Download som PDF 1,2 mb - Esbjerg Havn

portesbjerg.dk

Download som PDF 1,2 mb - Esbjerg Havn

Hav&Kaj

Juli 2009

Man kender hinanden og

lærer af hinanden

Chik italiener i fast

fart mellem Esbjerg og

Immingham

Positive forventninger

til markedet for

rigrepair og -vedligeholdelse

Side 8-9

Nyheder og information

fra Esbjerg Havn

side 5

side 7


Arealer og havnevirksomheder

❚ Det er ikke et nyt fænomen, at

Esbjerg Havn oplever stor efterspørgsel

efter arealer. Især de kajnære arealer

er der rift om.

Men det er vigtigt at pointere, at

Esbjerg Havn i de seneste seks år har

kunnet levere en masse nye arealer -

især ude i Sydhavnen. Disse arealer

er fremskaffet ved at aktivere ledige

arealer, som før blev brugt til røroplæg,

fl yveaskedepot mv. Hertil kommer,

at vi har fremskaffet over 100.000 m 2

nyt areal ved at etablere Atlantkaj og

Arieskaj. Alligevel må vi melde udsolgt!

Men vi arbejder konstant på at

udvikle og udvide havnen. Der er fi re

større projekter i gang, som vil øge

havnens arealer:

Det ene projekt er forlængelsen af

Tampenkaj og opfyldningen af 4. bassin.

Dette vil øge Esbjerg Havns areal

med ca. 40.000 m 2 , og samtidig skabes

der en hel ny kaj med en længde

på ca. 200 meter og 9-10 meter dybgang.

Det nye areal forventes udlejet

til aktiviteter inden for offshore.

Det andet projekt er masterplanens

3. etape, hvor vi forventer at kunne

afl evere den færdige VVM-redegørelse

til myndighederne i løbet af sommeren.

Vi håber på en hurtig og smidig

myndighedsbehandling, så etapen kan

udbydes i løbet af 2010 og anlægget

færdiggøres i 2011 - 12. Denne etape

vil skabe ca. 500.000 m 2 , men deraf

er over 200.000 m 2 allerede forhåndsreserveret

til et nyt spulefelt til Kystdirektoratet.

Og der er mange andre virksom-

Arkivfoto: Niels Husted

2 Hav&Kaj juli 2009

heder, som allerede har tilkendegivet

deres interesse for nye arealer.

Det tredje projekt er fremrykningen

af Tauruskaj. Tauruskaj trænger til fornyelse,

og vi har besluttet at fremrykke

den således, at Tauruskaj bliver en

naturlig forlængelse af Arieskaj.

Vi håber, at fremrykningen vil kunne

ske i 2010, og anlægget forventes at

koste 40 mio.kr. Denne manøvre vil

skabe yderligere 14.000 m 2 .

Det fjerde og sidste projekt er,

at Esbjerg Havn ønsker at øge sit areal

uden for havnegrænsen. Især arealer

langs den nye indfaldsvej har havnens

interesse, og vi har forhåndsreser -

veret ca. 85.000 m 2 af de arealer,

som Esbjerg Kommune har til salg.

Dette indebærer, at vi har knap

700.000 m 2 i vores pipeline.

Men når det er sagt, så er der stadig

virksomheder, som efterspørger arealer

her og nu. Og desværre kan vi ikke

honorere alle ønsker.

Samarbejde om fl ytninger

Især boomet omkring installation af

havvindmøller har øget efterspørgslen

på arealer markant. Dette betyder, at

vi må rykke om på mange af de brikker,

vi spiller med. Og vi undgår heller

ikke at fl ytte nogle få virksomheder.

Der vil her være tale om virksomheder,

som ligger uheldigt i forhold til den

overordnede planlægning og udvikling

af Esbjerg Havn.

Vi har naturligvis særlig fokus på

disse fl ytninger, og vi vil forsøge at

gøre det ukompliceret for den enkelte

virksomhed. Vi vil hjælpe med at fi nde

erstatningsarealer, og vi vil forsøge at

tage hensyn til virksomhedens ønsker,

så langt det nu lader sig gøre.

Vi ved godt, at det bliver en svær

proces for den virksomhed, der skal

fl ytte, men vi tror og håber, at vi ved

dialog og fælles anstrengelser kan nå

frem til nogle rimelige løsninger.

Det sidste, vi ønsker, er at skabe

uløselige konfl ikter og dårlig omtale af

havnen, som det er set i andre danske

havne.

Ole Ingrisch

Motorvejen til havnen

forventes klar i 2012

Vejdirektoratet er nu i gang med projektering af motorvejens

forlængelse.

Der skal sikkert udføres en del supplerende undersøgelser,

men anlægget forventes at kunne tages i brug i

sidste del af 2012.


TV-nissen Pyrus gav idéen

til DFDS’s møllecruises

I 2008 og 2009 har DFDS

med ms Dana Sirena sejlet

vide begærlige passagerer

fra Esbjerg Havn ud til havvindmølleparkerne

Horns

Rev 1 og Horns Rev 2 i alt ni

gange.

