Download - Organistforeningen

organistforeningen.dk

Download - Organistforeningen

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG

PO-bladet

TIL TJENESTE MED ØRER,

HÆNDER OG HUMOR SIDE 10


PRÆLUDIUM

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

DAGLIG LEDELSE?

Folkekirken har i den seneste tid været mere

fremme i medierne og den off entlige debat

end vist nogen sinde før. Ser vi bort fra polemikken

omkring vielse af homoseksuelle, så

er vist ellers begrebet ledelse dominerende.

Der er dog i virkeligheden tale om flere debatter

om ledelse på forskellige niveauer:

o ledelsen af hele folkekirken i forhold til

stat, folketing og grundlov – for alvor sat

i gang af minister Manu Sareen med

høringen på Christiansborg den 16. april.

o den administrative struktur fra

ministerium over stifter og provstier

til de enkelte sogne som det f.eks. kom

til udtryk i 2010 i bogen ”Ledelse af tro”

af Andersen og Lindhardt.

o ledelsen i de enkelte sogne og i hvilken

grad kompetence skal flyttes til provstiet;

se betænkning 1527 om provstestillingen

og provstiets funktion.

o den del af sognets ledelse, der kan

betegnes som personaleledelse, og som

er personificeret ved kontaktpersonen.

Ofte omtalt som daglig ledelse.

Det er selvfølgelig den sidstnævnte, der mest

har vor interesse. Det er det lokale menighedsråd,

der i langt de fleste tilfælde er foreningens

forhandlingsmodpart vedrørende

lokale arbejdsforhold og efterhånden også

lokale lønforhold. Her savner vi ofte (men

ikke altid) en kompetent modspiller. Et spil

giver jo kun mening, hvis begge parter kender

og accepterer de samme regler.

Menighedsrådene har selvfølgelig en styr-

ke i at være demokratisk og lokalt forankrede,

men herudover springer en række ledelsesproblemer

i øjnene, og de har typisk

udgangspunkt i folkekirkens særlige administrative

struktur.

o Manglende professionalisme.

Det kræver ingen formel ledelsesmæssig

kvalifikation at være kontaktperson eller

menighedsrådsformand.

o Manglende tilstedeværelse.

Kontaktpersonen er typisk en sjælden

gæst på arbejdspladsen.

o Manglende indsigt.

Kontaktpersonen har typisk ingen

faglig indsigt i de professioner, der er

repræsenteret på arbejdspladsen.

o Manglende kontinuitet. Ofte udskiftes

større eller mindre dele af menighedsrådet

ved valget hvert fjerde år.

o Manglende ejerskabsfølelse.

Hverken det enkelte menighedsråd

eller LM er medforhandlere af de overenskomster

og aftaler, de skal administrere.

o Manglende beføjelser over for præsten.

Præstens særstilling i forhold til

kirkefunktionærerne rummer et

stort konfliktpotentiale.

Der findes næppe nogen løsning, der på én

gang udbedrer alle disse mangler. Men for

mig står det klart, at større administrative enheder

end sognet i hvert fald vil være et skridt

i den rigtige retning. Det giver jo ikke megen

mening at tale om daglig ledelse i en virksomhed,

der ikke engang har en daglig aktivitet!

2 PO-bladet


Foto: Ulrick Refsager

NYHEDER

KORT NYT/KURSER

Foruden korte nyheder om

blandt andet faglige teams

og arbejdsmiljø får du overblik

over efterårets kurser.

BAGGRUND

SPIL DANSK DAGEN

Projektlederen for Spil Dansk

Dagen fortæller om to nye

konkrete tiltag i forbindelse

med dette års store musikfejring

– og inviterer kirkerne til at

tage del i festlighederne.

INTERVIEW

SIDE 4 SIDE 8

ERIK HAVEN

Organisten ved Sankt Markus

Kirke i Aalborg har taget konservatoriets

masteruddannelse

i kirkemusik – med speciale i

orgelkonsulentvirksomhed.

5 FAVORITKORSANGE

Ud over at fortælle om fem

af de satser, som hitter hos

hendes børnekor, har Hanne

Tofte Jespersen ladet PO-bladet

trykke en af dem: hendes helt

egen ”Rosen i Norden”.

INDHOLD OG KOLOFON

PORTRÆT

KARIN JÜRGENSEN

PO-bladets første redaktør fylder

70. Ud over at sidde i en fast organiststilling

er hun stadig aktiv

som blandt andet pladeproducer.

Det taler vi med hende om.

INSPIRATION ANMELDELSE

SIDE 10

SIDE 16 SIDE 20 SIDE 24

NYT FOR BØRNEKOR

Vi anmelder ”Børnekor

med poesi og bevægelse”

af Pia Boysen og

Margrete Enevold.

PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen

Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633

REDAKTION Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Frederiksberggade 102,

8600 Silkeborg, tlf. 32 10 62 28, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk.

DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren (normalt) senest den 5. i måneden før.

Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk (normalt)

senest den 5. klokken 13 måneden før.

TRYK WERKs Grafi ske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN PO-organist Karin Jürgensen i Balle Valgmenighedskirke, Bredsten ved Vejle.

Foto: Freelancejournalist Nina Møller, Wordshoppen.dk.

www.organistforeningen.dk

PO-bladet 3


NYHEDER

KORT NYT

PROJEKT: FAGLIGE TEAMS

Et undervalg til Folkekirkens Brancheudvalg

har søgt Statens Center for Kompetenceudvikling

om midler til et pilotprojekt, som har

til formål at afdække, hvordan man kan skabe

de bedst mulige rammer for, at kirkefunktionærer

kan udvikle deres faglige kompetencer

gennem deltagelse i faglige teams på tværs af

sognegrænser.

Idéen er at gennemføre nogle konsulentstyrede

forløb i et antal områder, hvor der allerede

er oprettet samarbejde mellem flere menighedsråd.

Forløbene skal på baggrund af en

evaluering munde ud i en drejebog med konkrete

værktøjer til kompetenceudvikling i eksempelvis

et team af organister.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke har i

samarbejde med kirkefunktionærernes fagorganisationer

udformet projektansøgningen.

Her har Organistforeningen været repræsenteret

ved sekretariatsleder John Poulsen. Han

indgår i det underudvalg, der skal fungere

som styregruppe for projektet, hvis midlerne

til det bliver bevilliget. Ansøgningsfristen er

her i august.

Filip

FRIK FEJRER 25 ÅR

Forum For Rytme I Kirken fylder halvrundt.

Ved foreningens traditionelle efterårskorstævne

på Silkeborg Højskole bliver jubilæet

markeret med nye, rytmiske salmer ud fra temaet

”Salmer med omkvæd”. De vil kunne høres

ved koncerten i Silkeborg Kirke lørdag d. 6.

oktober kl. 15, hvor Willy Egmoses Trio også

er med.

Filip

NYT ARBEJSMILJØ-TJEK

Ministeriet for Ligestilling og Kirke vil nu i

samarbejde med folkekirkens faglige organisationer

gennemføre en undersøgelse af det

psykosociale arbejdsmiljø i kirken. Det oplyste

afdelingschef Steff en Brunés under sin orientering

ved Organistforeningens stævne i slutningen

af maj.

”Vi har igennem nogle år puslet med at skaffe

penge til en opfølgning på den undersøgelse,

der blev lavet i 2002. Nu er det lykkedes at

få et beløb til det, og der er nedsat en styregruppe,

hvori også jeres høje formand sidder,”

sagde han.

Man er nu i gang med at tilknytte fagfolk,

som skal stå for undersøgelsen. Den skal efter

planen ligge færdig senest i juni 2013, og

dens konklusioner vil blive taget alvorligt, lover

Steff en Brunés.

”Vi har committed hinanden på, at de resultater,

der kommer ud af det, skal der følges op

på. Det kan godt være, der blive afdækket noget,

som vi ikke har råd eller lyst til at gøre noget

ved, men det vil blive bearbejdet og adresseret,”

understregede han.

Filip

PÅ GUDSTJENESTE-TURNÉ

Nørrebro-kirken Brorsons Kirke har succes

med alternative gudstjenester. Nu tilbyder de

at gæste andre kirker med deres koncepter

– henholdsvis en freestyle-gudstjeneste (for

konfirmander) i november 2012 og en rockgudstjeneste

i januar 2013. Nærmere info på

Brorsons.dk/tour.

Filip

4 PO-bladet


HER ER EFTERÅRETS KURSER

Vi bringer et overblik over dette efterårs

mest oplagte muligheder for at udvikle

sine kompetencer som organist eller

korleder.

Igen i efteråret 2012 er der mange kurser at

vælge mellem for kirkemusikere. Der udbydes

nemlig flere nye pilotkurser under udviklingsprojektet

”Folkekirkens efteruddannelse for

Kirkemusikere”. Og på grund af projektmidlerne

kan man vel at mærke få de pilotkurser

til halv pris. Desuden har de tre kirkemusikskoler

hver deres individuelle tilbud. Hvor intet

andet er nævnt, foregår undervisningen på

kirkemusikskolens hovedafdeling og med tilmelding

via Kirkemusikskole.dk.

VESTERVIG

Pilotkurset Salmer og musik ved kirkehandlinger

og særlige gudstjenester holdes d.

24-25/9 og 29-30/10 (se Kirkemusikskole.dk

for info om undervisere og tilmeldingsfrist).

Der er også et it-pilotkursus, hvor grafiker

og journalist Svend Løbner og fotograf Gitte

Voelsmann d. 8-10/10 underviser i Visuel

kommunikation – layout og billedbehandling”

på Sydthy Erhvervs– og Uddannelsescenter

(se Kirkemusikskole.dk for frist).

Desuden byder kirkemusikskolen i Thy på

kurserne Brugsklaver i forskellige stilarter

v. Henrik Tjagvad Madsen d. 15/9 (tilmeldingsfrist

d. 3/9), og den 18-19/9 er der kursus

i Musikalsk legestue for de 1-3-årige v.

Charlotte Møller (frist d. 3/9).

Den 22/10 holder Erik Sommer kurset Fra

fællessang til flerstemmig sang – det enkle

voksenkorarbejde (frist d. 1/10), og des-

NYHEDER

uden er et forløb om børnekor begyndt allerede

i juni.

Endelig er der d. 10/11 Salmedag – en kursusdag

for organister, kirkesangere, præster

og meinighedsrådsmedlemmer. Her medvirker

Holger Lissner og professor emeritus Kirsten

Nielsen, og Mogens Jensen med Hasseris

Kirkes Kirkeband akkompagnerer (frist d.

30/10).

LØGUMKLOSTER

På pilotkurset orgelimprovisation i gudstjenesten

vil der blive arbejdet med improvisation

af både forspil, præ- og postludier.

