Bemærkninger til lovforslaget - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl

Bemærkninger til lovforslaget - Inatsisartut

1. Indledning

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Lovforslaget indeholder en ændring af kriminalloven for Grønland og en ændring af retsplejeloven

for Grønland.

For det første foreslås bemyndigelsesbestemmelsen i den grønlandske kriminallov, hvorefter

justitsministeren kan fastsætte regler om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland,

ændret, således at der kan fastsættes regler om gebyr for behandling af sager, hvor der ansøges om

tilladelse til færdsel. Det forudsættes samtidig, at kompetencen til i konkrete tilfælde at tillade

færdsel i de omhandlede områder skal ligge hos Grønlands Hjemmestyre.

For det andet foreslås den grønlandske retsplejelov ændret, således at Grønlands landsstyre får

kompetencen til at beskikke pantefogeder.

Begge ændringer indgår også i de samtidigt fremsatte forslag til henholdsvis en ny kriminallov og

en ny retsplejelov for Grønland, der gennemfører en reform af det grønlandske retsvæsen. Der er

imidlertid fra grønlandsk side udtrykt ønske om, at de 2 nævnte lovændringer får en tidligere

ikrafttræden end reformlovforslagene, der som udgangspunkt foreslås at træde i kraft den 1. januar

2010. Af lovtekniske grunde er de 2 ændringer derfor tillige optaget i nærværende særskilte

lovforslag, der foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

2. Færdsel på indlandsisen og i forsvarsområder mv.

Ved lov nr. 335 af 16. maj 2001 om ændring af kriminallov for Grønland blev der bl.a. indsat en ny

bestemmelse - § 132 – hvorefter justitsministeren kan fastsætte regler om adgang til og vilkår for

færdsel i visse dele af Grønland, herunder bl.a. i forbindelse med ekspeditioner på indlandsisen. For

en nærmere beskrivelse af denne bestemmelse henvises der til Folketingstidende 2000-01, tillæg A,

s. 2948-2952.

Justitsministeriet har i medfør af kriminallovens § 132 udstedt bekendtgørelse nr. 1280 af 7.

december 2006 om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland.

Justitsministeriet har på baggrund af karakteren af den færdsel, der reguleres af bestemmelsen, og

de forskrifter, der udstedes med hjemmel heri, fundet det rigtigt at foreslå, at der til bestemmelsen


tilføjes en hjemmel til at fastsætte regler om betaling af gebyr for behandling af sager, hvor der

ansøges om tilladelse til færdsel.

Desuden har Grønlands Hjemmestyre over for Statsministeriet udtrykt ønske om, at kompetencen til

i konkrete tilfælde at tillade færdsel i de særlige områder, der er omfattet af bestemmelsen,

overføres fra Dansk Polarcenter til hjemmestyret.

Justitsministeriet kan tilslutte sig, at det vil være hensigtsmæssigt, at Grønlands Hjemmestyre i

videre omfang end hidtil inddrages i de konkrete afgørelser efter de forskrifter, der fastsættes med

hjemmel i bestemmelsen. Med forslaget er det derfor forudsat, at kompetencen til i konkrete

tilfælde at træffe afgørelse om færdsel i de nævnte særlige områder ikke som hidtil skal ligge hos

Dansk Polarcenter, men hos Grønlands Hjemmestyre efter høring af Politimesteren i Grønland og

Dansk Polarcenter, og således at afgørelser, der går ud på at tillade færdsel, skal træffes med

tilslutning fra disse myndigheder.

3. Beskikkelse af pantefogeder

Grønlands Landsting besluttede i 2005, at de kommunale pantefogeders virksomhed skal samles

under Grønlands Hjemmestyre. Formålet er navnlig at øge effektiviteten i restanceinddrivelsen, at

reducere ressourceforbruget samt at styrke retssikkerheden og det ledelsesmæssige fokus i

forbindelse med inddrivelsesopgaven.

Grønlands Hjemmestyres og de grønlandske kommuners tilgodehavender hos borgere og

virksomheder beløber sig i dag til mere end 900 mio. kr., hvilket målt pr. indbygger er mere end det

dobbelte af statens og kommunernes tilgodehavender.

Forskellen skyldes først og fremmest, at det offentliges deltagelse i økonomien i Grønland er

væsentlig større end i Danmark. Eksempelvis er en betydelig del af udlejningsboligerne ejet af

Grønlands Hjemmestyre eller de grønlandske kommuner.

En anden del af forklaringen på de store tilgodehavender skal søges i den nuværende decentrale

struktur med uensartethed i opgaveløsningen og sårbarhed i forbindelse med personaleudskiftninger

mv. Dette har samtidig indflydelse på centrale forhold som kvalitet og retssikkerhed.

På den baggrund vil Grønlands landsstyre samle den del af fogedvirksomheden, som hører under de

kommunale pantefogeders kompetence, i en landsdækkende inddrivelsesmyndighed.


Imidlertid er kapitel 7, § 19, stk. 1, i den gældende retsplejelov for Grønland til hinder for at samle

pantefogederne under hjemmestyret, da kompetencen til at beskikke pantefogeder i denne

bestemmelse er henlagt til kommunalbestyrelserne.