❚ Heraf gik de otte ture til Horns Rev 1,

mens en tur til Horns Rev 2 i maj i år

var bestilt af Energinet.dk, der havde

inviteret sine samarbejdspartnere og

de lodsejere, der er blevet berørt af

nedlægning af kabler mv., til med

egne øjne at betragte opbygningen af

verdens pt. største havvindmøllepark,

som de alle på en eller anden måde

har været involveret i tilblivelsen af.

Direktør Torben Munkholm, DFDS

i Esbjerg, oplyser, at der i år kun er

planlagt én yderligere tur, nemlig i

september, hvor det igen er Energinet.

dk, der har booket Dana Sirena til et

møllecruise fra Esbjerg Havn.

- Når vi sejler efter sommerfartplanen,

er der ikke tid til at lægge de

små 4-5 timers ture til vindmølleparkerne

ind imellem de planlagte ture til

Harwich, fortæller Torben Munkholm.

Der er stor interesse for at komme på

møllecruise, hvor man kommer meget

tæt på de store møller.

- I efteråret bruger vi tiden til diverse

reparations- og vedligeholdelsesarbejder,

og hen over vinteren er der for

stor risiko for, at det er for dårligt vejr

til den type sejlads.

Først-til-mølle

Selv om Torben Munkholm fortsat

registrerer en stor interesse blandt

både virksomheder og private for at

komme med på et møllecruise med

Dana Sirena, så er der endnu ikke

fastlagt datoer for, hvornår det kan

lade sig gøre i 2010.

- Men det er helt klart vores hensigt

at fortsætte med denne aktivitet,

fastslår Torben Munkholm, - så alle -

- Det er vores hensigt at fortsætte med

møllecruises, siger Torben Munkholm.

også privatpersoner - er velkommen

til at henvende sig til os. Så bliver

man skrevet på en venteliste, og når

muligheden viser sig, kontakter vi alle

- efter først-til-mølle-princippet.

Det kan godt betale sig at tilkendegive

sin interesse, for i 2008 blev

en hel afgang solgt til private på ca.

halvanden dag efter en lille notits i

Ugeavisen Esbjerg.

- Og vi vil ikke have fl ere end ca.

300 personer med ad gangen, for alle

skal kunne komme til i restauranten

og have mulighed for at få et godt

indtryk af de store møller, siger Torben

Munkholm.

Indtil nu har en tur til Horns Rev 1

kostet 348 kr. pr. person, inkl. lidt

lækkert at spise samt en øl eller et

glas vin.

Pyrus var afsættet

- Egentlig var det nogle arrangementer,

vi afholdt for publikum i efterårsferien

2007 og i december samme

år, hvor vi havde besøg af TV-nissen

Pyrus på Dana Sirena, der gav os

idéen til at udnytte skibet mere til

publikumsrettede aktiviteter, fortæller

Torben Munkholm. - Vi kunne jo

mærke, at publikums interesse for

at se og opholde sig på skibet var

meget stor, og det affødte idéen om

at arrangere ture for virksomheder og

privatpersoner ud til Horns Rev 1.

- Og så spiller det da også en rolle,

at vi dermed bidrager til at udbrede

kendskabet til miljørigtig energi, slutter

Torben Munkholm.

Hav&Kaj juli 2009 3


- Der er opstået en god symbiose

mellem Havnen, virksomhederne,

vidensinstitutionerne og rådgiverne,

der resulterer i, at klyngen fungerer,

mener direktør Peter Blach,

Offshore Center Danmark.

Offshoreklyngen i Esbjerg styrkes

af avanceret teknik

Det mener Peter Blach, der

er direktør for Offshore Center

Danmark, et nationalt innovationsnetværk

bestående

af godt 200 offshorevirksomheder

og relaterede

institutioner.

❚ - I 60’erne og 70’erne var offshorebranchen

i Danmark domineret af

store, internationale virksomheder, der

betjente sig af udenlandske underleverandører,

forklarer han. - Men i 80’erne

og 90’erne overtog danske virksomheder

efterhånden de pågældende

opgaver i den danske del af Nordsøen.

Og i takt med at opgaverne er blevet

mere og mere komplekse, og der f.eks.

er udviklet nye, horisontale boreteknikker

og nye metoder til at få olien til

at fl yde lettere, er det blevet mere og

mere nødvendigt, at de involverede

virksomheder samarbejder på tværs

af håndværksmæssige skel for at køre

deres spidskompetencer sammen, så

de komplicerede opgaver kan løses.

Omkring Esbjerg Havn, der jo er

centrum for såvel Danmarks olie- og

gasaktiviteter som for offshorevindkraftindustrien,

fi ndes de fl este

offshore virksomheder og videns institutioner

inden for en radius på kun

20-30 km.

4 Hav&Kaj juli 2008

Offshore Center Danmark er en

uafhængig organisation, der er

fi nansieret af Videnskabsministeriet,

Region Syddanmark, en række kommuner

i Danmark og Grønland samt

af de godt 200 medlemsvirksomheder

og institutioner.

