Se præsentation fra borgermødet den 23. maj - Svendborg kommune

svendborg.dk

Se præsentation fra borgermødet den 23. maj - Svendborg kommune

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24

Borgermøde 23. maj 2013


Dagsorden:

• Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for

Miljø og Teknik Flemming Madsen.

• Spildevandsplan 2013- 2024, principper og hovedtræk ved

miljøtekniker Birgitte Varming

• Spørgsmål.

• Information om høringsproces ved miljøtekniker Birgitte

Varming.

• Evt.


Hvorfor ny spildevandsplan?

Fokus i nyt planforslag er:

• Opnå bedre vandkvalitet i øhavet, søer og vandløb

• Klimaudfordringerne

• Spildevandsplan 2008-12 er udløbet.

Behov for justeringer med kloakering i det åbne land

samt skabe rammer for klimaudfordringerne og fleksible

løsninger.


Hvorfor ny spildevandsplan?

Baggrundskrav:

Regionplan 2005/Landsplandirektiv - Vedtaget i 2005/2007

- Indeholder krav om forbedret spildevandsrensning i

oplandet til en række vandløb om at fjerne organiske

indhold.

• EU-krav om at reducere udledning til vandløb/havet -

Vandplanen.

• Ønske fra en række borgere om kloakering i stedet for egne

renseløsninger.


Hvorfor ny spildevandsplan?

Hvorfor spildevandsplan overhovedet?

• Fastlagt i miljøbeskyttelsesloven og

spildevandsbekendtgørelsen – en række elementer planen

skal indeholde.

Hvad kan kommunen selv bestemme?

• Hvordan løses kravene i Regionsplanen og til dels

Vandplanen?

• Fx hvilke ejendomme, der kloakeres, og hvilke der selv skal

etablere egne renseløsninger.

Separatkloakering eller fællesystemer.


Svendborg Kommunes overordnede politik

• Sikre at borgere og virksomheder oplever

forsyningssikkerhed, god service og god vejledning.

• Sikre tydelige miljø- og servicemål, så borgere og

virksomheder ved, hvad de kan forvente omkring

spildevandshåndteringen.

• Håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen

på en stabil, effektiv og miljømæssig forsvarlig måde,

herunder sikre, at håndteringen af spildevand og regnvand

er robust overfor klimaændringer.

• Yderligere reducere udledningen af forurenende stoffer til

vandløb, søer og havet og medvirke til at målsætninger for

de enkelte vandområder bliver opfyldt.

• Beskytte grundvandet mod forurening af stoffer og

mikroorganismer i spildevand.


Svendborg Kommunes politik for klima og

miljø/sundhed

• Vi har fokus på klimaudfordringerne og på forsyningens,

borgernes og virksomhedernes mulighed for at lave

individuelle løsninger, der imødegår og tilpasser sig

klimaændringerne.

• Beskytte borgernes sundhed og miljøet ved at understøtte,

at spildevandsanlæg til enhver tid er i god stand og kan

håndtere de aktuelle og planlagte spildevandsmængder.

• Spildevandsanlægs funktion og værdi skal som minimum

fastholdes.

• Understøtte udvikling af spildevandsanlæg, der imødegår

de givne udfordringer på en fleksibel og bæredygtig måde.

Ved bæredygtighed forstås både økonomisk og

miljømæssig bæredygtighed.


Svendborg Kommunes politik for

klima og miljø/sundhed

Svendborg Kommunes politik for klima og miljø/sundhed:

• Overfladevand til forsyningsselskabets kloaknet skal

afskæres hvor det er muligt, set ud fra en miljø- og

samfundsmæssig vurdering. Projekter med

lokalafledning skal fremmes.

• Private spildevandsledninger og -anlæg skal være i

god stand og kunne modtage husspildevandet.

Regnvand skal kunne modtages i fornødent omfang.

Hvor det er muligt ud fra en samfundsøkonomisk og

miljø- og sundhedsmæssig vurdering skal regnvandet

afskæres fra kloaknette og håndteres lokalt.


