SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

svend.es.dk

SVENDBORG TEKNISKE GYMNASIUM - Svendborg Erhvervsskole

HTX

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole


2

Du er

interesseret i

matematik,

fysik og Du kan

kemi. lide at udforske

naturfænomener, eller

du er kreativ og kan

lide at opfinde og

designe.

Du vil gerne

læse videre på f.eks.

universitetet, teknikum,

arkitektskolen eller

på en af sundheds-

uddannelserne.

– DErFor Skal DU vælGE

TEkniSk GymnaSiUm

Du kan både

arbejde selvstændigt

og i en projektgruppe

sammen med andre.

Du vil gerne

bruge it rigtig meget,

og du synes det er

spændende at lære om,

hvordan teknologien

påvirker vores

samfund.

Projekt-

arbejde er

noget for

dig.

Htx-uddannelsen på Teknisk Gymnasium er en 3-årig almen og studieforberedende

uddannelse med en teknologisk og naturvidenskabelig profil. På Teknisk

Gymnasium lærer du at fordybe dig i fagligt stof og forstå teorien bag, bl.a. ved

at afprøve teorier i laboratorier og værksteder. Der arbejdes en del med projekter,

som ofte inddrager flere fag. Du vil lære at arbejde med løsning af problemer

og være procesorienteret.

Faget ”Teknologi” er det, der gør htx anderledes. Teknologi kombinerer teknik og

naturvidenskab med samfundsfag i spændende projekter. Undervisningen tager

udgangspunkt i et konkret problem, f.eks. trafiksikkerhed, eller hvordan man kan

få integreret mere motion ind i hverdagen. På 3. årgang på Teknisk Gymnasium

vælger du et af vores fire teknikfag. Du får mulighed for at gå i dybden med

enten ”Byggeri og energi”, ”Proces, levnedsmiddel og sundhed”, ”Design og

produktion – maskin” eller ”Design og produktion – el”.

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole


Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

3


4

TEkniSk GymnaSiUmS oPByGninG –

oG mUliGHEDEr EFTEr EkSamEn

½ årS GrUnDForløB 2½ årS STUDiErETninGSForløB EFTEr HTx

Dansk

matematik

Engelsk

Studieområdet* (So):

kemi, fysik, biologi,

teknologi, samfundsfag

og kommunikation/it.

obligatoriske fag

3 studieretningsfag

1- 4 valgfag

Studieretningsprojekt

Studieområdet* (So)

videregående

uddannelser både

korte, mellemlange

og lange

uddannelser.

*Studieområdet (So) er et fagligt samarbejde med udgangspunkt

i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

og med inddragelse af de humanistiske og samfundsfaglige

fagområder.

Det faglige samarbejde har til formål at give dig indsigt i,

at virkelighedsnære problemstillinger er sammensatte, og at

løsninger forudsætter, at fagene spiller sammen, at metoder

og arbejdsformer indgår i en helhed, at faglig fordybelse og

refleksion er nødvendig, og at praktik og teori er hinandens

forudsætninger.

i grundforløbet kunne det f.eks. være flere fag, der arbejder

sammen om et forløb omkring grøn energi eller ideudvikling.

i studieretningsforløbet kunne det f.eks. være medier eller den

industrielle revolution.

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole


FaGEnE På TEkniSk

GymnaSiUm – HTx

Fagene på htx optræder på forskellige

niveauer alt efter om de er 1-årige

(C-niveau), 2-årige (B-niveau) eller

3-årige (a-niveau).

Obligatoriske fag

Dansk a

Teknik a

Teknologi B

matematik B

Fysik B

kemi B

Engelsk B

Biologi C

Samfundsfag C

Teknologihistorie C

kommunikation/it C

Eksempler på valgfag

Engelsk a

matematik a

Fysik a

kemi a

Samfundsfag B

Biologi B

idehistorie B

Design C

idræt C

Psykologi C

Tysk C

Programmering C

Filosofi C

informationsteknologi C

musik C

innovation C

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

5


6

STUDiErETninGSForløB På

SvEnDBorG TEkniSkE GymnaSiUm – HTx

På htx i Svendborg udbydes pt. 5 studieretninger, som ses nedenfor. En studieretning består af 3

studie-retningsfag og obligatoriske fag. De 2 første fag er bestemt på forhånd og det 3. studieretningsfag

bestemmes senere. Du kan læse mere om de enkelte studieretninger på vores hjemmeside

www.svendtg.dk.

naTUrviDEnSkaBEliGE STUDiErETninGEr

maT-

FyS

maT-

iT

kEmi-

Bio

matematik a For dig, der har interesse for de grundlæggende naturvidenskaber

og deres matematiske grundlag. På denne retning

Fysik a

lærer du en masse fysik, et fag, der er fundamentalt for en

ingeniør, men også i kombination med astronomi giver en

forståelse af vores placering i universet.

