Onsflap flen 14. Marts, Mifldag Kl. 12

kunstbib.dk

Onsflap flen 14. Marts, Mifldag Kl. 12

65y

Onsflap flen 14. Marts, Mifldag Kl. 12

sælges ved Auctioii

1 Hiels Jiielsgade Mr. 6

en afdøde Professor Vilh Melbyes Bo tilhørende

Samling af ældre, sjeldne, japanesiske og chi*

Nr.

nesiske Gjenstande.

1 Hovedet af et budhistisk Gudebillede (Me-tefoa

T) Glasseret Fajance.

- Hovedet af et Budhabillede og Armen af en

v-? an


2

11 Meget gammel og overordentlig sjelden kin.

Tempelstage af Bronze med Fremstillinger af

de ”8 Udødelige”, der danner Cheou-Laos

12

Følge.

To japanesiske Bronze-Thépotter.

13 To Lamper.

14 Udskaaren kin. Bakke med rød Lakering.

15

Gammelt, fortrinligt Arbejde.

Udskaaren kin. Bakke med rød Lakering. Efter

Signaturen fra Ming-Dynastiet, Perioden

Wan-li 1573. Fortrinligt Arbejde.

16 Udskaaren kin. Bakke med rød Lakering.

17

Gammelt fortrinligt Arbejde.

Udskaaren kin. Kop med rød Lakering. Fra

Kien-longperioden (1736—1795).

, lig fortrinligt Arbejde. n__

Overordent-

18 Bakke af den kostbare Sten Jade (grøn Nephrit.)

19 En Samling Musikinstrumenter.

20 Et Sæt (6) af de Knapper, som • Mandarinerne

bære

Rang.

i deres Hatte til Tegn paa deres

21 Et Etui med Spisepinde og Kniv i Cloisonnéskede.

22 Sjelden og værdifuld Tempelstage af Cloisonné

(Celle-Emaille). Overdelen i Form af en Lotos.

23 To kinesiske Figurer.

24 To Porcelainstallerkener, røde med Forgyldning.

I Midten Karakteren Cheo#7 -Ønsket om

høj Alder. Perioden Kien-long (1736—1795).

— To Træstativer medfølger.

“t, h

3

25 To Porcelainstallerkener, dekorerede med grønne

Drager. Samme Periode.

26 To ældre, meget store Porcelainsvaser med

Fremstillinger af Lao-t§e, der belærer en fyrstelig

Person og forklarer sine Disciple Prin-

cipet Yang og Yn. — To Fodstykker medfølger.

27 To nyere, rigtdekorerede japanesiske Porcelainsvaser.

28 To røde kin. Porcelainsvaser.

29 Et smukl lille kin. Møbel, rigt indlagt med

Perlemoder og Marmor i flere Farver. Graverede

Beslag. — Et Bord medfølger.

30 En lille Krukke. — Indisk Fajance?

31 En temmelig sjelden og kostbar kin. Flakon

af Agat.

31aEn do. do. af Bjergkrystal.

) Q 32 To Stykker kin. Broderi med den kejserlige

Drage og Karakteren CbeoST ("ønsket om høj

Mti).

33 En Skærm med kin. Broderi.

34 En Fluevifte og en stor Fjervifte.

35 En Pakke Pile.

35 a En do. do.

36 En broderet kin. Sko og to jap. Sandaler.

37 Adskilligt. (En kin. Figur, nogle defekte Ler- *

figurer af Kilin m. m.) « I


4

38 Meget stort kinesisk Akvarelbillede, smukt

indfattet. Interiør med Figurer.

39 do. med do.

40 Akvarelbillede med Pæoner.

41 To kin. Hængebilleder. Elegante Damer.

42 Stor japanesisk Kajkemono. Bedende Figurer.

43 Tre tin. Hængebilleder. Elegante Damer.

44 Tre store jap. Akvarelbilleder af elegante amer.

45 Tre do. do. , ,

f) 4 6 _ J am StWfl-jap. Billeder, En

JL —T 7 ......... I AanA^ Rishøst; BodShi Dharma,

p.ri Abe QQL^ U l t o i - ^

L 47 To store jap. Akrarelbillederfremstillende

43 "(Toru-rakø, 3 3 budhistiske Paradis, hvov_Amida

tilM es og Jigokn, det budhistiske Helvede,

hvor Yemmao holder Dom.

