SporvejsNyt December 2004 - Brothers Keeper

brotherskeeper.dk

SporvejsNyt December 2004 - Brothers Keeper

Side 4-5

Side 20-21

Trafi kale forhold

side 4-5

Medarbejdernes sikkerhed

Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang

Ind hold

LEDER s. 3

FOKUS PÅ VOLD s. 8

FUMLEBY s. 19

HJERNEVRIDEREN s. 22


Bestyrelse / tillidsmænd

NORD:

NORD:

NORD:

Formand (konstitueret)

Johnny C. Fischer

Tlf. 23 72 11 71

Nord

Stationsansvarlig

Bendt Bendtsen

Tlf. 23 72 11 69

Syd

Stationsansvarlig

Ib Rudbjerg

Tlf. 23 72 11 68

Pay Randlev

(fridagshold 8)

Tlf. 20 60 33 72

Sikkerhedsrepræsentanter

Jean Philip Ricard

(fridagshold 8)

Tlf. 20 60 33 74

Bendt Bendtsen

(fridagshold 6)

Tlf. 23 72 11 69

AUTOMATSKIFTER:

Hans Henrik Pedersen

SYD:

SYD:

SYD:

Næstformand

Bente Mikkelsen

Tlf. 23 72 11 70

Nord

Jean Philip Ricard

Tlf. 20 60 33 74

Josef Stemborg

(fridagshold 6)

Tlf. 86 11 52 49

Sporvejsfunktionærernes Bran che af de ling

Chr. X's Vej 56 – 58, 8260 Viby J, tlf. 46 97 32 30.

Træffetid: Stationerne, mandag kl. 11.00-13.00, torsdag 05.00-07.00.

Chr. X's Vej, mandag/torsdag kl. 09.00-13.00.

Brancheafdelingens hjemmeside: www.bus-aarhus.dk

Syd

Bent-Aage Andersen

Tlf. 20 60 33 73

Ib Rudbjerg

(fridagshold 7)

Tlf. 23 72 11 68

Bent-Age Andersen

(fridagshold 3)

Tlf. 20 60 33 73

P. kontrollører/

billetkontrollører

Ole Bonde Petersen

Tlf. 20 62 87 52

Nord

Pay Randlev

(fridagshold 8)

Tlf. 20 60 33 72

Syd

Niels Larsen

Tlf. 20 60 33 75

P. kontrollører/billetkontrollører

Her er

plads til

dit billede !

Tillids- og sikkerhedsrepræsentant

Ole Bonde Petersen

Tlf. 20 62 87 52

Redaktion:

E-mail: sporvejsnyt@bus-aarhus.dk

Michael Madsen

Tlf. 86 21 10 91

Tjelevej26@privat.dk

Tillidsmands

suppl.

Ralf Petersen

Tlf. 61 33 69 71

Alex Baun

Tlf. 86 22 93 66

Syd

Nord

Niels K. Kirk

Tlf. 86 18 88 87

Niels Larsen

Tlf. 20 60 33 75

Larsen@linie26.dk

Layout og tryk: OBS:

Werks Offset A/S Næste nummer udkommer

Tlf. 8627 5499 medio februar 2005

Oplag: DEADLINE:

1.000 Søndag den 30. januar 2005

kl. 12.00

2 Nr. 9 December 2004


Man kan ikke både blæse

og have mel i munden

Det er Brancheafdelingens budskab til ledelsen af Århus Sporveje, i de drøftelser der

pågår om omstilling og rationalisering på vores arbejdsplads.

Der er ingen tvivl om, at byrådets beslutninger om ændringer på vores arbejdsplads

er en stor udfordring for ledelsen af Århus Sporveje. Det er imidlertid ikke vores opfattelse,

at byrådsbeslutninger om opdeling af vores arbejdsplads i Bestiller og Udførerenhed,

skal fi nansieres ved forringelser af buschaufførernes løn- og ansættelsesvilkår.

