nyhedsbrev – 10. september 2012 - Foreningen af Investorer i Jyske ...

jyskeinvesthedge.net

nyhedsbrev – 10. september 2012 - Foreningen af Investorer i Jyske ...

NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012

Kære medlemmer

Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Jyske Bank A/S fremsætter den 10. september 2012 et betinget forligstilbud til

foreningens medlemmer. Det betingede tilbud vil af foreningens advokat, Henrik

Puggaard, Lett Advokatfirma, blive sendt med anbefalet post og e-mail til foreningens

medlemmer.

Forudsat betingelserne i forligstilbuddet opfyldes, tilbyder Jyske Bank foreningens

medlemmer en kompensation på 80 % af det enkelte medlems tab, dvs. for-

skellen mellem medlemmets faktiske købs- og salgspris (inkl. evt. kurtage), på

andele i Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer (”JIHMO”).

Har et medlem således købt 1.000 andele i JIHMO til kurs 102 og senere solgt

andelene til kurs 20, vil bankens tilbud om kompensation være følgende (forenklet

eksempel, dvs. uden kurtage):

Investering (1.000 x 102) : 102.000 kr.

Realiseret værdi (1.000 x 20) : 20.000 kr.

Tab : 82.000 kr.

Kompensation (82.000 kr. x 0,8) : 65.600 kr.

I alt realiseret værdi med tillæg af kompensation : 85.600 kr.

Har et medlem købt 1.000 andele i JIHMO til kurs 102, og ejer medlemmet fortsat

andelene, vil bankens tilbud om kompensation skulle beregnes på baggrund af

kursværdien på JIHMO på hverdagen inden tidspunktet for offentliggørelsen af

det betingede tilbud (dvs. fredag den 7. september 2012, hvor kursen var kurs

26,05), hvilket vil indebære følgende (forenklet eksempel, dvs. uden kurtage):

Investering (1.000 x 102) : 102.000 kr.

Kursværdi (1.000 x 26,05) : 26.050 kr.

Tab : 75.950 kr.

Kompensation (75.950 kr. x 0,8) : 60.760 kr.

I alt kursværdi med tillæg af kompensation : 86.810 kr.

Lett Advokatfirma

Adv. Henrik Puggaard

J.nr. 237028-3 RMN

København Århus Kolding


I denne situation vil medlemmet endvidere kunne vælge enten at beholde andele-

ne eller sælge/indløse dem til kursværdien.

Tilbuddet om kompensation indebærer således 80 % dækning af det lidte tab uan-

set om det er realiseret eller ej.

Omkostningsdækning og udbetaling

Kompensationen forventes at ville blive udbetalt fra Jyske Bank, idet der dog vil

blive modregnet et mindre beløb, som efterfølgende vil blive overført til forenin-

gen med henblik på dækning af de dele af foreningens administrationsomkostninger

i forbindelse med gennemførelse af forliget, som ikke kan dækkes ved den fri

proces.

På nuværende tidspunkt kan foreningen ikke med sikkerhed vide, i hvilket om-

fang der vil blive tale om omkostninger der ikke er dækket af den fri proces, hvor-

for foreningen lægger op til, at det kan blive alt fra ingen ting og op til maksimalt

1.500 kr. pr. medlem der accepterer tilbuddet og modtager kompensation. Så snart

foreningen ved noget mere sikkert vil foreningen skrive herom og ellers redegøre

herfor på generalforsamling.

Betingelserne i forligstilbuddet

Forligstilbuddet er betinget af følgende:

1) Foreningen træffer beslutning om at opløse sig selv.

2) Gruppesøgsmålet ophører.

3) Forbrugerombudsmandens sager mod banken ophører.

Samtlige betingelser skal være opfyldte før forligstilbuddet er endeligt og binden-

de for Jyske Bank.

Foreningen kan i henhold til foreningens vedtægter pkt. 7.7, beslutte at opløse sig

selv såfremt mindst 2/3 af de på en generalforsamling repræsenterede medlemmer

stemmer for beslutningen.