48 TTjapTAkvarelbilleder af elegante Damer.

49 10 do. do. ,

< 50 Meget lang kin. Rulle med et paa silke malet

Prospekt af en stor By. Særdeles smukt og

fint udført. .

, 51 En kin. Rulle med Fremstillinger af budhisti-

ske Guddomme, malede med Guld paa sort

52 4 kin. Billedboger med budhistiske Helgene,

ft yifteteeninger.

^ ^ 5 5 t^ ja p T Yandfarvetegninger. Guder, Fabelhelte

^ o. 1.

56 20 do. do., Sagnfigurer o. 1.

57 20 jap. Vandfarvetegninger, Filosofer, Helgene

Y 58 20 do. do., 10 Bl. mythiske Fremstillinger.

10 Bl. Billeder af det daglige Liv.

^ 59 5 do. do., Fabelbilleder.

60 17 do. do., 4 Bl. Fabelbilleder, 13 Bl. Gadescener

o. 1.

>61 20 do. do., Gadescener o. 1.

^62 20 do. do., do.

63 20 do. do., Billeder af Planter.

^>64 26 Bl. trykte jap. Billeder.

\^65 En stor Bog med en Mængde indklæbede Fotografier

fra Kina.

£6 En Pakke uopklæbede Fotografier fra Kina.

67 En do do.

68 En do. do.

1 En Pakke Tegninger og Akvareller af F.

Melby m. fl.

2 En do. do. og do. af do.

3 2 Oliestudier og 3 chin. Akvareller.

4 En Pakke Tegninger (Skibe) af Eckersberg og

Eml. Larsen.

5 En do. do. (do.) af do. og do.

6 En do. Kobberstik, Litliografier og Raderinger.

7 En do. do., do. og do.

8 En do. do., do. og do.


6

9 En Pakke Kobberstik, Lithografier og Raderinger.

10 En Mappe med Tegninger.

11 En do. med Fotografier.

12 En do. med do.

13 En do. med Fotografiportraiter af A. Melby

samt nogle Raderinger af do.

14 En Tegnemappe.

15 F. C. Lund, Danske Nationaldragter (Pragt

Exemplar) paa stort Papir collereret af Kunstneren.

16 En Sølv Snustobaks Daase (Tulla).

Onsdag Efterm. Kl. 5 sælges:

Medailler i Bronce.

1 Bestyrer af Metropolitanskolen Michael Nielsen.

2 Statsmanden A. P. Bernstorff.

3 do. Ove Malling.

4 Digteren J. H. Wessel.

5 Componisten H. C. Lumbye.

6 Digteren Fr. Klopstock.

7 Billedhugger A. Thorvaldsen, Brandt 1817 f.

8 do. do. C. Voigt f.

9 do. do. Goetze f.

10 Biskop N. F. S. Grundtvig.

11 Architecht G. F. Hetsch.

7

12 Statsminister A. S. ørsted.

13 Digteren Ad. Oehlenschlæger.

14 Overhofmarskal A. W. Hauch.

15 Geheimeraad Jonas Collin.

16 Physikkeren H. O. -Ørsted.

17 Geografen B. G. Niebuhr.

18 Naturforskeren A. Humboldt, G. Loos f.

19 Prof. Holloway 1857 London.

20 Dominicus Cimarosa, Barre f.

21 Digteren L. Ariost, Vivier f.

22 Bogtrykkerkunstens Opfinder Joh. Guttenberg.

1840.

23 Themstunellens Bygmester J. M. Brunel (Tin).

24 Numismatikkeren R. Sainthill, Wyon f.

25 Engel, Statsminister George Canning, Gallé f.

1827.

26 Geografen Carl Ritter, Alberti f.

27 Hertug F. de Berry, Gagrard f.

28 Friedr. Ludv. Jahn 1852 (Jærn).

29 Naturforskeren J J. Berzelius, Melfgren f.

30 Digteren C. M. Bellmann, Melfgren f.

31 Greve Carl Tottie, Wikmann f.

32 do. Axel Oxenstierna, Melfgren f.