Kurset har Kristian Lumholdt som gennemgående

underviser d. 17/9, 22/10 og 19/11,

hvor Christian Præstholm vil være med de

første to gange og den sidste gang medvirker

Gunther Göttsche, rektor for kirkemusikskolen

i Schlüchtern, Hessen i Tyskland (tilmeldingsfrist

d. 3/9).

Også kurset for organister og kirkesangere i

nodeskrivningsprogrammet Finale er et pilotkursus.

Det er for nybegyndere og let øvede,

og undervisere er Poul Skjølstrup Larsen

og Ann-Kirstine Christiansen (dato d. 22/11

og frist d. 15/10).

På kurset Rytmisk brugsklaver vil Bjørn

Elkjer undervise i forskellige stilistiske tilgange

til at akkompagnere på en inspirerende

måde til fællessang. Det finder sted d. 24/8,

21/9, 26/10 og 16/11 (frist d. 10. august).

Karin Elkjer holder et tredages-kursus i

Musikalsk legestue (for de 1-3-årige) d. 12-

14/9 (frist d. 13/8). Og d. 21-23/11 vender

hun tilbage med et tilsvarende begynderkursus

i Babysalmesang (frist d. 25/10). Ved

PO-bladet 5


NYHEDER

begge kurser er målgruppen både organister,

kirkesangere, præster og sognemedhjælpere,

og grundbogen er ”Salmer i dans og bevægelse”

af Anne Mette Riis.

Rektor Hans Chr. Hein holder et dobbeltforedrag

d. 17/9 og 31/10 om Haydn, Vivaldi

og kirkemusikken. For organister holder

han også inspirationsdage i hhv. gudstjeneste-repertoire

til advents og juletiden, især

orgelkoraler (d. 1/10; frist d. 24/10) , og repertoire

for blandet kor (9/11, frist ikke angivet).

I sidstnævnte medvirker også Hans Chr.

Magaard.

SJÆLLAND

Kirkemusikskolen i Roskilde byder på pilotkurset

Oplæsning, udtale og mundtlig

fremstilling for sangere og korledere d. 2/11,

16/11 og 30/11 (undervisere og tilmeldelsesfrist

endnu ikke på plads).

Mads Granum underviser igen i Klaverledsagelse

i mange stilarter, og det har denne

gang status af pilotkursus med hele otte mandage

fra d. 3/9. Det foregår ”hos ham” i Lindevangskirken

på Frederiksberg (frist d. 15/8).

Blandt de øvrige kurser lægges der ud med

5 moduler i moderne kompositionsmusik

v. komponisten Anders Brødsgaard. Det finder

sted fem fredage med start d. 31/8 (tilmeldingsfrist

d. 15/8). Modulerne handler om

det 20. århundredes kompositionsteknikker,

hhv. modalitet, minimalisme, spektralisme,

konstruktivisme og ”free styling”. Der vil være

musikhistorisk og -analytisk gennemgang om

formiddagen, og om eftermiddagen vil deltagerne

bl.a. få lejlighed til selv at forsøge sig inden

for den pågældende teknik.

Mød professor Hans Davidsson I-III er

tre moduler med den tiltrædende professor

ved DKDM: Først en dag d. 17/9 med foredrag

på kirkemusikskolen og guidet tur til Roskil-

de Domkirkes orgler, derefter to seminardage

d. 29-30/10 med værkgennemgang i domkirken,

og endelig to workshopdage d. 19-20/11,

hvor Hans Davidsson underviser deltagerne i

de gennemgåede værker (frist for hele forløbet

er d. 1/9).

Pia Boysen underviser på kurset Børnekorledelse

for organister og andre kirkemusikere.

Det er d. 21/9 og 5/10 kl. 13-17 (frist d.

5/9 – læs mere om Pia Boysen på s. 25).

Anne-Mette Riis holder den sidste af tre såkaldte

netværksdage for undervisere i babysalmesang

d. 17/9 (frist d. 27/8) i Hellig Kors

Kirke i København, hvor der foruden erfaringsudveksling

vil være observationsundervisning

med store babyer.

Et egentlig kursus i babysalmesang må Østdanskerne

vente på til forårshalvåret 2013,

hvor Anne-Mette Riis underviser mandage i

lige uger fra uge 4.

Endelig tilbyder Sjællands Kirkemusikskole

igen et konservatorieforberedende kursus

med en ugentlig dobbeltlektion i uge 43-50.

ANDRE UDBYDERE

Løgumkloster Højskole holder igen ugekursus

for både organister, kirkesangere og andre

med interesse for kirkemusik. Det er d. 7.-13.

oktober med Hans Chr. Hein og Dorte Tilma

som orgelundervisere. På kurset kan man

møde bl.a. komponist Aksel Krogslund Olesen

og gruppen Zenobia (ingen tilmeldingsfrist

angivet, se i øvrigt lkhojskole.dk).

Syddansk Musikkonservatorium og

Skuespillerskole tilbyder atter i det kommende

studieår børnekor for organister v. docent

Lone Gislinge. Det foregår over syv fredage

fra oktober og har tilmeldingsfrist allerede

d. 1/8. Konservatoriet gentager også tilbuddet

om om individuel orgelundervisning v. Christian

Blom Hansen/Kurt Levorsen eller rytmisk

6 PO-bladet


kirkemusik på orgel og klaver v. Bjørn Elkjer

(se smks.dk).

FUK byder på lørdagskurser (kl. 10-16) i

hhv. børne- og spirekorsmetodik: Børnekor:

Kom godt i gang – og hold gryden i kog er med

Margrethe Smedegaard og Vibeke Aarkrogh d.

15/9 i Nørrelandskirken, Holstebro, og d. 29/9

i Skt. Nikolai Kirke, Holbæk. Og Spirekor med

krudt i er med Vibeke Sahner Ockelmann og

Mirjam Lumholdt d. 15/9 i Skt. Nikolai Kirke,

Holbæk, og d. 22/9 i Nørrelandskirken, Holstebro.

Tilmelding snarest og senest tre uger før

kursusstart til lundbak@doks.dk (Holbæk) eller

gsp@webspeed.dk (Holstebro), hvor nærmere

oplysninger også kan fås.

Rytmisk Korcenter, som hører under Det

Jyske Musikkonservatorium, udbyder i studieåret

2012/2013 en række inspirationskurser,

NYHEDER

bl.a. Rytmisk kormetodik v. Jim Daus Hjernøe

og Jesper Holm (over to weekender, både København

og Aarhus), Rytmisk børnekor v. Rie

Larsen (to fredage samt en weekend i Aarhus)

og Rytmisk pigekor v. Signe Sørensen (over

to weekender i Aalborg). Datoer og nærmere

oplysninger følger i anden halvdel af august

på Musikkons.dk under”rytmisk” > ”Rytmisk

Korcenter”.

Endelig kan nævnes Børnekorakademiet,

som i samarbejde med Voces Academy afholder

masterclass med fokus på børnekor med

Pia Boysen, Margrete Enevold og Peter Hanke

som undervisere. Det er i Jægersborg Kirke

på Nordsjælland d. 28-29/9. Der er både deltagerpladser

og observatørpladser (nærmere

info på bornekor.weebly.com).

Filip

PO-bladet 7


INTERVIEW

EKSAMINERET ORGELKONSULENT

Organistforeningsmedlem Erik Haven

bestod i forrige måned sin eksamen i

orgelkonsulent virksomhed. Han fortæller

her om, hvad det indebærer – og hvad det

kan bruges til.

Af Filip Graugaard Esmarch

Siden juni har Erik Haven været blandt de første

i Danmark med en master i kirkemusik. Og

han er den allerførste, der – fra en dansk uddannelsesinstitution

– får papir på at kunne

fungere som orgelkonsulent. Masteruddannelsens

opbygning tilsiger, at man ud over hovedfaget,

som er kunstspil og kirkespil på orgel,

skal vælge et såkaldt sidehovedfag.

”For mit vedkommende hed det i første

omgang orgelkundskab, men min lærer, Ole

Beuchert Olesen, fik den idé at lave en parallel

til den toårige orgelkonsulent uddannelse,

man har i Tyskland,” fortæller Erik Haven.

Ved denne specialisering opnår man man ikke

blot et indgående fagkendskab til orgler. Man

skal kunne tage sig af alle aspekter af en orgelsag,

hvor et orgel skal kasseres og nybygges –

eller renoveres og evt. udbygges.

”Som orgelkonsulent har jeg kendskab til

procedurerne omkring, hvordan man får en

orgelsag igennem. Det handler for eksempel

om, hvordan man vurderer et tilbud, hvordan

man laver kontrakt med et orgelbyggeri, og

hvordan man griber sagen an i forhold til de

bevilligende myndigheder,” siger Erik Haven.

Samtidig er der de blødere aspekter af konsulentarbejdet:

At hjælpe et menighedsråd til

at tænke sognets overordnede situation ind

i deres prioriteringer. Og at formidle mellem

parterne i en sag, hvilket først og fremmest vil

sige menighedsrådet, organisten og orgelbyggeren.

Vel at mærke uden at ens egne præferencer

skinner igennem på et usagligt grundlag.

”Det er egentlig fuldstændig

vanvittigt med fi re manualer.

Det vil man aldrig nogensinde

lave mere,” påstår Erik Haven.

Efter 27 år i Sulsted Kirke nord

for Aalborg blev Erik Haven

fra februar 2011 udnævnt til

organist her ved Sankt Markus

Kirke i Aalborg. Han havde

på det tidspunkt taget diplomuddannelsen

i kirkemusik fra

Det Jyske Musikkonservatorium

og var i gang med master-overbygningen.

8 PO-bladet


FIRMAET SKAL HEDDE ORGELHAVEN

I Danmark er der to kirkeministerielt udnævnte

konsulenter, som har bemyndigelsen

til at godkende sager. Og ifølge Erik Haven er

det også først og fremmest det, de gør. Den

grundlæggende vejledning af menighedsråd

er der efter hans vurdering et par håndfulde

andre organister, der tager sig af.

Sidstnævnte gruppe af uautoriserede

orgelkonsulenter vil Erik Haven godt slutte

sig til, og på et senere tidspunkt kunne han

også godt se sig selv som ministerielt udpeget.

Tingene behøver dog ikke at gå hurtigt.

Det er ikke mere end halvandet år siden, at

han fik en krævende stilling som fuldtidsorganist

ved den store Sankt Markus Kirke i

Aalborg.

”Jeg har ikke ambitioner om at bruge ti timer

om ugen på det. Men jeg opretter et lille

firma, der hedder Orgelhaven. Så må jeg jo se,

om telefonen ringer.”

EN VIGTIG FORMIDLERROLLE

På uddannelsen hos Ole Beuchert Olesen har

Erik Haven – ved siden af orgelkundskaben –

interesseret sig meget for folkekirkens strukturelle

forhold.

