Vaerd at vide.indd - CA a-kasse

ca.dk

Vaerd at vide.indd - CA a-kasse

Værd at vide

– når du er ledig

For højtuddannede i erhvervslivet

www.ca.dk

Tlf. 3314 9045

juni 2013


2

Værd at vide

– når du er ledig

Hvem er hvem? Hvem møder du? Hvilke lovkrav

skal du opfylde? Hvilke muligheder har

du? Og meget andet.

Indledning

For de fl este er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

en helt ny verden med mange nye krav og nye begreber.

I denne pjece får du et overblik over, hvem du møder, når du

er ledig, hvilke krav du skal opfylde, og hvilke muligheder du

har, når du modtager dagpenge.

For at have ret til dagpenge, skal du være aktivt jobsøgende

og til rådighed for arbejdsmarkedet. I pjecen kan du se,

hvilke krav du skal opfylde for at være aktiv arbejdssøgende

og til rådighed. Blandt andet kan du læse om, hvilke møder

der er obligatoriske, og hvad konsekvensen er, hvis du udebliver

fra et møde.

Du kan også se, hvilke muligheder du har for at følge en

uddannelse, søge om supplerende dagpenge til et arbejde

på nedsat tid eller få godkendt selvstændig virksomhed som

bibeskæftigelse.

Kontakt altid CA a-kasse, hvis du er i tvivl om noget vedrørende

dine dagpenge. Du kan kontakte os telefonisk,

skriftligt eller personligt i vores lokaler på Smakkedalen i

Gentofte eller i Vesterport i Århus.

Hvem møder du, når du er ledig?

CA a-kasse - Job og Karriere

Hos CA’s karriererådgivere i Job og Karriere kan du altid få

KONTAKT

København

Send en mail til ca@ca.dk eller ring

på 3314 9045. Telefonerne er åbne

mandag til torsdag fra 8.30 til 16.00

og fredag fra 8.30 til 15.00.

Aarhus – kun karriererådgivning

Send en mail til aarhus@ca.dk eller

ring på 3314 9045. Telefonerne er

åbne mandag til torsdag fra 8.30 til

16.00 og fredag fra 8.30 til 15.00.

råd og vejledning om ansøgning og CV, samtaletræning, test,

coaching og karriereudvikling.

Hos Job og Karriere kan du også deltage i en række forskellige

jobsøgningskurser, der er rettet mod de forskellige

faser i jobsøgningen, f.eks. ’Ansøgning og CV’, ’Proaktiv jobsøgning’,

’Scor i test’, og ’Succes til samtalen’. Læs mere på

bagsiden af denne pjece, eller på www.ca.dk/job_karriere//.

CA a-kasse - Forsikringsafdelingen

Forsikringsafdelingen tager sig af alt, der har med dine dagpenge

at gøre. Vores forsikringsrådgivere kender a-kasselovgivningen,

og du kan få råd og vejledning om de muligheder,

som dagpengesystemet rummer.

Jobcentrene

Jobcentrene har ansvaret for aktivering, jobformidling,

bevilling af uddannelse og almindelig rådgivning. Du skal til

møde med Jobcentret mindst hver tredje måned, så længe

du er ledig.

Anden aktør

’Anden aktør’ er forskellige private virksomheder, som

Jobcentrene udliciterer en del af deres arbejdsopgaver til.

For eksempel kan en anden aktør stå for kurser, rådgivning

og kontakten til dig.

Rådighed – krav og muligheder

For at have ret til dagpenge skal du være til rådighed for

arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. For at være til

rådighed skal du opfylde en række krav.


Ophold i DK og tilmeldt som arbejdssøgende

Du skal opholde dig og have bopæl i Danmark.

Du skal være registreret som arbejdssøgende på

www.jobnet.dk

CV og CV-samtale

Opret dit CV på www.jobnet.dk senest tre uger efter, du

har meldt dig ledig.

Dit CV på Jobnet skal indeholde postnummer, telefonnummer,

en dansk personlig beskrivelse.