Svendborg Kommunes politik for

klima og miljø/sundhed

Politisk vedtagne principper for prioritering

Baggrund for spildevandsplanens opbygning og

indhold.

• Nye kloakoplande skal som

udgangspunkt kun kloakeres for hus-

og processpilde-vand.

Separatkloakerede systemer kan

udvides/ etableres, hvis regnvand ikke

kan håndteres ved LAR.


Svendborg Kommunes politik for

klima og miljø/sundhed

Politisk vedtagne principper for prioritering

• Der skal som udgangspunkt ikke etableres

nye fælleskloakerede systemer.

De eksisterende fælleskloakerede systemer

kan vedligeholdes, ligesom de kan erstattes

af separatkloakerede systemer eller

spildevandskloakerede systemer.

Udbygning af fællessystemer kan kun ske,

hvor LAR- løsninger eller separatkloakerede

løsninger ikke er teknisk mulige eller

økonomisk forsvarlige.


Spildevandsplanens

praktiske temaer

• Klimaudfordringer.

• Kloakering i det åbne land.

• Egne forbedrede renseløsninger

i det åbne land.

Separatkloakering i byområder

• Brug af private grunde.


Spildevandsplanens

praktiske temaer

Klimaudfordringer

• Mere regn om sommeren.

• Mere intense byger.

• Mindre regn om vinteren.

• Ca. samme regnmængde pr. år. Bolbro-regnserien 650

mm/år.

• Samtidig krav om at reducere organisk stof til

recipienter.

• Der stilles også krav til befæstigelsesprocenter primært

ved tilslutning af overfladevand ved nye

erhvervsbyggerier, p-pladser etc.


Spildevandsplanens praktiske temaer

Kloakering nye kloakoplande

• Ca. 300 nye ejendomme kloakeres - kun

husspildevand.

• Overfladevandet skal løses på ejd.

• Tryksatte systemer.

• Tilslutningsbidrag på ca. 36.000 kr. +

øvrige kloakudgifter på egen grund.

• Pensionister og efterlønnere kan få

tilslutningsbidraget indefrosset på

ejendommen. (Samme regler som ved

ejendomsskatten.)

Servicemål: Der kloakeres som hovedregel

kun fra stueplan. Der KAN kloakeres

fra kælder.


www.svendborg.dk/sektorplaner


Planlagt ny kloaketablering


Spildevandsplanens praktiske temaer

Egne forbedrede renseløsninger

• Ca. 200 ejendomme, egen forbedret

renseløsning.

• Kun husspildevandet -overfladevandet

skal forsat bortskaffes på egen grund fx

via eksisterende dræn.

• En godkendt bundfældningstank og et

forbedret renseanlæg.

• Medlemsskab af kloakforsyningen kan

man tilmelde sig.

• Tilslutningsbidrag og afløbsafgift som

ved kloakering.


Planlagt egen forbedret renseløsning


Spildevandsplanens praktiske temaer

Separatkloakering

Hvorfor forslag om separatkloakering?

• Staten har i Vandplan stillet krav om

indsats ved 28 ”regnvandsbetingede

udløb” til Svendborg Sund og flere vandløb

– Syltemae Å, Hørup Å, Hundstrup Å,

Vejstrup Å m.fl.

• Regnvandsbetinget udløb sker ved større

regnvejr hvor fælles kloaksystem løber

over til Sundet/vandløb

• Det medfører, at sundets og vandløbs

målsætninger ikke opfyldes.


Spildevandsplanens praktiske temaer

Separatkloakering

• Fælleskloakker trænger til renovering –

vurderet ud fra en renoveringsplan af Vand

og Affald – (Mål: min. fastholde

kloakanlægs værdi.)

• Renoveringsplan påbegyndt primo 90’erne

og fortsætter til op i 2020’erne


Spildevandsplanens praktiske temaer

Separatkloakering

Servicemål: Dimensionering af kloakker => kun

vand på terræn fra fællessystem hvert 10. år og fra

regnvandssystem hvert 5. år.

