Nyt fra bestyrelsen - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

Nyt fra bestyrelsen - Amager Ro- og Kajakklub

Ama Amager Ama er

Ro- o- o oog

o

Kajakklub

Kajakklub

ARK’en nr. 3 MARTS 2003 30. ÅRGANG

NY HØVDING

Hørl siger tak efter 2 år på pinden & Casper tager over -

du kan læse mere inde i bladet...


Nyt fra bestyrelsen

Som du kan læse andetsteds i bladet fik klubben

på generalforsamlingen ny formand: Casper

Licht – samt ny kajakchef: Jesper Mikkelsen.

På generalforsamlingen blev der også nedsat et

børneudvalg, der skal komme med forslag til,

hvordan klubben i praksis griber etableringen af

en børneafdeling an. Generalforsamlingen var

meget positivt stemt over for tanken om at sætte

dette arbejde i gang, men der er naturligvis

mange forskellige holdninger til, hvordan det

helt konkret skal foregå.

Deltagerne på generalforsamlingen var og

positivt stemt for tanken om at bygge en veranda

hen over den smuldrende beton ud mod vandet.

Vi håber at dette arbejde kommer i gang i løbet

af foråret og måske kan færdiggøres ved

arbejdsweekenden i maj måned.

2

Denne arbejdsweekend vil blive afholdt 10.-11.

maj. Skriv det i din kalender allerede nu. Vi vil på

samme måde som sidste år bede alle medlemmer

om at lægge enten en formiddags eller en

eftermiddags arbejde i klubben i løbet af weekenden.

Bestyrelsen har også allerede sat dato på det

næste medlemsmøde, som vil blive afholdt

mandag den 16. juni kl. 19.00

Disse samt mange andre datoer vil være at finde i

den aktivitetskalender, som bestyrelsen er ved at

udarbejde. Vi vil også snarest få opsat en vægkalender

i klubben, hvor man kan finde mange af

de kommende arrangementer annonceret.

Når du læser disse linjer er det sikkert blevet

forår … vel mødt til standerhejsningen den 29.

marts.

Astrid

Standerhejsning og Båddåb

Der vil blive afholdt standerhejsning og båddåb i

ARK lørdag den 29. marts klokken 14.00

Inden standerhejsningen er der fællesroning kl.

11.00 for både kajak og inrigger.

Efter standerhejsningen og dåben af klubbens

nye kaptoer er der kaffe og kage.


HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE???

Skub kajakkerne ordentligt ind!!!

Klubben har fået endnu en kajak beskadiget –

mast af metaljalousien i kajakhallen. Det er surt

af klubben på den måde påføres en stor udgift til

reparation – det er også surt at en klubbåd er ude

af drift i længere tid på grund af sjusk.

Når du har tørret kajakken af placeres den på sin

plads i stativet, hvorefter den stille og roligt

skubbes på plads, indtil den ikke kan komme

længere.

Det er heller ikke forbudt lige at tjekke, at alle

andre kajakker også er skubbet forsvarligt på

plads, inden du ruller jalousien ned.

Når instruktionen går i gang bedes alle, der har

med kajak-kaninerne at gøre, være MEGET

opmærksomme på at de lærer, hvordan man

lægger en kajak på plads.

Bestyrelsen

Ungdomsafdeling – Hvad kan vi gøre?

På generalforsamlingen havde vi en debat om

ungdomsafdelingen, og det har jeg gået og tænkt

lidt mere over. Det jeg synes er vigtigt, er at vi

først fremmest finder ud af HVAD de unge

skal, HVILKE aldersgrupper vi ønsker,

HVORDAN vi skal få fat på dem, og HVOR vi

kan finde/fastholde nogle ungdomsledere.

Hvad de unge skal

Jeg synes, at de unge skal lære at være glade for

sporten, og have det sjovt i klubben, men således

at det ER roningen som er det væsentlige, så vi

ikke bliver en anden form for ungdomsklub.

Jeg mener, at det er vigtigt, at de lærer at kende

både inriggere og kajakker, og hvis der så er

nogle som har evner/lyster til seriøs kaproning,

er det væsentligt, at vi kan støtte og træne dem i

den retning, og dem som ønsker at dyrke

motionsroning (langtursroning ???), skal vi og

kunne støtte og hjælpe.

Det ER væsentligt, at de unge lærer at ro både

inrigger og kajak, fordi det dels giver dem en

større alsidighed og flere muligheder (dette

gælder faktisk for alle medlemmer, at de ”snyder”

sig selv for nogle muligheder ved kun at

kunne ro den ene bådtype) og samtidig

mindskerer det risikoen for polarisering i klubben.

Hvilke aldersgrupper skal vi fokusere på

Hidtil har vores ungdomsafd. gået fra cirka 12 år

og op til 17. Fordelene ved dette er, at børnene

er store og stærke nok til at kunne ro noget

længere, og aldersgruppen kan fungere nogenlunde

rimeligt sammen trods alderspændet på 5

år.

Ulempen er, at de unge allerede på dette tidspunkt

er godt igang med forskellige aktiviteter,

så ved at tage dem ind tidligere (fra 8 år ???)

kunne det måske være nemmere at få ”fat i

dem”, og dels er der efterhånden flere medlemmer,

som har børn i den aldersgruppe, så det

ville også kunne give nogle muligheder.

Jeg tror bare ikke, at man kan have én

ungdomsafd. fra 8-17 år, men at vi er nødt til at

operere med 2 afdelinger: En børne afd. fra 8 –

12 år, og en ungdoms afd. fra 12 – 17 år.

