Herskabeligt Indbo

kunstbib.dk

Herskabeligt Indbo

FALKENBERGS AUKTIONER.

Gamle Kongevej Nr. 27 og 29 (Det ny Theater).

Telefoner 1282 - 10,321.

K A TA LO G

til Auktionen

O nsdag den 7. Maj Kl. 11 Form .

og følgende Dage

GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

over

Herskabeligt Indbo

Halener — Nips- og Dekorationsgenstande

forarbejdet Guld og Sølv m. m. m.

E F T E R S Y N :

Mandag den 5. Maj Kl. 10— 3.

.Tirsdag den 5. Maj Kl. 10—3.


KONDITIONER.

A, t S L

Alt sælges paa nærmere Approbation i den Stand, hvori det ved!

Hammerslaget. forefindes, og ligger fra dette for Køberens Regning;

og Risiko i alle Maader.

§ 2.

Det Købte skal afhentes Auktionsdagen inden Kl. 5.

§ 3

Hvad der ikke afhentes til’ ovennævnte Tid, kan uden videre,

varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning eller afhændes

underhaanden, og er denne da pligtig til uden Hensyn til Bestemme

serne i Forordn, af 6. August 1824 skadesløst at tilsvare de

derved foraarsagede Omkostninger og Tab uden at h?ve nogen Ret'

Shssssssr1-Den'der køber ,u en anden-hæ,Er som

Be.aniTfindeTsBd.'" de‘ S°'8’e m e r m ' Kl,beren- "aar

S 5.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 10 Øre af Kronen til samme-

i Auktioflsomkoslnmger, erlægges ved Hammerslaget eller paa An-

foidnng til Undertegnede. Ikkun Inkassator personlig bekendte,,

vederhæftige Købere kunne forvente 4 Ugers rentefri Kredit. Sikkerhed

kan affordres de Bydende saavel under som efter Auktionen

til hvilken scm helst Tid, og stilles Sikkerhed ikke paa Anfordring’

er det skyldige Beløb straks forfaldet til Udbetaling.

§ 6 -

Betales ikke til rstte Tid, er Køberen pligtig at erlægge skadesløs

Betaling og 6 pCt. Rente fra Auktionsdagen, hvorhos han skal*

være underkastet Retsforfølgning efter Forordn, af 25. Januar 1828*

og Udpantningsloven ai 29. Marts 1873 § 1, Nr. 10 a Naar Auktionsfordringen

overgives til en Sagfører til Inkassation, er Køberne

Pligtige at betale Sagførerens Regning for Omkostninger og Salær

skadesløst, uden Hensyn til om det bliver nødvendigt at paabegynde-

Retsforfølgning eller ei.

Tillægs-Konditioner og Forandringer i Katalog-Teksten forbeholdes.

København, i Maj 1919.

Falkenbergs Auktioner..

i Ptudesofa, 2 store Lænestole, i lille Stol

i Mahogni Bords

i Nøddetræs Bor dl

i Mahogni Seng

i — Natbord

i sort Mahogni Spejl

i Chesterfield Sofa, 2 Lænestole betr. med Bøf-

fellasder

i Mahogni Arbejdsbord

i — Herreskrivebord

i — indlagt Enupire Dagligstuemøblement be-

staaende a f: i Sofa med Sidestebe, 2 Lænestole,

4 Stole betr. med Damask, 1 tilsiv. Klapbord

1 Mahogni indlagt Salonskab

r — Chatol

1 1 Velour Gulvtæppe, 340 x 460

1 Sølv Jardiniere

1 — Bæger

1 lividlakeret Louis X V I’s Spisestuemøblement

best. af: 1 Skænkbiuffet, 1 Dækketøjsskab,. 1

Anretterbord, 1 ovalt Spisebord, io Stole,. 2

Lænestole

1 Spejl i forgyldt Ramme

1 do.


— 4 —

Nr. ^ *:

19. 1 Spejl i forgyldt Ramme

20. 1 stort dobb. Mahogni Skab

21. 1 Elmetræs Sekretær

22. 1 Egetræs Skænk

23. 1 C hesterfield Sofa beti', med Bøffellæder

24. 1 Lænestol betr. med Bøffellæder

25- 1 do. do.

