22.09.2013 Views

Se præsentation fra borgermødet den 23. maj - Svendborg kommune

Se præsentation fra borgermødet den 23. maj - Svendborg kommune

Se præsentation fra borgermødet den 23. maj - Svendborg kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24<br />

Borgermøde <strong>23.</strong> <strong>maj</strong> 2013


Dagsor<strong>den</strong>:<br />

• Velkomst og <strong>præsentation</strong> ved formand for Udvalget for<br />

Miljø og Teknik Flemming Madsen.<br />

• Spildevandsplan 2013- 2024, principper og hovedtræk ved<br />

miljøtekniker Birgitte Varming<br />

• Spørgsmål.<br />

• Information om høringsproces ved miljøtekniker Birgitte<br />

Varming.<br />

• Evt.


Hvorfor ny spildevandsplan?<br />

Fokus i nyt planforslag er:<br />

• Opnå bedre vandkvalitet i øhavet, søer og vandløb<br />

• Klimaudfordringerne<br />

• Spildevandsplan 2008-12 er udløbet.<br />

Behov for justeringer med kloakering i det åbne land<br />

samt skabe rammer for klimaudfordringerne og fleksible<br />

løsninger.


Hvorfor ny spildevandsplan?<br />

Baggrundskrav:<br />

Regionplan 2005/Landsplandirektiv - Vedtaget i 2005/2007<br />

- Indeholder krav om forbedret spildevandsrensning i<br />

oplandet til en række vandløb om at fjerne organiske<br />

indhold.<br />

• EU-krav om at reducere udledning til vandløb/havet -<br />

Vandplanen.<br />

• Ønske <strong>fra</strong> en række borgere om kloakering i stedet for egne<br />

renseløsninger.


Hvorfor ny spildevandsplan?<br />

Hvorfor spildevandsplan overhovedet?<br />

• Fastlagt i miljøbeskyttelsesloven og<br />

spildevandsbekendtgørelsen – en række elementer planen<br />

skal indeholde.<br />

Hvad kan <strong>kommune</strong>n selv bestemme?<br />

• Hvordan løses kravene i Regionsplanen og til dels<br />

Vandplanen?<br />

• Fx hvilke ejendomme, der kloakeres, og hvilke der selv skal<br />

etablere egne renseløsninger.<br />

• <strong>Se</strong>paratkloakering eller fællesystemer.


<strong>Svendborg</strong> Kommunes overordnede politik<br />

• Sikre at borgere og virksomheder oplever<br />

forsyningssikkerhed, god service og god vejledning.<br />

• Sikre tydelige miljø- og servicemål, så borgere og<br />

virksomheder ved, hvad de kan forvente omkring<br />

spildevandshåndteringen.<br />

• Håndtere og behandle spildevand og regnvand i <strong>kommune</strong>n<br />

på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig måde,<br />

herunder sikre, at håndteringen af spildevand og regnvand<br />

er robust overfor klimaændringer.<br />

• Yderligere reducere udledningen af forurenende stoffer til<br />

vandløb, søer og havet og medvirke til at målsætninger for<br />

de enkelte vandområder bliver opfyldt.<br />

• Beskytte grundvandet mod forurening af stoffer og<br />

mikroorganismer i spildevand.


<strong>Svendborg</strong> Kommunes politik for klima og<br />

miljø/sundhed<br />

• Vi har fokus på klimaudfordringerne og på forsyningens,<br />

borgernes og virksomhedernes mulighed for at lave<br />

individuelle løsninger, der imødegår og tilpasser sig<br />

klimaændringerne.<br />

• Beskytte borgernes sundhed og miljøet ved at understøtte,<br />

at spildevandsanlæg til enhver tid er i god stand og kan<br />

håndtere de aktuelle og planlagte spildevandsmængder.<br />

• Spildevandsanlægs funktion og værdi skal som minimum<br />

fastholdes.<br />

• Understøtte udvikling af spildevandsanlæg, der imødegår<br />

de givne udfordringer på en fleksibel og bæredygtig måde.<br />

Ved bæredygtighed forstås både økonomisk og<br />

miljømæssig bæredygtighed.


<strong>Svendborg</strong> Kommunes politik for<br />

klima og miljø/sundhed<br />

<strong>Svendborg</strong> Kommunes politik for klima og miljø/sundhed:<br />

• Overfladevand til forsyningsselskabets kloaknet skal<br />

afskæres hvor det er muligt, set ud <strong>fra</strong> en miljø- og<br />

samfundsmæssig vurdering. Projekter med<br />

lokalafledning skal fremmes.<br />

• Private spildevandsledninger og -anlæg skal være i<br />

god stand og kunne modtage husspildevandet.<br />

Regnvand skal kunne modtages i fornø<strong>den</strong>t omfang.<br />

Hvor det er muligt ud <strong>fra</strong> en samfundsøkonomisk og<br />

miljø- og sundhedsmæssig vurdering skal regnvandet<br />

afskæres <strong>fra</strong> kloaknette og håndteres lokalt.