Du bliver indkaldt til en CV-samtale inden for de første 3

uger efter tilmelding hos Jobcenteret.

Før mødet skal du udfylde en Jobplan, hvor du beskriver,

hvilke CV- og jobbanker du bruger

hvordan du bruger dit netværk

hvilken type arbejde du søger – betegnelser/

stillingskategorier

det geografi ske område, som du søger arbejde indenfor

hvor mange job du undersøger pr. uge, og hvor mange

job du regner med at søge pr. uge

jobsøgningsmetode – for eksempel om du sender

uopfordrede ansøgninger

dine overvejelser omkring hvilke kurser/uddannelser

der kan øge dine jobmuligheder

spørgsmål/emner, som du har behov for at få afklaret

Du skal desuden uploade to eksempler på dine ansøgninger,

som vi skal bruge til at vurdere, om dine ansøgninger

er seriøse. Du vil ikke få feedback på ansøgningerne ved

samtalen.

Til selve samtalen vil vi – hvis der er behov for det – justere

din jobplan.Herefter er din jobplan forpligtende og beskriver,

hvordan du griber din jobsøgning an de næste tre måneder.

Vi sender dig nærmere information inden mødet.

Jobplanen vil følge dig i dit ledighedsforløb. Du har via Selvbetjening/Online

A-kasse adgang til at se din Jobplan, så du

altid er sikker på de aftaler, du har indgået med CA frem til

næste møde.

Hvis du er indkaldt til samtale hos Jobcenter, anden aktør

og CA, og du deltager i aktivering, kan samtalen afholdes

telefonisk.

Tjek dine jobforslag hos Jobcenteret hver 7. dag

Du skal logge dig ind på www.jobnet.dk hver 7. dag

for at tjekke dine jobforslag. Hvis du glemmer det,

kan det få konsekvenser for dine dagpenge. Tredje

gang du undlader at tjekke dine jobforslag i tide, bliver

du afmeldt som jobsøgende uden varsel. I så fald

kan du ikke få dagpenge, før du igen er tilmeldt som

jobsøgende.

Møde med dags varsel

Du skal med dags varsel kunne deltage i alle møder og

kurser, som Jobcentret, anden aktør eller CA a-kasse

indkalder dig til.

Du skal læse din post hver dag, da du kan blive indkaldt

til møder med dags varsel.

Derfor skal du holde Jobcentret, anden aktør og CA a-kasse

orienteret om din aktuelle adresse. Omadressering af posten

er ikke tilstrækkelig, da det typisk forsinker posten et

døgn. Du bærer selv risikoen for manglende oplysninger.

Formidlet arbejde og aktiv jobsøgning

Du skal stå til rådighed for arbejde med en daglig

transporttid på op til tre timer med offentlig

transportmiddel. Efter tre måneders ledighed skal du

stå til rådighed for arbejde med en daglig transporttid

på mere end tre timer.

Du skal være i stand til at overtage formidlet arbejde

på fuld tid med dags varsel fra den første dag, du er

ledig. Du skal være villig til at overtage job på et lavere

organisatorisk niveau eller uddannelsesniveau, end du

tidligere har haft.

Du skal aktivt søge mindst to job hver uge på fuld tid

fra den første dag, du er ledig. Jobbene skal være i

Danmark. Det ene skal være et opslået job. Naturligvis

skal du søge arbejde inden for dit faglige område,

3


4

hvor chancen er størst for at fi nde et job, der matcher

din profi l. Men hvis der ikke er job at søge inden for

det, du allerhelst vil, har du pligt til at udvide dit

jobsøgningsområde til andre job du kan varetage, f.eks.

efter lidt oplæring. Du skal søge på den måde, der

er sædvanligt inden for det pågældende fagområde.

Der må aldrig være uger, hvor du ikke søger job, med

mindre du har en lovlig hindring som ferie, arbejde eller

sygdom.