26. 1 Mahogni Herreskrivebord

26a. 1 lyst; Egetræs Spisestuemøblement best. af: 1

Skænkbuffet, 1 Dækketøjsskab, 1 Anretterskab,

1 Spisebord, 8 Stole

27. 1 Mahogni Chr. VIIPs Sofa

28. 1 — Komode

29. 1 — Bord paa Søjlefod

30. 1 — Spillebord

3 r • 1 — Etagerebord

32. 1 — Pillespejl* med Konsol

33* 1 Lænestol betr. med Bøffellæder

34. 1 Egetræs Arbejdsbord paa Søjefod

34a. 1 Lysekrone til elektrisk Lys

35. 1 mørkt Egetræs udskaaret Renaiss. Spisestiuemøblement

best. af: 1 Skænkbuffet, 1 Dælåetøjsskab,

1 Spisebord, 10 Stole med Gobelin,

1 Lænestol med Gobelin

36. 1 Dus. SølV Dessertgafler (Vægt 4S0 Gram)

37- 1 do. do. do.

38* 1 do. do. do.

39* 1 do. do. do.

4°- 1 do. do. do.

41. 1 x/ 2 Dusin Sølv Dessertgafler (Vægt 630 Gr.)

42. 12 Par Plet Fiskesæt i Etui

43- 12 do. do.

Nr.

44. 1 Fluelaag, eng. Plet

45- 1 Plet Vinkøler

46. 1 Sofa betr. med Bøffellæder

47. 1 Mahogni Empire indlagt Kabinetsmøblement

best. a f: 1 Sofa, 1 Lænestol, 4 Stole betr. med

Damask og 1 tilsv. Bord

48. 1 Mahogni indlagt Komode

49. 1 — Sdkretær

50. 1 sortpoleret Flygel

af Werner Lassen Fabr. (sælg. Onsdag Kl. 1)

51. 1 Bas Guitar

(sælges Onsdag Kl. t)

52. 1 Sommerhus-Møblement best. af: 1 Chatol, 1

Spisebord, 1 lille Bord, 2 Armstole, 4 smaa

Stole

53. 4 Teaktræs Trappemæglere

54. 1 lyst Egetræs eng. Spisestuemøblement best.

af: 1 Skænkbuffet med: høje Sideskabe, 1 Dækketøjsskab

med Overskab, 1 Anretterskab, 1

Spisebord, 10 Stole, 2 Armstole

55- 1 Kobber Jardiniére

56. 1 do.

57- 1 do.

58. 1 Kobber Kaffestel, Empire

58a. 1 Palisandertræs opretst. Chr VIIPs Piano

(sælges Onsdag KL 1)

59. 1 Chesterfield Dagligstuemøblement best. a f:

1 Sofa, 2 store Lænestole, 2 mindre Stole betr.

med' rødt Si'likedamask, 1 tilsv. Mahogni Bord

60. 1 Mahogni Herreskrivebord

61. 1 — Skrin

62. 1 Palisandertræs taffelf. Piano

(sælges Onsdag Kl. 1)

5


6

Nr.

63. 1 Mahogni Spillebord

64. 1 Egetræs udskaaret Spisestuemøblement best.

af : 1 Buffet med dobb. Skabsopsats, 1 Dækketøjsskab,

1 Anretterbord, 1 Sp:sebord, 12 Stole

med Svinelæders Betræk

65. 1 Smyrna Velour Gulvtæppe

66. 1 Medaillon Sofa, 2 Stole ,

67. 1 ud'siki Egetræs Herreværelsesmøblement best.

af: 1 højrygget Panelsofa, 2 Lænestole, 4 Stole

betr. med Mekka, 1 tilsv. firkt. Arbejdsbord,

1 tilsv. dobb. Bogskab

68. 2 Nøddetræs Senge med Madratser

69. 1 satintræsmalet Soveværelsesmøblement best.

a f : 2 Senge med Spiral- og Overmadratser, 1

Klædeskab, 1 Toiletmøbel, 1 Servante med

Marmoropsats, t Sengeskab med Marmorplade,

2 Stole

70. 1 Egetræs Herreværelsesmøblement best. af: 1

Sofia, 1 Lænestol, 4 Stole betr. med Mekka, t

tilsv. Bord

71. 1 Egetræs Herreskrivebord

72. t mørkt Egetr. Spisestuemøblement best. af:

1 Skænkbuffet, 1 Dækketøjsskab, 1 Anretterbord,

1 Spisebord, 6 Stole

Onsdag den 7. Maj Ki. 1 sælges:

73. 1 Kiurvemøblement

74. r do.

INr.

75- 1 Kurvemøblement

76- 1 do.

77- * do.

78. i do.