<strong>Svendborg</strong> Kommunes politik for<br />

klima og miljø/sundhed<br />

Politisk vedtagne principper for prioritering<br />

Baggrund for spildevandsplanens opbygning og<br />

indhold.<br />

• Nye kloakoplande skal som<br />

udgangspunkt kun kloakeres for hus-<br />

og processpilde-vand.<br />

• <strong>Se</strong>paratkloakerede systemer kan<br />

udvides/ etableres, hvis regnvand ikke<br />

kan håndteres ved LAR.


<strong>Svendborg</strong> Kommunes politik for<br />

klima og miljø/sundhed<br />

Politisk vedtagne principper for prioritering<br />

• Der skal som udgangspunkt ikke etableres<br />

nye fælleskloakerede systemer.<br />

De eksisterende fælleskloakerede systemer<br />

kan vedligeholdes, ligesom de kan erstattes<br />

af separatkloakerede systemer eller<br />

spildevandskloakerede systemer.<br />

Udbygning af fællessystemer kan kun ske,<br />

hvor LAR- løsninger eller separatkloakerede<br />

løsninger ikke er teknisk mulige eller<br />

økonomisk forsvarlige.


Spildevandsplanens<br />

praktiske temaer<br />

• Klimaudfordringer.<br />

• Kloakering i det åbne land.<br />

• Egne forbedrede renseløsninger<br />

i det åbne land.<br />

• <strong>Se</strong>paratkloakering i byområder<br />

• Brug af private grunde.


Spildevandsplanens<br />

praktiske temaer<br />

Klimaudfordringer<br />

• Mere regn om sommeren.<br />

• Mere intense byger.<br />

• Mindre regn om vinteren.<br />

• Ca. samme regnmængde pr. år. Bolbro-regnserien 650<br />

mm/år.<br />

• Samtidig krav om at reducere organisk stof til<br />

recipienter.<br />

• Der stilles også krav til befæstigelsesprocenter primært<br />

ved tilslutning af overfladevand ved nye<br />

erhvervsbyggerier, p-pladser etc.


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Kloakering nye kloakoplande<br />

• Ca. 300 nye ejendomme kloakeres - kun<br />

husspildevand.<br />

• Overfladevandet skal løses på ejd.<br />

• Tryksatte systemer.<br />

• Tilslutningsbidrag på ca. 36.000 kr. +<br />

øvrige kloakudgifter på egen grund.<br />

• Pensionister og efterlønnere kan få<br />

tilslutningsbidraget indefrosset på<br />

ejendommen. (Samme regler som ved<br />

ejendomsskatten.)<br />

• <strong>Se</strong>rvicemål: Der kloakeres som hovedregel<br />

kun <strong>fra</strong> stueplan. Der KAN kloakeres<br />

<strong>fra</strong> kælder.


www.svendborg.dk/sektorplaner


Planlagt ny kloaketablering


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Egne forbedrede renseløsninger<br />

• Ca. 200 ejendomme, egen forbedret<br />

renseløsning.<br />

• Kun husspildevandet -overfladevandet<br />

skal forsat bortskaffes på egen grund fx<br />

via eksisterende dræn.<br />

• En godkendt bundfældningstank og et<br />

forbedret renseanlæg.<br />

• Medlemsskab af kloakforsyningen kan<br />

man tilmelde sig.<br />

• Tilslutningsbidrag og afløbsafgift som<br />

ved kloakering.


Planlagt egen forbedret renseløsning


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

<strong>Se</strong>paratkloakering<br />

Hvorfor forslag om separatkloakering?<br />

• Staten har i Vandplan stillet krav om<br />

indsats ved 28 ”regnvandsbetingede<br />

udløb” til <strong>Svendborg</strong> Sund og flere vandløb<br />

– Syltemae Å, Hørup Å, Hundstrup Å,<br />

Vejstrup Å m.fl.<br />

• Regnvandsbetinget udløb sker ved større<br />

regnvejr hvor fælles kloaksystem løber<br />

over til Sundet/vandløb<br />

• Det medfører, at sundets og vandløbs<br />

målsætninger ikke opfyldes.