Der må ikke være hindringer for, at du kan overtage

arbejde. Hvis du for eksempel er syg i en periode og

ikke kan arbejde, kan du ikke få dagpenge. Du skal i

stedet søge om sygedagpenge fra din kommune. Det

er derfor vigtigt, at du melder dig syg på Jobcentret

første sygedag. Husk, hvis du skal til samtale hos CA/

Jobcenter/anden aktør, skal du meddele sygdom til

mødelederen før mødet.

Husk at melde sygdom til Jobcentret første dag, du er

syg.

Rådighedssamtale

Når du er ledig og modtager dagpenge, skal du til en

obligatorisk samtale med a-kassen hver tredje måned. Ved

samtalen skal vi vurdere, om du er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Derfor handler samtalen om to ting. Hvordan du har søgt job

i perioden op til samtalen, og hvad du kan gøre for at komme

i arbejde.

Vi tager udgangspunkt i den Jobplan, du var med til at lave ved

CV-samtalen.

Til selve samtalen vil vi – hvis der er behov for det – justere

din Jobplan. Din Jobplan er forpligtende og beskriver, hvordan

du griber din jobsøgning an de næste tre måneder.

Før mødet skal du uploade to eksempler på jobansøgninger,

du har sendt. Har du brug for hjælp til dine ansøgninger, kan

du tilmelde dig jobsøgningskurser hos CA, der dækker dine

behov. Du skal også udfylde dit jobsøgningsskema, dette

beder vi dig gøre løbende, så vi til mødet kan gennemgå din

jobsøgning med dig. Du vil modtage nærmere information før

mødet.

Hvis du ikke er til rådighed – konsekvenser

Hvis vi under en rådighedssamtale eller på anden vis vurderer,

at du ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, eller at

du ikke har gjort nok for at fi nde fuldtidsarbejde, kan du ikke

få dagpenge. I givet fald kan du først få dagpenge igen, når

du har arbejdet i mere end 300 timer inden for 10 uger.

Rådighed i øvrigt

Vi har pligt til at foretage en rådighedsvurdering, hvis du

handler på en måde, så der opstår tvivl om din rådighed. Det

er for eksempel tilfældet, hvis du

udebliver fra et møde med Jobcentret, anden aktør eller

CA a-kasse

har sæsonarbejde

er sygemeldt igennem længere tid

opsiger et arbejde på fuld tid for i stedet at arbejde på

nedsat tid

ikke opretter dit CV på www.jobnet.dk

handler på en måde, hvor der opstår tvivl om din

rådighed.

Aktivering

Under 30 år

Når du har været ledig i sammenlagt 13 uger, har du ret og

pligt til at blive aktiveret.

Når du har afsluttet en aktivering, skal du påbegynde næste

aktivering senest 6 måneder efter.

Over 30 år og under 60 år

Når du har været ledig i sammenlagt 39 uger, har du ret og

pligt til at blive aktiveret.

Over 60 år

Når du har været ledig i sammenlagt 26 uger, har du ret og

pligt til at blive aktiveret.


Aktivering kan være ansættelse med løntilskud hos en privat

eller offentlig virksomhed, virksomhedspraktik i 4 uger eller

uddannelse.

Jobplan med Jobcenteret

De aftaler, du laver med Jobcenter eller anden aktør om aktivering,

vil blive indskrevet i en Jobplan. Du skal altså både

lave en Jobplan med a-kassen om jobsøgning og en Jobplan

med Jobcentret om aktivering.

Aftalerne i Jobplan med Jobcentret er bindende aftaler og kan

ikke brydes uden aftale med Jobcenter eller anden aktør. Hvis

du bryder aftalen, kan det få konsekvenser for dine dagpenge.

Det er en god ide, at du forbereder dig, inden du skal tale om

aktivering med Jobcentret eller anden aktør. For eksempel hvis

du mangler konkrete kompetencer for at komme i arbejde og

derfor ønsker uddannelse, eller hvis du mangler erhvervserfaring

og derfor ønsker at blive ansat med løntilskud.

