Energimærkning

bk.aarhus.dk

Energimærkning

Energimærkning SIDE 1 AF 15

Adresse: Fuglebakkevej 72

Postnr./by: 8210 Århus V

BBR-nr.: 751-124104-001

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har

godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug Energimærke

• Udgift inkl.

moms og afgifter: 974.159 kr./år

• Forbrug: 1.676,79 MWh

fjernvarme

• Oplyst for perioden:

Fjernvarme: 05-04-2006 - 06-04-2007

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er

klimakorrigerede af energikonsulenten, så det

udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt

år rent temperaturmæssigt.

Besparelsesforslag

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.

Se mere om forslagene i afsnittet ”Energikonsulentens bygningsgennemgang”.

Forslag til forbedring

1 Udskiftning af eksisterende

ventilationsaggregater (8 etagers

blok)

2 Isolering af uisolerede ventiler m.v.

(3 etagers blokke)

3 Isolering af uisolerede ventiler m.v.

(8 etagers blok)

4 Montering af nye

cirkulationspumper på

brugsvandsanlæg

5 Udskiftning af eksisterende

ventilationsaggregater (3 etagers

blokke)

Årlig

besparelse i

A

B

C

D

E

F

G

energienheder

Årlig

besparelse i

kr. inkl. moms

Skønnet

investering

inkl.moms

C

Tilbage-

betalingstid

29.267 kWh el 51.000 kr. 150.000 kr. 2,9 år

7,08 MWh

fjernvarme

1,57 MWh

fjernvarme

3.258 kWh el

25,52 MWh

fjernvarme

2.900 kr. 6.300 kr. 2,2 år

700 kr. 1.400 kr. 2,2 år

16.000 kr. 42.000 kr. 2,6 år

10.469 kWh el 18.300 kr. 170.000 kr. 9,3 år


Energimærkning SIDE 2 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

Bemærk:

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af

bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere

fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og

håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre

følgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter

og andre låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne

ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre

isolering.

Samlet besparelse – her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme 13.837 kr./år

• Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 74.813 kr./år

• Besparelser i alt 88.650 kr./år

• Investeringsbehov 369.700 kr. inkl. moms

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: B

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et

lavenergihus

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer – både

af økonomiske og praktiske grunde.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og


Energimærkning SIDE 3 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller

renovering:

Forslag til forbedring

6 Eftersolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder (3

etagers blokke)

7 Eftersolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder (8

etagers blok)

8 Udskiftning af faste vinduer med 1 lag glas i indgangsfacader

(3 etagers blokke)

Årlig

besparelse i

energienheder

28,54 MWh

fjernvarme

28,56 MWh

fjernvarme

13,49 MWh

fjernvarme

9 Efterisolering af hovedvarmefordelingsrør (8 etagers blok) 4,18 MWh

fjernvarme

10 Efterisolering af varmefordelingsrør (3 etagers blokke) 5,38 MWh

fjernvarme

11 Efterisolering af ydervægge imod altaner 24,72 MWh

fjernvarme

12 Udvendig efterisolering af fladt tag med 200 mm (8 etagers

blok)

13 Udskiftning af vinduer i gavl med 2 lags termorude (den ene 3

etagersblok)

14,53 MWh

fjernvarme

0,58 MWh

fjernvarme

14 Efterisolering af afgreningsvarmefordelingsrør (8 etagers blok) 0,64 MWh

fjernvarme

15 Udskiftning af facadepartier mod altaner 112,16 MWh

fjernvarme

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Årlig

besparelse i

kr. inkl. moms

11.600 kr.

11.600 kr.

5.500 kr.

1.700 kr.

2.200 kr.

10.000 kr.

5.900 kr.

300 kr.

300 kr.

45.400 kr.

Bygningerne er opført i 1971 og består af to 3-etagers bolig blokke med fuld kælder og en 8 etagers

boligblok med fuld kæld. Bygningerne er en del af bebyggelsen frydenlundparken, og de tre bygninger

udgør VesterBo's afdeling 10.

Dæk over indgangspartier er efterisolerede.

Bygningernes facader er renoveret i 1990, og i forbindelse hermed er eksisterende åbne altaner blevet

lukkede, altanerne er dog stadig uopvarmede, og betragtes som et uderum.

Vandinstallationer og badeværelser er renoveret i 2004.


Energimærkning SIDE 4 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

Bygningernes hovedkonstruktion:

Facader er udført med betonsandwichelemnter der er efterisoleret og udvendigt beklædt med

aluminiumsfacadeplader.