F.eks. astronomi C

matematik a For dig, der har interesse for matematik og programmering

på et højt niveau. På denne retning lærer du en masse

informationsteknologi B matematik, og du lærer at anvende den til løsning af dagligdags

og tekniske problemer.

Du lærer at programmere, f.eks. applikationer i Java, web-

F.eks. Programmering C

sites med PHP og mySQl, styreprogrammer til robotter og

apps til smartphones.

kemi a For dig, der er interesseret i naturvidenskab og gerne vil

arbejde med kemi og biologi på et højere niveau. via

Biologi B

eksperimenter og teori kommer du til at arbejde med emner

inden for bioteknologi, miljø, medicin og produktion.

F.eks. Filosofi C

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole


TEknoloGiSkE STUDiErETninGEr

TEk-

DES

Teknologi a For dig, som har lyst til at arbejde med udvikling og design

af fremtidens produkter. Undervisningen består af teori,

Design B

øvelser og praktiske projekter. Du lærer professionelle

metoder til at fuldføre processen fra ide til færdigt produkt.

Det er bl.a. kreative teknikker til ideudvikling, teamarbejde,

F.eks. innovation C

designanalyse, integreret produktudvikling, markedsanalyse,

brugerundersøgelse samt miljø- og samfundsvurdering.

kommUnikaTionSTEkniSkE STUDiErETninGEr

kom -

EnG

kommunikation/it a For dig, som er interesseret i digitalt design og moderne

medier. Du er interesseret i samfundsvidenskab, sprog og

fremmede kulturer og kommer til at arbejde med interna-

Engelsk a

tionalisering og globale problemstillinger samt studere,

hvordan teknologien har påvirket samfundsudviklingen.

F.eks. Samfundsfag B Du er ikke nødvendigvis it-nørd, men du kan li’ at bruge

din bærbare, når du skal lære og udvikle dig.

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

7


8

STUDiEmilJøET På SvEnDBorG TEkniSkE GymnaSiUm

Der er en dansk lærer

med på turen, men du

vil også blive undervist

af lokale lærere.

Teknisk Gymnasium er også andet end uddannelse.

vi er et ungt gymnasium med et miljø, du kan være

med til at præge. vi har et elevråd, der bliver lyttet til

og som styrer vores ugentlige fællessamlinger. De er

med til at sætte dagsordenen for skolemiljøet.

Festudvalget arrangerer fredagsbar og fester. Der

er idrætsdag med andre htx’ere fra regionen. og

der er studieture og ekskursioner med klassekammeraterne.

vi har studiecafe 3 eftermiddage om

ugen, hvor du kan få hjælp til dine lektier og hygge

dig med dine venner. For vi ved, at et godt miljø er

en vigtig forudsætning for, at du får udbytte af din

gymnasietid.

Med Teknisk Gymnasium i udlandet

vi giver dig mulighed for at komme på uddannelsesophold,

hvor du går i skole i f.eks. USa

eller Tyskland i begyndelsen af 2. HTx.

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole


Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

9


10

oPTaGElSE På HTx

For at have krav på optagelse på Teknisk

Gymnasium skal du opfylde følgende

betingelser:

• Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen

eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens

9. klasse.

• Du skal have søgt optagelse i direkte forlængelse

af 9. eller 10. klasse.

Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøver efter

folkeskolens regler.

Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende

undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som

valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft

det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis

faget er blevet trukket for dig.

Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og må

ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller

UU-vejlederen.

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole


Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en

folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal

du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene

dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset

om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse

eller ej. Prøverne skal aflægges enten som folkeskolens

afgangsprøve eller som 10. klasseprøve.

vil du vide mere,

er du altid velkommen

til at besøge os – eller

du kan kontakte os

og få en snak

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

11


Studievejleder allan larsen

pal@svend-es.dk, tlf. 2557 7059

Studievejleder Peter Frisk

pfr@svend-es.dk, tlf. 2557 7038

Uddannelseschef Ulla Haue-Pedersen

uhp@svend-es.dk, tlf. 7222 5804

Studiesekretær Tina Bach Jensen

tbj@svend-es.dk, tlf. 7222 5744

Svendborg Tekniske Gymnasium

Skovsbovej 43

5700 Svendborg

Tlf. 7222 5700

www.svendtg.dk

vi glæder os

til at se dig!

Svendborg TekniSke gymnaSium

– En del af Svendborg Erhvervsskole

More magazines by this user
Similar magazines