”Orgelkonsulenten skal kunne gå menighedsrådet

på klingen med, hvor sognet bevæger

sig hen. Bliver det til købstad om ti år, eller

er det pludselig et pastorat med syv kirker og

én organist? Og hvilken type organist ønsker

man sig om ti år? Det er ting, man må overveje,

inden man bestemmer sig for en nyanskaff else

eller en renovering,” påpeger han.

Og ud over at stille de gode spørgsmål, skal

konsulenten gerne kunne få de involverede til

at forstå hinanden.

”Der kan ligge en stor formidlingsopgave

i at forklare sognets hattedamer, hvad det er,

orgelbyggeren prøver at sige på sit tekniske

INTERVIEW

sprog. Eller i at formidle menighedsrådets ønsker

til orgelbyggeren eller organisten.”

Nogle gange må han også forklare, hvorfor

et eller andet er en direkte dårlig idé.

”Menighedsrådet siger måske, at det ikke vil

have et orgel, der spiller højt, så der må ingen

store orgelpiber være. Men det opnår man så

lige det modsatte ved,” forklarer Erik Haven.

OGSÅ DE ELEKTRONISKE

En af orgelkonsulentens største dyder er ifølge

Erik Haven at undgå smagsdommeri.

”Det er jo ikke mig, der skal bygges orgel til.

Jeg må aldrig sige, ‘hvis det var mig, ville jeg

have en obo i stedet for en trompet’. I stedet

må jeg gennemgå parternes ønsker og derefter

hjælpe med at vise, hvad der er brugbart.

Hvis orgelbyggeren siger ‘der skal en trompet

i og ikke en obo’, så må han forklare mig hvorfor,

og så må jeg formidle det videre.”

Som orgelkonsulent kan og skal man dog

ikke undlade at bringe holdninger i spil – blot

de er sagligt begrundede. Eksempelvis argumenterer

Erik Haven gerne på saglig vis for,

hvorfor han mener, man skal være yderst varsom

med større orgeludbygninger. Eller hvorfor

et elektronisk orgel kan være en god midlertidig

løsning i en kirke, som ser ud til at ville

udvikle sig til lejlighedskirke.

Og netop i de elektroniske orgler har Erik

Haven en omfattende indsigt.

”I faget orgelkonsulentvirksomhed fylder

elektroniske orgler en hel del. Derfor er jeg

teknisk godt rustet til at gøre mig klog på dem

også. Og her er det ikke min opgave at tale totalt

for eller imod men at vejlede kunden så

godt som muligt. De menighedsråd, der anskaff

er elektroniske orgler, får typisk ingen

uvildig vejledning, for der er er ikke nogen steder,

de kan gå hen – der er stort set kun mig,”

erkender den nye orgelkonsulent.

PO-bladet 9


PORTRÆT

TIL TJENESTE MED

ØRER, HÆNDER OG HUMOR

Organist Karin Jürgensen har altid været

optaget af processer og af at få det bedste

ud af mennesker: igennem mange år som

producer af musikudgivelser, en overgang

som redaktør af PO-bladet, og i sit bijob

som psykoterapeut – som hun nu passer

sideløbende med sit job som organist ved

Balle Valgmenighedskirke. I næste måned

fylder hun 70.

Tekst og foto af Nina Møller, journalist

”Musikerne siger bagefter, at produktionen

var vanvittig hård og vanvittig morsom. At det

står som højdepunkter i deres liv. Og det gør

det sådan set også i mit. Jeg er gået fra det ene

højdepunkt til det næste,” funderer PO-organist

og producer Karin Jürgensen.

Hun rammer dermed essensen i sit 37 år

lange virke som musikalsk fødselshjælper for

omkring 300 indspilninger. Det rummer også

essensen af hendes indstilling til arbejde: at

hjælpe det bedste frem i de mennesker, hun er

sammen med.

Musikken har ligget som grundtone på hele

rejsen, og der har været mange uddannelsesstop

og udfordringer som lærer, organist, producer,

redaktør, terapeut, manager – og de senere

år også lejlighedsvist som taxachauff ør i

hjembyen Billund, primært i lufthavnen.

Men selv om Karin Jürgensen talmæssigt

har passeret det, samfundet definerer som

pensionsalder, kører hun videre. Både i hyrevognen,

ved briksen, ved mikserpulten og ved

orglet. Så længe der bliver ved at være et passende

miks af slid og sjov:

”Jeg plejer at sige, det skal være sådan, at vi

bagefter siger, ‘vi kunne ikke gøre det bedre’.

Så hårdt skal det være,” fastslår Karin Jürgensen.

10 PO-bladet


I SKARP TEKNIKERTRÆNING

Mange af Karin Jürgensens arbejdsmæssige

højdepunkter har ligget i årene med pladeselskabet

PAULA, som hun i 1974 stiftede sammen

med sin daværende mand, Leif Ramløv

Svendsen.

Det begyndte ved en tilfældighed: Nogle venner

spurgte, om de ville lave en optagelse og stå

for distribution af lp’en. Leif havde allerede optageudstyret,

og Karin havde været med til at

optage to produktioner af hans trio, men dette

var den første opgave for andre musikere:

”Så tog det ene det andet, og i løbet af nogle

år havde vi banket et pladeselskab op. Jeg gik i

skarp træning med alt det tekniske og med at

finde ud af alt det dér med layout, tekster, korrekturlæsning

og distribution,” fortæller hun.

MUSIKERNE BESTEMMER

Producer-rollen er hun gået dybt ind i, både

i den musikalske og den sociale proces. Altid

med den indstilling, at det var musikerne, som

skulle udtrykke sig.

”Det er ikke som med film, hvor det er instruktøren,

der sætter sit præg. Det er meget

vigtigt, at det er musikerens produktion og

ikke min,” fastslår Karin Jürgensen.

Hun betegner selve indspilningsprocessen

som vanvittig spændende.

”Jeg er meget optaget af, hvordan det lykkes

musikerne at formulere deres musik, så de bliver

tilfredse med den,” siger hun.

Men lytteren skal også kunne følge med:

”Jeg plejer at sige, at jeg repræsenterer Maren

i kæret. Hvis der er noget i deres fortolkning,

jeg ikke forstår, er der nok andre, der

ikke forstår det. Jeg tror, at musikerne har

mærket en fuld loyalitet og samtidig en skarp

kritisk sans, som de har været taknemlige for

og har opfattet, var til deres eget bedste.” forklarer

hun. >

Karin Jürgensens CV

PORTRÆT

1942 Født den 18. september

1960-1961 Musikkonservatoriet i Lübeck,

pædagogik- og kirkemusiklinjen

med hovedfag i klaver, sang

og orgel

1965 Lærereksamen fra

Haderslev Seminarium

1965-1972 Lærer, først på Ulkebøl Skole

i Sønderborg, siden på

Gammelgårdsskolen i Åbyhøj

1972 Musikpædagog i Musikledelse fra

Det Jyske Musikkonservatorium

1972-1978 Hospitant (gæstestuderende)

ved konservatoriet i Hannover,

hvor ægtefællen, Leif Ramløv

Svendsen, studerede

1972-1975 Sangstudium samme sted

1973-1976 Kirkesanger ved Stilling Kirke

1973-1981 Lærer/adjunkt på Th. Langs

Seminarium, Silkeborg

1974-1997 Først medindehaver af

pladeselskabet PAULA og

fra ‘86 eneindehaver

1976 PO-eksamen som privatist

fra konservatoriet i Aalborg

1976-1994 Organist ved Stilling Kirke,

fra ‘79 ved Brædstrup Kirke,

og fra ‘80 ved Give Kirke

1994-2010 Organistassistent ved Billund

Kirke og fra ‘03 ved Vejen Kirke

1997- Afhænder PAULA til eksmand

og stifter det mobile indspilningsstudie

Pauline (som fortsat

producerer indspilninger til

en række pladeselskaber)

1997 Diplom som psykoterapeut

fra Institut for Gestaltanalyse

2001 Diplom som gruppe-terapeut

fra Institut for Gestaltanalyse

2002-2004 Redaktør af PO-bladet

2011- Organist ved Balle

Valgmenighedskirke, Bredsten

PO-bladet 11


PORTRÆT

ORGANIST MED GALGENHUMOR

Karin Jürgensen udnytter sin veludviklede humor

i mange af de ting, hun beskæftiger sig

med professionelt, ikke mindst som producer.

En af de sjoveste cd-produktioner, hun husker,

fandt sted sted for omkring 15 år siden: en orgeloptagelse

i Visby på Gotland med komponist

og organist Peter Møller.

”Det var en meget, meget stærk oplevelse:

pragtfuld musik og stort engagement på alle

måder. Musikken var ukendt for mig på det

tidspunkt, så det var en rejse ind i et uopdaget

land. Der var et særligt tonesprog og en

inderlighed. Peter Møller var også en spændende

person, og vi havde det hylemorsomt.

Og der var det aspekt oveni, at han var svært

syg – men han spøgte med det: ‘Gad vide, om

jeg har kræft – øh, kræfter til at trykke tangenterne

ned’.”

Ud over den gode stemning er forplejningen

ifølge Karin Jürgensen lige så vigtig som musikken

og teknikken. Hun skildrer de lavpraktiske

forberedelser til Gotland-produktionen:

”I bilen derop havde jeg optageudstyret og

en helvedes masse sammenkogte retter, øl

og vin. Det allervigtigste er, at musikeren kan

slappe af,” erfarer hun.

SPILLEDE SIG IND I HJERTET

Karin Jürgensen har mødt adskillige musikere

gennem jobbet som producer. Den engelske

organist Nigel Allcoat gjorde et specielt stort

indtryk på hende, da hun mødte ham i 1991

i forbindelse med en Buxtehude-produktion i

den franske by Vichy:

”En formiddag var vi nede i kirken, hvor han

improviserede på en Aubertin-traversfløjte.

Så græd jeg. Og så har vi været venner siden,”

afslører hun.

Siden da har hun også fungeret som dansk

manager for den kendte koncertorganist. Det

Balle Valgmenighedskirkes pneumatiske A.C. Zachariasen-orgel

fra 1906 er bygget til en organist med

lange, tynde fi ngre. ”Mine er brede, ” konstaterer

Karin Jürgensen. Og orglet er af fl ere grunde noget

af en udfordring: ”De fem stemmer har en god nok

klang, men det er ret uegalt. Orglet har en meget dyb

tangentvandring, samtidig med at tangenterne tager

ved, blot du kigger på dem”. Desuden er orglet uden

pedal, så mange af de satser, der lå i fi ngre og fødder,

har Karin Jürgensen måttet omarrangere.

særlige ved Allcoat er ifølge Karin Jürgensen

kombinationen af et musisk udtryk og en

kompositorisk evne. Det kan være konkrete

opgaver, en salme, en melodi, en tekst. Hvad

som helst.