79- * do.

'80. t do.

8 t. i (Jo .

'82. 1 do.

83. t do.

84. t Kurvebord

85. r do.

Malerier

sælges Torsdag den S. Maj Kl. 11.

86. Carl Olsen : Stil’ie Sommerdag i Sundet

87. H. Friis: Motiv fra Falster

88. A. Søborg: Landskab

89. Hedlvig Winther: Brænding ved Bornholm

9°- Prof. Fr. Ivloos: En Islænder paa Fangst.

Akvarel

QT. Axel Hansen : I Pløjetiden

92. J. Neumann : Morgen i Sundet v. København

•93. P. Ølsted’: Parti fra Dyrehaven ca. 1860

94* Martin Møller 1847: Ved Bodensøen

95* A. Sønderby: Ved Hmmelbjergsøerne

'96. Th. Brendstrup: Bakkedrag i Vestivlland,

Hoh/enberg: Marine


8

Nr.

98. V . L e is n e r: V e d F iu g lesan g sø e n

99. H . S c h ø tt: M o tiv fra N eap el

100. A x el S c h o v e lin : F jo rd la n d s k a b , F y n , 1860

101. C iliu s A n d e rs e n : E n igam m el B o n d e m a n d

102. P ro f . J . L . J e n s e n : E n K u r v raed R o s e r

103. C . E c k a r d t : V e d S k o tla n d s K y s t (u d s t. p a a

C h a rlo tte n b o rg )

104. Sofie B øl lin g : R u d e rs d a ls S k o v

105. A . S ø n d e r b y : L a n d s k a b m e d g ræ s s e n d e F a a r

106. H o lg e r M ø lle r: B a g B o n d e g a a rd e n , S y d s jæ l1!.

107. P ro f . S o y a Je n se n : S k o v p a rti

108. P ro f. C . S c h le is n e r : K ro m a n d e n i B rokkens-

B o d

109. M . G a r in e i: E t L a n d sb y o rk e s te r

110. A xel H a n s e n : V e d L a g o M a g g 'o re

111. K u p p e lm a y e r, M iin c h .e n : E n b a y e rs k B o n d e

112. U b e k e n d t K u n s t n e r : E p iso d e fra d en ty s k e

F rih éd sk rijg

113. R ic h a r d : Tranelklær Sitot 1864

114. J . H o lm : P a rti fra E s ro m S ø

115. P . R a a d s i g : Motliv fra Ariccila 1847 (u d s tille t

p a a C h a rlo tte n b o rg )

116. G e b a u e r: L a n d s k a b m e d H jo rte

117. A . H e lle s e n : B lo m ste r p a a et B o rd

118. H . B a llin g : V e d B o d en sø e n

119. A . S ø n d e r b y : F is k e rb a a d e i S u n d e t

120. A . B o e s e n : V e d F ly n d e r S ø i Jy lla n d

121. J . R o s e n s ta n d : V e d S ta m p e n

122. M e s s m a n n : S o ln e d g a n g v e d A rre sø

123. A . P . M a d s e n : K ø e rn e v a n d e s, A k v a re l'

124. J . B a rn e w itz : F r a D y re h a v e n

125. C . B a e ls g a a rd ( ? ) : F u g le re d e i en B øg-

’Nr.

126. Prof. Carl1 Thom sen: Aftenstemning, Tegning

127. E. Fischer: Landskab fra Tyrol

128. Bille: Mari'ne

129. Edv. Kjølstrup: Landskab

130. M. Moesgaard: Interiør

131. Kai Christensen: Fra Gilleleje

ii 32. M. Stentzer: Landskab

133. 1 'Messinglampe til élektrisk Lys

*34. 1 do. m. Prism.

135. 1 russisk Messing Selvlkoger

136. 1 Messing Brevholder, 8 Metal Linialer

.137. 1 Billede: Loreley

138. 1 Krystal V’nkande

139. 1 Kalipasta.fig u r: Amor og Psyche

140. 1 Barometer

141. 1 mind Messingbakke

142. 1 Fotografiapparat

143. 1 do.

144. 1 Sølv Lommeuhr

•145. 6 halve Flasker Mensdorfer Rom

146. 16 Meter Ulddamask

147. 12 slebne Rhinskvinsglas

148. 900 Cigarer, ”Moderne“

.149. 1 Temaskine

150. 1 sølvforgyldt Bliadholder med Emaille

151. 1 Taskeportemonnæ

1152. 1 Cigaretetui, 1 Krystalflakon

153. 2 smaa BaJkiker, 5 Billeder i Ramme

,154. 1 Vase med Hvalroshoved

9


N r.