Hvordan skal vi fat i de unge mennesker

Dette er nok det næst-sværeste spørgsmål at få

løst, for kendte vi svaret, ville vi jo allerede nu

have en stor afdeling. Det vigtigste er logisk nok

i det hele taget at have en afdeling, det vil sige

nogle tider/rammer vi kan tilbyde de unge, og

ellers lave en målrettet markedsføring af afdelingen.

Jeg mener ikke at det er ungdomsledernes opgave

at hverve nye medlemmer, da de (forhåbentlig)

har rigeligt at gøre med at beskæftige de

unge, så markedsføringen kan glimrende udføres

af andre medlemmer.

Hvor finder vi ungdomslederne

Dette er derimod nok det sværeste spørgsmål at

besvare/løse, men lad mig prøve at give nogle

gæt:

Ungdomslederne skal findes blandt vores egne

medlemmer, for kun på den måde kan vi få en

3


integration med klubben, og det skal jo og

meget naturligt være medlemmer, som har tid/

lyst til at at have med de unge mennesker at

gøre.

Om de skal have løn eller ej synes jeg ikke er så

væsentligt, for jeg tror slet ikke, at vi har råd til

at give en løn, der gør jobbet attraktivt. Hvis vi

eksempelvis giver dem 75 kr. pr. time (denne

timeløn er ikke høj nok til, at folk vil tage jobbet

primært for pengenes skyld), og kun arbejder

med én ungdomsafdeling, med ungdomsaften 2

gange om ugen á 2 timer, vil det koste klubben

600 kr. pr. uge (begge ledere bør være der hver

gang), hvilket giver 28.800 kr. pr. år.

Skal vi så også have en børne afd. bliver beløbet

57.600 kr. pr. år, men det bliver reelt noget

mindre, da flere unge dels giver en større kontingent

indtægt, og dels får vi noget mere i

tilskud. Det kan også tænkes, at nogle forældre

kunne træde til og erstatte en af lederne, så netto

vil beløbet måske blive 40.000 kr.

At vi så samtidig vil miste vores nuværende

ungdomsleder, hvis vi begynder med lønnede

ledere, skal ikke være det afgørende argument

for den overordnede plan, men i praksis vil vi

med de første 2 ledere altså betale til 2 og ”kun”

få 1.

Fordelene ved lønnede ledere er, at vi så bedre

kan stille krav til dem, ligesom det måske kan

fastholde de samme ledere i en længere periode,

men skal lønnen være motiverende, skal den vel

minimum være på 150 kr. pr. time ?

Kunne en mulighed være at invitere medlemmer,

som MÅSKE kunne tænke sig at blive ungdomsledere

(også gerne tidligere ledere, for at få

deres erfaringer), til et fælles møde, hvor man

kunne prøve at finde ud af, hvad der skal til for at

nogle vil påtage sig lederrollen ?

Som afsluttende fodnote mener jeg, at det er

meget vigtigt, at den overordnede strategi plan

for ungdoms (børne) afdelingen både tænker

fremad med nogle mål/målsætninger og praktiske

anvisninger, men også at den tager udgangspunkt

i vores nuværende situation, så det bliver

en kombination af visioner og praktiske

handlingsplaner.

Per Ottesen

4

Formandens Beretning for 2002

Sæsonen startede 30. marts. En sæson hvor vi

ville sætte fokus på instruktionen i kajak og

fortsætte vedligeholdelsen af klubhuset.

Kajak

Den største roaktivitet har igen i år har været på

kajakområdet. Den daglige roning og instruktionen

har fungeret godt i år. Der har som noget nyt

kørt et forsøg med betalingshold - noget der

skulle give en bedre instruktion i mere faste

rammer og løfte kvaliteten. Holdene blev en

succes og vi har nu fået nogle nye erfaringer

som vi kan bruge fremover.

Kaproningsmæssigt har ARK i 2002 været en af

de bedste kajakklubber i Danmark. Af nationale

resultater kan jeg nævne, at vi ved DM på kortbane

og maraton til sammen har opnået 8 mesterskaber,

4 sølv- og 3 bronzemedaljer. De

meget flotte resultater er leveret af en bred

skare af klubbens eliteroere, dog var Kim Knudsen

den mest vindende med i alt 10 medaljer

hvoraf den ene var Danmarksmesterskabet på

500 meter som han vinder for 2 år i træk og 3

gang i alt, i ny personlig rekord. Ved at vinde

stafetterne på 500 meter og 200 meter fik vi

også slået fast, at vi har Danmarks bredeste

kajaktrup. På maraton vandt Kenneth Pedersen

DM-sølv og ligeledes på maraton vandt Søren

Petersen i turbåd DM og Tour de Gudenå.

Internationalt har ARK også været repræsenteret

med landsholdsroerne Kim Knudsen, Jacob

Øster og Martin Rose. Kim opnåede en 5.-plads

på 1000 meter og en 9. plads på 500 meter i

toerkajak ved verdensmesterskaberne på kortbane,

og senere en 8. plads ved VM i maraton i

toerkajak - resultater, vi som klub kan være

meget stolte af.

Der har været stor uro på DKFs elitecenter.

Først blev Kenneth Ped. sat af landsholdet på en

meget kedelig måde, derefter var det Martin

Rose og firerkajakkens tur til at blive sat af.

Det, sagen drejede sig om, var landstrænernes

opførsel og disponering og diktering af flere af


oernes arbejdsindsats og mangel på samme.

Der var dog også stor uenighed om, hvorvidt de

mål, som landstrænerne havde sat, var opfyldt.