12 PO-bladet


”Engang over et glas rødvin sagde han: ‘Giv

mig et forklæde, så skal jeg improvisere over

det’,” griner hun.

FÆNOMENOLOGISK TERAPEUT

I 1997 solgte Karin Jürgensen sin del af pladeselskabet

til Leif Ramløv Svendsen, som nu

havde status af eksmand.

Hun fortsatte med at producere cd’er for

PAULA og andre forlag, men valgte sideløbende

et nyt spor: En uddannelse som psykoterapeut

med fænomenologisk tilgang. Det betyder

kort fortalt, at man tager udgangspunkt i

situationen, som den er her og nu, og søger at

ændre uhensigtsmæssig adfærd.

”Jeg har en brændende interesse for, hvordan

vi mennesker tænker og føler, og især

hvordan vi behandler hinanden,” fortæller

hun.

Hendes praksis har ligget lidt stille de sidste

par år, men hun overvejer at tage den op igen,

når hun får bedre tid til efteråret.

STILLING I STILLING

Da Karin Jürgensen beredvilligt satte sig for

at stykke sit CV sammen til PO-bladet, tog det

næsten pusten fra hende. Men energiniveauet

er stadig højt, og intet tyder på, at det sidste

årstal er sat.

Løbebanen som kirkemusiker begyndte

hun i 1973 som kirkesanger ved Stilling Kirke

nær Skanderborg. Tre år senere tog hun POeksamen

og blev i stedet organist samme sted.

Siden har en hel håndfuld menigheder gennem

årene nydt godt af hendes spil.

Organist-erfaringen og hendes alsidige baggrund

kom hende til gode, da FPO’s formand,

Egon Mortensen, efter bruddet med DOKS

i 2001 spurgte hende om at blive PO-bladets

første redaktør. Den tanke lå hende ikke

fjernt.

PORTRÆT

”Jeg er datter af en journalist og opflasket med

spændingen ved jagten på temaer. Jeg havde

set, hvordan man kunne være opsøgende og

gå lige på folk. Det var også spændende, hele

puslespillet med at få fyldt de mange sider på

en god måde hver eneste måned,” husker hun.

Redaktørstillingen blev dog ikke så meget

mere end en parentes – hvorimod hun som organist

fortsat lader sig udfordre. Som 69-årig

lod hun sig sidste år fastansætte i endnu en

ny stilling. Forgængeren i Balle Valgmenighed

blev ved, til hun var 80. Dén skal Karin Jürgensen

nok udspille (se billedtekst side 12).

>

Et Repertoire-neddyk

De første fem søndage i trinitatistiden

2012 spillede Karin Jürgensen dette:

Trinitatis

• Præ: J. S. Bach: Pastorale i F, 2. sats

• Post: Georg Böhm: ”Jesus, dine dybe

vunder”

1. s.e. trinitatis

• Præ: Tore Bjørn Larsen:

”Al æren skal dig tilhøre”

• Post: J. S. Bach: Pastorale i C

(kirkesangeren holdt orgelpunktet!).

2. s. e. trinitatis

• Præ: Max Reger:

”Hvad kan os komme til for nød”

• Post: Leif Thybo: ”Et trofast hjerte”

3. s. e. trinitatis (aftengudstjeneste)

• Præ: Jesper Madsen: ”Der står et

slot i vesterled”, arr. for ét manual

• Post: NN (gulnet fotokopi af ukendt

oprindelse): ”Jeg er træt og går til ro”

4. s. e. trinitatis

• Præ: J. E. Kindermann: Præambulum i G

• Post: F. W. Zachow: Fuga i C

PO-bladet 13


PORTRÆT

Karin Jürgensen har fundet sig godt til rette i Balle Valgmenighed. ”Der er en sangglad menighed. Og selvom

orglet står på pulpituret, er der god kontakt med menigheden og med præsten, som jeg driller med, at det er

mig, der er højst placeret!”, fortæller hun.

AT INDSPILLE ET ORGEL

Som både pladeproducer og organist har det for Karin Jürgensen været

nærliggende at forfine den kunst, det er, at optage orgelmusik.

Af Filip Graugaard Esmarch

Mange i den klassiske musikbranche kender

Karin Jürgensen som en overordentlig dygtig

producer og tekniker. Eksempelvis måtte

organist Lars Rosenlund Nørremark finde de

fine gloser frem, da han skulle anmelde en af

Jürgensens orgelindspilninger (den næstsidste

på listen her overfor):

”Karin Jürgensen har begået en lyd i verdensklasse,

der snildt matcher de fremmeste

producenter med speciale i orgel-cd’er. [Hun]

har balanceret trangen til rum og kravet om

detalje til perfektion i en sådan grad, at det bli-

ver en kunstnerisk oplevelse blot at lytte til lyden.

Det bliver simpelthen en lyd, man kan gå

på opdagelse i,” skrev han i anmeldelsen på

Orgelforum.dk, juli 2011.

Lydtroldkvinden selv udtrykker sig beskedent

om, hvad det er, hun kan:

”Mange mennesker tror, at det at optage orgelmusik

er det sværeste i verden. Det synes

jeg ikke. Orkesteroptagelser er heller ikke så

svære som en fløjtetrio. Dertil kommer så, at

alle optagelser i dag er blevet lettere, dels fordi

flerspors-optagegrej i dag er mindre beko-

14 PO-bladet


steligt, dels gør den digitale redigering, at det

ikke på samme måde er ‘med livet hænderne’

som i gamle dage,” fortæller Karin Jürgensen.

AUBERTIN ER FAVORIT

Men netop indspilning af orgelmusik er blevet

en særlig passion for hende.

”Da jeg blev alene med forlaget PAULA, engagerede

jeg Ulrik Spang-Hanssen til at indspille

samtlige Buxtehudes orgelværker. Så

tog min lidenskab for orgelmusikken for alvor

fat,” afslører Karin Jürgensen.

Allerede i hendes unge år var orgelmusik og

orgelbygning dog en varm interesse:

”Jeg stammer fra Åbenrå og har derfor

kendt både Marcussen & Søn og omegnens orgelbyggere.

Og i min studietid i Lübeck rendte

jeg uafladeligt til orgelkoncerter.”

Hun fortæller, at hun har ”sværmet for” Carsten

Lunds orgler, og at hun med største interesse

har fulgt udviklingen hos den franske

orgelbygger Aubertin, som leverede orglet til

Mariager Kirke for få år siden.

”Min smag for Aubertins klange blev senere

underbygget gennem mine optagelser med

Nigel Allcoat. Han har indspillet de fleste af

sine cd’er på Aubertin-orgler,” forklarer Karin

Jürgensen.


10 højdepunkter


PORTRÆT

Her er ti af de pladeproduktioner, Karin

Jürgensen oftest tænker tilbage på (hvoraf

fl ere fordeler sig over fl ere cd’er):

• Carl Nielsen: Scenemusik.

Sønderjyllands Symfoniorkester og

Ole Hedegaard (PAULA, 1994)

• Anne Øland: Beethovens samlede

klaversonater (Classico, 1995-2002)

• Buxtehude: Samlede orgelværker;

Ulrik Spang-Hanssen, indspillet i Frankrig,

Holland og Danmark (PAULA, 1990-94)

• Barokmusik og improvisation med

Nigel Allcoat, et dusin cd'er (bl.a. Cantoris)

• Peter Møller: Egne værker; indspillet i Løgumkloster

og Visby, Gotland (PAULA, 1997)

• Kim Sjøgren og Lars Hannibal:

"Journey: Contemporary Danish Works"

(EMI 1988/OURRecordings 2007)

• Sct. Jørgens Kirkes Pigekor, Åbenrå;

med dir. Lone Essendrop (PAULA, 1994)

• Peter Tchaikovsky: Trio i A Minor, Opus 50;

Georg Vásárhelyi, Piano, Gunnar Tagmose,

violin, og Bertel Søeborg Ohlsen, cello

(PAULA, 1983, udgået)

• Tournemire: fra ”L'Orgue Mystique”

med Adrian Gunning, England; indspillet på

Cavaillé-Coll-orglet i Notre Dame d'Auteuil,

Paris. (HERALD, 2009)

• Rachmaninov: Vesper; Vor Frelsers Kirkes Kor,

Esbjerg (PAULA, 2012)
PO-bladet 15


BAGGRUND

ER I MED PÅ SPIL DANSK DAGEN 2012?

Den 25. oktober vil Danmark genlyde af

arrangementer med dansk musik – og

Koda åbner i år for, at det også kan ske på

andre dage i uge 42-43. Samtidig lanceres

en særlig støtte til opførelse af ny musik i

kirkerne.

Af Ricco Victor, leder af Spil Dansk Dagen

På Spil Dansk Dagen fejrer vi den sidste torsdag

i oktober musiklivets årlige festdag. Det

foregår over hele Danmark og i en række af

de danske udlandskirker. Musikken kan være

på alverdens sprog og i alle genrer, og den er

for og med børn, unge og voksne, amatører og

professionelle. Der er masser af fællessang og

koncerter på Spil Dansk Dagen.

I 2011 var dagen en kæmpe succes over

hele landet, og jeg vil gerne benytte lejligheden

til at takke alle de organister, som trofast

prioriterer at deltage hvert år! Vi håber, at I vil

være med igen – eller måske deltage for første

gang – torsdag den 25. oktober 2012.

Som noget nyt giver vi nu plads til, at der

også kan være Spil Dansk-optakts-arrangementer

i hele uge 42 og uge 43, samt weekenden

med i uge 43. Mange arrangører og publikummer

har ønsket, at der er endnu flere

arrangementer, og at de er spredt ud over flere

dage.

Vi opfordrer dog til, at størstedelen af arrangementerne,

og i hvert fald de største koncerter

og projekter, stadig finder sted den

sidste torsdag i oktober. Det er denne dag at

pressens, mediernes og publikums interesse

er størst.

FLOT KIRKEDELTAGELSE

Der var tilmeldt i alt 1.232 arrangementer på

Spil Dansk Dagen 2011, hvilket gør denne musiklivets

årlige festdag til den største musikbegivenhed

i Danmark, målt på antal arrangementer

og på udbredelsen.

Antallet af arrangementer i kirkerne på Spil

Dansk Dagen er steget fra 79 arrangementer

i 2009 til imponerende 157 arrangementer i

2011. Kirkernes deltagelse er i sin spredning

og mangfoldighed en stor del af årsagen til, at

Spil Dansk Dagen har vokset sig større i de seneste

år.

Koda har siden 2001 været initiativtager

til Spil Dansk Dagen, som arrangeres i et tæt

samarbejde med 37 af de største danske musikbranche-

og kulturorganisationer, herunder

de to organistforeninger, DOKS og Organistforeningen.

HVORDAN VÆRE MED?

Jeres kirke kan deltage på mange måder på

Spil Dansk Dagen. I kan lave alle mulige musikarrangementer.