Medlemmerne omfatter såvel

olie- og gasrelaterede samt offshorevindkraftrelaterede

virksomheder

som produktionsvirksomheder og

deres underleverandører, servicevirksomheder,

rådgivere og vidensinstitutioner.

Centret har status af et nationalt

innovationsnetværk og har til formål

at fi nde frem til og udvikle kompetencer

og den seneste viden på

offshoreområdet med det formål at

sikre de deltagende virksomheders

indtjening og beskæftigelse.

Offshore Center Danmark beskæftiger

sig både med olie- og

gasindustrien og med offshorevindkraft.

Centret opfylder sit formål bl.a.

ved at medvirke til networking, til

tekniske udviklingsprojekter, ved

at bidrage til vidensformidling og

ved at arrangere offshorerelaterede

kurser og konferencer.

De seneste fem år har centeret

været arrangør af fl ere end 50 konferencer

og workshops og medvirket

ved fl ere end 30 industrielle udviklingsprojekter.

Senest arrangerede Offshore

Center Danmark i samarbejde

med IT Forum Vest konferencen

”IT Off shore Day in Esbjerg”, hvor

en række førende offshorevirksomheder

var repræsenteret.


- Det betyder, at virksomhederne

er tæt på hinanden og kender hinanden

og derfor kan reagere hurtigt, når

akutte opgaver skal løses. Og det er

noget man forventer og sætter stor

pris på i branchen, siger Peter Blach.

Klyngen fungerer godt

- Nødvendigheden af at forene virksomhedernes

spidskompetencer for at

kunne påtage sig stadigt mere teknisk

avancerede opgaver samt det nære

kendskab til hinanden og den korte

reaktionstid er væsentlige forudsætninger

for, at klyngen af offshorevirksomheder

omkring Esbjerg Havn

fungerer godt, fastslår Peter Blach.

Han peger på, at de esbjergensiske

offshorevirksomheders samarbejde

blandt andet har resulteret i, at den

fælles opsamlede viden nu også kan

eksporteres.

- Hvor det for bare et par år siden

kun var omkring 20% af virksomhederne,

der eksporterede deres ydelser,

er det nu omkring 50%, fortæller Peter

Blach, der peger på, at der er opstået

en god symbiose mellem Havnen,

virksomhederne, vidensinstitutionerne

og rådgiverne, der resulterer i, at klyngen

fungerer godt, både når det drejer

sig om olie- og gasindustrien og om

offshorevindkraft.

Attraktivt miljø

- Det er glædeligt at se, at Havnens

ledelse er gået foran her, specielt når

det gælder offshorevindkraft, men

også på en række andre områder, hvor

Havnen har påtaget sig nogle funktioner

til gavn for erhvervet, siger Peter

Blach. - For eksempel engagerede

Havnens ledelse sig i den tvungne afvikling

af Maritimt Uddannelsescenter

Vest og kunne således sikre, at nogle

af MUV’s aktiviteter blev bevaret og

nu anvendes i offshoreindustrien i

Esbjerg.

- Men altafgørende for offshoreklyngens

udvikling og funktion er det

selvfølgelig, at virksomhederne og

branchen som sådan har haft evnen til

at gøre opmærksom på det attraktive

miljø, der fi ndes i offshorebranchen

omkring Esbjerg Havn, slutter direktør

Peter Blach, Offshore Center Danmark.

Man kender hinanden

- og lærer af hinanden

Det er en af de største styrker

ved offshoremiljøet i Esbjerg,

siger vicedirektør Anne Højer

Simonsen fra Energi styrelsen.

❚ Anne Højer Simonsen var tidligere

Energistyrelsens tilsynschef på offshoreområdet,

så hun kender branchen rigtig

godt og følger den stadig tæt.

- Det må jo være klart for enhver, at

det, der dominerer Esbjerg Havn i disse

år, er energi, siger Anne Højer Simonsen.

- Når man nærmer sig havnen,

ser man ofte de store platforme, der er

inde for at blive efterset og repareret, og

kæmpe møllevinger, der ligger oplagret

eller er ved at blive lastet på specialfartøjer

for at blive sejlet ud til havvindmølleparkerne

i Nordsøen.

- Jeg tror, at en helt væsentlig kvalitet

ved offshoremiljøet i Esbjerg er, at man

gennem Offshore Center Danmark har

evnet at samle alle virksomheder inden

for både olie-, gas- og offshore vindindustrien,

så man kan lære hinanden

at kende - og også lære af hinanden,

siger Anne Højer Simonsen. - Og hertil

kommer, at det jo også er rigtig godt

for sådan en som mig, der kommer fra

myndighederne, for så har jeg her ét

samlet forum, som jeg har mulighed for

at informere og komme med oplæg til,

hvilket jeg ofte har benyttet mig af.

Anne Højer Simonsen fremhæver

også ”Offshore Industri Klubben” i Esbjerg

som et forum, hvis kvalitet er, at

man mødes og lærer hinanden at kende,

hvilket alle parter kan få gavn af.

Stor erfaring i logistik

- Selv om Esbjerg jo er porten mod

Nordsøen, kan man være stolte af, at

man har formået at samle hele offshoremiljøet

i hele landet, sådan at man også

kender og udveksler erfaringer med de

betydende virksomheder, der også

fi ndes i andre egne af Danmark, siger

Anne Højer Simonsen.