Bestyrelsen har hele vejen bakket op om vores

roere, og vi har over for DKF sat spørgsmålstegn

ved den ene af landstrænernes kvalifikationer.

ARK har, efter opfordring fra DKF, sammen

med 8 andre klubber dannet et udviklings- og

talentcenter ( Kraftcenter København ) der skal

danne grobund for subeliten. Kraftcenteret har

hjemme på Bagsværd sø, og der er en fastansat

træner, som er aflønnet af de deltagende klubber.

Inrigger

Trods en lidt deprimerende start er inriggerafdelingen

kommet godt igennem 2002.

Allerede i maj måned valgte Rochefen

Morten Thomsen at trække sig fra bestyrelsen,

og ingen andre havde lyst til at løfte opgaven før

sæsonnen var ovre - dette havde en negativ

indflydelse på tilgangen af nye medlemmer i

foråret. 8 nye roere blev instrueret ved sæsonens

start, men i sensommeren og vinteren er

yderligere otte blevet instrueret. Blandt andet

var udsigten til at vinde Amagerregattagen medvirkende

til at kajakkaninerne hoppede over i

inrigger og medvirkede til at ARK igen vandt

regatten, med 9 vundne løb ud af 13. En flot

indsats.

En stor tak til Henrik og Bjarke for deres

store arbejde i forbindelse med Amager Regattaen.

ARK har også fået nogle nye medlemmer

fra KVIK og DSR, der er kommet til os med det

ønske at ro i en mindre klub med større sammenhold.

Så på trods af få kaniner har der alligevel

været tilgang til inriggerafdelingen. Dog

valgte bestyrelsen at udsætte købet af den nye

4.åres inrigger en sæson.

Den daglige roning og vinter E-mail-roningen

fungerer godt og aktiviteten har på kilometersiden

været svagt stigende, det er dog stadig

svært at holde på de nye medlemmer.

ARK har medvirket i mange af

KøbenhavnsKredsens arrangementer, bla. Lag-

kage roning i Gefion, Kr. Himmelfarts turen til

Strukmann Parken og Sved på Panden roning.

Her ud over har der været arrangeret et par

endagesture Amager-rundt og ture til Dragør

med mere. Nogle roere har været på weekendture

og andre har deltaget i Kredsens ferieture.

Der er blevet uddannet 6 nye kortturs-styrmænd,

og endelig er der uddelt langtursstyrmands-ret

til 3 roere.

ARK har i år haft en voldsom stigning i udlånte

både til diverse klubber. Dette har skabt en del

problemer. Vi har prøvet at løse dem ved fast, at

afsætte 3 navngivne både til udlån - er de 3 både

udlånt kan man pricipelt ikke låne både hos os.

Victhor, Rudolf og Pallas Athene er nu blevet

100 % istandsat.

Ungdomsafdelingen.

Lederne af u-afdelingen har i år været Birgitte

Degn Petersen og Torben Holck .

Midt på året valgte Birgitte dog at træde ud af

udvalget, og Torben stod alene tilbage, hvilket

gjorde, at udvalget ikke havde ressourcer til at

optage flere ungdomsroere. Ungdomsudvalget

har generelt i år lidt af mangel på menneskelige

ressourcer og aktiviteten på området har ikke

været tilfredsstillende. En stor tak til Torben og

Birgitte for deres indsats.

Ergometerroning

Vores kajak- og roergometre bliver brugt flittigt

og her ligger en væsentlig årsag til, at antallet af

roede km på vandet er faldende. Ved det

uofficelle kajakergometer-DM deltog vi med et

stort hold, og her løb Kim Knudsen af med

sejren på 1000m .

O-løb

Sædvanen tro har ARK været repræsenteret på

allerbedste vis hos kvinderne og deltaget i

løbene hele vinteren igennem med flere gode

resultater

Gymnastik

Det har slået sløjt til med gymnastikken de

sidste år - dette er nu vendt. Ved at indgå en

5


samarbejds aftale med Kraftcentertræner Christian

Grau står han for gymnastikken mod at

roere fra Kraftcenter København også må deltage.

Svømning

Svømningen er igen i år forløbet over al forventning.

Under Knud Arnoldus og Stangers ledelse

møder hver fredag ca. 40 ARK’ere troligt op til

svømning - de fleste er unge og børn.

Klubhuset

I år var det pontonens tur til at få den helt store

omgang. Under kyndig ledelse af Per Jørgensen

fik pontonen skrællet dækket af og belagt med

nye planker og står i dag som en ny ponton. Vi

valgte i samme omgang at sætte nye stolper til at

holde pontonen - alt dette har givet klubben et

stort løft.

Vi har også fået malet hele huset, samt omklædning

og bad. Der er kommet nye porte i inriggerhallen,

og der er sat nye armaturer og lamper op

i bad , omklædning og inriggerhal.

Arrangementer

I maj afholdt vi arbejdsweekend - og den gik

over al forventning. Over 60 medlemmer mødte

op og udførte et stort stykke arbejde.

Årsfesten blev igen i år kombineret med kanindåben

og blev som sædvanligt afholdt med stor

iver og entusiasme fra deltagernes side. Ifølge

forlydender var selveste Elvis genopstået for at

uddele roerbreve. Tak til festudvalget.

Ved Standerstrygningen døbte vi de 3 nye børnekajakker..

Derefter blev der afholdt kaffebord

med efterfølgende heltefest om aftenen. Mange

blev fejret den aften, værd at bemærke er dog

Kim Knudsen, Martin Rose, Jakob Øster, Søren

Hüttel, Søren Petersen og Kenneth Pedersen,

der blev hædret for deres store indsats på

kaproningsbanerne.