Det er tvært imod vores opfattelse, at de mange rapporter, som igen og igen bekræfter,

at Århus Sporveje er et populært busselskab, som har borgernes opbakning – skal

ses i sammenhæng med et solidt samarbejde, hvor vi som chauffører har udvist stor

fl eksibilitet og serviceminded adfærd, mod en gensidig respekt for sammenhængen

til vores løn – og arbejdsforhold.

Århus Sporvejes ledelse, har hidtil udvist moderne ledelsesformer, og har sammenlignet

med mange andre offentlige arbejdsområder været på forkant i forhold til decentrale aftaler.

Det betyder, at vores løn – og arbejdsforhold hidtil er aftalt med udgangspunkt i de

nære og lokale behov – som henholdsvis ledelsen måtte have i forhold til at drive virksomheden

– og henholdsvist i forhold til, hvad vi som medarbejdere måtte have af ønsker

for forbedringer. Samarbejdet har bygget på gensidig respekt, åbenhed og ærlighed.

Det er ikke åbenhed og ærlighed, når ledelsen nu har opsagt alle lokale aftaler – ikke i

et samarbejde med medarbejderne, men via de centrale overenskomstforhandlinger.

Det er et udtryk for, at ledelsen ikke længere ser muligheden for det nære og fl eksible

samarbejde, men i stedet efterlyser centralt fastsatte regler for fremtidens samarbejde.

Da det ikke er os, der har fået nok af det lokale og fl eksible samarbejde, kan vi kun se

det som et udtryk for, at ledelsen har mistet troen på, at vi sammen kan fi nde de bedste

løsninger for virksomheden – med hver vores interesser for dette. Vi kan selvfølgelig

kun gisne om den dybere mening med denne adfærd – som både kan være et udtryk

for manglende fantasi, men også et udtryk for manglende respekt for det lokale samarbejde.

Under alle omstændigheder er der givet os et signal om, at der er “noget” undervejs,

som skal give os anledning til at være på vagt. Vi tror ikke der er særlige “julegaver”

på vej – og vi har derfor – i den samme åbne ånd som hidtil – overfor ledelsen tilkendegivet

– at respekt og tillid forudsætter gensidighed. Vi er stadig klar til samarbejde, men

hvis målet ensidigt er forringelser af chaufførernes løn – og arbejdsvilkår – så melder vi

hus forbi. Derfor har vi også opsagt aftalen om udbetaling af overarbejde – fordi vi ikke

ønsker at aftalen skal kompensere for, at der ikke ansættes tilstrækkelige buschauffører.

Et ønske om at benytte overarbejde i stedet for ansættelse af nye kolleger, giver arbejdsgiveren

et forspring, hvis målet er færre chauffører til det samme arbejde, og det ser vi

ingen grund til at medvirke til. Vil man blæse skal man ikke også have mel i munden.

For god ordens skyld skal det nævnes, at den omtalte aftale om overarbejde er en lokalaftale

indgået af FOA. Det er kun aftalens parter, der kan opsige aftalen. Når det er

sket, gælder aftalen ikke længere for nogen ansatte.

Nr. 9 December 2004

Johnny C. Fischer

Le de ren

Sporvejsnyt udgives af:

Spor vejs funk ti o nær enes

brancheafdeling

Chr. X's Vej 56 – 58

8260 Viby J

Tlf.: 4697 3230

Ansvarshavende:

Johnny C. Fischer

Redaktionen for be hol der

sig ret til at for kor te ind læg,

men det vil altid ske i

samarbejde med den,

der har skre vet ind læg get.

Der er in gen censur.

Læ ser bre ve og ind læg er

derfor ik ke nød ven dig vis

ud tryk for Redaktionens

eller Bran che af de lin gens

hold nin ger.

Forsiden:

Busgaden, december 2004.

3


Nr. 9 December 2004


Medarbejderens

sikkerhed

Et kursus i praktisk og mental træning for en virksomhed i drift …

Af red. Niels Larsen

Overskriften på denne artikel er titlen

på et kursus, som jeg var med på søndag

den 21. november i år på Station

Nord.