155. 1 Kobberrelief

156. 1 blaagrøn Skaal

157. 1 broderet P ude

— lo —

158. 1 db. J -V " *f

159. 1 M ahogni K onsol

160. 2 kinesiske Porcel lænsvaser

161. 3 G lasvaser

162. 1 M essing Blom ster U rtepotteskjuler

163. 2 Plet Æ g g eb æ g ere

*64- 1 — Sukkerskaal, Flødekande og Bakke*

165. 1 Porcellænsvase med Deikoration

166. 1 keram isk Vase

167. 1 lille gennem brudt Metalvase

168. 1 K obberkedel (

169. 1 M amglebrædt

170. 1 forgydt ovalt Spejl i

171. 1 Platte (B . & G.): Julen 1897

172 - 1 do. 1896-

T73* 1 do. r9i3 i

J74- 1 do. 1909

T75* 1 do. 19141-

176. 1 Porcellæ nsfad (B . & G .)

177. 3 Fajancefcide

178. 1 L øvegruppe

179- 1 Fuglesamling

180. 1 K s. Insekter

181. 1 do. , .

182. 1 do.

183. 1 do. 1

184. 1 do.

»85. 1 do.

186. 1 do. ,


Nr.

219.

220.

22 T .

222.

223.1

224.

225.

226.

227,

228.

229.

230.

231.

232.

233 -

234-

235 -

236.

237-

238.

239 -

240.

241.

242.

243 -

244.

245 -

246.

247.

248.

249.

1 Lysekrone

F . B o rc h : B lom ster

12

H y ld 'a h l: F iske ku tte r, Pastel

M ach one: T u s c h te g n in g

do.

R y e : A k v a re l

M . O lin : A kva re l

do.

N ie ls W iv e l: T e g n in g

S chw artz ( ? ) : Landskab

U be ken dt K u n s tn e r: B lom ster

14 K a ra ls G u ld Ile rre u h r

— do.

— ITerre R epeteruhr

— Ile rre A n k e ru h r

— H erre Vestefkæde

— do.

— D am euhr

— do.

— Hals Uhrkaede

— A rm lænke

— TTa'scollier

— A rm læ n ke U h r

S ø lv A n k e r Ile rre u h r med R em

— A rm læ n ke U h r

— A n k e r Ile rre M h r

14 K a ra ts G u ld R in g med 1 B rilla n t

— — 1 do., 2

— — 1 do.

— — 2 do., 1

— — 1 do.

t

Safi rer

S a fir

■vi

N r.

250.

251.

252.

253 - '

254 -

255 •

256.

257 -

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

2 / 0 .

271.

272.

273.

274.

275 *

276.

2 / 7 -

278.

>3

i 14 K a ra ts G u ld R in g med D ia m a n te r

1 14 K a ra ts Gu!d( N aal med 1 B rilla n t

1 P ar 14 K a r. G u ld Øren lokke r m . h v. S afirer

1 14 K a ra ts G u ld R in g med 3 B rilla n te r

1 — — 3 S a firer

1 — — 3 P erler

1 ■— — D ia m a n te r o g

1 — — 1 B rilla n t

1 — — 1 D ia m a n t

1 14 K a ra ts G uld Naal med 1 Perle

I — R in g med 1 S a fir

R u b in e r

1 — do., 2 P e rle r

1 — R in g med 1 O pal

i — H a iscollier

6 R in g e (sep.)

6 U h re (sep.)

1 M a h o g n i S kriveb ord

2 Stole

1 S y k u rv

1 lille .Spejl

1 — B ord, 1 S tum tjen er »

1 B ordlam pe

2 store S kyd e rie r

4 m i'ndre S kild e rie r

1 O lie try k i R am m e

1 H æ ngelam pe

1 Ild tø js s ta tiv med Ild tø j

2 F ag røde uldne G ranité G ardiner, 2 F a g h v.

paa Stæ nger

1 M a jo lik a K akkelovnsvase


Nr.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

2 93 -

294 -

295 •

296.

297.

298.

299.

o00*

001 •

302.

3 ° 3 -

3 0 4 -

305 •

306.

307-

308.