Som et nyt tiltag afholdt vi i år børnenes dag i

ARK. Et tiltag der skal introducere de små

medlemmer til rosporten og samtidig holde på

den del af vores medlemsskare, som selv har

6

fået børn.

Mange medlemmer mødte op til en fælles rotur

hvor vi efter skulle prøve at få alle bådene på

vandet.

Igen i år deltog vi i kulturhavnarrangementet

med stor succes. Over 200 personer var på

vandet under kyndig ledelse af klubbens instruktører.

Derudover har der i løbet af sæsonen været

afholdt grillaftener og i løbet af sommeren

prøvede vi at afholde onsdag som fast klubaften.

Dette var dog med begrænset succes.

Vi har også afholdt skoleroning, men måtte midt

i forløbet aflyse, da der ikke var tilstrækkelig

interesse for det.

Vi har i årets første halvdel lidt gevaldigt under

tyverier. Dette stoppede omkring august, da vi

fangede den formodede gerningsmand. For at

modvirke de mange gener fra indbrudsforsøg har

vi skiftet lås til klubben og sidst på året fik vi

også den længe ventede tyverialarm.

Investeringer og gaver

ARK har i år fået en toerkajak i gave af

Carlsbergs mindelegat. Derudover har vi investeret

i 1 børne toerkajak, 2 børne enerkajakker

og 2 ekstra brede turbåde, der fortrinsvis skal

bruges til instruktion.

Diverse

Michael Cederquist er Webmaster på klubbens

hjemmeside, og vi har i løbet af efteråret prøvet

at optimere siden.

ARK-bladet kører fint og udkommer troligt

under Casper Lichts ledelse, som det skal.

Ved generalforsamlingen i fjor stod vi uden

næstformand - men allerede efter føste bestyrelsesmøde

supplerede bestyrelsen sig med

Line som næstformand. I løbet af maj valgte så

Morten Thomsen at aftræde som rochef. Et


dårligt tidspunkt, især fordi ingen havde lyst til

at tage udfordringen op. Først da sæsonen var

ovre supplerede vi os med Stine som rochef -

bestyrelsen har bortset fra problemerne med at

finde en rochef fungeret godt.

Vi fik også lavet nyt klubtøj , hvilket var en stor

succes. Alt i alt fik vi solgt for 33.000 kr klubtøj.

ARK er en aktiv klub, og vi har i 2002 roet

63.500 km. Dermed er aktiviteten svagt stigende.

Afslutning

Efter 14 års trofast arbejde har Kontingent Hans

valgt at takke af. En stor tak til Hans for det

vigtige og omfattende arbejde han har ydet i

mange år.

Samtidig en stor tak til de mange, der troligt år

efter år gør et stort stykke arbejde for os alle

sammen. Specielt instruktørerne, som gør en

kæmpeindsats.

Med en solid økonomi, et godt klubhus og

bådemateriel, der er forholdsvis nyt, er vi godt

rustet til nye udfordringer de kommende mange

år.

Per Hørl, Formand

Referat af generalforsamling i ARK

lørdag den 15. februar 2003 kl. 13.00

Dagsorden:

1. valg af dirigent og referent

2. formandens beretning

3. regnskab

4. indkomne forslag - lovændringsforslag -

kontingentfastsættelse

5. valg ifølge lovene

6. eventuelt

Ad 1: Generalforsamlingen valgte Per Ottesen

til dirigent og Astrid til referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

var lovlig indkaldt, at bestyrelsens lovændringsforslag

havde været offentliggjort rettidigt, samt

at regnskabet udsendt med klubbladet svarede til

det faktiske revisor-underskrevne regnskab.

Ad 2: Formand Per Hørl aflagde beretning, og

den blev godkendt af generalforsamlingen.

Herpå overrakte Per Hørl en gave til exkontingentkasserer

Hans Petersen som tak for

de 14 år på posten. Astrid overrakte på vegne af

den siddende bestyrelse en gave til den afgående

formand.

Ad 3: Knud A. fremlagde det glimrende regnskab,

der viser et overskud på 13.286 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Under dette punkt fremlagde Knud også budgettet

for 2003.

Ad 4: Bestyrelsen havde fremlagt et

lovændringsforslag, hvor den nuværende paragraf

8 stk. 3 & 4 ønskedes erstattet af følgende:

Klubbens finansielle midler er opdelt i to områder:

Det første område består af en indtægtskonto/

udgiftskonto.

Det andet område består af en opsparingskonto/

værdipapirdepot.

Klubbens kasserer har fuld råderet over

indtægtskonto/udgiftskonto, som ikke må overstige

150 000 kr. tilsammen. Eventuelle overskydende

beløb overføres til opsparingsom-

7


ådet.

Der kan kun hæves fra opsparingskonti/

værdipapirdepot ved underskrift fra både

formand og kasserer.

Der var en del debat angående beløbets størrelse

og to medlemmer kom med ændringsforslag til

bestyrelsens forslag.

Begge forslag gik på at ændre i sætningen Klubbens

kasserer har fuld råderet ...

Det ene forslag gik på, at beløbets størrelse

skulle fastsættes i reglementet af den til enhver

tid siddende bestyrelse.

Det andet forslag gik på at nedsætte rådighedsbeløbet

til 100 000 kr.

Der var 22 stemmeberettigede medlemmer til

stede, og da 16 af disse stemte for bestyrelsens

forslag, blev det vedtaget.

Kontingentfastsættelse - bestyrelsen forslog at

alle satser holdes på det nuværende niveau - det

blev enstemmigt vedtaget.