Hvis du udebliver fra et møde

Hver gang du udebliver eller melder afbud til en samtale, som

a-kassen, Jobcentret eller anden aktør har indkaldt til, mister

du som mininum dagpenge for selve mødedagen, og indtil

du igen har kontaktet mødeindkalderen. Det gælder, uanset

hvilken type samtale eller aktivitet du melder afbud til eller

udebliver fra.

Hvis du melder afbud inden samtalen, mister du dagpenge

for selve mødedagen. Det får dog ingen konsekvenser for dig,

hvis du melder afbud, fordi du skal til ansættelsessamtale på

samme tidspunkt, hvis du er i arbejde på dagen, hvis du er til

møde hos anden aktør/Jobcentret, eller hvis du melder sygdom

før mødet.

Ferie er også en gyldig grund til at udeblive, hvis du har

meddelt ferie til Jobcentret og a-kassen, inden du bliver

indkaldt til mødet. Læs mere under afsnittet om ’Ferie’. I

visse tilfælde kan vi dispensere, hvis du inden samtalen kan

fremvise en underskrevet ansættelseskontrakt med startdato

inden for en måned.

Tre ugers karantæne for afslag og opsigelser

Du får tre ugers effektiv karantæne for selvforskyldt ledighed,

hvis du uden en gyldig grund

opsiger dit arbejde

afslår et formidlet arbejde

afslår eller afbryder Jobcentrets/anden aktørs tilbud

om aktivering eller omskoling

afslår at være med til at udarbejde eller revidere en

jobplan om aktivering

accepterer for kort opsigelsesvarsel

Du bør altid kontakte os og høre om konsekvenserne, inden

du afslår eller ophører i et arbejde eller tilbud.

Gentagelsesvirkning og selvforskyldt ledighed

Hvis du to gange inden for 12 måneder får en karantæne for

selvforskyldt ledighed – uanset årsag – mister du din ret til

dagpenge, indtil du har haft mere end 300 timers ordinært

arbejde inden for 10 uger.

Alle former for selvforskyldt ledighed tæller med i opgørelsen.

Gyldige grunde fritager for karantæne

Du er ikke selvforskyldt ledig, hvis du har en gyldig grund til

afslag, ophør eller udeblivelse. De gyldige grunde er udtrykkeligt

nævnt i arbejdsløshedsloven. Du fi nder dem på vores

hjemmeside under www.ca.dk/gyldige grunde. Kontakt CA

a-kasse, hvis du vil høre mere om disse.

Vil du vide mere om rådighed

Læs mere på www.ca.dk/raadighed eller kontakt en af vores

forsikringsrådgivere.

5


6

Dagpenge

med til udlandet

Når du er ledig, har du mulighed for, at få udbetalt danske

dagpenge i op til 3 måneder, mens du søger arbejde i et andet

EØS-land.

Har du planer om at arbejde i udlandet, bør du kontakte os.

Lovgivningen på dette område er nemlig meget kompliceret,

og der er mange fælder. Der er forskel på, om du skal arbejde

inden for EØS-området, eller om du skal arbejde i det øvrige

udland.

Hvis du skal til en ansættelsessamtale i udlandet, kan du få

dagpenge, selvom du ikke opholder dig i Danmark. Du skal

dog kontakte os, inden du rejser, og du skal være tilbage i

Danmark igen senest fem dage efter, du er rejst.

Læs mere på www.ca.dk/udland

Ferie

Du kan naturligvis holde ferie, selvom du er ledig. Du kan

bruge de feriepenge, som du har optjent hos en arbejdsgiver,

eller du kan søge om at få udbetalt feriedagpenge, hvis du har

mulighed for det.