3 0 9 -

1 Perle Vægtaske

1 Nøddetræs Klædeskab

1 — Kon sol skab med Spejl

1 — Salonbond)

1 Sofa betr. med rødt Plyds

2 Lænestole med rødt Plyds

4 S'.øle med rødt Plyds

1 Brændekasse

1 broderet Pude, 2 mindre

1 Hængelampe

2 Blomsterstativer

1 Skammel

2 Fag hvide Gardiner paa Stang

1 Riullegard in

1 Skilderi

i Blomsterampel

i Messing Dekorationsplatte

t Dekoration shjælm

1 Avisholder

2 Parasoller, 2 Paraplyer

2 Malerier

2 Porcellæns Urtepotter

2 do.

2 Vaser

3 smaa Hjørnehylder

14 Stikl. Nips

2 Blomsterstativer

2 sorte Billedrammer med Glas

2 Planter i Urtepotter

1 Krystal Polval

i Smulesæt

1 4

-S ir

— 15 —

'Nr.

_3K>. 1 lille udskaaret Bord

,311- 1 Gibsfigur: Landsoldaten

3 12- 1 Vægstykke med Inskription

313. 1 Majolika Blomstervase

.314. 20 Stk. Nips

315. 4 Nøddetræs Stole med rødt Granité

.316. 2 Jernsenge med Fjedermadrats, Fodstykke og

Skraapoider

.317- 1 Rtillejaloiusi, 1 Haandlkibedestativ

.318. 2 Stole med arnerik. Sæder

.319. 2 stribede Underdyner

.320. 1 Fag hvide Gardiner med Stang

321. 1 Natpotte i

.322. 17 s'.ore, 6 smaa Tallerkener, 1 lille Terrin

.323* 1 Menage

324. Diverse Køkkentøj og Porcellæn

325. 2 Gaskoigeapparater

.326. 1 emaill. Gryde

327. 1 Æbleski vepande

328. 1 Vridemaskine

329 * 1 stor Jerngryde

33°- 1 Skyllekar

331 • 2 Baljjer

332. 1 emaill. Gryde

333* 1 Vaskebrædt

.334* 2 Fag marineblaa uldne Satins Portierer med

Kapper, Stænger, Bøjler og Vægstylkike (med1

blaat Foer)

.335 • 3 Pag marineblaa uldne Satins Gardiner med

Kapper, Stænger og Bøjler (med gult Foer)

.336« 1 Fag "blomstret Gobelins Gardiner med Kappe

Stang (galt Foer)


Nr.

"> '>


00

u>

00

V0

00

Os

ro

i'8

'Nr.

.'.389c. i Kurvemøblement

do.

,389c. I do.

.38#- I do.

38 9g- I do.

389h. r dø.

3891. 1 do.

do.

do.

390. 14 1Kurvestole, Pil (sep.)

390a. 4 do. (sep.)

39ob. 4 do. (sep.)

390C. 4 do. (sep.)

39od. 6 do. (sep.)

39T- i Rulle imit. Kokusløbéf-r, 5 0 Meter

_39Ia - i ^do. 27 —

oQib. 6 Stk. imit. K okustæpper

39IC- (> — imit. KokUs Forliggere

392. 6 gule Uldtæpper

392a. 57 mørkegraa do.

392b. 8 — do.

39:c. 2 lysegraa do.

■^9*d. 38 — do.

.393- 1 stor Kisfe

3931. 1 Sovesofa

:393b. Diiverse Noder

-393C. i Mahogni Toiletspejl med Marmorplade

„393d. 1 Silkehat

,393e. 1 Fjedermadrats

394• 1 antik C hr. V III’s Slkænk

-395- 1 Servante med Opsats

.■396. 'ii dø.

«

•Nr.

.‘397 • 1 Barnevogn ;

.3 9 8 *

3 9 9 -

400.

1 dobb. Klædeskab

1 Petroleumsovn

2 Kufferter

401. 1 Kokusløber, ca. 8 Al.

.402. 1 dio.

4°3- 1 Gulvtæppe

404. 1 Trappestige

405- • 1 Bogreol

406. 1 Vogntæppe

407. 1 Nøddetræs Pillespejl med Spejlkonsol

408. 1 Chaiselongue med Mekkabetræk

409. 1 gi. fransk Uhr

410. 1 Heijselampe til Gasbelysning

411. 1 Hængelampe med Lampetter

412. 1 Bordlampe

4 I3* '2 malede Træsenge med Madratser

414. 1 Barneseng med Tilbehør

4 T5- 1 Mahogni Arbejdsbord:-med 2 Klapper

416. 1 Lænestol med rødt Plyds

-4 T7- 2 Lænestole

418. 3 Fag Gardiner

4 r9* 1 Maleri: Skovsø

420. 1 Egetræs Skrivebord med Sikiabe

421. 1 Sofa, 4 Stole, 1 Lænestol betr. med PI)

422. 1 Egetræs Herreskrivebord med Skabe

423- 1 Glasmontre

424. 1 sort Kakkelovnsskærm

425- 1 silikeforet Herrekjole

426. 3 Fag Gardiner med Kappe og Stænger

427. 1 Sofa, 4 Salonstole, 1 Lænestol

428. 1 Salon’bord

19


20

Nr.

