvarligt indenfor erhvervet sædvanlige driftsform.

Definition selvstændig virksomhed:

For egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter, og med det formå at

indvinde økonomisk udbytte.

Herefter vurder om næring eller spekulation

Næring

Professionel tilrettelagt virksomhed med systematisk indkomsterhvervelse for øje.

Momenter

Systematisk

Antallet af handler

Regelmæssighed

Omfang og systematisk karakter

SKY uddannelse og professionel tilgang

Indtægternes betydning for SKY økonomi.

Spekulation

Erhvervet med videresalg for øje med ønsket om at opnå fortjeneste.

Momenter

Besiddelses tidens længde

Formuegodets faktiske anvendelse

Deltagerkredsen i købet

Aktivets karakter.


Man kan ikke blive spekulant, hvis man ikke var det ved købet jf. praksis

Men man kan godt gå den anden vej.

Man kan ikke lave spekulations beskatning jf. SL § 5 hvis omfattet af ejendomme, aktier, fordringer og

afskrivninger.


VIRKSOMHEDSOMDANNELSE – PERSONLIGT EJET VIRKSOMHED

Afståelsesprincippet

Ejeren sælger virksomhed til et selskab som han selv ejer alene eller f.eks. en nærtstående.

Virksomheden er ophørt og ophørsbeskattes.

Set for sket mellem interesseforbundne parter → behov for armslængdevilkår ved salget.

Skattefri virksomhedsomdannelse jf. Virksomhedsomdannelses loven

Omdannes til et selskab uden nogen form for ophørsbeskatning af virksomhedens ejer → selskabet

succederer i virksomhedens skattemæssige stilling

Betingelser jf. bl.a. VOL

Personlig ejet virksomhed f.eks. enkeltmandsvirksomhed, I/S og K/S

Ejer fuldt skattepligtig

Overdrages til nyt selskab eller tomt selskab.

o Der skal jf. VOL § 1 stk.1 ske omdannelse til A/S eller ApS

Alle aktiver og passiver overdrages – men ikke tab

Ved flere ejere (VOL § 2 stk. 2)

o De skal vederlægges i forhold til deres andele i den virksomhed der afstås.

Et underskud kan ikke overføres til selskabet jf. VOL § 8 stk. 1

o Tidligere ejer kan forsat fradrage underskud jf. PSL § 13


Før generationsskiftet → KSL § 33c stk. 2

GENERATIONSSKIFTE

Krav om at overdragelse sker til børn, børnebørn med flere jf. BAL § 22 stk. 1 litra d.

Overdrageren - Fortjeneste beskattes ikke

Erhverver – succederer i overdragerens stilling.

Efter generationsskiftet → ABL § 34 stk. 2

Krav om at overdragelse sker til børn, børnebørn med flere jf. BAL § 22 stk. 1 litra d.

Overdrageren - Fortjeneste beskattes ikke

Erhverver, succederer i overdragers stilling


FONDE

Selvstændigt skattesubjekt → Fondsbeskatningsloven jf. FBL § 1

HR: Fonde efter FBL beskattes efter samme regler som SEL.

U1: Visse indtægter beskattes ikke

U2: Videre fradrags mulighed end selskaber.

Typer:

Fonde

o Have en formue

o Til bestemt formål

o Selvstændig ledelse

o Selvstændigt rets subjekt

o Ingen udenfor fonden har ejendomsret til fondens formue

Brancheforeninger

o Varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser

o Ikke aftaler om løn og vilkår

Arbejdsmarkeds sammenslutninger

o Arbejdsgiver foreninger og fagforeninger.

o Understøtter medlemmer under faglig konflikt.