Du har ikke ret til feriedagpenge, hvis du driver selvstændig

virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Meddel ferien til Jobcentret – og os

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du huske at give dit

Jobcenter besked om dine ferieplaner senest 14 dage før feriens

første dag. Ellers har du pligt til, at deltage i møder og aktiviteter,

som Jobcentret indkalder til - også selv om du holder ferie. Deltager

du ikke, mister du ret til dagpenge i en periode. Læs mere i

det tidligere afsnit ’Hvis du udebliver fra et møde’.

Du skal give Jobcentret besked om ferie, uanset om du holder

ferie for egen regning, med feriedagpenge eller feriegodtgørelse.

Vigtigt! Hvis du ønsker ferie, og du er blevet indkaldt til et møde i

CA a-kasse, hos jobcenteret eller anden aktør, har du mødepligt

til samtalen. Dette gælder også, selv om der er mere end 14 dage

til din ønskede ferie. Vi anbefaler derfor, at du melder ferien til

såvel Jobcenteret som CA i så god tid som muligt. Husk at give

CA besked på din ferie, inden den starter.

Særligt for dimittender

Du optjener ret til feriedagpenge på baggrund af de ydelser,

du har modtaget fra CA i det foregående år. Har du ikke modtaget

ydelser fra CA, en anden a-kasse eller barselsdagpenge

fra kommunen, har du ikke ret til feriedagpenge.

Hvis du dimitterer og bliver optaget i CA inden 1. maj 2011,

har du efter gamle regler dog muighed for op til 15 dage med

feriedagpenge. Kontakt CA for at høre mere.

Hvilken ydelse modtages under ferien

Hvis du har et feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, skal du,

når du er ledig, have det underskrevet af CA. Vi videresender

det til din tidligere arbejdsgiver.

Hvis du har et feriekort fra FerieKonto, skal du selv registrere

din ferie på www.feriekonto.dk.

Hvis du skal ansøge om feriedagpenge skal du bruge særlige

ansøgningsblanketter om feriedagpenge for lønmodtagere

eller for nyuddannede.

Læs mere på www.ca.dk/ledig/ferie


Selvstændig virksomhed

mens du er ledig

Som udgangspunkt har du ikke ret til dagpenge, hvis du

driver selvstændig virksomhed.

Men hvis du kan få dit arbejde i din virksomhed godkendt

som bibeskæftigelse, kan du få dagpenge i op til 78 uger

samtidig med, at du driver din virksomhed. De timer, du

bruger på virksomheden, bliver modregnet i dine dagpenge.

For at få godkendt din virksomhed som bibeskæftigelse,

skal du opfylde en række krav, hvor kernen er, at du skal

være fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du må kun arbejde et begrænset antal timer i virksomheden,

og du skal være i stand til at udføre alle dine opgaver i

virksomheden uden for almindelig arbejdstid.

Reglerne er meget stramme, så vi anbefaler, at du altid

kontakter en af vores forsikringsrådgivere, hvis du går med

overvejelser om selvstændig virksomhed, for at høre mere

om mulighederne for at drive selvstændig virksomhed, mens

du modtager

dagpenge.

Vil du vide mere om selvstændig bibeskæftigelse

Læs mere på www.ca.dk/bibeskaeftigelse eller kontakt en af

vores forsikringsrådgivere.

Du kan også kontakte en karriererådgiver og få gode råd om

at starte virksomhed. Ring til Job og Karriere på 3314 9245.

Læs mere om selvstændig virksomhed på www.ca.dk/selvstændig/

og på www.virk.dk

Supplerende dagpenge

Hvis du får arbejde på nedsat tid, kan du i mange tilfælde få

supplerende dagpenge. Vi anbefaler, at du altid kontakter os,

inden du begynder arbejde på nedsat tid, for at få afklaret

om du opfylder betingelserne for at modtage supplerende

dagpenge.

Rådighed for fuldtidsarbejde

For at få ret til supplerende dagpenge, skal du grundlæggende

opfylde de samme betingelser, som hvis du ikke

arbejder.

Du skal derfor være tilmeldt www.jobcenter.dk som

fuldt arbejdssøgende, selvom du arbejder på deltid.

