(Microsoft PowerPoint - Teamsamarbejde p\345 Hummeltofteskolen)

hummeltofteskolen.dk

(Microsoft PowerPoint - Teamsamarbejde p\345 Hummeltofteskolen)

Teamsamarbejde på p

Hummeltofteskolen


Rammebetingelser for teamsamarbejde

Skolen udarbejder egne rammer for teamsamarbejde,

som skal være v re klart defineret og anerkendt. Rammerne skal

indeholde:

► Etiske grundregler

► Indhold i teamsamarbejdet

Teamsamarbejdets form

► Teamets samarbejdsniveauer

► Ledelsens rolle

Når r teamet konstitueres i begyndelsen af skoleåret, skole ret, laver

teamet fælles f lles mål m l for teamsamarbejdet, herunder specifikke

etiske grundregler.


Etiske grundregler


Konkretisering af rammer for teamsamarbejde

1. Etiske grundregler:

► Teamet udarbejder etiske grundregler og aftaler, hvordan

de kan realiseres.

► De etiske grundregler indeholder overvejelser om:

► Kommunikationen i teamet, respekt, lytten, dialog, tillid,

ansvar

► Faglig udvikling, støtte st tte og kollegial sparring fra kollegaer

► Social og psykisk støtte st tte fra kollegaer


Hvordan

kommunikerer vi?

Hvordan tackler vi

konflikter

sammen?

Hvad gør g r teamet,

hvis vi ikke

arbejder frem

mod vores fælles f lles

mål? l?

Etikken i et teamsamarbejde

(teamvedligeholdelse)

Forventninger

Hvad forventer

jeg af mine

kolleger?

Forpligtelser

Hvad vil jeg selv

gøre re for at indgå indg i

et etisk godt

samarbejde?

Fælles lles mål m

Disse mål m l vil vi

alle arbejde frem

mod:


Indhold i teamsamarbejdet


Rammer for teamsamarbejde - indhold

2. Indhold i teamsamarbejdet:

► Planlægning Planl gning og evaluering af undervisningen

► Pædagogisk dagogisk og didaktisk udvikling med kollegial sparring

► Skemalægning Skemal gning og timeregnskab

► Vikardækning

Vikard kning

► Økonomi konomi

► Årsplan rsplan for teamsamarbejdet, herunder mål m l for

teamsamarbejdet

► Evaluering af teamsamarbejdet, herunder indhold, form,

rollefordeling og de etiske grundregler.


Udvikling af det reflekterende team

Fokusperson 1

Fokusperson 2

Det reflekterende team

Tidtager


Formen i teamsamarbejdet


Rammer for teamsamarbejde

– vælg lg en form der passer

3. Teamsamarbejdets form

► Formen skal være v re klar og tydeligt aftalt fra skoleårets skole rets

begyndelse. Aftalerne handler om:

► Rollefordeling, fx teamkoordinator, mødeleder/ordstyrer,

m deleder/ordstyrer,

mødeindkalder deindkalder og referent

► Der indkaldes med dagsorden til hvert møde. m de.

Dagsordenen har tydelige punkter med uddybelse, så s

forberedelse er mulig

► Mødekalender dekalender

► Mødetider detider

► Faste informationsgange, så s alle får f r information om

vigtige beslutninger og ændringer ndringer i god tid


Belbins teamanalyse – plads til

personlighederne

Afslutteren

Analytikeren

Arbejderen

Idéskaberen

Dirigenten

Ordstyreren

Netværkeren

Gartneren


Måls lsætning tning og samarbejde

Faglærer/fagteamet

Fagmål Metodemål

Personlige/

sociale mål

Lærerteamet

Lærer/pædagog-teamet


Årets rets gang i teamet

►Teamet Teamet konstitueres i begyndelsen af året ret

ud fra rammer for teamsamarbejde,

herunder etiske mål. m l.

►Mødeplan, deplan, årskalender rskalender og periodeplan

►Teamsamtale Teamsamtale x 2

►Teamportfolio

Teamportfolio

►Formaliserede Formaliserede procedurer – justeres

løbende bende


Teamets samarbejdsniveauer


Rammer for teamsamarbejde - udviklingsniveau

4. Teamets samarbejdsniveauer:

Intensiteten i samarbejdet er afklaret, således s ledes at

engagement, ansvarsfølelse ansvarsf lelse og forventninger er klare.

Intensiteten kan fx diskuteres ud fra niveau-model:

niveau model:


Teamsamarbejdets intensitet og

udviklingsniveau

Niveau 5: Fuldt fællesskab i åben fortrolighed. Ud over niveau

4 omfatter dette også at give hinanden kritik og vurdering, dvs.

forpligtelse til at forholde sig til egen og sine kollegers praksis

og personlige fremtræden.

Niveau 4: Dele planlægning, gennemførelse og ansvar. Det er ikke

din og min opgave, men hele tiden vores! Her er enelærerpraksis og den

individuelle metodefrihed afgivet til to eller flere lærere tilsammen.

Niveau 3: Dele planlægning og gennemførelse, men beholde hver sit ansvar!

Kræver enighed om målsætningen. Bestemmelse af hvem, der gør hvad, og hvordan vi gør

det! Men hver enkelt har stadig ansvaret for sin gennemførelse, for sine elever, hvis de ikke

er fælles, og for sine elever og for sin opfølgning af arbejdet!

Niveau 2: Fordele fælles forberedelse og opgaveudarbejdelse! Hvis du laver

opgaver om England i geografi, laver jeg matematikopgaver til os begge!