Beskatning

Indtægter

Vurder

Koncernselskabs aktier

Datterselskabs aktier → man skal eje minimum 10 %

o FBL § 10 → SEL § 13 stk. 1 nr. 2 → fonde beskattes ikke af koncern og datterselskabs

aktier (ejer 10 % jf. ABL § 4,a)

Porteføljeaktie → under 10 %

Udgifter

Årligt bundfradrag på 25.000 jf. FBL § 3 stk. 2

Beskattes som selskaber med 25 %


Fonde kan fradrage uddelinger

Betingelserne efter FBL § 4

Krav til uddeling

Vurder

Tilgodese ubestemt kreds efter objektive kriterier

Til personer eller institutioner som er i økonomisk trang → almenvelgørende

Blot formålet kan karakteriseres som nyttigt → almennyttigt

o F.eks. sygdomsbekæmpelse, sociale, miljø, idræt og dyreværn mm.

uddeling (de ydelser som fonden afholder mht. formål),

driftsomkostning

formuedisposition (f.eks. køb af lejlighed)


Vurder

AKTIER

1. Er der tale om næringsaktie eller andre aktier (spekulation)

2. Er ejer et selskab eller en person

Næring aktie

+ skat

Almindelig aktie

Person

+ skat → LL § 16a

Udbytte optil 48.300 →28 %

Udbytte over 48.300 → 42 %

Selskab

SEL § 13 stk. 1 nr. 2

Hvis ejer under 10 % → + skat

Hvis ejer over 10 % → - skat

Opgørelsesprincipper

Hvornår

Realisationsprincippet

o +/- på aktie medregnes når +/- aktie realiseres

o FIFO princippet

Lagerprincippet

o +/- opgøres som forskellen mellem primo og ultimo værdi pr. år.

Hvordan

Gennemsnitsmetoden (HR)

o Anskaffelsessum for en solgt aktie er lig gennemsnittet af anskaffelsessummen for alle aktier

uanset anskaffelsestidspunkt.

Aktie for aktie metoden (U)

o Anskaffelsessum – afståelsessum = avance for den enkelte aktie.


Hvis skyldsforhold → KGL.

Typer jf. KGL § 1 stk. 1

KURSGEVINSTER

Gevinst eller tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer, herunder obligationer, pantebreve

og gældsbreve

Gevinst og tab ved frigørelse for gæld

Typer ikke omfattet af KGL § 1

Avance ved salg af fast ejendom → EBL

Konvertible obligationer og præmie obligationer

X har en Fordring på en anden

Person

HR: + skat hvis netto over 2000 jf. KGL § 14

Person næring

Selskab

HR: + skat jf. KGL § 13

HR: + skat af gevinst og tab jf. KGL § 3

U1: Ikke fradrag for tab ved Koncernforbundne selskaber, sambeskattede eller mulighed for at kunne

sambeskatte

X har en Gæld

Person

- skat og ingen fradrag for gevinst og tab jf. KGL § 20


Næring

Selskab

+ skat og fuldt fradrag for tab jf. KGL § 19

+ skat og fuldt fradrag for tab jf. KGL § 6

Opgørelsesprincip

Fordringer

Gæld

KGL § 26 stk. 2

o Forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen

KGL § 26 stk. 3

o Forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen og værdien ved frigørelsen.


AFSKRIVNINGER

Vurder om anlægsudgift eller driftsomkostning jf. SL § 6 stk. 1.

Driftsomkostninger er fradragsberettigede.

Der kan afskrives på engangsudgifter til erhvervelse af anlægsaktiver til løbende anvendelse i

driften, hvis værdien forringes over en årrække.

Der er forskel på den regnskabsmæssige afskrivning (køb – salg = værdi / antal leveår) og den

skattemæssige afskrivning (f.eks. 10 %).

Metoder

Progressive afskrivninger – anvendes sjældent

Afskrivninger stiger for hvert år.

Lineære afskrivninger

Afskrivninger hvert år med samme % del af anskaffelsessummen.