Det blev ligeledes vedtaget (med 13 stemmer),

at det beløb, som nyindmeldte betaler i

instruktionsgebyr, sættes op fra de nuværende

300 kr. til 500 kr.

Ad 5: Per Hørl ønskede ikke at genopstille som

formand. Bestyrelsen foreslog Casper Licht,

som modtog valg til posten uden modkandidater.

Næstformand Line Aagaard Pedersen genopstillede

og modtog genvalg.

Rochef Stine Nissen genopstillede og modtog

genvalg.

Kajakchef Jacob Bennekou ønskede ikke at

genopstille, bestyrelsen foreslog Jesper Mikkelsen,

som pr. fuldmagt modtog valg til posten.

Materialeforvalter Per Jørgensen genopstillede

og modtog genvalg.

Husforvalter Torben Holck genopstillede og

modtog genvalg.

Kasserer Knud Arnoldus genopstillede og modtog

genvalg.

Sekretær Astrid Heise-Fjeldgren genopstillede

og modtog genvalg.

8

De to revisorer Peter Christensen og Steen

Bryde (pr. fuldmagt) blev genvalgt.

Finn Nyhus blev valgt som ny revisorsuppleant.

Ad 6: Under punktet eventuelt førte de tilstedeværende

medlemmer en sober og frugtbar diskussion

om forskellige emner - uddrag heraf er

gengivet i det følgende.

Kenneth Ped anførte, at ARK burde arrangere

nogle kajakløb - sammen med en arbejdsgruppe

har han allerede sørget for at få 2003 kredsmesterskaber

i maraton til ARK. Gruppen har

ambitioner om, at ARK i 2004 afholder DM på

maratondistancen.

Ped talte om behovet for hjælpere til mange

forskellige typer opgaver ved begge arrangementer.

De tilstedeværende medlemmer var

overvejende positivt indstillet over for dette

initiativ, og det samme er den kommende bestyrelse.

Per Hørl fremlagde de tanker om en lønnet

børnetræner, som den afgående bestyrelse har

gjort sig, om som også er afspejlet i budgettet

for 2003.

Skafte efterlyste en linje i børne- og ungdomsarbejdet.

Han understregede vigtigheden af at

børnene lærer at ro rigtigt, og at de kommer ud

til nogle løb. Han påpegede også behovet for at

se på erfaringer fra nogle af de klubber, som har

succes med deres børnekajakroning.

Torben Holck havde allerede på et medlemsmøde

i januar udtrykt sine forbehold over for en

lønnet børnetræner. På generalforsamlingen

påpegede han, at indførelsen af betaling kan

blive en glidebane. Måske vil de 10 000 kr., som

bestyrelsen har budgetteret med, hurtigt vise sig

at være for lidt. Og vil det overhovedet være

muligt at få andre til at deltage med frivilligt

arbejde på b & u området, hvis én får betaling?

Casper Licht var inde på lidt af det samme - han

mente, at b & u området skal ses som et hele, og

at det var fint at forsøge at starte helt “fra bun-


den” med 8-10 årige børn, men én lønnet træner

ville langt fra være nok, og hvor skal de øvrig

frivillige så komme fra?

Ped spurgte om klubben overhovedet har personer,

der besidder den nødvendige viden og erfaring

til at arbejde med børn og anvende de rigtige

træningsmetoder.

Hørl understregede, at der både skal være plads

til træning og leg, men også at de 10 000 kr. på

budgettet blot var ment som en begyndelse. Hvis

det nye arbejde viste sig succesfuldt, ville kommende

bestyrelser have mulighed for at udvide

beløbsrammen.

Der var blandt deltagerne udbredt enighed om, at

det er en god idé at starte med børnekajakroning

- også selv om det skulle vise sig at koste betydeligt

mere end 10 000 kr. om året.

Der blev nedsat et udvalg bestående af Michael

C., Skafte, Hørl og Torben.

Udvalget skal lave et oplæg til linjen for børnearbejdet

og komme med forslag til, hvordan

dette arbejde kan struktureres.

Hørl fremlagde den ønskeliste over mulige

projekter, som bestyrelsen har udfærdiget.

Bestyrelsen ville gerne have en fornemmelse af,

hvilke projekter medlemmerne ønskede prioriteret.

Mange ytrede sig positivt om en veranda hen

over den smuldrende beton. Ved en vejledende

afstemning var der flertal for verandaprojektet.

Der var et ønske om at få en kajakponton etableret

i forbindelse med verandaen (ud for kajakhallen).

Der blev også talt om isolering af saunagulvet,

nye døre til wc´erne samt udstyr til vægttræningsrummet.

Per Ottesen opfordrede den nye bestyrelse til at

afholde en arbejdsweekend efter samme principper

som sidste år, hvor virkelig mange medlem-

mer mødte op.

Til sidst var der debat om, hvordan kajakinstruktionen

skal foregå i år. Nogle mente, at

den skulle fortsætte på samme måde som hidtil,

mens andre mente, at det skulle være mindre

hold i kortere forløb, hvor der også blev stillet

nogle krav til de nye om at møde op og blive

færdig inden for en given tidsramme.

Spørgsmålet er, hvilken form for instruktion, der

giver den bedste medlemsfastholdelse.

Dorte B. var inde på, at det ikke blot er instruktionen

det kommer an på, men også ånden i

klubben, den måde som nye medlemmer behandles

på. Det kan være svært at falde til i klubben,

og den problemstilling bør man også tage højde

for, når instruktionen planlægges.