Hun er imponeret over, at man i

Esbjerg faktisk er gået et skridt videre,

idet man også inviterer virksomheder

fra andre brancher og fra andre dele af

landet til arrangementer vedrørende

offshore- og vindmølleindustrien.

- Det er en stor styrke, for på den

måde dækker man hele fødelinien - lige

fra den mindste skrue til de største

stålkonstruktioner, fastslår Anne Højer

Simonsen, der understreger, at man i

Esbjerg desuden har opnået stor erfaring

i logistik, så de forskellige håndværkere

og underentreprenører ikke kommer til

at vente på hinanden. Det betyder, at

man kan overholde de lagte tidsplaner,

hvilket jo er særdeles vigtigt i denne

industri.

- Man har stor erfaring i logistik i Esbjerg, understreger vicedirektør i Energistyrelsen,

Anne Højer Simonsen.

Hav&Kaj juli 2009 5


Chik italiener i fast

fart mellem Esbjerg

og Immingham

DFDS Tor Line’s italienskbyggede

Tor Britannia fragter

seks af ugens dage trailere og

containere mellem Danmark

og UK. Og en gang imellem

kan der også klemmes en tur

mellem Cuxhafen og Immingham

med BMV-biler ind i

sejlplanen.

❚ Kaptajn Per Petersen fortæller, at

Tor Britannia er det tredje af tre søsterskibe

og blev leveret i 2000 fra det

italienske værft Fincantieri-Cantieri

Navali Italiani. De to første var Tor

Selandia og Tor Suecia. Sidstnævnte

sejler i dag i pulje med Tor Britannia

mellem Esbjerg og Immingham.

Tor Britannia’s italienske oprindelse

fornægter sig ikke. Der er anvendt

førsteklasses materialer, og der er kælet

for detaljerne, for eksempel med

skråtlagte skibsplankegulve i offi cerernes

kontorer og møderum.

Alle offi cerer har separate sove- og

opholdsrum, og alle om bord har udvendige

kahytter med eget bad.

Både offi cerer og mandskab har

adgang til fælles opholdsrum med

internet, satellit-TV på storskærm og

til motionsrum, hvor der for eksempel

M/F Tor Britannia er på 24.196 BRT.

Den er 197,5 m lang og 26 m bred.

Den er forsynet med to stk.

Wärtsilä New Sulzer 9ZA 50 S fremdriftsmotorer,

der kan yde 30.000 HK.

Tophastigheden er 23 knob, mens

servicehastigheden er 18,5 knob.

6 Hav&Kaj juli 2009

kan spilles bordtennis - hvis vejret

altså tillader det.

Flyvende udskiftning

Skibet kan medtage 12 passagerer,

typisk lastvognschauffører, og besætningen

består af 36 personer, der

arbejder 14 dage om bord og så har

fri i 14 dage. Der er altså 18 besætningsmedlemmer

om bord ad gangen,

således at to personer har den samme

stilling.

- Der foretages dog en form for fl yvende

udskiftning, fortæller kaptajnen,

således at man ikke lige pludselig står

med et helt nyt hold før en sejlads.

Man kan også i en vis udstrækning

hjælpe hinanden ved at bytte vagter,

når der er behov for det, men når året

er gået, har alle været på arbejde lige

mange dage.

Der er selvfølgelig folk på arbejde

på skibet døgnet rundt, men den

stipulerede arbejdstid er typisk i dagtimerne.

- Der er mange faggrupper repræsenteret

blandt personalet, så vi kan

selv foretage mange mindre reparationer

og vedligeholdelsesarbejder, siger

Per Petersen.

Ankommer rettidigt

Den afdæmpede atmosfære og den

smagfulde indretning på de øverste

dæk står i skarp kontrast til den

hektiske aktivitet på vogndækket,


hvor trailere og containere med stor

hastighed og temmelig megen larm

køres fra borde og om bord, mens

skibet er i havn.

Tor Britannia kan medtage ca. 180

trailere svarende til en kapacitet på

2.532 lane-meter.

- Der er for ca. 25%’s vedkommende

tale om kølegods, men ellers sejler

vi med alt muligt, siger Per Petersen.

- UK er jo et stort eksportmarked for

Danmark.

- Vi overholder altid sejlplanen,

fastslår kaptajn Per Petersen. - Men

- Vi ankommer altid rettidigt, fastslår

kaptajn Per Petersen. - Men for at spare

brændstof afsejler vi, så snart vi er klar.

det skal forstås på den måde, at vi

altid ankommer rettidigt. I Esbjerg

lægger vi således til kaj kl. 15.30, men

vi sejler igen, så snart vi er klar og har

al godset om bord. Det er gerne mellem

kl. 20 og 21, men kan vi komme

af sted før, så kan vi spare brændstof

ved at sætte farten en smule ned og

alligevel ankomme rettidigt til Immingham.

