Tid for fastforrentet kreditforeningslån? Stigende indtjening i en ...

pu.pages.dk

Tid for fastforrentet kreditforeningslån? Stigende indtjening i en ...

Regnskab:

Østjydsk Bank fastholder forventningerne...

4

4.000.000

3.200.000

2.400.000

0

Indlån og udlån: (I 1.000 kr.)

Indlån og udlån: (i 1.000 kr.)

4.800.000

2007 2008 2009 2010

I årets første seks måneder har banken

foretaget samlede nedskrivninger for 56,9

mio. kr. Her er der medregnet mere end 6

mio. kr. til nedskrivninger i forbindelse med

afvikling af nødlidende pengeinstitutter.

Det skal dog bemærkes, at de direkte tab

ligger på mindre en ½ mio. kr., mens det

store nedskrivningsbeløb er reservationer til

imødegåelse af eventuelle fremtidige tab.

Styrket solvens og større

balance...

Bankens balance er, fra første halvår 2009

til i år, vokset med 1 mia. kr. til 6,8 mia.

kr. Solvensprocenten i banken er steget fra

18,5 til 18,7 og kernekapitalprocenten er

øget fra 12,1 til 12,6. Bankens ansvarlige

kapital er steget til godt 1,2 mia. kr.

Kraftig vækst i indlån

styrker bankens likviditet…

I løbet af perioden er bankens

Indlån Udlån

likviditetsforhold blevet styrket væsentligt,

herunder er bl.a. indlånene steget med

869 mio. kr. (29 %) til 3,8 mia. kr.

Likviditetsoverdækningen var ved halvåret

216 % mod 150 % ved halvåret 2009,

fortsætter bankdirektør Jens Vendelbo.

Godt rustet til fremtiden...

Den øgede kernekapital og den højere

solvens gør, at vi står endnu stærkere

rustet til de udfordringer, fremtiden byder.

Likviditeten er i 2010 styrket meget

således, at vi nu har en overdækning

på hele 216 %. Vi har i den forbindelse

kun udnyttet 1,2 mia. kr. af den samlede

garanterede ramme på 2 mia. kr., som

banken er bevilget. Der er således ud

over den store likviditetsreserve vi råder

1.250.000

1.000.000

750.000

500.000

250.000

0

Ansvarlig kapital: (i 1.000 kr.)

Ansvarlig kapital: (I 1.000 kr.)

Østjydsk Banks likviditetsberedskab

er forbedret markant som følge af,

at indlån er steget med 29 %, og

udlånet kun er steget med 12 %.

2002 2004 2006 2008 2010

(Fortsat fra side 3)

over idag, yderligere store reserver i den

bevilgede grantiramme. Vi står derfor

likviditetsmæssigt stærkt, og vi kan

og vil derfor fortsat låne penge ud til

finansiering af sunde projekter i bankens

markedsområde, slutter Jens Vendelbo.

Østjydsk Bank beskæftiger i dag næsten

170 medarbejdere i afdelingerne fra

Mariager Fjord i nord til Vejle i syd.

En stigning på 18 mio. kr. får den ansvarlige

kapital til at runde 1,2 mia. kr., og banken står

stærkere rustet til fremtiden - finanskrise eller ej.

More magazines by this user
Similar magazines