Bygningerne har flade tage. De to 3-etagers blokke med built-up tag øverst med kileskåret isolering og

pap, og den større 8-etagers blok, har et lavt loftsrum som er efterisoleret med granulat.

Vinduer i bygningernes indgangsfacader er Hvidbjerg vinduer af plast med termoruder, og vinduer mod

altaner er alu-vinduer med termoruder.

Indgangsdøre er nyere alu-døre med energuruder.

Installationer:

Faldstammer er udført i PEH plastrør og er tilsluttet afløbsinstallation ved gulv i kælder ligesom

faldstammeudluftninger er ført op i tagrum og afsluttet over tag i udluftningshætte. Faldstammer til WC'er

er indstøbte i betonvægge.

I bygningernes kældre er der i hver kælder et teknikrum med brugsvandsvekslere til vamrtvandsproduktion

i den enkelte bygning.

Forsyningsledninger til varme og brugsvand er fremført under loftet i kælderen, hvorfra stigstrenge til vand

og varme er ført op til armaturer og radiatorer i boliger

Boligerne i de to 3-etagers blokke ventileres med mekanisk grundudsugning fra bad og køkken gennem

kanaler ført op i betonvægge til fælles udsugningsventilatorer placeret på taget med afkast over tag.

Boligerne i de 8-etagers blokken ventileres ligeledes med mekanisk grundudsugning fra bad og køkken

gennem kanaler ført op i betonvægge til fælles udsugningsventilatorer, her placeret i tagrum med afkast

over tag.

Bygherren har ikke ønsket destruktive undersøgelser. Opbygning af de enkelte bygningsdele er derfor i

vid udstrækning baseret på det lånte tegningsmateriale, en visuel registrering og skønnet ud fra

beskrivelser i "Håndbog for energikonsulenter"

Bygningen betragtes værende i en normal isoleringstilstand for den tids byggerier.

Der kan udføres flere energiøkonomisk rentable forbedringer i bygningerne. Foreslagene beror på et skøn.

Det er derfor en god ide at undersøge forholdene nærmere før forslagene til besparelser igangsættes.

Det beregnede varmeforbrug er for ejendommen er noget lavere en det oplyste og klimakorrigerede

varmeforbrug. Dette kan skyldes, at temperaturen og ventilationstabet i boligerne er højere end forudsat

samt at der er forskel på de skønnede og de rent faktiske isoleringstykkelser i de bygningsdele, der ikke

var tilgængelige ved besigtigelsen.

En anden faktor der kan have stor betydning er er at næsten samtlige lejligheder har en lukket altan, som

der kan være nogle der benytter som et opvarmet rum, ved eksempelvis at lade dør og vindue stå åben

fra stue og køkken ud til altanen.


Energimærkning SIDE 5 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

De oplyste forbrug stammer fra bygherrenr, der har dokumenteret oplysningerne på fremsendt

forbrugsaflæsning for året 2005-2006 og 2006 - 2007. I rapporten er anvendt forbruget for 2006 - 2007.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Loft og tag

Status: Det flade tag (8 etagers blok) består af 180mm dækelement, ca. 200 mm isolering, (heraf

100mm efterisolering med granulat), et ventileret hulrum og herefter built-up tag, med

sarnafil tagfolie.

Det flade tag (3 etagers blokke) består af 180mm dækelement, 100mm isolering + 150-

200 mm kileskåren afsluttet med sarnafil tagfolie.

Forslag 12: Udvendig efterisolering af det eksisterende flade tag med 200 mm trædefast isolering

samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til

en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den

eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige

merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle

tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er

lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes.

Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng.

• Ydervægge

Status: Ydervæg på gavlfacader (8 etagers blok) består af 300 mm Betonsandwich-elementer

med 100 mm mineraluld. Disse er efterisoleret udvendigt med 100mm isolering, beklædt

udvendigt med aluminiumsplader.

Ydervæg på indgangsfacader (3 etagers blokke) består af 260 mm Betonsandwichelementer

med 75 mm mineraluld. Disse er efterisoleret udvendigt med 100mm isolering,

beklædt udvendigt med aluminiumsplader.

Ydervæg på indgangsfacader (8 etagers blok) består af 260 mm Betonsandwichelementer

med 75 mm mineraluld. Disse er efterisoleret udvendigt med 100mm isolering,

beklædt udvendigt med aluminiumsplader.

Radiatorbrystninger ved altatner (3 etagers blokke) er udført som let konstruktion med

beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm

mineraluld.

Inddækninger over facadepartier mod altaner (3 etagers blokke) er udført som let

konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret

med 75 mm mineraluld.