Det kan være med koncerter,

foredrag eller debatter om musik, workshops,

fællessang, babysalmesang, musikgudstjenester,

fremvisning af orglet, udstillinger og me-

16 PO-bladet


get mere. Kun fantasien sætter grænser! På

Spildansk.dk kan I finde inspiration i et idékatalog.

Hvis jeres kirke deltager, så husk at tilmelde

jer i kalenderen på Spildansk.dk. Når et arrangement

er indtastet, har alle nemlig mulighed

for at følge med i, hvad der sker i netop deres

lokalområde på Spil Dansk Dagen, og samtidig

vil en lang række medier videreformidle oplysninger

om, hvad der sker hvor.

EN NY STØTTEORDNING

Som noget helt særligt har Koda i 2012 lavet

en støttepulje, der eksklusivt kan søges af kirkerne

– i praksis af organister, præster og menighedsråd.

Puljen har til formål, at der komponeres

og uropføres mere ny dansk musik i

kirkerne på Spil Dansk Dagen, samt at der tiltrækkes

nye publikummer til musikken og kirken.

Derfor lægges der særlig vægt på, hvordan

kirken vil løfte koncerten ud til publikum.

Der kan søges til komponisthonorarer, som

gives til, at komponisten eller sangskriveren

skaber ny dansk musik, der skal uropføres i

den pågældende kirke ved et off entligt kon-

Ricco Victor er trommeslager og desuden leder af

Spil Dansk Dagen hos Koda.

BAGGRUND

certarrangement på Spil Dansk Dagen 2012.

Eller der kan søges til honorarer til musikere,

der spiller de pågældende nye værker til disse

arrangementer. Der kan søges om beløb på

op til 8.000 kr. Den samlede pulje er på 40.000

kr.

Der skal ikke sendes lydfiler eller noder ind

som en del af ansøgningen, så der vil ikke foregå

en kvalitativ, kunstnerisk udvælgelse på

baggrund af indsendte værker. Læs mere om

denne støttepulje, kriterier og ansøgningsfrist,

og ansøg online på Spildansk.dk (i menupunktet

”om”).

BLIV SPIL DANSK KOMMUNE

Vi opfordrer organisterne til at tage del i dette

unikke partnerskabsprojekt, som er med til

at give sammenhængskraft i kommunens musikliv.

Kort fortalt handler det om, at Koda og

en række af musikbranchens organisationer

tilbyder en Spil Dansk-kommunepakke, med

støttekroner, komponistbesøg, workshops,

koncerter, priser, konference, hjælp til pressearbejde

og markedsføring med mere.

En kommunepakke har en værdi af 80.000

kr., og vi kan give den til op til 30 Spil Danskkommuner

i 2012. Kravene til Spil Danskkommunerne

er helt overordnet, at de skal

sørge for lokal medfinansiering, og at der skal

etableres en kommunal Spil Dansk-styregruppe

(læs mere på Spildansk.dk).

I 2011 havde vi 22 Spil Dansk-kommuner.

I flere af disse kommuners styregrupper sidder

organisterne også med som en vigtig del

af kommunens musikliv.

SPRED BUDSKABET

Det vil være en stor hjælp, hvis I også vil sørge

for at kommunikere budskabet om Spil Dansk

Dagen ud til de rette personer i jeres lokale

PO-bladet 17


BAGGRUND

musikliv. Det være sig eksempelvis til jeres organistkolleger,

til musiklærere, kor og ensembler,

musikere, musikforeninger, skoler af enhver

art, kulturelt samråd, kulturdynamoer og

musikalske ildsjæle.

Ricco Victor spiller

trommer i

Mads Granums

jazzgruppe,

som især beskæftiger

sig med

nyfortolkning af salmer.

LYDHØRHED

GIVER

STORE

OPLEVELSER

Lederen af Spil Dansk Dagen, Ricco Victor, har

gennem årene selv spillet i omegnen af 150

kirkekoncerter, primært med PO-organist og

jazzpianist Mads Granums kvartet/kvintet.

Det giver ham et førstehåndskendskab til kirkernes

enorme betydning for dansk musik og

musikliv. Og mødet med publikum er for ham

noget specielt.

”Jeg har oplevet lydhørheden og hvordan

publikum og menighed kan begejstres ved at

høre gammelkendte men også nyere salmer,

som i vores tilfælde fortolkes ind i et jazzet tonesprog

med plads til improvisation,” fortæller

han.

Han glæder sig især, når nogen blandt publikum,

som på forhånd er uvant med jazz eller

På Spildansk.dk kan I bestille gratis plakater,

downloade logo og frikøbte fotos. Det kan I

bruge i markedsføringen af Spil Dansk Dagen

i jeres egne medier, hjemmeside, nyhedsmails

m.m.

improvisatorisk musik, efter koncerten kommer

og deler deres begejstring med musikerne.

”Den slags lydhørhed og nysgerrighed

blandt publikum håber jeg kan blive en endnu

større del af Spil Dansk Dagen fremover. Hvis

arrangører og musikere gør sig ekstra umage

på Spil Dansk Dagen, og hvis der eksperimenteres

lidt med koncertformatet og musikken,

så venter der mange store oplevelser for koncertgængeren,”

lyder opfordringen fra Ricco

Victor.

Hans vision er, at Spil Dansk Dagen skal

være en dag, hvor alle tør være åbne over for

nye musikalske erfaringer.

Filip

18 PO-bladet


TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER

OKTOBER

spildansk.dk

MUSIKLIVETS

MUSIKLIVETS

ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG

FESTDAG

dagen

2012

iBureauet dk


INSPIRATION

G (no 3rd)*

20 PO-bladet


INSPIRATION

PO-bladet 21


Foto: Michael Thomsen

INSPIRATION

5 FAVORITTER FOR SPIRE- OG BØRNEKOR

Af Hanne Tofte Jespersen

Børnenes eller mine favoritter?

Jeg har tilstræbt, at svaret bliver:

Begges!

September

(1-stemmig; becifring og klaverpartitur)

Musik og tekst: Hanne Tofte Jespersen 2005

Fra ”Hosianna. 7 sange for børnekor”, Dansk Sang

Sangen er up tempo, og med blot et enkelt vers

egner den sig til sæsonstart for mindre og nye

børn, der hurtigt skal blive klar til høstgudstjeneste.

Man kan nemt sætte bevægelser på,

og bevægelse er et ”must” i spirekor. Indlagte

breaks med klap giver mulighed for at træne

rytmer fra start. Hæftet rummer også påske-,

høst- og julesange for øvede børnekor.

1

Englen og farfar

(1- eller 2-stemmig; becifring og klaverpartitur)

Musik: Jakob Høgsbro

Tekst: Martin Gerup og Dorte Schou

Fra ”Tro, Håb og Lakridskonfekt”, Dansk Sang 2002

I min have har jeg lavet en kirkegård./ Det’ et

lille brunt sted, hvor mine planter står./ Der ligger

min kanin. Og en regnorm, der hed Keld./

Og en solsort, min kat har slået ihjel. En perle,

både tekstligt og musikalsk, om barnet, der besøger

kirkegården sammen med farfar. Jeg har

ofte brugt den ved børnegudstjeneste op til allehelgen.

Kan laves en- eller tostemmigt. 2.stemmen

på omkvædet om ’englen på vej’ er

fin for de mere øvede; bringer man spirekor og

børne/juniorkor sammen, kan de mindste nøjes

med at lære første vers, bro og omkvæd.

Spirekoret ved Ny Vor Frue Kirke ved Roskilde, april 2012.

22 PO-bladet

2


Tusind stjerner blinker

(1-, 2- eller 3-stemmig; becifring og klaverpartitur)

Musik: John Høybye.

Tekst: Orla Holt, Holger Lissner og

Estrid Hessellund efter svensk original

Fra ”Papegøjebogen”, Wilhelm Hansen 1985

Lyrisk melodi og tekst, som passer året rundt.

God til at træne intonation og få børnestemmer

op i højden uden at presse klangen. Også

god til arbejdet med frasering og dynamik ud

fra tekst. Flerstemmigheden følger ”papegøjeprincippet”;

kan synges 2-stemmigt som ren

kanon, evt. kun med få stemmer på 2.-stemmen

som ekko. Eller 1-stemmigt med nogle

af de fem vers solistisk besat, så ikke alle skal

lære det hele.

Hanne Tofte Jespersen er organist

og børnekorleder ved Ny Vor Frue

Kirke syd for Roskilde, hvor hun også

dirigerer Vor Frues Sangkor, dannet i

Sangens År 2008 på initiativ af forældre

til tidligere børnekorsangere. Hun

er komponist, sanger og pianist, bl.a. i

Music for the Mysteries, til hvem hun

har sat tekster fra mysterietraditionen

i musik.

Foto: Ida Bach Jensen

INSPIRATION

3 4

Der sad en kælling

(1-stemmig sang med klaver)

Musik: Jørgen Plaetner

Tekst: Halfdan Rasmussen

Fra ”Der sad en kælling”, Leif Dalgaard Aps 1979

Halfdans univers er forunderligt for mennesker

i alle aldre. Jeg har selv sat en del af hans

børnerim i musik og bruger dem ofte til spirekor,

med bevægelser, klap eller små danse.

Men børnene skal også møde andre tonesprog

end mit, og Jørgen Plaetners er dejligt anderledes.

Hans sangbare melodier har overraskende

klaverstemmer med klart præg af det

20. århundrede, og børn synger gladeligt skiftende

taktarter over dissonanser, når musikken

er god.

Rosen i Norden

(1-2 stemmig julesang)

Musik og tekst: Hanne Tofte Jespersen 2006

Ikke tidligere udgivet

Se side 20-21

Det er spændende for børn at synge sammen

med musikere. ”Rosen i Norden” er blevet til i

en oparbejdet tradition for, at en del af årets

julekoncert bringer professionelle og lokale

medvirkende sammen. Oprindelig skrev jeg

satsen til børne/juniorkor. Siden har børn og

voksne opført den sammen. Instrumentalstemmerne

er skrevet til klassiske musikere.

Satsen kan også laves a capella – becifringerne

er til indstuderingsbrug.

Se ny version for børnekor og kontrabas eller

ledsagebas, side 20-21. Originalversionen har

desuden klarinetstemme og kan downloades på

www.musicforthemysteries.org/vaerker.php.

PO-bladet 23

5


ANMELDELSE

EN BOBLEN AF GODE IDÉER

PO-bladets anmelder har stor ros

tilovers for 3’eren fra Boysen og Enevold,

som formår at forene det legende

og det dybe.

Af Ida Hovalt

”Denne bog henvender sig til den travle børnekorleder

eller musiklærer, der står og mangler

repertoire og ideer til hverdagens korprøver

eller musiktimer”.