Per Petersen oplyser, at Tor Britannia

bruger ca. 40 m 3 eller ca. 35 tons

fuelolie på en enkelt tur. Det svarer

til, hvad en rimelig stor tankbil kan

rumme.

- Skibets makshastighed er 23

knob, men vores servicefart er 18,5

knob. Og det siger noget om fartens

betydning for brændstoføkonomien

og miljøpåvirkningen, at vi formentlig

ville bruge omkring 50 tons brændstof

i stedet for 35 tons på en tur, hvis vi

blot øgede hastigheden fra 18,5 til

20 knob, siger Per Petersen.

Den bedste kursændring

Per Petersen har været skibsfører i

fem år, heraf et lille års tid på Tor Britannia.

Det er et ønskejob for ham.

Han er født og opvokset i Esbjerg

og ville egentlig have været skolelærer.

Men en tidligere kærestes far var

skibsfører i DFDS, og efter at have

været med om bord et par gange foretog

han så den bedste kursændring i

sit liv.

Han kom på Kogtved Søfartsskole

i Svendborg og fi k en aspirantkontrakt

med DFDS, der var det eneste rederi,

han kunne tænke sig at blive ansat i,

bl.a. fordi rederiets rutenet er foreneligt

med et rimelig normalt familieliv.

Men under sin hyre på Dana Futura

kom han alligevel vidt omkring, både

til Vestafrika og rundt i Middelhavet.

Per Petersen tog skibsførereksamen

på Fanø Navigationsskole i 1990.

Hav&Kaj juli 2009 7


Esbjerg er konkurrencedygtig

I Esbjerg er vi konkurrencedygtige

i rigvedligeholdelse

og -reparation.

❚ Det fastslår kommerciel direktør

Johnnie La Fontaine og afdelingschef

Peter Nielsen fra Danbor Service AS,

der for nylig har forestået reparations-

og vedligeholdelsesarbejder på en af

Nordsøens største jack-up borerigge,

Mærsk Gallant, i Esbjerg Havn.

Mærsk Gallant arbejder til daglig

i norsk zone i Nordsøen, hvor vejret

Mærsk Gallant var i Esbjerg for at få

opgraderet hele boreudstyret.

8 Hav&Kaj juli 2009

Mærsk Gallant fi k f.eks. udført vedligeholdelse

af top drivet, crown blocken og travelling

blocken. Ligeledes blev fi nger boardet,

der holder borerøret på plads, renoveret.

er barskt, hvorfor både platformen

og grejet om bord er hårdt udsat for

påvirkninger fra vejr og vind.

- Fra de norske oliefelter er der

kortere afstand ind til de værfter i

Norge, for eksempel i Stavanger, der

er i stand til at foretage reparations-

og vedligeholdelsesarbejder, siger

Johnnie La Fontaine. - Alligevel vælger

operatøren, Mærsk Drilling, at sende

platformen til Esbjerg, da byen har ry

for at være mere effektiv og i stand til

at levere arbejdet færdiggjort til tiden.

- Vi er konkurrencedygtige på rigreparation

og -vedligeholdelse, siger Johnnie La

Fontaine og Peter Nielsen.

Bedre på en række punkter

- Til forskel fra hvad der kan være

tilfældet andre steder, anvender vi

i Esbjerg ikke indchartret fremmed

arbejdskraft. Vi bruger dansk arbejdskraft

og lokale underleverandører, der

er eksperter på hver deres felt, tilføjer

han.

- En sådan opgave kræver en del

specialmaterialer, og de skal være

af en sådan beskaffenhed, at de kan

holde til det hårde vejr, de skal kunne

operere i, siger Peter Nielsen. - Desuden

er det særdeles vigtigt, at vi

prioriterer sikkerhed utrolig højt. Det

gælder både sikkerheden for kvaliteten

af de udførte opgaver og for det

mandskab, der arbejder på riggen.

- Endelig er det helt væsentligt

for vores konkurrenceevne, at vi altid

overholder den lagte tidsplan. Tid er jo

som bekendt rigtig mange penge, når

vi taler om offshoreindustrien, påpeger

Johnnie La Fontaine. - Hertil kommer,

at rigoperationerne er påvirket

af mange udefra kommende faktorer,

hvorfor riggens anløbstidspunkt og

dens egen tidsplan ofte forrykkes. Og

det skal både vi og de lokale virksomheder

også være fl eksible nok til at

kunne indrette os efter, hvilket rigoperatørerne

sætter stor pris på.

Store fremtidige udfordringer

- De kommende år vil byde på store

udfordringer for alle virksomheder i

Esbjerg, der beskæftiger sig med

rigvedligeholdelse og -reparation,

understreger Johnnie La Fontaine.

- Der er nemlig nu en hel ny generation

af rigge med avanceret teknisk

udstyr på markedet. Og de ældre rigge

skal efterhånden opgraderes til samme

standard, både hvad angår bedre

forhold for mandskabet og installation

af det seneste tekniske udstyr. Det

er en ny teknologisk verden, som det

bliver en udfordring for Esbjergs virksomheder

at følge op på.