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

<strong>Se</strong>paratkloakering<br />

• Fælleskloakker trænger til renovering –<br />

vurderet ud <strong>fra</strong> en renoveringsplan af Vand<br />

og Affald – (Mål: min. fastholde<br />

kloakanlægs værdi.)<br />

• Renoveringsplan påbegyndt primo 90’erne<br />

og fortsætter til op i 2020’erne


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

<strong>Se</strong>paratkloakering<br />

• <strong>Se</strong>rvicemål: Dimensionering af kloakker => kun<br />

vand på terræn <strong>fra</strong> fællessystem hvert 10. år og <strong>fra</strong><br />

regnvandssystem hvert 5. år.<br />

• Dimensioneringskrav af kloakledninger med<br />

overfladevand jf. Skrift 27 =><br />

tillæg af en række sikkerhedsfaktorer.<br />

(Spildevandskommiteens anbefalinger – benyttes i<br />

retssager for vurdering af kloaksystemer).<br />

• Dermed årsag = sum af flere elementer.


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Vandplanen status<br />

• Baggrund for Vandplanen = EU<br />

Vandrammedirektiv – beskyttelse<br />

af recipienter og grundvand.<br />

• Vandplanen blev vedtaget lige før<br />

jul 2012.<br />

• Annulleret januar 2013.<br />

• 8. <strong>maj</strong> 13 pressemeddelse <strong>fra</strong><br />

Staten om ny 6 mdr. høring og<br />

forventet vedtagelse 2014. (Vi<br />

udsender forslag til<br />

spildevandsplan 1. <strong>maj</strong>).


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Vandplanens betydning for spildevandsplan<br />

• Indsats på 28 bassiner er meget omfattende<br />

anlægs- og renoverings-projekter.<br />

• Fordel med separering af kloakker - derved<br />

lettere opfyldelse af krav om indsatser.<br />

• Fordel at koble renovering af kloakker<br />

sammen med indsats overfor udløb til<br />

recipienter.<br />

• Påvirker kapacitet i rørledninger og dermed<br />

dimensionering,<br />

• Påvirker dimensionering af bassiner og<br />

dermed arealbehov, fx ved kysten.


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Er der andre muligheder end separatkloakering?<br />

• Lokal Afledning af Regnvand = LAR<br />

• Vi udpeger ikke samlede områder til<br />

LAR – kompliceret geologi i <strong>Svendborg</strong>.<br />

• Ejendomme kan etablere fx faskiner<br />

eller regnbede o.a. helt eller delvis –<br />

(mål: reducere mæng<strong>den</strong> af overfladevand<br />

i kloaknet).<br />

• Efter konkret vurdering kan vi dispensere<br />

<strong>fra</strong> spildevandsplan om separatkloakering<br />

= udtræ<strong>den</strong> af kloakfællesskab<br />

for regnvand (100%) => søge<br />

om at få tilslutningsbidrag = 40% retur.


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Er der andre muligheder end<br />

separatkloakering?<br />

• Risiko: Bliver der problemer med<br />

overfladevand senere, kan man ikke<br />

træde ind i kloakfællesskabet igen.<br />

• Kloakmester skal <strong>fra</strong>koble<br />

regnvandet.<br />

• Man må selv etablere faskiner.<br />

• Vi anbefaler – brug kloakmester.


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Private fælles kloakker -<br />

separatkloakering?<br />

• Ca. 40 ejendomme er med i private<br />

fælles kloakker.<br />

• Landsvæsenskommisionskendelser er<br />

stadig gæl<strong>den</strong>de.<br />

• Kan Forsyningsselskabet overtage de<br />

private fælles kloakker?<br />

• Vi anbefaler: Gå sammen og afklar om<br />

det er et enigt ønske – send anmodning<br />

til <strong>kommune</strong>n.<br />

• Aftaler om at kloakker skal gennemgås<br />

og værdisættes. Udgifter hertil er som<br />

udgangspunkt de private ejeres.


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Brug af private grunde<br />

• Vand og Affald har brug for private<br />

ejendomme til at lægge hovedledninger.<br />

• Regnvandsbassiner skal<br />

udvides/nyetableres.<br />

• Spildevandsplanen er grundlaget for<br />

evt. ekspropriation eller indgå<br />

ekspropriationslignende aftaler.<br />

• Konkrete ledningsføringer og behov for<br />

arealer til bassiner kendes først, når<br />

projekteringer går i gang.<br />

• Vand og Affald tilstræber placeringer<br />

efter dialog og aftaler med lodsejere.