Ydervæg på indgangsfacader (3 etagers blokke) består af 300 mm Betonsandwichelementer

med 100 mm mineraluld. Disse er efterisoleret udvendigt med 100mm

isolering, beklædt udvendigt med aluminiumsplader.

Ydervægge af beton (8 etagers blok). Væggen er ende af skillevægge mod altanerne,


Energimærkning SIDE 6 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

mellem lejlighederne, og der er regnet med en tykkelse på ca. 10 cm. Det er ikke

umiddelbart muligt at efterisolere disse.

Radiatorbrystninger ved altaner (8 etagers blok) er udført som let konstruktion med

beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm

mineraluld.

Inddækninger over facadepartier mod altaner (8 etagers blok) er udført som let

konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret

med 75 mm mineraluld.

Ydervæg på parterreetage indgangsfacader (8 etagers blok) består af 260 mm

Betonsandwich-elementer med 75 mm mineraluld. Væggen skønnes ud fra tegningerne

efterisoleret med en indvendig let isoleringsvæg med 100 mm isolering.

Ydervægge af beton (3 etagers blokke). Væggen er ende af skillevægge mod altanerne,

mellem lejlighederne, og der er regnet med en tykkelse på ca. 10 cm. Det er ikke

umiddelbart muligt at efterisolere disse.

Forslag 11: Efterisolering af ydervægge imod altaner. Man skal her være opmærksom på at den

reelle effekt af en sådan efterisolering muligvis kan være noget mindre end beregnet idet

nogle beboere muligvis benytter de lukkede altaner som delvist opvarmede rum, ved fx.

at lade altandøren stå åben.

• Vinduer, døre og ovenlys

Status: Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder med

varm kant.

Yderdøre med 1 rude og isoleret fylding, og sideparti med 2 ruder og 2 fyldninger . Alle

ruder er 2-lags energiruder.

Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags

termorude.

Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder med

varm kant.

Oplukkelige vinduer med 2 rammer. Vinduer er monteret med 2 lags energiruder med

varm kant.

Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas.

Forslag 8: Udskiftning af faste vinduer i opgange med 1 lag glas til nye vinduer monteret med 2 lags

energirude med varm kant.

Forslag 13: Udskiftning af vinduer med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags

energirude med varm kant.


Energimærkning SIDE 7 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

Forslag 15: Udskiftning af facadepartier mod altaner med 2 lags termoruder mod altaner til nye

vinduer monteret med 2 lags energirude med varm kant. Man skal her være opmærksom

på at den reelle effekt af udskiftningen muligvis kan være noget mindre end beregnet idet

nogle beboere muligvis benytter de lukkede altaner som delvist opvarmede rum, ved fx.

at lade altandøren stå åben.

• Gulve og terrændæk

Status: Etageadskillelse mod uopvarmet kælder (8 etagers blok) består af 180mm

betondækelement med strøer og parketgulve. Mellem strøer formodes isoleret med 50

mm mineraluld,

Forslag 6 og 7: Efterisolering af loft i kælder på underside af etageadskillelse af baumadæk med 80-100

mm mineraluld afsluttet med beklædningsplade. Det kan være nødvendigt at nedsætte

eller helt undvære en efterisolering flere steder på grund af installationer under loft.

Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning

lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en

noget koldere kælder, og der kan samtidigt opstå problemer med for lav loftshøjde.

Ventilation

• Ventilation

Status: 8 etagers blok:

Der er mekanisk ventilation i hele bygningen i form af mekanisk udsugning fra

kontrolventiler i baderum og i køkkener med udsugning gennem kanaler ført til

ventilationsaggregater i tagrum med afkast ført over tag.

Der er ialt 3 ventilationsaggregater, hvert aggregat betjener 3 opgange.

Ventilationsaggregaterne er fra 1955, og det var ikke muligt at bestemme energiforbrug

for disse.

Frisklufttilførslen til boliger sker ved åbning af vinduer eller gennem spalteventiler i

vinduer.

Det vurderes at bygningen samlet set er rimelig tæt, idet konstruktionssamlinger og fuger

ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte.

udvendige døre ikke er konstateret defekte.

Der udsuges konstant i alle lejligheder hele døgnet med 54m3/h fra bad og i køkken med

72m3/h hvor det muligt.


Energimærkning SIDE 8 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

3 etagers blokke:

Der er mekanisk ventilation i hele bygningen i form af mekanisk udsugning fra

kontrolventiler i baderum og i køkkener med udsugning gennem kanaler ført til

ventilatorer placeret på taget med afkast ført over tag.

Hver af de to 3 etegers bygninger betjenes af 4 stk. BES 225-44 ventilatorer.