- Da riggene ikke bygges i Danmark,

så vi har ikke pr. automatik den

grundlæggende viden om den nye

teknik. Derfor skal vi alle holde os op-


Mange gange kan kranføreren ikke se, hvor der arbejdes, så kommunikationen mellem

folkene på stedet skal være i orden.

Netværket er vort eksistensgrundlag

Det fastslår Jens Peter Thomsen,

der er direktør og medejer

af virksomheden Ocean

Team Scandinavia A/S, der

har specialiseret sig i rensning

af proces-, smøreolie- og hydraulikoliesystemer

i offshore-

og vindmøllebranchen.

❚ - Vi er jo kun en lille spiller i den vidt

udstrakte og komplekse offshoreindustri,

siger Jens Peter Thomsen. - Derfor

er et tæt samarbejde med andre

virksomheder en nødvendighed for

os, for at vi kan byde ind på de større

opgaver, som indeholder fl ere andre

arbejdsfunktioner, der ligger uden for

vore egne kernekompetencer, der i

bund og grund er rensning af proces-,

smøre- og hydraulikoliesystemer.

- Men kunden vil jo gerne have et

samlet tilbud, der for eksempel også

omfatter adskillelse af beholdere,

inspektion og reparation af pumper og

rør, korrosionsmålinger, specialcoating

og speciel maskinopbygning mv. Og

i hele denne store opgave er renseprocessen

jo bare en lille del, konstaterer

Jens Peter Thomsen. - Men vi

vil gerne komme kunden i møde og

tilbyde hele den samlede pakke, som

tilfredsstiller hans behov. Derfor må

vi fi nde samarbejdspartnere, som er

dygtige på hvert sit felt, og som vi kan

stole fuldt og fast på, for det er jo os

som totalleverandør, kunden har tillid

til. Og kundens tillid må ikke svigtes!

Eksport af samarbejdsprojekter

Det tætte samarbejde mellem virksomhederne

i den esbjergensiske

off shoreklynge har betydet, at Ocean

Team Scandinavia nu også kan eksportere

sine løsninger af denne type opgaver,

hvor fl ere virksomheder går sammen

om en mere kompleks løsning.

- I det hele taget retter vi i høj grad

dateret på dette område, siger Johnnie

La Fontaine. - Det er virksomhederne i

Esbjerg meget opmærksomme på.

Positive forventninger

Johnnie La Fontaine og Peter Nielsens

forventninger til markedet for rigreparation

og -vedligeholdelse er positive.

- Nu er prisen på en tønde råolie

igen over 70 US$, hvor den tidligere

på året var nede på omkring 30 US$.

Eksperterne forventer, at prisen mod

på slutningen af året kommer op på

et sted mellem 80 og 85 US$. Og det

skulle være tilstrækkeligt til igen at

få sat skub i markedet, mener Peter

Nielsen.

- Et tæt samarbejde med andre virksomheder er en nødvendighed for os, fastslår direktør

Jens Peter Thomsen, Ocean Team Scandinavia A/S.

vores blik mod udlandet, fortæller Jens

Peter Thomsen. - For eksempel har

vi netop etableret os i Qatar, hvor der

er en meget kraftig aktivitet inden for

offshoreområdet. Vores største kunde

er Mærsk, og når denne virksomhed

vælger at etablere sig i udlandet, så

har vi valgt at gå med, så vi fortsat

kan servicere vores kunde på hans

forretningssted.

- Vi ser nu, at også nogle af vore

samarbejdspartnere har ønske om at

etablere sig i Qatar, og vi hjælper dem

gerne ved at delagtiggøre dem i vores

erfaringer, siger Jens Peter Thomsen.

- Det kommer jo os alle til gode!

Hav&Kaj juli 2009 9


Det måtte være Esbjerg

Da stifterne af offshorevirksomheden

SubCPartner i

2006 skulle fi nde lokaler

til deres nye virksomhed,

kiggede de også på lokaliteter

i områdets andre byer.

Men valget faldt på Esbjerg.

❚ - Vi blev hurtigt overbevist om, at vi

simpelthen måtte etablere os i Esbjerg

- og helst på selve kajkanten, fortæller

bestyrelsesformand Tonny Klein og

administrerende direktør Lars Wigant.

- Det er lige her, at offshoremiljøet

fi ndes, og hvor vi til daglig møder folk

fra de øvrige offshorevirksomheder,

der er vores netværk. Derfor var det

perfekt for os, at vi kunne rykke ind i

lokalerne på Tværkaj, der ejes af Blue

Water Shipping.

SubCPartner arbejder inden for fl ere

forskellige områder og har 2500 m 2

produktionsfaciliteter direkte til kajkant.

Her produceres rørkonstruktioner

og strukturer til offshoreindustrien

samt til vindmøllebrancen. Ud over

produktionsdelen har SubCPartner en

division, der arbejder med offshoreinstallation

og dykkeroperationer.

Således er SubCPartner i gang med

en 3-årig reparationsopgave på Horns

Rev 1, hvor platformene på fundamentdelen

skiftes, og der foretages

malereparationer. Desuden har virksomheden

netop afsluttet et 2-årigt

dykkerprojekt med kabelinstallation på

Horns Rev 2. Ud over disse to kontrakter

har SubCPartner en 5-årig vedligeholdelseskontrakt

på Horns Rev 1.