Flere var inde på, at det er tilbuddet til de nye

kajakroere efter frigivelsen, der er det afgørende.

Hvis der ikke er nogen, der gider ro med

dem, er det svært at fastholde dem.

Her meldte Peter C. sig som initiativtager til et

udvalg, der skal fremme fællesroningen på

kajaksiden bl.a. ved at oprette en e-mail-liste.

Casper L. vil i maj forsøge at tilbyde

“genopstartningskurser” til roere fra den forudgående

sæson.

Tak til alle for en fin generalforsamling.

Astrid

9


Inrigger og outrigger i ARK 2003

Nu hvor foråret melder sig, er der god grund til

at ridse op, hvilke tilbud der bliver til inrigger og

outriggerroerne i ARK. Der er al mulig grund til

at tro, at inrigger-afdelingen går en god sæson i

møde: mange har hen over vinteren været på

vandet i inrigger, nye medlemmer med mange

års roerfaring fra andre klubber er blevet meldt

ind i ARK og endelig har vi allerede nu fået en

del tilmeldinger til instruktion i 2003.

Pierre, Astrid og jeg selv forsøger nu systematisk

at finde ud af hvilke ro-tilbud, ARKs

”baglænsroere” savner. Måske vil du gerne ro

inden arbejde, lave et kaproningshold med mere

ambitiøs træning, måske har du lyst til at ro uden

for fællesroning eller har lyst til at ro flere

længere ture. Hvis du brænder inde med ønsker,

KONTINGENTSKYLDNERE GÅR

NYE TIDER I MØDE

Som jeg allerede har været inde på tidligere her i

klubbladet, er kontingentskyldnere et stort

irritationsmoment for bestyrelsen, da det er et

tidskrævende arbejde at gennemgå den lange

liste og gentagne gange kontakte medlemmer,

der ikke kan tage sig sammen til enten at få

betalt kontingentgælden eller få meldt sig ud af

klubben.

Det ville koste ca. 22. 000 kr om året at køre

kontingentbetalingerne over PBS – det vurderede

den afgående bestyrelse til at være for dyrt

set i forhold til den lettelse det ville være.

Hvis man ikke har net-bank, men gerne vil slippe

for at skulle på posthuset med ARK-girokort en

gang om måneden, kan man få sin bank til at

sætte kontingentet op som en fast overførsel

hver måned.

Hvis du har mulighed for det, er det også helt i

orden at betale kontingent for hele året på én

gang ved at ændre beløbet på girokortet. Der er

mange måder at gøre det på – det er bare lige det

med at få taget sig sammen til at få det gjort.

Der har i mange år været temmelig lang snor for

kontingentskyldnere, men de tider er ved at være

forbi!

10

så kontakt en af os, og lad os se, om der ikke er

andre der har samme ønske! Det kræver din

hjælp at få nye ideer igangsat!

Har du langtursblod på tanden?

I lighed med tidligere år vil vi gerne tilbyde

roerne i ARK, at de kan deltage i en række ture,

der strækker sig ud over det daglige rofarvand.

Vi har allerede nu planlagt mindst en længere

”en-dags-tur” hver måned fra maj og frem til og

med september 2003. Langturene arrangeres af

ARKs langtursstyrmænd, og der vil blive hængt

opslag op i klubben, hvor man kan tilmelde sig. I

2003 arrangeres blandt andet en tur til Furesøen,

Roskilde Fjord, til Bagsværd Sø, en tur Amager

(FORTSÆTTES på side 11)

Den nye bestyrelse har vedtaget følgende procedure:

Når et medlem skylder to måneders kontingent

vil han eller hun modtage et rykkerbrev.

Hvis der ikke reageres på dette brev, vil nye

medlemmer blive slettet, når de skylder tre

måneders kontingent. Dette er i overensstemmelse

med klubbens love. Gamle medlemmer

vil blive kontaktet telefonisk af et bestyrelsesmedlem,

så der kan aftales en ordning. Gamle

medlemmer kan højst skylde 6 måneders kontingent.

Hvis de ikke reagerer på en mundtlig opfordring

til at betale kontingentet op, vil de

modtage et skriftligt udmeldelsesbrev og derefter

blive slettet som medlemmer af klubben.

Hvis man ønsker at blive indmeldt i klubben

igen, skal man først betale kontingentrestancen

op (jf. klubbens love § 5 stk 2).

Du vil snart modtage en stak girokort til benyttelse

april 2003 – april 2004, kontingentet er

det samme som sidste år. Sørg for at få betalt til

tiden, og lad bestyrelsesmedlemmerne bruge

deres tid på at planlægge roaktiviteter i stedet

for restancerykkere!

Astrid


undt, den årlige tur til Struckmanns Parken,

samt en pinsetur. Vores aktivitetskalender finder

du andet steds i bladet og den hænges op i klubben.

Kalenderen opdateres løbende.

Ud over de langture, der strækker sig over en

dag, kan man også arrangere de lidt mere ambitiøse

ferie- eller weekendture. Det er ganske

enkelt et spørgsmål om at komme med nogle

forslag og alliere sig med en langtursstyrmand.

Håbet er naturligvis at roerne får langtursblod på

tanden og arrangerer nye langture.

Fællesroning – mandag og onsdag

De sidste par år har der været lidt problemer

med at få fællesroningen til at fungere optimalt.

Desværre har mange oplevet, at de er kommet til

fællesroning og er blevet nødt til at gå hjem

igen, da antallet ikke gik op. Vi kan ikke være

bekendt, at nye roere ikke kan komme på vandet,

men bindende tilmeldinger er dog ikke løsningen.