Frisklufttilførslen til boliger sker ved åbning af vinduer eller gennem spalteventiler i

vinduer.

Det vurderes at bygningen samlet set er rimelig tæt, idet konstruktionssamlinger og fuger

ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte.

udvendige døre ikke er konstateret defekte.

Der udsuges konstant i alle lejligheder hele døgnet med 54m3/h fra bad og i køkken med

72m3/h hvor det muligt.

Forslag 1: Udskiftning af eksisterende ventilationsaggregater (8 etagers blok) til nye som Exhausto

BESB 500-4-3 i split model.

I forbindelse med udskiftning bør det det undersøges med bygherre om anlægget kan

ombygges til et boligventilationsanlæg, med udsugning fra emhætter i de enkelte boliger.

Forslag 5: Udskiftning af eksisterende ventilationsaggregater (3 etagers blokke) til nye som

Exhausto BESB 250-4-1.

Varme

• Varmt vand

I forbindelse med udskiftning bør det det undersøges med bygherre om anlægget kan

ombygges til et boligventilationsanlæg, med udsugning fra emhætter i de enkelte boliger.

Status: Hovedfordelings brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2-2" rustfri stålrør,

og ført under loft i kælder. I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig

isoleringstykkelse på 40 mm isolering.

Afgreninger for brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2-5/4" rustfri stålrør.

I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 40 mm

Stigstrenge for brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2-5/4" rustfri stålrør.

I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 30 mm

Tilslutningsrør til varmtvandsvekslere udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30

mm isolering.

I 8 etagers blok er der monteret en cirkulationspumpe af typen UPS 32-55 manuel

trinstyret pumpe med en effekt på 140 W på trin 3. Herudover en shuntpumpe af typen

UPS 25-60 manuel trinstyret pumpe med en effekt på 90 W på trin 3


Energimærkning SIDE 9 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

I de to 3 etagers blokke er der i hver blok monteret en cirkulationspumpe af typen UPS

32-55 manuel trinstyret pumpe med en effekt på 140 W på trin 3. Herudover en

shuntpumpe af typen UPS 25-40 manuel trinstyret pumpe med en effekt på 60 W på trin

3.

Den er i beregningen anvendt en gennemsnitlig effekt på 90 W

Varmt brugsvand produceres via brugsvandsvekslere. Der er placeret 1 stk.

brugsvandsveksler i teknikrum i kælder, i hver af de to tre etagers blokke, samt 1 stk. i 8

etagers blokken.

Forslag 4: Montering af nye automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det

vurderes at pumper kan udskiftes til pumper med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2

med rustfri pumpehus.


Energimærkning SIDE 10 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

• Fordelingssystem

Status: Hovedvarmefordelingsrør (8 etagers blok) i kælder, er udført som 3/4-4" stålrør. I

beregningen er der anvendt en gennemsnitsrørstørrelse på 1 1/2". Rørene er ført under

loft i kælder. I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 30

mm isolering.

Varmefordelingsrør stigstrenge (8 etagers blok) er udført som 3/4-5/4" stålrør. Rørene er

uisoleret.

Varmefordelings afgreningsrør (8 etagers blok) er udført som 1/2" stålrør og ført i gulve.

Rørene skønnes isoleret med 30mm.

Hovedvarmefordelingsrør i kælder (3 etagers blokk), er udført som 1/2-2 1/2" stålrør. I

beregningen er der anvendt en gennemsnitsrørstørrelse på 1 1/4". Rørene er ført under

loft i kælder. I beregningen er der regnet med en gennemsnitlig isoleringstykkelse på 30

mm isolering.

Varmefordelingsrør stigstrenge (3 etagers blokke) er udført som 1/2" stålrør. Rørene er

uisoleret.

Varmefordelings afgreningsrør (8 etagers blok) er udført som 1/2" stålrør og ført under

loft i kælder. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.

Uisolerede ventiler, pumper m.v. (8 etagers blok),DN 25 i teknikrum. Indregnet ca. 8 stk

Uisolerede ventiler, pumper m.v. (3 etagers blokke),DN 25 i teknikrum. Indregnet ca. 36

stk

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum.

Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

På varmefordelingsanlægget 8 etagers boligblokken er monteret en automatisk

modulerende pumpe af typen UPE 50-120/F fra Grundfos med en effekt på 150-1000 W.

Som reservepupe er monteret en pumpe af typen UMS 80-60 fra Grundfos, som er

manuelt trinstyret, og har en maks effekt på 250 W på trin 3.