Sådan indleder Pia Boysen og Margrete

Enevold forordet til deres tredje bind i serien

”Børnekor med poesi og bevægelse” – og

så kan man vel roligt sige, at bogen henvender

sig til en stor målgruppe, for hvem har ikke

prøvet at skulle finde et repertoire i en fart.

De to kompetente forfattere deler rundhåndet

ud af deres viden og erfaring. Den er naturligvis,

som bogens titel antyder, hentet fra

musikken og poesien, men nok så vigtigt er,

at den er hentet fra forfatternes lange arbejde

med børn og musik. Det er ikke mindst via fortælling

og leg, at Pia Boysen og Margrete Enevold

har samlet ideer til dette opslagsværk og

idékatalog – sprængfyldt med fine kommentarer

og henvisninger til brug for udvikling af arbejdet

med børn og musik.

TIL DE TRAVLE HØJTIDER

Bogen indeholder en guldgrube af kendte og

ukendte salmer og sange udsat for to og tre

lige stemmer – med og uden akkompagnement.

Alle satser egner sig til spire-, børne- og

juniorkor samt skolens yngre klasser.

Selvom bogen er tredje bind i en serie, kan

den sagtens bruges for sig selv, men den får

Pia Boysen og Margrete Enevold

Børnekor – med poesi og bevægelse 3

Dansk sang, 305 kr.

104 sider, 36 titler

Se forord/indhold og køb den på Dansksang.dk

større perspektiv, hvis den anvendes sammen

med de to forrige udgivelser.

Som omdrejningspunkt for bogen har man

valgt jule- og påskerepertoiret – igen med henblik

på den ”travle” bruger, der ikke mindst i

forbindelse med højtiderne kan blive spændt

godt for. Men bogen indeholder også andet:

Såvel forårssange som ”allround”-sange er der

blevet plads til.

For at det ikke skal være tekst og noder det

hele, er bogen krydret med fine tegninger og

små ”tankebobler”, der som små champagnebobler

springer i liflig dans mellem idéer til

indstudering og solmisations-vejledninger –

alt sammen pædagogisk anlagt og til god inspiration

for korlederen.

24 PO-bladet


INSPIRERENDE DYBDE

Jeg vil elske at bruge Pia Boysens og Margrete

Enevolds bog. Som udgangspunkt i de enkelte

sange til korrepertoiret og som inspirationskilde

til den ugentlige udvikling og refleksion

over korarbejdet.

På en enkel og legende måde føres man frem

til en dybde i korarbejdet, der ikke kan undgå

at virke spændende og inspirerende i mange

sammenhænge – alene fantasien sætter grænser

for bogens anvendelsesmuligheder.

Bogen kan på det varmeste anbefales som

et velegnet værk for såvel organister og korledere

som for alle andre, der på den ene eller

anden måde kommer i berøring med musik,

poesi og bevægelse sammen med børn.

Foto: Leif Evald

ANMELDELSE

Pia Boysen har netop

modtaget Gentofte

Kommunes initiativpris

for sin indsats

som dirigent for Gentofte

og Jægersborg

Kirkers Spire-, Børne-,

Junior- og Pigekor.

Hun underviser også

i børnekorledelse på

Sjællands Kirkemusikskole

og står spidsen for Børnekorakademiets dirigentskole

– et toårigt uddannelsesforløb for erfarne

børnekordirigenter, hvor også Margrethe Enevold

m.fl . underviser. Børnekorakademiet samarbejder

med Voces Academy om en række masterclasses

– bl.a. med fokus på børnekor (se aktuelle kurser

med Pia Boysen på side 6-7, og fi nd Børnekorakademiet

på Bornekor.weebly.com).

THEA VESTI PEDERSEN

SPANSK KONCERT

En rejse til guitarens hjemland

booking@TheaVestiPedersen.dk

www.theavestipedersen.dk

Læs mere og se video på Børnekorakademiets hjemmeside: Bornekor.weebly.com.

PO-bladet 25


DAM (Dansk Amatørmusik) og Aalborg Korfesti val 2012

præsenterer

MASTER CLASS og MINIKURSUS

for kordirigenter

Instruktør prof. Cecilia Rydinger Alin, Stockholm

5.-7. oktober i Aalborg.

Yderligere informati on og ti lmelding:

www.damdk.dk

www.festi val.kirkekoncerteriaalborg.dk


Sange fra livets

CYKLUS

En koncert der tematiserer livets højdepunkter - på

godt og ondt - i genfortolkninger af smukke danske

salmer og intense sange fra rockens repertoire.

CYKLUS bindes sammen af sange, der trods

århundreders adskillelse, forenes i tekster om liv,

død, tro og kærlighed. Værkerne er arrangeret i et

intimt, klart og knitrende lydbillede, hvor sang,

klassisk guitar og el-guitar flettes sammen med

elektronisk bearbejdet lyd.

Sange af blandt andre: Carl Nielsen, Leonard

Cohen, Kingo, Sinead O’conner, Benjamin Britten,

Rufus Wainwright og Oluf Ring.

ANDREA PELLEGRINI - mezzosopran

THEA VESTI PEDERSEN - guitar

MIK STEGGER - guitar

Kontakt: 28571035.

SangefraLivetsCyklus@gmail.com


2012 BESTSELLERS

LYSETS UTÅLMODIGHED

SALMER TIL GAMMELTESTAMENTLIGE

LÆSNINGER

165 nye salmer til de gammeltestamentlige

læsninger af nogle af

vor tids største salmedigtere og

komponister. Redigeret og samlet af

Holger Lissner.

SALMEBOG 149,00

NODE 349,00

SALMER OG SANGE I SKOLE OG KIRKE 2

Satsbog med klaver- og orgelarr. af Willy Egmose

570,00

ORGAN PLUS ONE

4 bøger med gudstjenestemusik for orgel + instrument.

Stemmer medfølger i C, Eb, Bb og F. Pris pr. stk.

189,00 stk.

HILDEBRANDT-NIELSEN: FORSPIL VOL. 2

Nyt bind med 78 velkomponerede og enkle salmeforspil.

249,00

SYNG UD - SYNG OP

Alice Granum og Niels Bo Emgrens bog om koropvarmning.

179,00

INDTAST RABATKODEN

VED BESTILLING OG OPNÅ

10% RABAT

Gælder hele augustSONNTAGSORGEL

VOL. 1 - FESTLICHES, FUGE, TRIO

VOL. 2 - MEDITATIVES, PASTORALE

Ny serie fra Bärenreiter med lettere

orgelmusik til gudstjenesten.

Hæfterne er også ideele til undervisningsbrug.

Flere bøger i serien på vej...

VOL 1-2 KUN 114,00 stk.

HØYBYES KORBOG

OPSKRIFTER TIL BØRNE- OG

UNGDOMSKOR

Gode tekster, sangbare korstemmer

og stilrigtige, velklingende

klaversatser, undervejs suppleret

med didaktiske og metodiske

kommentarer.

KORLEDER + 4CD 490,00

Lasse Toft Eriksen

Messe for trompet og orgel

Denne messe er en hyldest til den

danske komponist Vagn Holmboe

og komponeret i anledning af 100året

for hans fødsel. Satserne Sanctus

og Agnus Dei er for orgelsolo og

velegnede til gudstjenestebrug.

RABATKODE

Pris 179,00

ORG1012

KORHÆFTE 1-4 120,00 stk.

BØRNEKOR MED POESI OG BEVÆGELSE 3

JUL, PÅSKE, FLERE SALMER OG SANGE

Bogen indeholder en guldgrube af kendte og

ukendte salmer og sange udsat for to og tre lige

stemmer med og uden akkompagnement. Alle

satserne egner sig til spire-, børne- og juniorkor

samt skolens yngre klasser.TORVEGADE 60 . 6700 ESBJERG . TLF 86136655 . INFO@NODER.DK


Det nye er ikke

DISKANT-

BOGEN

men, at

den kan købes igen

250 diskanter

rt i en ti en n e kr nt e ete

erne er i en nye kr enkete er trnneree

ne en ie eer tr ekn

Denne nyttige bog er nu genoptrykt

e krnere intrentiter kn e en

enten r rte n eer erttnin r e ikkert eet

ite ekerer er ne i kirkerne

Pris kr. 149,00

Indtil 30. september 2012

Ved min. 5 stk. pr. stk. kr. 128,00

NODEhandleren

DISKANTBOGEN

Bent Påske

Tlf. 43 53 38 08

paaske@nodehandleren.dk


DEN DANSKE MODEL – PÅ HERRENS MARK

Muligheder, begrænsninger og udfordringer ved at være

en lille fagforening under folkekirken i en global krisetid

Seminarets formål er at sætte fokus på det at være ansat som kirkefunktionær i en folkekirke,

der teologisk, ideologisk, samfundsmæssigt, strukturelt, juridisk, organisatorisk,

økonomisk og ledelsesmæssigt er i opbrud, samtidigt med, at det omgivende samfund

er præget af en dybtgående økonomisk krise både nationalt og globalt.

Todages-seminar på Hotel Nyborg Strand

mandag den 20. august kl. 13:00 til tirsdag den 21. august kl. 16:30

for alle medlemmer af CO10-organisationerne under Ministeriet for Ligestilling og Kirke:

Organistforeningen • Danmarks Kordegneforening • Dansk Kirkemusiker Forening

• Foreningen af Danske Kirkegårdsledere • Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark

Seminaret er fi nansieret af CLOPU-midler via Ministeriet for Ligestilling og Kirke,

og deltagelse i seminaret er derfor GRATIS.

Debatten på seminaret fi nder sted på baggrund af følgende oplæg:

Flemming Ibsen,

arbejdsmarkedsforsker,

professor ved

Aalborg Universitet

“To verdener mødes

– Kirken og den danske

model !”

Peter Christensen,

tidligere Stiftamtmand,

formand for

Selskab for Kirkeret

“Folkekirken

– en administrativ

og juridisk jungle”

Mariann Skovgaard,

Sekretariatschef

i CO10/SKAF

“De gratis glæder”

Program og yderligere oplysninger kan fi ndes på Organistforeningens hjemmeside:

www.organistforeningen.dk]

TILMELDING – Sidste frist for tilmelding er den 6. august.

Tilmelding kan kun ske pr. e-mail til Organistforeningens sekretariat:

Skriv til seminar@organistforeningen.dk, angiv navn og hvilken af de fem foreninger,

du tilhører, og skriv ‘tilmelding’ i e-mailens emnerubrik.


Ribevej 38, Ødsted

7100 Vejle

KIRKEORGEL

ET KLANGLIGT SOLIDT FUNDAMENT

Er god støtte for salmesang

Danhild 25 A i lys eg

-kan udbygges med hybrakustiske lydgivere

Skandinavisk Orgelcentrum intonerer det

nye orgel tone for tone i samtlige registre,

således at orglet bliver afstemt fuldstændigt

efter kirkerummets akustiske karaktér.