• Dimensioneringskrav af kloakledninger med

overfladevand jf. Skrift 27 =>

tillæg af en række sikkerhedsfaktorer.

(Spildevandskommiteens anbefalinger – benyttes i

retssager for vurdering af kloaksystemer).

• Dermed årsag = sum af flere elementer.


Spildevandsplanens praktiske temaer

Vandplanen status

• Baggrund for Vandplanen = EU

Vandrammedirektiv – beskyttelse

af recipienter og grundvand.

• Vandplanen blev vedtaget lige før

jul 2012.

• Annulleret januar 2013.

• 8. maj 13 pressemeddelse fra

Staten om ny 6 mdr. høring og

forventet vedtagelse 2014. (Vi

udsender forslag til

spildevandsplan 1. maj).


Spildevandsplanens praktiske temaer

Vandplanens betydning for spildevandsplan

• Indsats på 28 bassiner er meget omfattende

anlægs- og renoverings-projekter.

• Fordel med separering af kloakker - derved

lettere opfyldelse af krav om indsatser.

• Fordel at koble renovering af kloakker

sammen med indsats overfor udløb til

recipienter.

• Påvirker kapacitet i rørledninger og dermed

dimensionering,

• Påvirker dimensionering af bassiner og

dermed arealbehov, fx ved kysten.


Spildevandsplanens praktiske temaer

Er der andre muligheder end separatkloakering?

• Lokal Afledning af Regnvand = LAR

• Vi udpeger ikke samlede områder til

LAR – kompliceret geologi i Svendborg.

• Ejendomme kan etablere fx faskiner

eller regnbede o.a. helt eller delvis –

(mål: reducere mængden af overfladevand

i kloaknet).

• Efter konkret vurdering kan vi dispensere

fra spildevandsplan om separatkloakering

= udtræden af kloakfællesskab

for regnvand (100%) => søge

om at få tilslutningsbidrag = 40% retur.


Spildevandsplanens praktiske temaer

Er der andre muligheder end

separatkloakering?

• Risiko: Bliver der problemer med

overfladevand senere, kan man ikke

træde ind i kloakfællesskabet igen.

• Kloakmester skal frakoble

regnvandet.

• Man må selv etablere faskiner.

• Vi anbefaler – brug kloakmester.


Spildevandsplanens praktiske temaer

Private fælles kloakker -

separatkloakering?

• Ca. 40 ejendomme er med i private

fælles kloakker.

• Landsvæsenskommisionskendelser er

stadig gældende.

• Kan Forsyningsselskabet overtage de

private fælles kloakker?

• Vi anbefaler: Gå sammen og afklar om

det er et enigt ønske – send anmodning

til kommunen.

• Aftaler om at kloakker skal gennemgås

og værdisættes. Udgifter hertil er som

udgangspunkt de private ejeres.


Spildevandsplanens praktiske temaer

Brug af private grunde

• Vand og Affald har brug for private

ejendomme til at lægge hovedledninger.

• Regnvandsbassiner skal

udvides/nyetableres.

• Spildevandsplanen er grundlaget for

evt. ekspropriation eller indgå

ekspropriationslignende aftaler.

• Konkrete ledningsføringer og behov for

arealer til bassiner kendes først, når

projekteringer går i gang.

• Vand og Affald tilstræber placeringer

efter dialog og aftaler med lodsejere.


Planlagt brug af private grunde


Spildevandsplanens praktiske temaer

Hvorfor kan der ikke klages over

kommende påbud?

• Miljøbeskyttelsesloven § 32, stk. 4. En

vedtaget spildevandsplan kan ikke

påklages til anden administrativ

myndighed – Folketinget.

• Påbud om kloakering/egne løsninger

gives jf. Miljøbeskyttelsesloven §30 og

kan ikke påklages – Folketinget


Spildevandsplanens praktiske temaer

Hvorfor kan der ikke klages?

Er der andre muligheder?