Grønlands landsstyre har på den baggrund anmodet regeringen om at ændre retsplejelovens kapitel

7, § 19, stk. 1.

Det foreslås derfor, at den grønlandske retsplejelovs kapitel 7, § 19, stk. 1, ændres, således at

kompetencen til at beskikke pantefogeder i Grønland overføres fra de grønlandske

kommunalbestyrelser til landsstyret.

4. Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser mv.

Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.

Lovforslaget skønnes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser og indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Positive konsekvenser/

Mindreudgifter

Økonomiske konsekvenser for

stat, kommuner og regioner

Administrative konsekvenser

for stat, kommuner og

regioner

Økonomiske konsekvenser for

erhvervslivet

Administrative konsekvenser

for erhvervslivet

Ingen Ingen

Ingen Ingen

Ingen Ingen

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen

Negative konsekvenser/

Merudgifter

Administrative konsekvenser

Ingen

for borgerne

Ingen

Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

5. Hørte myndigheder mv.


Et lovudkast har været sendt til høring hos Grønlands Hjemmestyre, Politimesteren i Grønland samt

Dansk Polarcenter.

Til nr. 1 (§ 132)

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Det foreslåede stk. 1 giver hjemmel til, at justitsministeren ved bekendtgørelse kan fastsætte regler

om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland, herunder navnlig på indlandsisen, i

Nationalparken i Nord- og Østgrønland samt til og fra forsvarsområder.

Opremsningen af områder er ikke udtømmende, jf. ordet ”herunder”. Reguleringen vil kunne

udvides til også at omfatte andre afgrænsede områder i Grønland, i det omfang lignende hensyn til

begrænsning af antallet af redningsaktioner og lettere gennemførelse af de redningsaktioner, som

iværksættes, eller statens internationale forpligtelser taler for det.

Der vil bl.a. efter det foreslåede stk. 2 kunne fastsættes regler om idømmelse af sanktioner for

forsætlig eller uagtsom overtrædelse af færdselsrestriktionerne eller fastsatte vilkår for tilladelser.

I lighed med det samtidigt fremsatte forslag til en ny kriminallov for Grønland foreslås det, at der i

stk. 3 tilføjes en hjemmel for justitsministeren til at fastsætte regler om betaling af gebyrer for

behandling af ansøgninger om færdsel efter stk. 1.

Til nr. 1 (kapitel 7, § 19, stk. 1)

Til § 2

Med den foreslåedes ændring overføres kompetencen til at beskikke pantefogeder i Grønland fra de

grønlandske kommunalbestyrelser til landsstyret. Ændringen er en forudsætning for en større

reform af inddrivelsesarbejdet, som Grønlands Hjemmestyre har iværksat.

Til § 3

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.


Gældende formulering

Ӥ 132. Justitsministeren kan

fastsætte regler om adgang til og

vilkår for færdsel i visse dele af

Grønland, herunder på

indlandsisen, i Nationalparken i

Nord- og Østgrønland samt til

og fra forsvarsområder oprettet i

henhold til overenskomst af 27.

april 1951 mellem regeringerne i

Danmark og Amerikas Forenede

Stater om forsvaret af Grønland.

Stk. 2. For forsætlig eller

uagtsom overtrædelse af

bestemmelser i forskrifter, der er

fastsat i medfør af stk. 1, kan der

fastsættes regler om idømmelse

af foranstaltninger efter § 85.”

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget

§ 1

I kriminallov for Grønland, jf.

lovbekendtgørelse nr. 49 af 13.

februar 1979, som ændret bl.a.

ved lov nr. 335 af 16. maj 2001 og

senest ved lov nr. 1186 af 7.

december 2004, foretages

følgende ændring:

1. § 132 affattes således:

Ӥ 132. Justitsministeren kan

fastsætte regler om adgang til og

vilkår for færdsel i visse dele af

Grønland, herunder på

indlandsisen, i Nationalparken i

Nord- og Østgrønland samt til og

fra forsvarsområder oprettet i

henhold til overenskomst af 27.

april 1951 mellem regeringerne i

Danmark og Amerikas Forenede

Stater om forsvaret af Grønland.

Stk. 2. For forsætlig eller

uagtsom overtrædelse af

bestemmelser i forskrifter, der er

fastsat i medfør af stk. 1, kan der

fastsættes regler om idømmelse af

foranstaltninger efter § 85.

Stk. 3. Justitsministeren kan

Bilag 1


Ӥ 19. Fogedmyndigheden er

politiet og de pantefogeder, der

er beskikket af

kommunalbestyrelserne,

medmindre andet er bestemt.”

fastsætte regler om betaling af

gebyr for behandling af sager,

hvor der ansøges om tilladelse til

færdsel i de i stk. 1 nævnte

områder.”

§ 2

I lov om rettens pleje i Grønland,

jf. lovbekendtgørelse nr. 99 af 21.

marts 1984 som ændret senest ved

lov nr. 365 af 2. juni 1999

foretages følgende ændring:

1. I kapitel 7, § 19, stk. 1, ændres

”kommunalbestyrelserne” til:

”Grønlands landsstyre”.

More magazines by this user
Similar magazines