Degressive afskrivninger

Afskrivninger formindskes for hvert år f.eks. % del af rest saldo

Grundlæggende betingelser jf. AL § 1

1. Selvstændig virksomhed ikke hobby

2. Krav om intensitet og rentabilitet

3. aktivet skal ejes reelt af SKY – også civilretligt

a. undtagelse ved samlevende ægtefæller KSL § 26,a)

DRIFTSMIDLER OG SKIBE JF. AL § 2-13

Definition

Almindelige driftsmidler Al § 5

Storaktiver AL § 5C stk. 1

Infrastrukturanlæg AL § 5C stk. 2

Skibe med brutto tonnage på 20 tons AL § 5B


Hvornår kan der afskrives jf. AL § 3 nr. 1-3

Leveret fysisk

Til en igangværende virksomhed

Bestemt til at indgå i virksomhedens drift

Færdiggjort så den kan indgå i driften efter sit formål.

Hvordan kan der afskrives

Saldoprincippet (alle på 1 konto)

Straks afskrivning jf. AL § 5 stk. 3

o Fysisk leve alder må antages ikke over 3 år

o Anskaffelsessum på max. 12.300

o EDB software

Bygninger der IKKE kan afskrives på jf. AL § 14,2

Kontor

Beboelse

Hoteller

Hospitaler

mm.

Betingelser

Bygningen skal være erhvervet eller opført

Anvendes erhvervsmæssigt

Metode

Hver enkelt bygning for sig

BYGNINGER OG INSTALLATIONER

Den del der angår anskaffelsessummen på grund skal holdes ude fra saldo.


Accessoriske bygninger

HR: ikke afskrivning

U1: hvis beliggende i tilknytning til afskrivningsberettiget bygning og tjener driften af denne kan der

afskrives jf. AL § 14 stk. 3

Installationer

Installationer efter anskaffelsestidspunktet for bygningen er forbedringsudgifter der afskrives efter AL § 18

Blandede bygninger

Kun afskrives forholdsmæssigt.

Krav om anvendes minimum 25 % af bygning til afskrivningsberettiget formål eller udgør min. 300 m2

Afskrivningsprocenten

Bygninger og installationer kan afskrives med optil 4 % årligt jf. AL § 17 stk. 1


VIRKSOMHEDSORDNINGEN

Indledning

Ved skattereformen i 1987 blev reglerne for beregning af skat ændret til at

Personlig indkomst

Kapitalindkomst

Aktieindkomst

Dette førte til at ikke alle udgifter fik samme fradragsværdi → erhvervsdrivende mistede en stor del

fradrag.

Derfor blev virksomhedsordningen indført så selvstændigt erhvervsdrivende blev sikret den fulde fradragsret

for f.eks. renter.

Formål

Fuld fradragsret for f.eks. renter

Opsparet overskud (bliver i virksomheden) beskattes lempeligere (25 %).

Hævet overskud der anvendes til privat forbrug beskattes efter PSL(51,5 %).

Reglerne for Virksomhedsordningen

Selvstændig erhvervsvirksomhed → ikke ApS

Der skal ske en skarp sondring af privat og virksomhedsøkonomier jf. VSL § 2 stk. 1

Virksomhedens økonomi →VSL

Ejerens private økonomi → almindelige regler

HR: Blandede aktiver kan ikke indgå jf. VSL § 1 stk. 3

U1: ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt forholdsmæssigt.

U2: biler

U3: Multimedier

Virksomheden skal have en indskudskonto (”egenkapital”)

Hvis der sker hævning skal der foretages rentekorrektion →begrænsning af renteudgifternes

fradragsværdi.


Beskatning ved Virksomhedsordningen

Opsparet overskud - Virksomhedens økonomi

Beskattes med de almindelige regler - 25 % jf. VSL § 10 stk. 2

Der findes kun en skattepligtig indkomst og alle udgifter kan fradrages i denne indkomst.

Skal registreres på en konto for opsparet overskud.