33 Componisten G. Sponlins, G. Loos f.

34 Reformatoren M. Luther, S'. Jacobsen f. (Messing).

35 Premierminister A. H. de Fleury, J. Dassier f.

36 Componisten W. A. Mozart, Voigt f.

37 Reformatoren M. Luther, Loos f. (Sølv).

38 do. do. do. 1817 (Bronce).


39 Ved 300 Aars Festen for Reformationens Indførelse

1830, Kruger 1.

39 a George Washington, W right f.

40 Kejserinde Catharina af Rusland 1761.

41 do. Elisabeth, Dassier f.

42 Kejser Nicolaus I.

43 Marie Theresia Augusta, Kraft f.

44 Kejser Frantz af Lothringen og Maria There-

sias Formæling 1739.

45 Kong Carl I af England, J. Dassier f.

46 do. Georg III af do., Wyon f. (Jærn).

47 do. Ludvig XV af Frankrig, Dassier 1. 1740.

48 do. Carl den Store af do., Caqué f. 1839.

49 Kejser Napoleon I af do. (Messing).

50 Kong Ludevig XVIII af do., Andriéu f. 1817.

51 do. Ludevig XV af do., Vivier i 1738.

do. do. af do., B. f. 1716.

53 do. Ludevig XVI af do. 1793.

54 Kong Carl XV, Udstillingen i Stockholm,

Erickson f. 1866.

55 Kong Carl XIV Johan, Loos f. 1822.

56 do. Oscar II, Udstillingen i Stockholm, Ahl-

born f. 1866.

57 Udstillingen i Stockholm 1866 (Tin).

58 Kong Christian VII over Kunstacademiets

Stiftelse, d. 31 Marts 1754, Gianelli f.

59 Frederik V, Kunstacademiets lille ældre Me-

daille, Adger f.

60 Frederik VII, 1863 Schmalfeld f. (Grundlovens

14. Aarsdag).

9

61 Frederik VII, Industriudstillingen 1852, Batz

f. (Tin).

62 Christian IX, do. 1872, Schmalfeld f. (Tin).

63 Frederik VI, Kongens 50 Aars Jubilæum som

Regent 1834, F. Krohn f.

64 do. i Anledning af de danske vestindiske øers

lige Rettigheder med Moderlandet 1834, F.

Krohn f.

65 do. Reformationen 1836, F. Krohn f.

66 do. Frederiksberg Slots GienopbyggelSe 1861,

Schmalfeld (Tin).

67 Christian VIII, Salvingsfesten 1840, C. Christensen

f.

68 do. Formælingen 1850, F. Krohn f.

69 Frederik VII, Formæling med Caroline af Mek-

lenborg 1841.

70 Christian V III, Tronbestigelsen 1839, F.

Krohn f.

71 do. Landboudstillingen 1864, P. Petersen f.

72 do. Industriudstillingen i Odense 1865 (Tin).

73 Frederik V, Afpræg i Tin af Kunstacademiets

store Guldmedaille.

74 do. do. af den mindre Guldmedaille.

75 Frederik VI, I Anledning af Børsens 200 Aars

Jubilæum, Muhle f.

76 Den svensk-norske Hjælp 1848, Petersen f.

77 Frederik VI, I Anledning af Kongens Fodselsdag

28. Jan. 1824 af Muhle (Sølv).

78 En Samling Schweitzer Mønter, saavel ældre

som nyere, fra de forskjellige Cantoner.


10

79 En Samling smaa Sølvmedailler og Mønter fra

Kejser Napoleon og hans Slægt.

80 7 Stkr. Sølvmønter fra forskjellige Paver og

italienske Fyrster.

81 16 Stkr. Danske Medailler i Sølv, hvoriblandt

Sølv Afpræg af Guldmønter og Skuepenge.

82 40 Stkr. Danske Sølv og Kobbermønter fra

Chr. YII og de senere Regenter, hvoriblandt

ostindiske og vestindiske Mønter.

83 6 Stkr. Sølvmedailler og 3 Kobbermønter.

84 2 store Broncemedailler (Udstillingen i Lon

don 1862, Domkirken i Køln).

85 3 mindre do.

86 4 do. do.

1 3 Stkr. italienske Broncemedailler.

2 1 do. over Marinus Karazolius Neapolitanus

(Tin).