Høj kvalitet er ekstremt

vigtig

SubCPartner råder over fl ere svejseautomater

og specialmaskiner til

svejsning af rørkonstruktioner, der

anvendes inden for offshoreindustrien.

Desuden fremstilles komplette moduler

til sub sea-installationer til den

norske offshoreindustri. Generelt for

disse installationer er, at opgaverne

indeholder mange forskellige arbejdsfunktioner

som fabrikation, montage

samt tryk- og funktionstest. Alt bliver

10 Hav&Kaj juli 2009

- Vi ville meget gerne etablere os lige her på kajkanten på Esbjerg Havn, siger Lars Wigant (tv)

og Tonny Klein.

dokumenteret og bevidnet af kunden

såvel som af en tredjepart.

- Derfor er kvaliteten i arbejdet

ekstremt vigtigt for os, fastslår Tonny

Klein og Lars Wigant. - Vi er underkastet

meget store dokumentationskrav,

og vi er selvfølgelig certifi ceret på alle

de områder, som vi arbejder med.

- Det er også årsagen til, at vi er

meget struktureret og detaljeret i

hele vores arbejdsgang, siger Lars

Wigant. - Det, vi gør, skal være rigtigt

første gang. Det er for sent at opdage

en fejl, når en konstruktion befi nder

sig måske tusinde meter nede på

havbunden. Derfor er vi også med i

planlægningen hos vore kunder på et

meget tidligt tidspunkt, så vi nærmest

fungerer som en samarbejdspartner og

problemløser, inden produktionen eller

arbejdsopgaven detailplanlægges og

påbegyndes.

En lang værdikæde

- Selv om vi har vore egne fastansatte

medarbejdere til at udføre arbejdsopgaverne,

så bruger vi vores netværk i

offshoremiljøet her i Esbjerg meget,

specielt på produktionssiden, forklarer

Tonny Klein. - Der er ofte en lang

værdikæde af forskellige underleverancer,

og så gælder det om at kende

sine underleverandører - eller snarere

samarbejdspartnere - rigtig godt, så

vi kan være helt sikre på kvaliteten af

det færdige produkt. Det er også baggrunden

for, at SubCPartner i januar


erhvervede en andel i Esbjerg Spåntagning

A/S for derigennem at sikre

sig leveringssikkerhed og et tættere

samarbejde.

- Så vi begrænses ikke i vores

udvikling af vore faglige kompetencer

eller arbejdsmæssige kapacitet, men

kun af vores kapacitet til at gennemføre

en ordentlig planlægning, der sikrer

kvaliteten i arbejdet. Det kan vi ikke

gå på kompromis med, fastslår Tonny

Klein og Lars Wigant.

SubCPartner blev etableret i

2005/06 af Quinton Read, Jan

S.T. Nielsen, Lars Wigant og

Tonny Klein, der alle kendte

hinanden fra offshoremiljøet i

Esbjerg.

De leder nu hver sin division i

virksomheden.

Fra fi re mand i 2006 er

SubCPartner vokset til i dag

at beskæftige 45 fastansatte

medarbejdere og 30 på kontrakt.

Af de 45 er de 16 administrative

medarbejdere f.eks. ingeniører.

I øjeblikket har virksomheden

30 medarbejdere beskæftiget

offshore på Horns Rev 1, mens 12

medarbejdere er beskæftiget med

opbygningen af Horns Rev 2.

I perioden fra juli til og med

oktober udfører virksomheden

desuden forskellige dykkeropgaver,

og man råder selv over

to dekompressionskamre.

I december 2008 stiftede J.

Lauritzen, Blue Water Shipping

og SubCPartner aktieselskabet

Lauritzen BlueC med det formål

at udføre komplette offshoreinstallationer

og offshore vindkraftanlæg.

Og i januar i år overtog

SubCPartner 40% af aktierne i

Esbjerg Spåntagning A/S, der er

en af virksomhedens væsentlige

leverandører og beskæftiger 35

medarbejdere. Formålet var at

opnå en bedre samlet styring af

processerne, og Esbjerg Spåntagning

indgår nu nærmest som en

division i SubCPartner.

Med sine 70 ansatte forventer

SubCPartner en omsætning i

2009 på ca. 100 millioner kroner.Tauruskajen fremrykkes

❚ Som nævnt i lederen i denne udgave

af Hav & Kaj har Havnen besluttet at

fremrykke Tauruskaj.

Den nuværende Tauruskaj blev

anlagt i perioden 1984 til 1991 og var i

mange år den eneste strømkaj i Esbjerg

Havn. Kajen er dimensioneret til

en vanddybde på -6,3 m MLWS.


Kajen bliver brugt meget, men på

grund af en pause i benyttelsen af en

stor del af kajen fra slutningen af 2009

og et år frem, vil der blive anlagt en

ny kaj i fl ugt med Arieskaj, som er

dimensioneret for større vanddybde og

belastning på kajgaden.