På varmefordelingsanlægget i hver af de to 3 etagers blokke er monteret 2 automatisk

modulerende pumper af typen UPE 32-80 fra Grundfos med en effekt på 40-250 W.

Forslag 2 og 3: Isolering af uisolerede ventiler, pumper m.v. i teknikrum med med 50 mm præfabrikerede

ventilkapper.

Forslag 9 og 14: Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og

lærred.

Forslag 10: Efterisolering af hovedvarmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med

pap og lærred.


Energimærkning SIDE 11 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

• Automatik

Status: Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af

korrekt rumtemperatur.

Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter

udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring.

Vedvarende energi

• Varmepumper

Status: På grund af en lav fjv. pris i området er det vurderet at varmepumper på nuværende

tidspunkt ikke er rentabelt og derfor ikke medtaget som forslag.

• Solvarme

Status: På grund af en lav fjv. pris i området er det vurderet at solvarme på nuværende tidspunkt

ikke er rentabelt og derfor ikke medtaget som forslag.

Såfremt der ønskes et løsningsforslag evt. mht . etablering, økonomi og besparelser

bistår vi selvfølgelig gerne med beregninen.

El


Energimærkning SIDE 12 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

• Andre elinstallationer

Status: Vaskeri i kælder i 8 etagers blok.

Vaskemaskiner:

5 stk. Nyborg HS 265 e, 4,6 kg, 7,8 kW

1 stk. Nyborg 1202 Electronic, 15,5 kg, 12,5 kW

1 stk. Electrolux W365H, 6,5 kg, 7,8 kW

1stk. Nyborg 903 e, 7,0 kg, 8,0 kW

Vand

• Toiletter

Tørretumblere:

2 stk. Nyborg 210T, 9,5 kW

3 stk. Nyborg T4250, 14,5 kW

Centrifuger:

2 stk. Nyborg HE 39, 7,5 kW

Strygerulle:

Cordes CM 966, 11,95 kW

Vaskerier i kældre i 3 etagers blokke.

Vaskemaskiner:

2 stk. Nyborg HS 265 e, 4,6 kg, 7,8 kW

Tørretumblere:

2 stk. Nyborg 210T, 9,5 kW

Centrifuger:

2 stk. Nyborg HE 39, 7,5 kW

Strygerulle:

2 stk. Nyborg 2314 S2, 7,2 kW

Status: Nyere 2-skyls klosetter af fabrikat Ifö.

• Armaturer

Status: Nyere 1-grebs håndvaske batterier.

Nyere termostatisk brusebastteri, som fabr. Damixa TMC


Energimærkning SIDE 13 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår: 1971

• År for væsentlig renovering: 1990

• Varme: Fjernvarme

• Supplerende opvarmning: Ingen

• Boligareal ifølge BBR: 15861 m²

• Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m²

• Opvarmet areal: 15861 m²

• Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig

• Kommentar til BBR-oplysninger:

Energipriser

• Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Sådan opgøres varmeregningen

De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter

Koldt brugsvand: 41,88 kr. pr. m³

Fjernvarme: 404,00 kr. pr. MWh

El: 1,74 kr. pr. kWh

Fast afgift: 292.074,21 kr. pr. år

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i

den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset

om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte

lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

Type Areal i m²

Gennemsnitligt årlige

energiudgifter

2 værelses lejlighed 61 4.000 kr.


Energimærkning SIDE 14 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

Type Areal i m²

Gennemsnitligt årlige

energiudgifter

3 værelses lejlighed 84 5.500 kr.

2 værelses lejlighed 74 4.800 kr.

4 værelses lejlighed 94 6.100 kr.

1 værelses lejlighed 38 2.500 kr.

2 værelses lejlighed 53 3.500 kr.

2 værelses lejlighed 70 4.600 kr.

4 værelses lejlighed 102 6.600 kr.

2 værelses lejlighed 72 4.700 kr.

3 værelses lejlighed 86 5.600 kr.

3 værelses lejlighed 88 5.700 kr.

3 værelses lejlighed 86 5.600 kr.


Energimærkning SIDE 15 AF 15

Energimærkning nr.: 200026579

Gyldigt 5 år fra: 11-01-2010

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWI A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare

energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må

være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end

1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.

Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet,

www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før

energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og

foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der

kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang

rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en

afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan

indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og

andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere

www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Bent Boye Albertsen Firma: COWI A/S

Adresse: Jens Chr. Skous Vej 9

8000 Århus

Telefon: 87396600

E-mail: bbal@cowi.dk Dato for bygningsgennemgang:

Energikonsulent nr.: 103156

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

09-09-2009

More magazines by this user
Similar magazines