429. 1 Bord tæppe

43o. 1 Standlampe med Skærm

43* • 1 Jern Etagere

432. 1 Hjørnemøbel

433- 2 Vaser

434- 1 Urtepotteskjuler

435- 1 Klaverbænk

436. 1 Spejl med Konsol

437- 3 Vinkarafler

438. 1 Messing- Temask’ne

439- 1 — Krjus

440. 2 — Stager

441. 1 Karaffel

442. 4 (ilas i Stativ.

443- 1 Sardi ndaase

444- 1 Fuglebur med Tilbehør

445- 2 Billeder: Sommer og Vinter

446. 2 Jernplatter

447- 4 Raderinger

448. 1 Gulvtæppe

449. 1 Messing Strygejern

4 5 0 . 1 Urtepotte

45r • 3 smaa Billeder

452. 1 Ks. Prismer og Lysemanschetter

453- r hvidlakeret Stol

454- t Mahogni Gondol

455- 1 — Seng med Fjedermadrats

456. 1 Egetræs Buffet

457- 1 — Anretterbord

458. 1 — Spisebord

459* 6 — Stole

460. 1 Mahogni Servante med Marmorplade

4

21

"Nr.

.461. 2 Barnesenge med Madratser og Fodstykke

462. 1 Staa’ampe

463 • 1 Jernseng med Madrats og S kran pude

464. t Nøddetræs Sofa med graat Plyds

465- 1 — Sa lon bord

466. 1 Pyntebord

467. t Billede

468. r 1 iiilte Konsol spejl

469. 16 store Søjler (sep.)

470. 13 smaa Søjler

471 • 1 Maleri

472. 1 Mahogni S p:sestiuemøblement best. af: 1

473-

Buffet, 1 Spisebord, 1 Anretterbord, 6 S'o’e

1 Lysekrone

474- 1 do.

475- 1 Egetræs Kiste

476. 1 antik Chr. V II[’s Skænk

477- t Klædeslkiab

478. 1 Chafeelongue

479- 1 Skærni

480. t Køkkenskab med 2 Døre. uden Bagklædn.

48 r. 33 Meter Blonder

482. i haandbroderet Portiere med Kappe

4 8 3 . 1 Billede: Rembrandt og hans Hustru

484. i Ma’eri

4®5 - t Maleri: Esbjerg Havn, sign. Korndfup

486. i mahognimalet Komode

487. 1 do.

488. 1 nøddetræsmalet Komode

489. 1 egetræsmalet Bord

490. 1 do.

491. 1 do.


22

Nr.

491a. j egetræsmalet Sp sebord

492.

t Egetræs Spisebord

493- 1 Skrivebordsstol

494- 6 Mahogni Chr. V III’s Stole

495- 1 rundt Mahogni Bord

496. 2 Gyngestole

497- 1 Trædesymaskine

498. 1 Sofa, 4 Stole, 1 Lænestol betr. m

^99. 2 Hoveder

500. 1 Jernseng med Fod- og Hovedsty

501. 1 Servante

502. 1 Mahogni Kon sol spejl

503- 1 —■ Sybord

504- 1 — Haandldædestativ

5°5 • Diverse Bøger

506. 1 tyrlki’sk Sofa, 2 Stole

507- 1 Nøddetræs Damebureau

508. 1 Vægt

509- 1 Fiskeglas

510. 1 Hylde

5 H. 1 Maleri

512. 1 Skærmbnedt

5 13- 1 lille Skab med Glasdør

5 T4 - 1 Plyds Kappe

5 15 - 1 polstret Sofa

5 ]6 . 2 Taburetter

5 i7* 1 Stativ

518. 1 Skammel

5 i9 - 1 Eigetræs Kiste

520. 1 Buffet

5 2 1. 1 Sofa

522. 1 Mahogni To:letmøbet

i

Nr.