Skandinavisk

Orgelcentrum

www.kirkeorgel.dk

For at opnå tilstrækkelig støtte for

salmesangen skal orglet som et

minimum have en god, bred stemme

af typen Principal 8’.

Det har Danhild 25 selvfølgeligt,

og dertil kommer, at det har yderligere

24 danske stemmer.

Alle stemmer er udvalgt med omhu,

så der opnås en god balance.

Dispositionen er udarbejdet i

dansk barok. Menigheden har

dog mulighed for på et senere

tidspunkt at tilføje endnu 25 stemmer,

hvor dispositionen er udarbejdet

i fransk romantik.

En del menigheder har valgt at

tilføje denne disposition, og derfor

fremstiller vi nu registertrækkene

med 2 registernavne som

standard.

MÅNEDENS ANTIDOGME:

Jamen, vi har jo allerede et udmærket orgel !

Er det nu helt sikkert? Mange landsbykirker har 4-6 stemmers orgler, uden et

ordentligt fundament i form af en 8’ principal, nogle har intet pedalspil og slet

ingen 16’ stemmer. Dertil kommer, at især 2 2 / 3’- 2‘ - 13 /5’ og 1’ piber ofte er

intoneret meget kraftigt og orglet derfor “skriger”. Det betyder i praksis, at disse

stemmer ikke er udpræget musikalsk anvendelige.

Tlf.: 75 86 41 00

40 33 10 80


ET MUSIKALSK MØDE MELLEM SWINGENDE JAZZ,

NORDISK TONESPROG OG KENDTE DANSKE SALMER

mads granum kvartet


Det var for mig en stor og stille dag fuld af

jubel og eufori, da jeg for første gang lyttede til

Hymns in Time med Mads Granum Kvartet

DOKS, WILLY EGMOSE

NY CD

PÅ VEJ


Granum evner med sit smukke klaverspil at

holde fast i de meget forskellige musiktraditioner

og samle det til et velafstemt udtryk

JYSKE VESTKYSTEN

Fotograf: Johan Rosenmunthe


Over 60 kirkekoncerter i hele Danmark !

- hørt ved Organistforeningens årsstævne 2012

Orgel, klaver, sang og oplæsning fra Bibelen

Honorar: 10.000,- + transport

Kontakt: Tore Bjørn Larsen, tlf. 2084 3514


STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER

Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2012, side 34. Teksten ligger

også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale.

Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”.

Husk, når du får tilbudt en stilling:

• Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant.

• Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn

og evt. rammetid er færdigforhandlet og underskrevet.

• Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg.

• Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

ORGANIST VED ØRUM, VISKUM OG VEJRUM KIRKER, VIBORG

ØSTRE PROVSTI, VIBORG STIFT

En stilling som organist ved Ørum, Viskum og

Vejrum kirker ved Viborg er ledig og ønskes besat 1.

september 2012 eller snarest muligt.

OPGAVER: Menighedsrådet vil gerne imødekomme

et ønske fra vores dygtige organist om at reducere

hans arbejdstid. Vi søger derfor en organist til en stilling

på 11 timer ugentligt. Stillingen udgør halvdelen

af følgende opgaver årligt: 50 højmesser, 64 andre

gudstjenester, 24 plejehjemsgudstjenester, ca. 7 bryllupper,

ca. 27 begravelser, en koncert samt et børnekor

og et voksenkor. Fordelingen af opgaver mellem

de to organister aftales i forbindelse med ansættelsen

så det passer bedst muligt med arbejdstid, kvalifi

kationer og interesser.

Vi anvender et bredt repertoire, der omfatter såvel

klassisk som nyere og rytmisk musik.

ORGLER: Orglet i Ørum kirke er bygget af P.G. Andersen

og Bruhn i 2008 og har 12 st., to manualer

og pedal. Orglet i Viskum kirke er bygget af P. G. Andersen

og Bruhn i 1999 og har 6 st. og pedal. Orglet

i Vejrum kirke er bygget af Jydsk Orgelbyggeri i 1964

og har 6 st. og pedal.

Der er et godt samarbejde mellem medarbejdere,

præst og det fælles menighedsråd for de tre sogne.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst

mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes

Centralorganisation af 2010 (CO10) og

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister

jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår

for besættelse af organiststillinger.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er tre måneders prøvetid. Der indhentes børneattest

i forbindelse med ansættelsen.

VIL DU VIDE MERE om stillingen, er du velkommen

til at kontakte kontaktperson Flemming Vium

Nielsen på fl .vium@get2net.dk eller på 86450125.

ANSØGNING med relevante bilag sendes til Ørum-

Viskum-Vejrum menighedsråd

v. Flemming Vium Nielsen på fl .vium@get2net.dk

eller på postadressen Vesterled 25, 8830 Tjele.

VI SKAL HAVE din ansøgning senest

onsdag den 22. august 2012.

34 PO-bladet


ORGANIST VED VOR FRUE KIRKE,

KALUNDBORG PROVSTI, ROSKILDE STIFT

STILLINGEN som organist ved Vor Frue Kirke i Kalundborg

er ledig til besættelse pr d. 1. september

2012 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og løn og ansættelsesvilkår

i henhold til overenskomst mellem kirkeministeriet,

Statstjenestemændenes Centralorganisation

af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor

Samfund (DOKS) for organister jf. kirkeministeriets

cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater.

Nuværende tjenestemænd har ret til at fortsætte

som tjenestemand og indplaceres i lønramme

efter anciennitet.

VOR FRUE KIRKE ligger i Kalundborgs middelalderlige

højby. Orglet er bygget af Th. Frobenius 1957

– udvidet i 1992; det har 21 stemmer, 2 manualer og

pedal.

Menighedsrådet er langt fremme med planer for ophængningen

af et klokkespil m. 48 klokker i kirkens

midtertårn. Vi forventer derfor i nær fremtid at kunne

tilbyde vores nye organist klokkenistuddannelsen.

VI SØGER en dynamisk organist,

- som har kirkelig interesse og engagement, og som

brænder for at få kirkemusikken til at understøtte

gudstjenesterne;

- som på et højt fagligt niveau spiller såvel klassisk

som rytmisk musik og er villig til at spille udenfor

koralbogen;

- som har lyst til at lede kor-arbejde med både, børn,

unge og voksne (se korenes støtteforening: http://

www.vorfruesogn.dk/index.php?id=30581 )

- som har lyst til at være aktiv medspiller i planlægning

og afvikling af f.eks. særgudstjenester, andagter,

introducere salmer for konfi rmander og deres

forældre, koncerter, mm.

- og, som har lyst til realisere egne ideer og derved

præge stillingens indhold og udviklingen i vores

kirke.

STILLINGER

VI KAN TILBYDE:

- en kirkelig arbejdsplads, som sætter et

godt arbejdsmiljø for ansatte og frivillige højt;

- engagerede præster, ansatte og frivillige

- et menighedsråd (herunder et kor - og

koncertudvalg) som er åben for kreative

og forskelligartede tiltag

- gode og veludviklede samarbejdsrelationer

med arrangører af kulturtilbud i byen.

- et sogn med stor interesse for kirkens

musikaktiviteter.

YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås hos

menighedsrådsformand Søren Juul,

tlf. 59 51 77 33, sjuul@ka-net.dk eller

kontaktperson Bjarne Mortensen, 59 51 24 51,

jungemortensen@gmail.com

ANSØGNING SENDES TIL:

Vor Frue sogn, att. Søren Juul,

Adelgade 19, 4400 Kalundborg

ANSØGNINGSFRISTEN fredag den 10. august 2012.

Prøvespil og ansættelsessamtaler forventes

at fi nde sted fra 14. til 16. august.

PO-bladet 35


STILLINGER

ORGANIST VED FREDENS KIRKE,

ODENSE DOMPROVSTI, FYENS STIFT

STILLINGEN som organistassistent ved Fredens Kirke,

Odense Domprovsti, Odense, Fyens Stift, er ledig

pr. 1. september 2012.

Stillingen er på 11 timer pr. uge.

Organistassistenten skal varetage følgende opgaver:

• spille til gudstjenester og kirkelige handlinger

i organistens ferier og friweekends samt på

• organistens faste fridag om fredagen

• hjælpe til i forbindelse med kirkens kor

• afholde 2 koncerter årligt

• spille til babysalmesang (20 mandage og

20 fredage pr. år), som afholdes af kirkens

• sognemedhjælper

• spille til ældre-café 1 mandag om måneden

• spille til plejehjemsgudstjeneste 1 mandag

om måneden

VI FORVENTER, at du

• er uddannet organist

• har erfaring med korledelse

• har mod på og lyst til børne- og ungdomsarbejde

• kan omstille dig ved de forskellige gudstjenester

– børnegudstjenester, levende dåbsgudstjenester

og morgengudstjenester – og har ideer til at udvikle

dem

FREDENS SOGN har 13.622 indbyggere, hvoraf

10.662 er medlem af Folkekirken.

ORGELET har 29 velklingende stemmer og 3 manualer,

og er bygget af Marcussen og Søn i 1958 og

omintoneret i 2005. Der er et Yamaha-fl ygel i sognehuset,

og klaver og el-klaver i kirken.

Organistkontoret er beliggende på pulpituret. Der er

telefon, internet og computer til rådighed.

FREDENS KIRKE råder over et kor på 8 stemmer

(SSAATTBB) af hovedsagelig konservatoriestuderende,

som synger motet ved hver højmesse.

Der forventes opstartet et børnekor i september

2012, som fortrinsvis ledes af organisten.

Kirken råder over moderne AV-midler som farvekopimaskine,

projektor, bærbar computer mv.

Kirken har hjemmesiden: http://www.fredens-kirke.

dk, hvor man kan læse mere om vores aktiviteter.

Fredens Kirke bruger følgende melodisamlinger:

”Den danske Koralbog”, ”Højskolesangbogen” og

”Gud ske tak og lov”.

Der er ansat 3 præster, 1 kordegn, 1 kordegneassistent,

2 kirketjenere, 1 organist og 1 sognemedhjælper

ved kirken.

Fredens kirke er en levende kirke, der formidler kristendom

og tro på en nutidig og vedkommende

måde. - Det skal blive nærværende og kunne ses,

mærkes og høres. Og kristendom og tro skal give

mening og være en naturlig del af menneskers liv.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst

mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes

Centralorganisation af 2010 (CO10) og

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister

jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår

for besættelse af organiststillinger.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er 3 måneders prøvetid. Ved ansættelsen indhentes

straffe- og børneattest.

ANSØGNINGSFRIST mandag den 20. august 2012.

Prøvespil og tidspunkt for samtaler meddeles

ansøgerne snarest herefter.

HVIS DU VIL VIDE MERE, kan du kontakte menighedsrådsformand

Ruth Lauritzen, tlf. 66130450,

kontaktperson Kirsten Jacobsen, tlf. 65905337, eller

organist Claus Ladekjær Wilson, tlf. 61665543.