• Et civilt søgsmål overfor kommunen skal

rejses inden 6 mdr. efter spildevandsplanens

vedtagelse eller udsendte påbud.

• Vandplan er i ny høring – man kan give

høringssvar for krav om indsatser – FRIST

udmeldes inden længe fra Staten.

• Krav, der stammer fra Regionplan kloakering

i det åbne land (hovedparten) og egen

renseløsning, er basiskrav i Vandplan – kan

ikke ændres.


Videre planproces

• Spildevandsplan er i 8 ugers høring til 26. juni 2013.

• Gerne yderligere dialog – book os til et møde i juni

www.svendborg.dk/spildevand.

Send høringssvar til mt@svendborg.dk

• Høringssvar vurderes – tekniske forslag drøftes med

Vand og Affald.

• Evt. ændringer i Spildevandsplan

• Til politisk vedtagelse alle høringssvar behandles og

fremlægges.

• Mål: Politisk vedtagelse i Byrådet 3. september 2013


Links

• www.svendborg.dk/spildevand - Forslag til ny

spildevandsplan

• Booking af møder med sagsbehandler – mere end 50

har allerede booket, og der er plads til flere.

• Behov for lokale møder fx private fælleskloakker – ring.

• ER I RARE AT UDFYLDE EVALUERINGSSKEMAET

– så vi kan gøre det endnu bedre næste gang.


Processen efter vedtagelse af spildevandsplan

Ved kloakering og separeringprojekter:

• Varsel om påbud – Svb. Kom.

• Evt. indsigelse (jf Forvaltningsloven)- borger

• Vand og affald projekterer og anlægger

• Påbud og en frist på 5 mdr. til tilslutning

• Arbejdet udføres - borger/kloakmester

• Færdigmelding – kloakmester

• Afslutning af sag/opdatering af BBR/ændring i FAS

– Svb. Kom.


Processen efter vedtagelse af spildevandsplan

Egne forbedrede løsninger:

• Varsel om påbud – Svb. Kom.

• Evt. indsigelse (jf Forvaltningsloven)- borger

• Påbud – Svb. Kom

• Ansøgning om projekt for egne renseløsninger- borger

• Tilladelse udarbejdes – Svb. Kom.

• Arbejdet udføres - borger/kloakmester

• Færdigmelding – kloakmester

• Afslutning af sag/opdatering af BBR/ændring i FAS

– Svb. Kom.


Kilde Basisanalysen for

DSØ - Miljøministeriet


Vandløbenes tilstand i opland til Det sydfynske Øhav


Udviklingen i vandløbenes tilstand


Udviklingen i belastningen af

vandløbene


Miljømål for vandløb

Blå = høj, grøn = god


Målopfyldelse i vandløb i 2015 med nuværende tiltag. Rød = nej,

blå = ja


Målopfyldelse i vandløb i 2015 med nuværende tiltag. Rød = nej,

blå = ja


Omkostninger forbedret spildevandsrensning – kloakering –

niveauer:

Eksempel på beregning 20 år og

statsafgift fra april 2011 – ingen

stigninger undervejs:

• Vandforbrug 115 m³/år

• Minirenseanlæg:

65.000 kr. + (115 m³ gange

statsafgiften m³ + 1.000 kr. + 690

kr.) x 20 år , efter 20 år renovering

25.000 kr.

• Nedsivnings anlæg – 40.000 kr. og

0,75 kr./m³ i statsafgift, efter 20 år

– 10.000 til renovering.

• Kloakering 34.136 kr. i

tilslutningsbidrag + 20.000 kr. til

kloakmester, 35,51 kr./m³, ingen

udgifter efter 20 år.

Type 20 år –

kr.

40 år –

kr.

Minirens 129.000 167.000

Nedsivn.

m/måler

52.000 64.000

Off. kloak 136.000 217.000


Definitioner

• SO = Skærpet krav til reduktion af organisk

stof og nitrifikation

• SOP = Skærpet krav til reduktion af organisk

stof og nitrifikation + fosfor.

More magazines by this user
Similar magazines