Rampeponton giver større fl eksibilitet

❚ I begyndelsen af 2008 købte Esbjerg

Havn et fl ydende rampeanlæg i Hamborg.

Rampeanlægget er sammen med

E20’s forlængelse en del af det projekt,

der har fået støttemidler fra EUs ”Motorways

of the Sea”-program.

Rampen kan placeres ved mange af

havnens kajer, og da den følger vandover-

fl aden, giver den mange anvendelsesmuligheder.

Således vil halvstore og mindre

RO/RO-fartøjer kunne lægge til langs

andre kajer end ved de faste ramper.

I øjeblikket er rampen placeret mellem

Australienkaj og den nye Arieskaj og bliver

brugt af hotelskibet ”Wind Solution” til

gods til og fra Horns Rev 2-projektet.

Opfyldningen af 4. bassin forventes tilendebragt i 2010

❚ Arbejdet med opfyldningen af

4. bassin er nu kommet godt i gang.

Første fase af opfyldningen er

udført med sand fra sejlrenden, og

spunsjernene er rammede.

Der er etableret et stort udløb,

der i første omgang forbinder bassinområdet

med indsejlingen, og som

senere skal være udløb for kommunens

regnvandsledning.

Den resterende sandopfyldning

vil foregå fra primo september, og

herefter fjernes gamle konstruktioner

omkring bassinet.

Kaj og bagland forventes at kunne

tages i brug først i 2010.

Hav&Kaj juli 2009 11


Man kan chartre både med

kort varsel på Esbjerg Havn

Men hos KEM Offshore, der

er den eneste lokale operatør

af mindre offshorebåde, er

det bedst at sikre sig udførelse

af opgaverne i god tid

i forvejen.

❚ - Syv af vore otte både arbejder på

længerevarende kontrakter, mens den

ottende, en mindre supplybåd, netop

er istandsat og nu skal på en kortere

opgave i norsk zone, så den er pt. i

markedet for langtidscharter, oplyser

KEM Offshore’s personale- og sejladschef

Ole de Groot.

Han anslår, at der i Esbjerg Havn

for øjeblikket er 7-8 mindre både fra

andre danske og udenlandske rederier,

der er til rådighed for chartring til konkrete

opgaver med kort varsel.

- I den udstrækning, det er muligt

for os, vil vi da også gerne være

behjælpelig med at udføre sådanne

opgaver, siger Ole de Groot, - men så

er det næsten bedst med et meget

kort varsel, for så kan vi måske stille

en båd til rådighed, der lige netop

har en lille pause i de ellers planlagte

opgaver.

- Og det gælder selvfølgelig specielt

efterår og vinter, hvor det tynder

ud i chartringerne, tilføjer han.

I charter til HR 1 og HR 2

KEM Offshore’s fl åde af mindre både

er beregnet til transport af mandskab

samt af reservedele og værktøjer mv.

til offshoreindustrien.

Et af skibene, Hans M, anvendes

også ofte til dykkeropgaver, idet den

har et forholdsvis stort agterdæk.

- Vi byder ind på, hvad vi kan

komme af sted med, og vi er også

involveret i tyske vindmølleprojekter

i Nordsøen, fortæller Ole de Groot.

Fordelen ved de mindre både er, at de er

hurtige og komfortable og kan gå direkte til

møllen eller platformen.

- I den udstrækning, det er muligt for os, vil

vi gerne være behjælpelig med at udføre ad

hoc-opgaver, siger Ole de Groot.

- Men i øjeblikket er fl åden hovedsagelig

i charter til opgaver i forbindelse

med Horns Rev 1 og Horns Rev 2.

Hurtige og komfortable

KEM Offshore blev etableret i 2005

af Knud Erik Møller, der i mange år

har sejlet som fi skeskipper på Esbjerg

Havn.

Helt fra starten var det planen at

skabe en fl åde af mindre fartøjer, der

skulle være designet til at servicere

offshoreindustrien og specielt offshore

vindmølleindustrien med førsteklasses

mandskabstransport. Og i dag

råder virksomheden så over i alt otte

fartøjer.

- Fordelen ved de mindre både er,

at de er hurtige og komfortable og kan

gå direkte til møllen eller platformen,

siger Knud Erik Møller.

Han oplyser, at virksomheden for

tiden har god gang i forretningen, men

at travlheden selvfølgelig afhænger af

vejret.

- I år kunne vi for eksempel sejle 30

dage i april, mens vi i maj og juni slet

ikke har haft så travlt, siger Knud Erik

Møller, der er fuld af fortrøstning med

hensyn til fremtiden.

- I øjeblikket er der mange, der har

budt ind på oliemarkedet, siger han.

- Så hvis tiderne nu er på vej til at

blive bedre, hvad meget jo tyder på,

så kan vindmølleparkerne komme til

at mangle både, og det er jo en god

situation for os.

Hav&Kaj

Udgiver:

Esbjerg Havn

Ansvarshavende:

Salgs- og marketingchef

Søren Clemmensen

Redaktionelt arbejde:

Total-Kommunikation

Foto:

MEDVIND/Bent Sørensen

Layout og produktion:

Reese Grafi sk

More magazines by this user
Similar magazines