*3

523. 1 rjuindt Mahogni Bord

524 - 2 Blomsterborde

525- 1 Bundt Fiskestænger og div,_ Eiskeredskabe

526. 4 Billeder

527. 1 Egetræs Buffet

528. 10 — Stole

529. 1 rundt Spisebord! mecF 4 Plader-

53° • 2 Klapborde

53i* 1 Egetræs Spisebord'

532. 1 Mahogni Bord

533- 1 Servante med Opsats

534- 1 Leksikon

535- 1 Divan

536. i Nøddetræs Kanapé

537- 1 Mahogni Kanapé

538. 1 Gulvtæppe

539* 1 Læder Lænestol

540. 1 Stumtjener

541. 1 nundt Egetræs Bordi

542. 1 Egetræs Bogslklab

543- 4 Gardinstænger

544. 1 Egetræs Boghyldé

545 - 3 ~ Stole

546- 1 Mahogni Stol’ v

547 • 1 Chaiselongue

548 ' * Lysekrone- til elektrisk Lys

549. 1 Egetræs Herreværelsesmøblement best. afr

1 Sofn, 2 Lænestole, 3 Stole betr; med Mekka

550. 2 firkantede Borde

551 - 1 Mahogni Spejlramme

552. 4 Dekoratioinssøjler

553. i Kanapé,, 4 Stole betr. med grønt Plyds


24

*Nr.

*554' 1 'Nøddetræs Salonbord

f555 • 11 — .Pillespejl med Skab

.556. 1 —■ Dameskrivebord

557 - r Sofa, 6 Stole, 1 Lænestol betr. med grønt

-PLyds

558. 1 M ahogni Arbejdsbord

559- t Sovesofa med 2 Skuffer

560. 20 Skilderier

561. 4 Glasskilte

.562. 1 Badekar med, Bruseapparat

563- 4 Æ sker Diverse, 1 Skraa- og Fodpude

5^4 - 2 Rullegardiner

565- 1 Kaabe

.566. 2 Lluiftpuder

567. 1 Gryde med Diverse

568. 1 Strygebrædt, 1 Spand, 1 Trappestige

569- 1 Trædesymaskine

57°- 1 Stumtjener

57 t • 2 Træsenge

572. 1 dobb. Servante med Marmorplade

573- 1 Konsoh

574- Ca. 50 Meter Gardin stof

575* t Sofa, 3 Stole med grønt Betræk

576- 1 Pudesofa

577 • 4 Læinestole

578 . 1 Egetræs Hylde

579- t lille Egetræs Bord.

580. 4 smaa Stole

581. 1 Seng med Madrats

582. 2 Natborde

583. 1 Toiletmøbel

.584- t D :van

Nr.

585- 1 Spejl

5S6. 1 Stol

587. 3 M ahogni Stole

588. 1 Kasse Diverse

589- 1 Høsav

59°- 2 Fodpumper

59i • Diverse Tandlægerekvisiter-

592- 1 Trappestige

593- 1 Marmorplade

594- 1 Silkesiklærm

595- 1 Pakke Bagepulvere*

596. 1 U hr

597- r Glasskaal

598* Diverse Baand

599- 2 Gaslamper

600. 1 Ko

601. 1 M usikinstrument

602. 1 K s. Modeller

603. Diverse Bøger og Blade

604. 1 Perleforhæng

605. \f Stol

606. 1 Kasse diverse Køkkentøj

607. 1 Tøjkurv, 1 Stk. Blyrør, 1 Pude

608. 1 malet Boghylde

609. 1 Udhængsslkiab

610. 1 malet Kiste

611. 1 Trækasse

612. 1 Kurveetagére

613. 1 Stum tjener

614. 1 Disk

615. 1 Skrivebord

616. 1 Chaiselongue


26

’Nr.

^617. 1 Hængelampe

.618. 1 Ks. diverse Billeder

-619. 2 Skabsdøre

*620. Div. Madratser, Skr-aa- og Fodpude

-621. 1 Barneseng med Madratser

^622. 1 Gaskakkelovn

■623. 1 Balje

-624. 1 Fleifantbord

'625. 1 Kurvébord

J626. 4 Bakker

*627. 1 S|kiib

*628. 1 Skærm

-629. 5 Hylder

*630. 1 Rulle Pap

• 631. 2 Kl. el/. Lamper

632. 1 Sengeforligger

633. Diverse Portierer

■£34. — Glaspropper

635. 1 Trædesy maskine

636. i malet Skrivebord med Skabe

637- 1 DukkevQgn

638. 1 Udihængsskab


28

Nr.