Planlagt brug af private grunde


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Hvorfor kan der ikke klages over<br />

kommende påbud?<br />

• Miljøbeskyttelsesloven § 32, stk. 4. En<br />

vedtaget spildevandsplan kan ikke<br />

påklages til an<strong>den</strong> administrativ<br />

myndighed – Folketinget.<br />

• Påbud om kloakering/egne løsninger<br />

gives jf. Miljøbeskyttelsesloven §30 og<br />

kan ikke påklages – Folketinget


Spildevandsplanens praktiske temaer<br />

Hvorfor kan der ikke klages?<br />

Er der andre muligheder?<br />

• Et civilt søgsmål overfor <strong>kommune</strong>n skal<br />

rejses in<strong>den</strong> 6 mdr. efter spildevandsplanens<br />

vedtagelse eller udsendte påbud.<br />

• Vandplan er i ny høring – man kan give<br />

høringssvar for krav om indsatser – FRIST<br />

udmeldes in<strong>den</strong> længe <strong>fra</strong> Staten.<br />

• Krav, der stammer <strong>fra</strong> Regionplan kloakering<br />

i det åbne land (hovedparten) og egen<br />

renseløsning, er basiskrav i Vandplan – kan<br />

ikke ændres.


Videre planproces<br />

• Spildevandsplan er i 8 ugers høring til 26. juni 2013.<br />

• Gerne yderligere dialog – book os til et møde i juni<br />

www.svendborg.dk/spildevand.<br />

• <strong>Se</strong>nd høringssvar til mt@svendborg.dk<br />

• Høringssvar vurderes – tekniske forslag drøftes med<br />

Vand og Affald.<br />

• Evt. ændringer i Spildevandsplan<br />

• Til politisk vedtagelse alle høringssvar behandles og<br />

fremlægges.<br />

• Mål: Politisk vedtagelse i Byrådet 3. september 2013


Links<br />

• www.svendborg.dk/spildevand - Forslag til ny<br />

spildevandsplan<br />

• Booking af møder med sagsbehandler – mere end 50<br />

har allerede booket, og der er plads til flere.<br />

• Behov for lokale møder fx private fælleskloakker – ring.<br />

• ER I RARE AT UDFYLDE EVALUERINGSSKEMAET<br />

– så vi kan gøre det endnu bedre næste gang.


Processen efter vedtagelse af spildevandsplan<br />

Ved kloakering og separeringprojekter:<br />

• Varsel om påbud – Svb. Kom.<br />

• Evt. indsigelse (jf Forvaltningsloven)- borger<br />

• Vand og affald projekterer og anlægger<br />

• Påbud og en frist på 5 mdr. til tilslutning<br />

• Arbejdet udføres - borger/kloakmester<br />

• Færdigmelding – kloakmester<br />

• Afslutning af sag/opdatering af BBR/ændring i FAS<br />

– Svb. Kom.


Processen efter vedtagelse af spildevandsplan<br />

Egne forbedrede løsninger:<br />

• Varsel om påbud – Svb. Kom.<br />

• Evt. indsigelse (jf Forvaltningsloven)- borger<br />

• Påbud – Svb. Kom<br />

• Ansøgning om projekt for egne renseløsninger- borger<br />

• Tilladelse udarbejdes – Svb. Kom.<br />

• Arbejdet udføres - borger/kloakmester<br />

• Færdigmelding – kloakmester<br />

• Afslutning af sag/opdatering af BBR/ændring i FAS<br />

– Svb. Kom.


Kilde Basisanalysen for<br />

DSØ - Miljøministeriet


Vandløbenes tilstand i opland til Det sydfynske Øhav


Udviklingen i vandløbenes tilstand


Udviklingen i belastningen af<br />

vandløbene


Miljømål for vandløb<br />

Blå = høj, grøn = god


Målopfyldelse i vandløb i 2015 med nuværende tiltag. Rød = nej,<br />

blå = ja


Målopfyldelse i vandløb i 2015 med nuværende tiltag. Rød = nej,<br />

blå = ja


Omkostninger forbedret spildevandsrensning – kloakering –<br />

niveauer:<br />

Eksempel på beregning 20 år og<br />

statsafgift <strong>fra</strong> april 2011 – ingen<br />

stigninger undervejs:<br />

• Vandforbrug 115 m³/år<br />

• Minirenseanlæg:<br />

65.000 kr. + (115 m³ gange<br />

statsafgiften m³ + 1.000 kr. + 690<br />

kr.) x 20 år , efter 20 år renovering<br />

25.000 kr.<br />

• Nedsivnings anlæg – 40.000 kr. og<br />

0,75 kr./m³ i statsafgift, efter 20 år<br />

– 10.000 til renovering.<br />

• Kloakering 34.136 kr. i<br />

tilslutningsbidrag + 20.000 kr. til<br />

kloakmester, 35,51 kr./m³, ingen<br />

udgifter efter 20 år.<br />

Type 20 år –<br />

kr.<br />

40 år –<br />

kr.<br />

Minirens 129.000 167.000<br />

Nedsivn.<br />

m/måler<br />

52.000 64.000<br />

Off. kloak 136.000 217.000


Definitioner<br />

• SO = Skærpet krav til reduktion af organisk<br />

stof og nitrifikation<br />

• SOP = Skærpet krav til reduktion af organisk<br />

stof og nitrifikation + fosfor.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!