Hævet overskud - Privatforbrug

Kapitalafkast

o Virksomhedens aktiver med fradrag af gæld x sats på 4 % (2010)

o Beskattes som kapitalindkomst

Resterende overskud jf. VSL § 10 stk. 1

o Fremkommer efter Hævet overskud - kapitalafkast

o Beskattes som personlig indkomst jf. PSL § 3,1

Husk der er en hæve rækkefølge i VSL § 5

Enklere end virksomhedsordningen

KAPITALAFKASTORDNINGEN

Selvstændige kan beregne et kapitalafkast af aktiver jf. VSL § 22a stk. 1

Kapitalafkastgrundlaget er værdien af aktiver ved virksomhedens start – ikke passiver, dette ganges

med satsen på 4 % (2010).

Dette beløb fradrages i personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten


SELVSTÆNDIG SKATTESUBJEKT ELLER IKKE

Selvstændigt skattesubjekt - Selskab

Beskattes efter SEL

F.eks. A/S eller ApS, DSB, filialer af udenlandske virksomheder mm.

Selvstændigt skattesubjekt – fonde

Beskattes efter FBL

f.eks. fonde, brancheforeninger og arbejdsmarkedssammenslutninger.

Ikke selvstændigt skattesubjekt – personligt ejet selskab

Deltagerbeskatning

Alle dem der ikke er omfattet af SEL eller FBL

F.eks. I/S og kommanditselskaber


I/S

BESKATNING AF I/S OG KOMMANDITSELSKABER

Alle deltagere lige

Parterne hæfter solidarisk, personligt og direkte for I/S samlede gæld

o A skal medregne sin del af selskabets skattepligtige indtægter og fradragsberettigede

udgifter i sin personlige indkomst.

Kommanditselskab

Parterne er opdelt i komplementarer og kommanditister.

Komplementarer hæfter personligt og direkte for selskabets samlede gæld.

Kommanditisterne hæfter personligt indirekte og solidarisk indenfor det beløb de har

indskudt


Tidspunktet for salg

SALG AF PERSONLIG DREVET VIRKSOMHED

Når der foreligger en endelig og bindende aftale

Udskydelse af beskatning

Mulighed for at overveje at oprette speciel pensionsordning jf. PBL § 15 a → at udskyde

beskatningen af avancen.

Opgørelse og fordeling af salgssummen

Vurder

Uafhængige parter

Interesseforbundne parter

Værdiansættelse

Anskaffelses og salgssummer omregnes til kontantværdi jf. AL § 45

Ved salg af ejendomme → EBL § 4 stk. 1

Beskatningsgrundlag

Lager → SL § 4 og 5

bygninger → AL § 21

driftsmidler → AL § 9 → se på driftsmiddelkonto resultat.

Goodwill → AL § 40 stk. 6 → beskattes ud fra det den er opgjort til

Løbende ydelse

Gensidig bebyrdende aftale, der skal være usikkerhed om varighed eller årlige størrelse.

Beløbet skal kapitaliseres jf. LL § 12 B stk. 2

o Sælger skal medregne ydelsens kapitaliserede værdi ved ophørsbeskatningen

o Hver part skal føre en saldo, så længe saldo er positiv sker der ikke beskatning hos sælger og

betaler kan ikke fradrage jf. LL § 12 b stk. 4 og 5


Lejede lokaler

AF § 39 stk. 6

Fortjeneste eller tab for ombygning og forbedring er indkomstskattepligtig.


INTERNATIONAL BESKATNING

FULD SKATTEPLIGT JF. KSL § 1 → ”PERSONLIG TILKNYTNING”

Kilden: Jf. SL § 4 gælder globalindkomstprincippet

Flytning til DK

Bopæl jf. KSL § 1 stk. 1 nr. 1

det er ikke nok, at der er erhvervet bopæl.