Deltagelsen i kurset var en positiv oplevelse.

Både ved Århus Sporveje og på andre

arbejdspladser har jeg tidligere været

på såkaldte konfl ikttræningskurser.

Dette kursus er det bedste, som jeg har

været på.

Det har ofte været AMU-centret i Århus,

som nu hedder Teknisk Skole, der

har stået for lignende kurser på vores arbejdsplads.

Kurset den 21. november

blev forestået af fi rmaet ATTENTION, hvis

undervisere er politifolk. Det er ikke politiet

der laver kurset, men politifolk, der i

fritiden driver dette fi rma. Underviserne

har været ansat ved politiet i 7 til 18 år.

Kurset er opbygget omkring teori og

praktiske øvelser, som styrker og træner

os i vores egen og vores kollegaers daglige

sikkerhed og tryghed. Vi trænes også i

samarbejdet med kollegaer i pressede situationer,

hvor der kræves et godt kendskab

til hinandens holdninger og facon

at udføre arbejdet på.

Kurset er på 8 timer inklusive pauser.

Fra starten føler man sig “i gode hænder”

ved underviserne, da det er helt tydeligt,

at de forstår vores arbejdssituation som

buschauffører og kontrollører. Der spiller

undervisernes baggrund fra politiet meget

ind.

Der undervises engageret og effektivt,

og vi når meget på de 8 timer.

Nr. 9 December 2004

Der er bl.a. en kort gennemgang af forskellige

love og træning i kropssprog.

Der er mindre øvelser i frigørelsesgreb,

hvor der bliver lagt stor vægt på, at det

er som den absolut sidste udvej, at vi skal

anvende fysisk magt. På et tidspunkt tog

en af underviserne sine sko af og lagde

dem på bordet sammen med sin mobiltelefon.

Det var for at understrege, at det

er bedst at undgå en fysisk konfl ikt ved,

hvis muligt, at gå fra stedet og derefter

tilkalde hjælp.

En del af kurset går med forskellige rollespil

med situationer, som vi kender fra

vores arbejdsdag. Der bliver videofi lmet,

og umiddelbart efter gennemgås situationen.

Det er lærerigt at se videoen, og

diskutere hvad der er sket, og om det

kunne være gjort anderledes.

Foruden underviserne medvirkede

der også 4 sympatiske unge mennesker

på kurset. Snur, Ahmad, John og Faisel er

lærlinge og studerende, og deres deltagelse

gav kurset et ekstra løft.

Citater fra kursusmaterialet:

“Hvis man som medarbejder udsættes for

trusler og vold på sin arbejdsplads medfører

det en stor grad af utryghed for den enkelte.

Heraf følger naturligt fl ere sygedage

samt et manglende engagement i det daglige

arbejde. Vi skal alle have trygge rammer

på vores arbejdsplads for at fungere

optimalt og for at opleve en god og positiv

hverdag.

Vi sætter med “Medarbejderens Sikkerhed”

fokus på, at give medarbejderne ved Århus

Sporveje bedre mulighed for at håndtere

en konfl iktsituation med både trusler

og vold.

Vi lægger vægt på, at en konfl ikt løses med

omtanke og samtale og ikke ved hjælp af

fysisk styrke

Kurset har til formål gennem teoretisk viden

og praktiske færdigheder at give den

enkelte medarbejder større tryghed og sikkerhed

i dagligdagen.

Målet med kurset er, at give medarbejderen

større psykisk ballast, således at

hun får overskud til at bevare overblikket

i pressede og stressede situationer, og

fortsat er i stand til at handle lovligt og

hensigtsmæssigt”.

Når dette kan læses i SporvejsNyt har der

været møde mellem Attention og Århus

Sporveje med henblik på, om samarbejdet

skal fortsætte. Kurset, som jeg deltog

på, var det femte som ATTENTION forestod

på vores arbejdsplads.