Om sommeren bestemmer mange sig i

løbet af dagen for at de vil ro samme aften! Men

det mindste vi kan gøre er derfor at sikre, at der

altid er mindst en styrmand til stede, der kan få

en båd på vandet. Derfor har vi indført en rovagt

til hver fællesroning. Rovagten er styrmand, men

er ikke forpligtet til at tromme folk sammen og

det er heller ikke rovagtens ansvar at antallet går

op. Ofte vil det dog sikkert være således at

rovagten – også af egen interesse - lige stikker

en finger i jorden, for at høre hvem der kommer

den pågældende aften. Det er håbet, at denne

ordning betyder, at det vil høre med til

sjældenhederne at man kommer forgæves til

fællesroning. I klubben ophænges en oversigt

over hvem, der er rovagter, hvornår. Hvis du er

styrmand må du meget gerne frivilligt skrive dig

på som rovagt, hvis du allerede ved, at du vil ro

den pågældende aften. Jeg håber, at det bliver

således at styrmændene selv skriver sig på løbende,

så det ikke bliver nødvendigt at ringe

rundt og engagere folk. Så hjælp altså meget

gerne med at få denne ordning til at fungere!

Fra og med april er der fællesroning hver mandag

kl. 17.00 og onsdag kl. 17.30.

At vi i april starter med at ro på hverdagene,

betyder naturligvis ikke at man nu ikke skal ro i

weekenderne eller på andre tidspunkter i løbet af

dagen. Men fra den første april er det op til den

enkelte at arrangere sine hold uden for

fællesroningerne. Brug eventuelt inriggernes

emailliste.

Instruktion i Outrigger!

Det kommer som en overraskelse for mange af

ARKs roere, at scullere kan bruges til andet end

at banke hovedet ind i, når man er på vej ind i

bådhallen med en inrigger! At det at ro outrigger

i ARK for mange synes helt utænkeligt, er ikke

mærkeligt, for bådene har desværre ikke været

på vandet ofte. Derfor vil vi i år lave instruktion i

sculler! I maj vil Anna Karina Gravad sammen

med et par andre outriggerroere instruere i

scullerroning. Kontakt Anna Karina Gravad eller

skriv dig på listen, der hænges op i klubben, hvis

du vil på holdet! Det første hold starter den 13.

maj, og hvis interessen er tilstede laver vi endnu

et hold i august.

Og så er der jo lige det der med bådenes stand...

Vores materialeforvalter Per og en del af

inriggerroerne har hen over vinteren gjort et

meget stort stykke arbejde for at vedligeholde

vores både. Pallas Athene og vores to kapbåde

Victhore og Rudolf er blevet 100% istandsat, og

de øvrige inriggere har også fået en kærlig

behandling. Pallas Athene har ydermere fået nye

årer og svirvler. Men hjælp med at vedligeholde

bådene: aflever båden i den stand du selv ønsker

at overtage den og gør båden ren hver gang!

Skulle skaden ske, og inriggerne får en defekt,

så udfyld en ankeseddel og fortæl Per, at den

pågældende båd har en skade. Hellere en gang

for meget end en gang for lidt.

Kender du nogle, der vil ro inrigger?

Vi skal naturligvis have nye roere i ARK! Vi har

som sagt allerede en del tilmeldte, men du

kender garanteret nogle, som du meget gerne

ville på vandet med – og jeg håber, at ARKs

inriggerroere opfordrer venner og bekendte til

at starte med at ro. De fleste af os ror for at

motionere, men det er jo ikke noget i vejen for

at gøre det sammen med folk, som man faktisk

11


godt kan lide. Så det er nu du skal opfordre

venner og bekendte til at melde sig til roning.

Vores første instruktionshold starter den 26.

april og det andet hold starter den 14. juni. Husk

at de nye roere skal aflevere et svømmebevis på

600 meter! Tilmelding sker hos mig på telefon

33 25 43 49 eller på rochef@arok.dk

Venligst fra Stine Nissen

PS. Se aktivitetskalenderen på side 13

Alex & Tue havde fundet „stilen“ frem til Bad Taste Party i ARK...

12


Aktivitetsliste: Marts - September 2003

Inrigger Inrigger og og Outrigger

Outrigger

Dato Aktivitet Kontaktperson Kommentar

Marts

Weekend Roning Lørdag kl. 10 + søndag kl. 12 Tilmelding på email:

brittam@geol.ku.d

29. Marts Standerhejsning sommertid starter

April

2. April Fællesroning hver onsdag kl. 17.30 påbegyndes Stine Nissen Tilmelding ikke nødvendig

4-6 April DFfRs kursus i Aktivering. Modul B. (hos DSR) Stine Nissen Tilmelding nødvendig. Se opslag

7. April Fællesroning hver mandag kl. 17.00 påbegyndes Stine Nissen

Tilmelding ikke nødvendig

12. April Reparationer af div. både + bådvogne Per Jørgensen

26. April Instruktion i inrigger, Hold 1 begynder. Stine Nissen Tilmelding senest 10. April

Maj

Maj Fællesroning man. 17.00/onsdag 17.30 Stine Nissen Tilmelding ikke nødvendig

10 + 11 Maj Arbejdsweekend i ARK bestyrelsen

13. Maj Scullerinstruktion, Hold 1 begynder. Anna Karina Gravad Tilmelding nødvendig . Øvrige

dage se opslag

25. Maj Endagstur til Furesøen Claus W. Nielsen Tilmelding på opslag i klubben

29. Maj Endagstur til Struckmanns Parken Bjarke La Cour Tilmelding på opslag i klubben

Juni

Juni Fællesroning man. 17.00/onsdag 17.30 Stine Nissen Tilmelding ikke nødvendig

9. Juni Endags Pinsetur Per Jørgensen Tilmelding på opslag i klubben

11. Juni Lagkageaften til Gefion /Hellerup Pierre Le Dous Tilmelding på opslag i klubben

14. Juni Instruktion i inrigger Hold II.begynder. Stine Nissen Tilmelding senest 1. Juni

16. Juni Medlemsmøde i ARK kl. 19.00 Bestyrelsen

28juni/6juli Kredsens Ferietur til Mechlenburg se Kreds mappen pris 2500. Tilmelding senest den