ANSØGNING med relevante bilag sendes til: Fredens

Kirke, Skibhusvej 162, 5000 Odense C og mærkes

”Organistassistent”.

36 PO-bladet


ORGANIST VED STRØBY, VALLØBY OG ST. TÅRNBY PASTORAT,

TRYGGEVÆLDE PROVSTI, ROSKILDE STIFT

STILLINGEN som organist ved Strøby, Valløby og

St. Tårnby pastorat er ledig og ønskes besat snarest

mulig.

VI ER et aktivt 3-sognspastorat, som prioriterer et

frodigt kirkeliv, samarbejde på tværs af faggrupper

og godt kollegaskab. Vi vægter musikken højt både i

forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger

og korarbejdet.

I pastoratet er ansat en fuldtids DOKS-organist, en

korleder, kirkesangere, 2 præster og andre kirkefunktionærer.

DER ER PLIGT til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder

i provstiet i overensstemmelse

med de aftaler menighedsrådet måtte indgå med andre

ansættelsesmyndigheder herom.

VI SØGER en organist med primær ansættelse ved

Valløby og St. Tårnby kirker og med vikarforpligtelse

ved Strøby Kirke.

STILLINGEN består i medvirken ved gudstjenester

og kirkelige handlinger. Planlægning og afholdelse af

sangaftner, musikgudstjenester og koncerter i samarbejde

med menighedsråd og præster. Deltagelse i

konfi rmandundervisningen, samt ledelse af kirkens

børnekor i samarbejde med den ansatte korleder.

VI ØNSKER en organist med god liturgisk fornemmelse

og en bred faglighed indenfor både den klassiske

og rytmiske genre. En god portion humor og

evne til at have mange bolde i luften er en fordel.

ORGLERNE: Valløby kirke: P. G. Andersen orgel med

7 stemmer, et manual og pedal. St. Tårnby kirke: Sta-

STILLINGER

rup orgel med 4 stemmer, et manual uden pedal.

Strøby kirke: P. G. Andersen orgel med 12 stemmer,

2 manualer og pedal.

HAR DETTE VAKT DIN INTERESSE, og er du interesseret

i at indgå i et tæt samarbejde med en engageret

medarbejderstab og menighedsråd hører vi

gerne fra dig.

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR i henhold til overenskomst

mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes

Centralorganisation af 2010 (CO10) og

Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister

jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober

2009 med tilhørende protokollater Jf. i øvrigt Vilkår

for besættelse af organiststillinger.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret

til at fortsætte som tjenestemænd.

Stillingen er på 28 timer ugentligt. Der vil være en 3

måneders gensidig prøvetid og der vil blive indhentet

børneattest.

VIL DU VIDE MERE, er du velkommen til at kontakte

organist i Strøby kirke Vibeke Vanggaard tlf. 21 19 27

19 og kontaktperson for Valløby menighedsråd Herluf

Jensen tlf. 56 26 62 18.

ANSØGNING med relevante bilag sendes til: Herluf

Jensen, Vallørækken 34, Valløby, 4600 Køge, e-mail:

herluf.jensen@privat.dk.

Vi skal have din ansøgning senest søndag den 19.

august 2012.

TJEK STILLINGSOPSLAG PÅ ORGANISTFORENINGEN.DK

– DER SKER LØBENDE OPDATERING

PO-bladet 37


MEDLEMSNYT

ADRESSEÆNDRINGER

Anna Rvantsova, Drosselvej 1, 3000 Helsingør

DØDSFALD

Jørgen Korp Jensen, Nexø,

tidligere organist i Nexø Kirke, Københavns Stift,

er død den 13. juni 2012

Poul Hansen, Skanderborg,

tidligere organist i Grejsdal og Hover Kirke,

Haderslev Stift, er død den 18. juni 2012

NYE MEDLEMMER

Lone Bech Leuchtmann, Banegårdsvej 5,

7621 Lemvig, ansat ved Harboøre og

Engbjerg Kirker, Viborg Stift

Tove Muld Kjær, Galleløkkevej 24, 5610 Assens

Knud Wendelboe, Jagtvej 22, 4300 Holbæk

Mikkel Dons Burchardt, Skovløkken 6,

5210 Odense NV, ansat ved Asperup og

Roerslev Kirker, Fyns Stift.

UDNÆVNELSER

Thomas Munch, Hillerød, ansat ved

Hellebæk Kirke, Helsingør Stift, pr. 1.5.2012

Marianne Holm Joensen, Frederiksberg,

ansat ved Hagested og Gislinge kirker,

Roskilde Stift, pr. 1.6.2012

Tove Muld Kjær, Assens, ansat i Gamtofte

og Turup Kirker, Fyens Stift, pr. 1.6.2012

RUNDE FØDSELSDAGE

Ove Horshauge, Hirtshals

(Horne og Asdal Kirker, Aalborg Stift),

70 år den 8. august

Thorkil Martin Mølle, Hadsten

(Nørre Galten og Vissing Kirker, Århus Stift),

50 år den 11. august

Kirsten Nyholm, Slagelse

(Eggeslevmagle Kirke, Roskilde Stift),

60 år den 12. august

Knud Walther Knudsen, Ferritslev

(Espe, Vantinge og Hillerslev Kirker, Fyens Stift),

60 år den 15. august

HUSKESEDLEN

Frist for indsendelse af ansøgning om

løntillæg 2012 for overenskomstansatte

er primo september 2012 – absolut

sidste frist er den 15. september 2012.

Tilmelding til seminaret ”Den danske

model – på Herrens mark” senest d. 6.

august. Se oplysninger og program på

Organistforeningen.dk under nyhederne

til højre på forsiden.

SKÆVE JOBKOMBINATIONER

Kender du en PO-organist, som ved

siden af sin stilling har en udsædvanlig

(bi)beskæftigelse?

Tip: po-bladet@organistforeningen.dk.

Syng

sammen

med

Christian

Dyrst

Højskolesangbogen, folkelig sang,

højskolearrangement, sangaften

fællessang og fortælling, mv.

Rekvirér evt. brochure.

26797052 - dyrst@galnet.dk

www.christiandyrst.dk

38 PO-bladet


ORGANISTFORENINGEN

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER)

Kløvervej 28 A, 7190 Billund

Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13

www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk

Postgiro: 400 0935

Sekretariatsleder: John Poulsen,

e-mail: post@organistforeningen.dk

Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen,

e-mail: sekr@organistforeningen.dk

BESTYRELSE

Formand Anders Thorup

Bregnevej 18, 4900 Nakskov

Tlf.: 2825 7059 (privat),

5492 1038 (kontor)

E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk

Næstformand Helle Zederkof

Vedøvej 1, 8560 Kolind

Tlf.: 2445 6236

E-mail: hellez@mail.tele.dk

Kasserer Poul Mørk-Hansen

Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede

Tlf.: 7577 0775

E-mail: moerk-hansen@tdcadsl.dk

Øvrige medlemmer

Henriette Hoppe

Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod,

Tlf.: 7524 5215

E-mail: medumgaard@bbsyd.dk

Thilde Madsen

Søndergade 13, 6270 Tønder

Tlf.: 9857 4297

E-mail: thilde@tf-madsen.dk

Susanne Mørk-Jensen

Bønfeltvej 16, 9510 Arden

Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54

E-mail: smj@sandborg.dk

Lasse Christensen

Tove Ditlevsens Vej 358, 6.,9000 Aalborg

Tlf. 2839 7790

E-mail: lasse.indbakke@gmail.com

TILLIDSREPRÆSENTANTER

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER

Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876

E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk

ROSKILDE OG LOLLAND­FALSTER STIFTER

Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170

E-mail: bjergkvist@stofanet.dk

ADRESSER OG NUMRE

FYENS STIFT

Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariet.

VIBORG STIFT

Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341

E-mail: nh.wyke@adr.dk

Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450

E-mail: ima@hygum-lemvig.dk

Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236

E-mail: elsebeth@lukana.dk

ÅRHUS STIFT

Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693

E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk

Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731

E-mail: jomail@vip.cybercity.dk

RIBE STIFT

Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949

E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk

HADERSLEV STIFT

Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215

E-mail: medumgaard@bbsyd.dk

Mette-Lise Skov Bennedsgaard, tlf.: 7556 5188

E-mail: mlsb@stofanet.dk

Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226

E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk

AALBORG STIFT

Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354

E-mail: smj@sandborg.dk

Annette Bæk, tlf.: 9894 9242

E-mail: annettebaek@mail.dk

Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323

E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

PO-bladet 39


Returadresse/Afsender: Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

COMPENIUS MED ZINK

PO-organist Lene Langballe ses her med sin zink.

”Trætrompeten” var højeste mode i 1610, da Compenius

byggede sit berømte orgel, som nu står i

Frederiksborg Slotskirke. At de to instrumenter

hører sammen, kan man forvisse sig om ved at studere

orgelfacaden: Blandt de mange udskæringer

er der en zinkspiller.

Lene Langballe udgør sammen med violinisten

Roberto Falcone grundstammen i Authentia.

Sammen med slotsorganist Sven-Ingvart Mikkelsen

har de indspillet og udgivet ”Chamber music

with the Compenius Organ – 1610”. Den cd er Lene

Langballe glad for.

”Compeniusorglet er jo verdens ældste fungerende

orgel, men de 1001 piper klinger helt utrolig

godt – især sammen med vores instrumenter.

Middeltonestemningen er perfekt til zinken. Vores

indspilning er udelukkende med dansemusik,

for historisk set er Compeniusorglet et underholdningsinstrument,”

argumenterer hun.

Det er rytmisk musik med masser af forsiringer

og improvisation, og den rytmiske karakter underbygges

på den nye cd af slagtøjsspilleren Hans Andersen.

På orglet spiller Sven-Ingvart Mikkelsen

desuden nogle solostykker, hvor Lene Langballe

faktisk også medvirker – som bælgtrækker.

”Det var rigtig hårdt, men der er bestemt en

charme ved, at der skal stå én bag orglet og trække,

før det kan sige en tone,” siger hun.

Tekst: Filip Graugaard Esmarch

Lene Langballe

• Oprindelig uddannet blokfl øjtenist

(DKDM og Civica Scoula, 1997)

• Tog solistklasse med zink

og blokfl øjte (Schola Cantorum

Basiliensis, Basel, 2002)

• PO i 2008 og siden da organist

ved Tingsted Kirke på Falster

• Underviser i blokfl øjte og

kammermusik på DKDM

• Har optrådt med førende ensembler

med historiske instrumenter,

bl.a. Concerto Copenhagen

• Dannede i 2003 ensemblet

Authentia som sin egen platform for

musik fra renæssancen og barokken

Se Authentia.net for mere info og køb af cd

More magazines by this user
Similar magazines