Niveau 1: Tilbyde andre det, man ikke længere har brug for!

Dette oplæg gik godt for mig! Vil du arve det, så kan jeg få fra dig en anden gang!

(Fra ”Teamsamarbejde – et

inspirationsmateriale”, DLF/KL/UVM 99)


Ledelsens rolle


5. Ledelsens rolle:

Rammer for teamsamarbejde

i en evalueringskultur

► Udviklingsmuligheder og trivsel på p arbejdspladsen

► Mulighed for planlægning planl gning af arbejdet

► Feedback

► Konfliktløsning

Konfliktl sning

► En følelse f lelse af fællesskab f llesskab på p hele skolen


Principper for feedback

Ønsket af modtager

Rigtigt tidspunkt

Beskrivende

Specifik og konkret

Feedback-sandwich

Feedback sandwich

Fokus på begivenheder og handlinger

Skal forstås af modtager

Rumme værdsættelse

3 positive observationer

1 forslag til ændring

Generel værdsættelse


Gensidig feedback

i teamsamtalen

Om teamets samarbejde:

Nævn vn tre positive observationer.

Nævn vn et område omr de i teamsamarbejdet, som bør b r forbedres.

Forslag til forbedring?

Husk generel værds v rdsættelse. ttelse.

Ud fra forbedringspunkterne aftaler vi i fællesskab f llesskab et udviklingsmål udviklingsm for

teamet, som I har fokus på p ind til næste n ste teamsamtale.

Om ledelsens understøttelse underst ttelse af teamsamarbejde:

Nævn vn tre positive observationer.

Nævn vn et område omr de i ledelsens understøttelse underst ttelse af teamsamarbejdet, som

bør r forbedres.

Forslag til forbedring?


Udviklingssamtalen

Som udgangspunkt for dette punkt i udviklingssamtalen skal du sætte s tte

bogstaverne på p Flow-modellen

Flow modellen. . Her skal du afstemme din oplevelse af egen

kompetence i forhold til de udfordringer, du får f r på p arbejdet. Altså: Alts : Ud ad den

vandrette akse markerer du din oplevelse af dine kompetencer – koblet med

den lodrette akse, hvor du markerer, hvor stor/lille udfordring du får f r inden for

følgende lgende områder: omr der:

► A. teamsamarbejdet

► B. fleksibel tilrettelæggelse

tilrettel ggelse

► C. evaluering

► D. undervisningsdifferentiering

► E. elevernes alsidige personlige udvikling

► - nuværende nuv rende fag (skriv fagene)

► - eventuelle fremtidige ønskede nskede fag (skriv fagene)

I samtalen vil vi tage udgangspunkt i dine afkrydsninger/overvejelser.

afkrydsninger/overvejelser.


Udfordringer

Selvevaluering i udviklingssamtale

Stress

(inspireret af Knoop, 2002)

FLOW

Kedsomhed

Kompetencer


Perspektiver


Fagteamet

► Giver faglig inspiration kollegerne imellem

► Tager initiativ til fagenes udvikling generelt,

herunder bindende trinmål, trinm , faglig progression og

evalueringsformer

► Drøfter Dr fter situationen vedrørende

vedr rende

undervisningsmidlerne i fagene, udveksler

undervisningsmateriale og vurderer behovet for

nye undervisningsmaterialer

► Tager initiativ til nye kursusforløb

kursusforl b

(inspireret af EVA: Undervisningsdifferentiering i folkeskolen, s. 34


Arbejdet med den fælles f lles

forståelse/sprog

forst else/sprog

►Udviklingsm

Udviklingsmøder der

►Pædagogiske dagogiske dage, fx i cafemodel

►Teamkoordinatorm

Teamkoordinatormøder der

►Diskussion Diskussion i team

►Kontaktfor Kontaktforældrem ldremøder der og sb-møder sb der

►Skriftlig Skriftlig information til forældre for ldre

►Fælles lles litteratur


Videndeling

►”Den Den gode historie” historie

►Teamkoordinatorgruppe

Teamkoordinatorgruppe

►Årgangsteamet

rgangsteamet – teamkoordinator

►Fagteamet Fagteamet

►Vejledere Vejledere

►Kommunale Kommunale netværk netv rk

►Pædagogisk dagogisk Forum

►Evalueringsportal Evalueringsportal på p Fællesnettet llesnettet


Forædling For dling og forenkling 1

Organisering

Stil skarpt på p hvordan organiseringen understøtter underst tter teamtanken

Den gode historie

Vær r opmærksom opm rksom på p ting, der virker - og dyrk det!

Udvælg Udv lg

Kill your darlings

Pyt

Opsøg Ops g de mest interessante dyr i den zoologisk have (safari)


Forædling For dling og forenkling 2

Systematik

Det handler om at opøve op ve enkle rutiner

Klar kommunikation til dine samarbejdspartnere

Sæt t pædagogikken p dagogikken på p dagsordenen

Rollefordeling

Årsplan, rsplan, andre planer?

Evaluering og udvikling af teamet

Sæt t mål m l for jeres teamsamarbejde

Vær r tydelig

Respekter hinandens forskelligheder

Det er ikke enighed, der er vigtig, men fælles f lles handling

Benyt gode arbejdsredskaber


Forædling For dling og forenkling 3

Kommunikationsstrukturer

Videndeling – del jeres erfaringer

Udnyt organiseringen

God mødeledelse

m deledelse

Mening

Søg g efter mening

Hver skole er unik. Skab modellen,

der passer til jeres skole

Husk fokus: Lidt, men godt …

More magazines by this user
Similar magazines