3 4 russiske Broncemedailler (Catherina I I , Nicolaus

I, Alexander I).

4 5 engelske Bronce- og Tin-Medailler.

5 5 forskjellige Medailler og Skuepenge fra den

franske Revolution 1789—92‘

6 4 franske Broncemedailler fra Lud. XVIII

m. Flere.

7 5 do. do. fra Napoleon I, Louis Philip, Lafayette

m. Fl.

11

8 Pariserudstillingen 1867 og 1878, éomt Notre

Dame de Paris. 4 Stkr,

9 7 forskjellige franske Broncemedailler.

10 6 hollandske og belgiske Broncemedailler.

11 5 Bronce- og Tin-Medailler fra Schweitz, Sar­

dinien etc.

12 6 do. do. fra forskjellige Lande.

13 3 preusiske Bronce-Medailler.

14 4 saxiske do.

15 4 østerrigske do.

16 4 do. Tin og Bronce.

17 4 danske Medailler i Tin over Frederik IY.

18 6 do. do. over Fred. Y, Chr. YII, Fred. VI.

19 4 Bronce- og 1 Tin-Medaille over Fred. VI.

20 4 Medailler over Chr. VIII, Bronce og Tin.

21 Grun dio vsmedaillen samt over Frederiksborg

Slots Brand, Bronce, 2 Stkr.

22 2 Udstillings- og 2 Fortjenst-Medailler fra

1848 og 1852, Bronce og Tin.

23 1 satirisk Medaille samt 4 j Mønter.

Medailler prægede over berømte inden- og

udenlandske Mænd.

24 Hans Christian Ørsted, Bronce.

25 Adam Oehlenschlåger, do.


12

26 Michael Nielsen, Bestyrer af Metropolitan-

skolen, do.

27 Generalerne Olaf Rye og Schleppegrell, Tin,

2 Stkr.

28 Albert Thorwaldsen, 5 forskjellige Medailler

af C. Yoigt, F. Konig, Goetze og F. Christensen.

29 L B. Desnoyers, fransk Kobberstikker, J,

David f., Bronze.

30 O. L. B. A. Weismann, J. B. Gass f., do.

31 Baron J. A. Korff, J. E. Bauert f., do.

32 Statsmand Yict. Moreau, Cainvis f., do.

33 G. Cuvier, Naturforsker, S. Jacobsen f., do.

34. J. F. Blummenbach do., H. Gube f., do.

35 H. W. M. Olbers, Læge, C. Pfeuffer f. do,

36 Martin Folker, J. A. Dassier f., do.

37 Bataille- og Historiemaler N. de Keyser,

Hart f., do.

38 Fr. J. Gall, Naturforsker, Barré f., do.

39 Statsmanden Joh. Campbell, J. A. Dassier f.

Bronce.

40 do. Fr. de Ribbentrop, F. Konig f., do.

41 J. P. Frank, Læge, F. Broggin f., do.

42 Feltmarskal Mat. Joh. de Schulenberg, P. H.

Muller f., Bronce.

43 Amerikansk Statsmand og Physikker B. Franklin

Montyon, Barré f., do.

44 Katholsk Biskop Fr. G. Lock, C. R. Kryger f. do.

45 Phys. og Chem. Prof. C. G Hagen, H. Gube

f., Bronce.

13

46 Alexander de Humboldt, Naturforsker, E. Wei-

gand f., 2 Expl. Bronce og Tin.

47 do. do., C. Pfeuffer f., Bronce.

48 Lægen J. W. de Wiebøl, E. Brandt f., dv.

49 Amerikas Opdager Christoffer Columbus,

Petit f., do.

50 Reformatorerne M. Luther, Curf. Johan og Ph.

Melanchton, Kryger f., do.

51 Hertug Caroli Augusti, A. Facins f., do.

52 Naturforskerne Bernard, Antonie Laurent et

Andrien Jussieu, E. A. Oudine f., do.

53 Hertug Ch. Ferdinand de Berry, Gayrard f., do.

54 Statsmanden J. Baptiste Colbert, J. D. f., do.

55 Chr. VIII, Adv. Kongens Brystbillede, Rev.

en Laurbær- og en Eegegren, d. 20. Januar

1848 (Tin).

More magazines by this user
Similar magazines