15. Maj

Juli

juli Fællesroning man. 17.00/onsdag 17.30 Stine Nissen Tilmelding ikke nødvendig

August

August Fællesroning man. 17.00/onsdag 17.30 Stine Nissen Tilmelding ikke nødvendig

August Hold II. Scullerinstruktion Anna Karina Gravad Tilmelding nødvendig - datoer

oplyses

2. August Endagstur på Roskilde Fjord Britta Munch Tilmelding på opslag i klubben

17. August Amager rundt Morten Thomsen Tilmelding på opslag i klubben

30. August Amagerregatta (afholdes af SAS) oplyses Tilmelding på opslag i klubben

September

oplyses Endags tur til Bagsværd Sø Claus W. Nielsen Tilmelding på opslag i klubben

13


„MÅNEDENS SIDE 9“

Klubbens nye kontingentkasserer Birgitte Gliemann gav den som en blanding af

Bennekou & vaskekone til BAD TASTE PARTY’et...

14


Amager Ro- og Kajakklub

Islands Brygge 66 A

2300 København S

Tlf.: 3254 9191

Giro: 602-9132

Bestyrelse

Formand: Casper Licht 6140 1999

E-mail: formand@arok.dk

Næstformand: Line Aagaard 3259 9562

E-mail: naestformand@arok.dk

Kasserer: Knud Arnoldus 3321 7711

E-mail: kasserer@arok.dk

Kajakchef: Jesper Mikkelbo 2992 2429

Rochef: Stine Nissen 3325 4349

E-mail: rochef@arok.dk

Husforv: Torben Holck 3254 9445

Materialeforv: Per Jørgensen 3250 5239

Sekretær: Astrid Heise-Fjeldgren 3284 5059

E-mail: sekretaer@arok.dk

Kontingent kasserer

Birgitte Gliemann 3321 0520

E-mail: kontingent@arok.dk

Redaktion

Kaspar Olesen 5124 1106

E-mail: redaktion@arok.dk

Klubbens kontingentsatser

Senior: 140,-

Junior: 90,-

Ungdom: 60,-

Familie 1: 250,-

Familie 2: 140,-

Passiv: 210,- pr. md.

Indmeldelse hhv. udmeldelse kan ske hos

kontingent kasserer Birgitte Gliemann.

TOP 20

1.Søren Lücking Hüttel 236 km

2.Torben Holck 235 km

3.Peter Bjørkman Scharling 169 km

4.Kenneth Pedersen 161 km

5.Søren Petersen 132 km

6.Bjarne Eilert Christiansen 116 km

7.Jesper Grube Mikkelsen 98 km

8.Theis Larsen 83 km

9.Astrid Heise-Fjeldgreen 62 km

10.Alex Lindros 43 km

11.Stine Nissen 38 km

12.Marten Ølgaard 35 km

13.Peder Sørensen 34 km

14.Birgit Knudsen 33 km

15.Jesper Roel 32 km

16.Joannis Bloch Danielsen 22 km

17.Per Hørl 20 km

18.Michael Cederqvist 18 km

19.Casper Strømfeldt 15 km

20.Trine Ebbensgaard 15 km

Roet af de 20 1597 km

Roet af øvrige 123 km

Roet pr. 27/2-2003 1720 km

Heraf i kajak 1537 km

Heraf i inrigger 170 km

Heraf i sculler 13 km

Roet pr. 28/2-2002 1746 km

Peter Scharling

15


FÆLLES AKTIVITETER

15.02 Generalforsamling kl. 13.00

08.03 BAD TASTE PARTY kl. 19.00

KAJAK

16.03 Havneræs i ARK

27.04 Paradisløb, Silkeborg

INRIGGER

MARTS Fællesroning:

Lørdag kl. 10.00

Søndag kl. 12.00

Tilmeld dig inden weekenden på:

brittam@geol.ku.dk

eller ring til Britta på 32 54 76 56

APRIL Fællesroning:

Mandag kl. 17.00

Onsdag kl. 17.30

Tilmelding ikke nødvendig, mød blot op!

Instruktion i inrigger begynder den 26. april

KOMMENDE ARRANGEMENTER

SCULLER

Instruktion i maj/juni. Tilmelding hos Anna

Karina Gravad eller på opslag

UNGDOMSRONING

Ungdomsronng følgende dage:

Onsdag kl. 18.00-19.30,

på skolen på Islands Brygge

Søndag kl. 13.00-15.00 i ARK

Desuden individuel talenttræning

SVØMNING

Hver fredag fra kl. 19 i Sundbybadet

GYMNASTIK

Hver onsdag kl. 18 på Skolen på Islands Brygge,

Artillerivej 57, gl. gymnastiksal.

Husk at deadline til næste nummer er d. 1. i måneden

Redaktionens E-mail: Kaspar: redaktion@arok.dk / Casper: licht@oncable.dk

More magazines by this user
Similar magazines