Hvorvidt betingelse 1 (foreningens opløsning) kan opfyldes er således op til for-

eningens medlemmer at beslutte, hvilket vil ske på en ekstraordinær generalforsamling,

der indkaldes til dags dato, og som vil blive afholdt lørdag den 29. sep-

tember 2012.

Side 2


Indkaldelse m.v. vil af foreningens advokat blive sendt til foreningens medlem-

mer sammen med det betingede forligstilbud.

Hvem omfatter det betingede forligstilbud

Det betingede forligstilbud omfatter samtlige medlemmer af foreningen (inklusiv

evt. ægtefælle og børn under 18 på tidspunktet hvor investeringen blev foretaget)

på nær de medlemmer som af Jyske Bank er klassificeret som værende enten professionelle

kunder eller godkendte modparter i henhold til Investorbeskyttelses-

bekendtgørelsen (MiFID-reglerne).

Jyske Bank A/S har ud af foreningens lidt mere end 1.100 medlemmer identifice-

ret i alt 4 professionelle kunder og 1 godkendt modpart. Disse 5 medlemmer af

foreningen vil dags dato modtage besked herom fra foreningens advokat. Disse 5

medlemmer kan naturligvis forfølge deres krav selvstændigt ved domstolene, jf.

nærmere nedenfor.

Det betingede tilbud omfatter de personer og selskaber, som er medlemmer af

foreningen pr. tidspunktet for offentliggørelse af det betingede tilbud. Foreningen

har derfor suspenderet for optagelse med nye medlemmer pr. denne dato. Denne

suspension vil ophøre såfremt forslaget om opløsning af foreningen ikke vedtages

på generalforsamlingen.

Det understreges, at med undtagelse af ovennævnte i alt 5 medlemmer, omfatter

det betingede tilbud på 80 % kompensation samtlige medlemmer af foreningen

uanset om medlemmet er en fysisk person eller et selskab, og uanset om medlemmet

selv har truffet investeringsbeslutningen eller om investeringen er foreta-

get af Jyske Bank efter fuldmagt (dvs. under formuepleje-/pengeplejeaftaler).

Generalforsamling med afstemning om opløsning af foreningen

Som anført ovenfor er datoen for generalforsamlingen lørdag den 29. september

2012. Det præcise tidspunkt og sted vil blive oplyst snarest muligt.

Det vil i overensstemmelse med foreningens vedtægter være muligt at afgive

stemme ved fuldmagt, som vil være vedlagt indkaldelsen. Fuldmagten er indrettet

således at foreningen af hensyn til videst muligt at sikre rette identitet, beder af-

sender om at få to personer, der ikke er i nær familie, til at skrive under til vitterlighed

om fuldmagtsgiverens identitet.

Side 3


Fuldmagten skal sendes til Lett Advokatfirma, att. advokatfuldmægtig Lasse Møl-

ler, Vester Allé 4, 8000 Århus C (mærk kuverten ”JIHMOFULDMAGT”). Fuld-

magten kan også scannes og sendes via e-mail til adressen JIHMOFULD-

MAGT@lett.dk.

De modtagne fuldmagter betragtes som deponeret hos bestyrelsen til brug på generalforsamlingen.

Såfremt der måtte komme ændringer i relation til temaerne for

afstemning, vil der blive orienteret herom straks, ligesom der i givet fald vil blive

fremsendt nye fuldmagtsblanketter. I dette tilfælde destrueres de tidligere modtagne

fuldmagter.

Mulighed for at spørge ind til forliget på generalforsamlingen

Generalforsamlingen påtænkes endvidere afholdt således, at der forud for de for-

melle handlinger/afstemning m.v. vil være mulighed for medlemmerne til enten i

et åbent forum eller på tomandshånd at spørge ind til forliget og dets gennemfø-

relse m.v. ved foreningens advokater.

Hvad sker der hvis forslaget om opløsning af foreningen vedtages?

Hvis foreningens medlemmer med den fornødne majoritet (2/3) beslutter at opløse

foreningen opfyldes den første af betingelserne i det betingede forligstilbud.