Du skal aktivt søge mindst to fuldtidsstillinger hver uge

og være i stand til at overtage formidlet arbejde på fuld

tid med dags varsel.

Du er kun i stand til at overtage arbejde på fuld tid med

dags varsel, hvis du kan opsige dit deltidsarbejde med

dags varsel.

Opsigelsesvarsel og frigørelsesattest

Hvis du har et opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver,

kan du kun få supplerende dagpenge, hvis arbejdsgiveren

udfylder en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten giver dig

mulighed for at fratræde med dags varsel, hvis du bliver

tilbudt en stilling med et højere timetal.

Vi skal modtage din frigørelsesattest senest 5 uger efter den

første dag i din ansættelse. Hvis du har afsluttet en uddannelse

og er dimitteret, begynder 5-ugers fristen at løbe fra

den dag, du får ret til dagpenge. Du får ret til dagpenge en

måned efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Hvis vi får frigørelsesattesten senere, kan du tidligst få dagpenge

fra den dag, vi modtager den.

OBS!

Du kan være omfattet af et opsigelsesvarsel, selvom det ikke

står i din kontrakt. Det er du for eksempel, hvis du arbejder

inden for et område, hvor der er en overenskomst med

opsigelsesvarsler.

Hvis du udfører funktionærarbejde i mere end 8 timer om

ugen, bliver du automatisk omfattet af funktionær lovens

opsigelsesvarsler.


7


8

Sådan søger du om supplerende dagpenge

Du søger om supplerende dagpenge ved at sende et

oplysningsskema om beskæftigelse til os samt en frigørelsesattest,

hvis du har et opsigelsesvarsel. Husk, at vi skal

modtage en frigørelsesattest hos CA senest 5 uger efter

start af job. Hvis den modtages senere, har du først ret til

supplerende dagpenge, når frigørelsesattesten er modtaget.

Du fi nder skemaerne på www.ca.dk/blanketter/

Arbejdet bliver modregnet i dine dagpenge

Du kan kun få supplerende dagpenge i de uger, hvor du er

ledig i mindst 7,4 timer.

Vi modregner det antal timer i dagpengene, som du arbejder

og får løn for. Hvis du får løn for mere end 37 timer om ugen,

skal du ’afspadsere’ de overskydende timer, før du igen kan

få dagpenge.

Hvis din arbejdsgiver ikke eller kun vanskeligt kan føre kontrol

med dit tidsforbrug, modregner vi imidlertid i forhold til

din indtægt med en omregningssats, der i 2011 er på 205,52

kroner. Det gælder for eksempel, hvis du er underviser eller

er foredragsholder.

Som udgangspunkt er det din arbejdsgivers indberetninger

til eIndkomstregistret, der afgør, om din arbejdstid er

kontrollabel.

Tidsbegrænsning på 30 uger

Du kan få supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for en

periode på 104 uger. Når de 30 uger er gået, kan du sige dit

arbejde op uden at få karantæne, hvis du tidligst fratræder

samtidig med, at din ret til supplerende dagpenge udløber

og senest 26 uger efter.

Du kan også fortsætte med at arbejde på deltid uden at

modtage supplerende dagpenge. Bemærk dog, at dette i

visse tilfælde kan have betydning for din fremtidige dagpengesats.

Kontakt derfor CA inden du tager beslutning.

Hvis du er ansat uden opsigelsesvarsel, skal du ikke bruge

en frigørelsesattest.

G-dage og supplerende dagpenge

Når du bliver ledig efter et job, skal din arbejdsgiver betale

de første 3 ledige dage (g-dage), hvis du har haft mindst 74

timers arbejde inden for 4 uger.

Hvis du er løst ansat, skal din arbejdsgiver betale g-dagene

hver dag, du har ledige timer, hvis du har haft mindst 74

timers arbejde inden for 4 uger.