Ophold jf. KSL § 7 stk. 1

Kortvarigt ophold, ferie eller lign. Under 3 mdr. / 180 dage pr. år.

o Man må ikke arbejde, der skal være karakter af ferie jf. KSL § 7 stk. 2

Flytning fra DK

Vurder om retten til at råde faktisk over råde over boligen er afstået.

o HR: Sommerhus anses ikke som bevaret bopæl

o U1: men hvis sommerhus herefter anvendes som faktisk bopæl.

o U2: hvis sommerhus ved mindre regulering kan blive helårsbolig.

BEGRÆNSET SKATTEPLIGT JF. KSL § 2 – ØKONOMISK TILKNYTNING

Kilden: den skal være i DK jf. KSL § 2

Undtagelser til § 2 stk. 1

Se KSL § 2 stk. 8 → bl.a. krav om udbetaler skal have hjemting i DK


Kilder jf. KSL § 2 og SEL § 2

Arbejdsindkomst

Bestyrelse honorar

Pensioner

Arbejdsudleje

Erhverv med fast driftssted

Indtægt af fast ejendom

Udbytteindtægter

Konsulent honorar

Stk. 7 fuldt skattepligtig, kontrol i virksomhed indenfor 5 år.

Royalties

ikke kunstnere

Dobbeltbeskatning

SL § 4 om globalindkomstprincippet

Aftaler

Vurder domicil land

o f.eks. rådighed over bopæl, hvor er familien, hvor er der sædvanligt ophold, statsborgerskab.

Det andet land bliver kilde stat → kun opkræve beskatning for indtægter opnået i

kildeland.

DK kan ikke beskatte noget der ikke er hjemmel til at beskatte i DK jf. GRL § 43.

Lempelsesregler

LL § 33 → lempelsesregler.

Fradrag for udgifter

Udgifter kan kun fratrækkes i det omfang de vedrører disse indtægter jf. KSL § 2 stk. 3


Lønindkomst

Bestyrelsesvederlag

Selvstændig med fast driftssted

Fast ejendom

Konsulent honorar.

Rente indtægter

Ikke nævnt i KSL § 2 stk. 1, der er en udtømmende opremsning → ej skattepligt af renteindtægter.


FORSKERORDNINGEN – KSL § 48 E OG § 48 F

AT skattepligt i forbindelse med ansættelsens begyndelse KSL § 48e stk. 1

Der skal indtræde fuld eller begrænset skattepligt ved ansættelsen

o F.eks. ved erhvervelse af bopæl eller ved opholdsreglen

Max varighed 5 år jf. KSL § 48 f stk. 2

Der må ikke have været fuld eller begrænset skattepligt for AT de seneste 10 år før ansættelsen jf.

KSL § 48 e stk. 3 nr. 1.

o AT må ikke indenfor 3 år før og 1 år efter skattepligten have været ansat hos AG eller i

koncernen jf. KSL § 48 e stk. 3 nr. 3

Ikke have haft del i ledelsen, kontrollen med eller indflydelse de sidste 5 år på

ansættelsesvirksomheden jf. KSL § 48e stk. 3 nr. 2

Minimum løn 69.300 jf. KSL § 48 e stk. 3 nr. 5

AG skattepligt KSL § 48 e stk. 1

Person, dødsbo, selskab, fond, forening eller institution

Skal være fuld eller begrænset skattepligtig fra erhverv med fast driftssted i DK

Hvad beskattes

Indkomsten der beskattes er vederlag i penge og værdi af personale goder

o Kun fri bil og frie multimedier jf. LL § 16 stk. 1

o Resten f.eks. fri bolig, skolepenge mm. beskattes som alm. indkomst.

Der kan ikke foretages fradrag overhovedet under ordningen jf. KSL § 48 f stk. 1

Øvrig indkomst beskattes som almindelig indkomst.

Der trækkes AMB på 8 % derefter 26 % af resten → der er ingen fradrag.

Der er ikke personfradrag og ægtefælles person fradrag kan ikke overføres.

More magazines by this user
Similar magazines