Når de øvrige betingelser er opfyldt bliver det ”betingede” forligstilbud endeligt

og bindende for Jyske Bank, hvorefter banken vil foranstalte udbetaling af kom-

pensation.

Foreningens medlemmer accepterer tilbuddet ved at udfylde og underskrive det,

og sende det med post til Lett Advokatfirma, att. Henrik Puggaard, Vester Allé 4,

8000 Århus C (mærk kuverten ”JIHMOACCEPT”) med samtidig meddelelse pr.

e-mail til JIHMOACCEPT@lett.dk.

Accepterne deponeres derved hos foreningens advokat, som videresender dem til

Jyske Bank. Det enkelte medlem bestemmer selv hvornår accepten fremsendes,

og kan gøre dette når som helst efter at have modtaget tilbuddet, herunder også

inden foreningens generalforsamling. Fristen for modtagelse af accept er 4 uger

efter foreningens generalforsamling.

Side 4


Hvad sker der hvis forslaget om opløsning af foreningen ikke vedtages?

Hvis foreningen ikke beslutter at opløse sig selv opfyldes den første (og mest

centrale) betingelse i det betingede forligstilbud ikke, hvorefter forligstilbuddet

bortfalder og gruppesøgsmålet fortsætter som hidtil.

Hvad med dem der ikke ønsker at acceptere tilbuddet?

Hvis betingelserne i det betingede forlig opfyldes, dvs. foreningen beslutter at

opløse sig selv m.v., er Jyske Bank bundet af tilbuddet, men det er helt op til det

enkelte medlem selv at bestemme, om man ønsker at acceptere tilbuddet, hvilket

gælder uanset om man måtte have stemt for eller imod opløsning af foreningen.

Hvis et medlem ikke ønsker at acceptere tilbuddet, kan medlemmet forfølge sit

krav ved enten selvstændigt eller sammen med andre medlemmer at udtage stævning

mod banken.

Investorforeningen har således aftalt med Jyske Bank, at banken på retslig bindende

vis erklærer overfor foreningens medlemmer, at hvis de udtager stævning

mod banken indenfor en frist på 4 uger efter Vestre Landsrets afvisning af grup-

pesøgsmålet, er banken uanset hvad afskåret fra at gøre gældende, at medlemmets

krav er forældet. Herudover vil medlemmet også kunne påberåbe sig forældelses-

lovens almindelige regler om afbrydelse m.v. af forældelse.

Endelig har Investorforeningen sikret, at medlemmernes ret til at kræve renter af

deres krav ikke på nogen måde forringes i forhold til den nuværende, såfremt de

ønsker at forfølge deres krav ved domstolene.

Skal der betales skat af kompensation?

De skattemæssige konsekvenser af modtagelse af kompensation afhænger af det

enkelte medlems individuelle skattemæssige forhold, hvorfor medlemmerne i

denne forbindelse må rådføre sig med egen rådgiver eller kontakte SKAT. Generelt

er det skattemæssige udgangspunkt, at en kompensation/erstatning beskattes

på samme måde, som det den træder i stedet for, jf. SKM2010.529.SKAT.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg er i tvivl om noget?

Hvis du er i tvivl om noget kan du skrive til JIHMOFORLIG@lett.dk, hvorefter

dine spørgsmål vil blive besvaret hurtigst muligt af foreningens advokater.

Side 5


Hvis dine spørgsmål vedrører indhold og vilkår vedrørende forliget og/eller gene-

ralforsamlingen kan du også kontakte foreningens advokater pr. telefon ved at

ringe til advokat, partner, Henrik Puggaard (tlf. 33 34 08 30) eller advokat Martin

Chr. Kruhl (tlf. 33 34 08 42).

Hvis dine spørgsmål vedrører mere praktiske forhold, f.eks. hvordan en fuldmagt

eller accept skal udfyldes osv., kan du kontakte advokatfuldmægtig Lasse Møller

(tlf. 33 34 07 56).

Venlig Hilsen

Bestyrelsen i foreningen af investorer i JIHMO

Side 6

More magazines by this user
Similar magazines