Læs mere på www.ca.dk/gdage

Vil du vide mere om supplerende dagpenge

Læs mere på www.ca.dk/supplerendedagpenge eller kontakt

en af vores forsikringsrådgivere.


Uddannelse – hvad må du?

Mens du er ledig, kan du tage forskellige kurser og uddannelser

for at kvalifi cere dig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Du kan få dagpenge under uddannelse, så længe undervisningen

ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, og der

kun er op til 19 undervisningstimer om ugen.

CA a-kasse skal godkende, om du har ret til at deltage i

et kursus. Kontakt en af vores forsikringsrådgivere, før du

påbegynder et kursus, da det kan have konsekvenser for din

ret til dagpenge. Du skal selv betale bøger og kursusafgift.

Seks ugers selvvalgt uddannelse

Er du fyldt 25 år, kan du deltage i 6 ugers selvvalgt uddannelse,

når du har været ledig og modtaget dagpenge i

mindst 18 uger, og frem til du har været ledig i sammenlagt

57 uger. Er du under 25 år, beder vi dig kontakte os, da der

er særlige regler.

Bemærk: Hvis du har deltidsarbejde og modtager supplerende

dagpenge kan du dog som ledig ikke godkendes til 6

ugers selvvalgt uddannelse. Dette gælder også, hvis du er

godkendt til selvstændig virksomhed som bierhverv.

Det er dog vigtigt at undersøge, hvilken lov kurset udbydes

under.

Hvis du har en videregående uddannelse, som du har færdiggjort

inden for de seneste fem år eller har brugt arbejdsmæssigt

inden for de sidste fem år, kan du kun deltage i

kurser på videregående niveau, der udbydes under lov om

åben uddannelse.

Du kan også deltage i AMU-kurser, men kun hvis du ikke

har færdiggjort eller har brugt en videregående uddannelses

arbejdsmæssigt inden for de seneste fem år.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte kursusudbyderen eller

a-kassen.

Uddannelsesydelse er i de fl este tilfælde det samme beløb

som dagpenge. Det er a-kassen, der skal godkende og

udbetale ydelsen, men Jobcentret der skal betale kursusgebyret.

Læs mere på www.ca.dk/uddannelseforledige

Seniorjob

Du har mulighed for at søge om senior job gennem kommunen,

hvis din ret til dagpenge udløber tidligst 5 år før

efterlønsalderen. Du skal desuden opfylde betingelserne for

at kunne gå på efterløn. Du kan tidligst starte i seniorjob,

den dag din ret til dagpenge udløber.

I et seniorjob bliver du ansat i din kommune til overenskomstmæssig

løn, og du kan kun opsiges, hvis du ikke

overholder aftaler, som er indgået med arbejdsgiveren.

Seniorjobbet fortsætter frem til, du går på efterløn.

Bliver stillingen nedlagt, skal kommunen tilbyde dig et nyt

seniorjob.

Du skal selv søge

Du skal selv søge om seniorjobbet i din kommune. Det kan

du gøre 3 måneder inden, dagpengeretten ophører og senest

2 måneder efter.

Kommunen har så pligt til at ansætte dig i et seniorjob senest

2 måneder efter din ansøgning, dog tidligst fra den dag

din ret til dagpenge udløber.

Ansættelsen skal så vidt muligt tage hensyn til dine forudsætninger

og interesser.

Du skal være til rådighed for formidlet arbejde, mens du

arbejder i seniorjobbet, og du skal fortsætte med at betale

a-kasse kontingent og efterlønsbidrag. Du optjener ikke ny

ret til dagpenge i seniorjobbet.

Efterløn

Efterlønnen er en tilbagetrækningsordning, hvor du kan få

efterløn i op til fem år inden pensionsalderen.

Selvom du ikke overvejer at gå på efterløn, kan det være en

god ide at betale til efterlønsordningen, fordi den giver dig

fl ere muligheder:


9


10

1. Mulighed for tidlig tilbagetrækning i op til fem år før

pensionsalderen

2. Skattefri præmie, hvis du udskyder efterlønnen og arbejder

frem til pensionsalderen

3. Få pengene retur med 'renter'. Fortryder du efterlønsordningen,

overføres dine efterlønsbidrag til din pensionsopsparing.