680. 1 Vridemaskine

681. 2 Vægte

682. 1 Ks. Forskelligt

683. 2 Havestole

684. 1 Osteskab

685. 1 Kakkelovnsforsats-

686. 1 Pakke Tøj

687. 1 Sprøjte

688. t Økonom

689. 1 Vaskemaskine

690. 1 Pakke Cykledæik'

691. 1 Fllueskab

692. i Ismaskine

693- 2 Dunke, 1 Gryde

694. 1 Pakke Tæpper

695- 3 Kakkelovnsrør

696. 1 Bænlkl

697. 1 Seng med Madratser

Lørdag den 10. Maj Kl. \2% sælges:

698. l Automobil, 2-4 Pers., Vandkølef, 6-18 HK.,.

Perkins Motor

699. 1 Motorcykle „Puch“, 21/? HK.

700. 1 Baadmotor, 2,5 HK., 2 Takts, for Benzin og.

Petroleumsdrift

701. 1 Cykle

702. 1 do.

Nr.

7 0 3

704

•705

7 0 6

707

708

709

710

711

,7 12

713

714

715

716

,7 i7

718

719

720

721

722

7 23

724

725

ZQ

Cykle

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

2 Dunke Cyklelak

6 Forhjul med Gummi (sep.)

6 Baghjul med Giummi og Frihjulsnav (sep.)

2 Baghjul med Gummi og faste Nav

Et Parti nye Cyklestainger (sep.)

4 Dæk

3 Slanger

Tirsdag den 13. Maj Kl. 1 sælges:

726. 1 amer. Herreskrivebord med Rullejalousi

727. 1 do. do.


3(>

Nr.

728. 1 Skranke

729. 1 d o b b . Skrivepult med vSkabe

730. i enkelt Skrivepult medj Skabe

731 - 1 Dokumentskab med Rullejalousi og K lap

732. 4 Skrivebordsstole

733' 1 amer. Skrivebordsstol

734- 1 Skrivebordsstol betr. med Læder

735- 1 Skrivebord

7ou - 1 Mahogni He rresikrivebord med Skabe

737- 1 do. do.

738. 1 Skrivemaskine Schmidts Premier

739- 1 Skrivemaskine, Faz S holes

740. i do. Royal

741. 1 do. Je weft

742. 1 do. Yost

743* 1 Kopimaskine

744- 1 amerikansk Skrivebord

745- 1 selvregistrerende Vægt „Fondus“

746. 1 Bordbillard med Ouer, Baller og K egler

747- 1 Restaurationsbuffet

748. 1 Parfiumeautomat

749- 1 Symaskinemotor

75°- 1 do.

751 • 1 do.

752. 1 do.

753- 1 Kassekontrolapparat

7 54- 1 Udlhængsskab

755 * 2 Rdkilamelygter

75^* 1 Kakkelovn

757 - 1 dobbelt Skrivebord

758. 1 enkelt Skrivebord

759- 1 Decimalvægt

Nr.

760. 2 Skranker

3 ‘’

761. 1 Sæt Havemøbler hest. af : i. Bænk, 2 Stole*.

7 —

762.

1 Bord

1 do. dO: do.

763. 1 do. do.' do.

764. 1 dov do.- do.

765. 1 Havespil'

766. 1 Kobber Gasbadeovn

767. 3 Fustager sal'tet Fisk

768. 1 Disk

769. 1 db.

770. 1 Reol

7 71 • i do.

772. 1 do.

773- 1 do.

774- 1 do.

775. 1 ny Promenade Klapvogn"

776- 1 Kaffemølle

777- 1 Pul-t med 2 Slkabe

778. 1 Dimieiant, indeli. 20'Liter, r Ffåskekurvr

779- 2 Messinglygter

780. 1 Skomagermaskine


Til Falkenbergs Auktioner,

GI. Kongevej 27 og 29 (Det ny Theater)

modtages daglig fra Kl. 9— 6 Anmeldelse af Varer og

Møbler, som ønskes solgt.

Stort Forskud. — Afregning straks efter Salget.

Kontoret er i Nr. 27. Telefoner 1282 - 10,321.

Det Købte kan henstaa i Forretningens

Opbevaringsafdeling til senere Levering.

m

---------------------------------------ri

m

i

Henrik Erbs _

Bogtrykkeri g

København.

More magazines by this user
Similar magazines