I perioden 2. april til 1. oktober 2012 har du dog

mulighed for at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit.

Det tilbagebetalte efterlønsbidrag bliver reguleret med et

beløb, der svarer til udviklingen i dagpengesatsen.

Læs meget mere på vores hjemmeside

www.ca.dk/efterlon


Skyd genvej til jobbet

Hos CA a-kasse får du en hel række gratis

tilbud, der hjælper dig godt på vej mod dit

næste job. Du kan også bruge tilbuddene,

selvom du er i arbejde. Hvis du er opsagt

eller ledighedstruet, kan du altså henvende

dig med det samme. Du behøver ikke vente,

til du bliver ledig.

En stor del af vores tilbud er rettet mod de forskellige faser

i jobsøgningen – afklaring, research, ansøgning og CV, jobsamtalen,

test – men vi kan også hjælpe dig med personlig

udvikling og karriereudvikling.

Læs mere på ca.dk/genvejtiljob

1 Afklaring - hvad vil du? Hvad kan du?

Nyuddannet eller midt i karrieren? Vi hjælper dig med at

fi nde frem til, hvad du vil, og hvad du kan.

1. Læs mere om afklaring på ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i kurset 'Din karrierevej'.

3. Bliv coachet af CA’s dygtige karriererådgivere.

2 Find jobbet – hvor vil du søge?

Vil du søge inden for dit faglige område eller skifte spor?

1. Læs om, hvordan du fi nder jobbet på ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i kurset om ’Proaktiv jobsøgning’.

Få gratis adgang til Dunn & Bradstreets omfattende

erhvervsdatabase og lav research på de virksomheder,

som du er interesseret i.

3. Få karriererådgivning om dine job muligheder på

arbejdsmarkedet.

3 Optimér dit CV og din ansøgning

Din ansøgning skal fange opmærksomheden på 20

sekunder. Er den skarp nok?

1. Læs om, hvordan du skal skrive din ansøgning og dit

CV på ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i CA’s kurser om ’CV og ansøgning, der virker’

og ’Proaktiv jobsøgning’, og få feedback på dine

ansøgninger og dit CV.

3. Få konkret rådgivning om din ansøgning og dit CV af en

karriererådgiver.

4 Forbered dig på jobsamtalen

Du er forbi den første hurdle, du skal til samtale. Bliv en

succes til samtalen med gode fi f og samtaletræning.

1. Få gode råd om jobsamtalen på ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i CA’s kursus ’Succes til jobsamtalen’, så du er

forberedt og får jobbet.

3. Få samtaletræning af en karriererådgiver, inden du

skal til samtalen.

5 Er du sikker på din personprofi l – test dig selv

Ved tre ud af fi re ansættelser bruger arbejdsgiveren test

til at fi nde ud af, om du er den rette. Forbered dig med en

af de skarpeste personprofi l-test på markedet.

1. Læs om test på ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i kurset ’Scor i test’ og få mere ud af samtale og

test.

3. Tag CA’s gratis Insights Discovery Personprofi l, og få

feedback af en test-akkrediteret karriererådgiver.

6 Videre i karrieren

Du kan altid komme ud for nye udfordringer

i din karriere. CA hjælper dig med stress- og

konfl ikthåndtering, coaching og kurser i karriereudvikling

og personlig udvikling.

1. Læs om personlig udvikling og karriereudvikling på

ca.dk/genvejtiljob.

2. Deltag i CA’s kurser om lederens karriereveje,

coaching, kommuni kation og konfl ikthåndtering,

netværk, forhandlingsteknik, præsentationsteknik

m.m.

3. Få coaching og karriererådgivning.

11


For højtuddannede i erhvervslivet

www.ca.dk

Tlf. 3314 9045

More magazines by this user
Similar magazines