Personalechef ved Århus Sporveje,

Bjarne F. Larsen, oplyser at Århus Sporveje

er positiv overfor at fortsætte samarbejdet,

men der er nogle ting, der skal falde

på plads først.

Fra de andre deltagere hørte jeg mange

positive bemærkninger ved kursets

afslutning, og jeg kan i hvert fald kun anbefale,

at det ikke er sidste gang, at vi har

set ATTENTION på vores arbejdsplads.

5


Af Ivan Schmidt Nielsen, 1887

Tilgiv mig fader thi jeg har syndet.

Sig frem min søn.

Jeg har i mange mange år haft en

svaghed for cigaretter, følelsen er

så stor, at jeg nok ryger mellem

20 og 30 om dagen.

Jamen du godeste, er du ikke klar

over at det er en dødssynd?

Jo fader, men du må kunne forstå mig,

jeg har ikke andre at gå til, problemet er

at jeg ikke engang kan huske hvordan

det var, da jeg ikke røg, det føles

utrolig behageligt, det at

kunne suge nikotinen ned i

lungerne, og lidt efter lade

det lige så stille sive ud af

kroppen igen, det er som en

integreret del af mig, det at

kunne tage cigaretten frem

og vide, at nu sker der noget

dejligt for mig, jeg behøver

ikke at lede efter et

udefra kommende kick jeg får det 20

gange om dagen.

Hvorfor kan vi ikke bare leve i fredelig

sameksistens vi rygere og ikkerygere?

Hvorfor dit og hvorfor dat! Hvis jeg skulle

svare på den slags spørgsmål hele tiden,

ville der være nok at se til. Trods alt er jeg en

tjener ligesom dig, men forskellen er bare,

at du er født til det, mens jeg er udvalgt.

Men for øvrigt, ved de, at du ryger på din

arbejdsplads?

6

Præsten og arbejderen

En hverdag i fremtiden

Nej, for det blev forbudt at ryge overalt

for et år siden, og alle holder øje med

alle, de værste er eksrygerne, de plejer

at komme hen til mig og snuse for ligesom

at sige, vi holder øje med dig. Jeg

plejer at snige mig ud i det fri, vi har en

baggyde hvor der lugter af skrald og lort,

og der kommer kun jeg, bagefter tager

jeg en spraydåse med frisk luft frem og

sprøjter ud over tøjet, den er rimelig effektiv.

Du er godt klar over at det er meget ukollegialt

over for befolkningen, sådan at ryge i

det fri, det er jo meget værre en smog, bil os,

fabriksrøg, drivgasser fra mennesker, gylle

fra markerne, co2 udslip, Bush’s nej til klimaaftalen,

olieraffi naderierne, pizzeriaer,

spildevandet, ja sågar folks bagtalelser

og egoisme, faktisk står demokratiet for

fald når sådan nogen som dig gør hvad

der passer en uden at tænke på andre

mennesker, du skal huske på at rygeforbuddet

jo blev lavet af et enigt ikkerygerpanel

som ved langt mere om

hvordan man skal opføre sig en

sådan en forbryder som dig

Jeg ved det godt fader,

jeg håbede bare at du

kunne give mig et godt

råd, jeg mener, jeg blev jo aldrig

spurgt om jeg ønskede

at stoppe med at ryge, jeg

havde det godt med det,

de tilbød rygestop kurser

men ærlig talt jeg

var ikke mindet for det,

det er nemmere sagt

en gjort at stoppe uden at have sjælen

med i det. Dengang forbuddet blev indført

følte jeg at man havde taget et livsgrundlag

fra mig, glæden ved at være til

forsvandt, venner sagde at jeg havde forandret

mig, jeg smilte ikke mere, så trist

ud var blevet hysterisk og opfarende og

kollegaerne mente at jeg burde tage mig

sammen, det var faktisk grunden til at

jeg begyndte at ryge igen. Det kan godt

være at jeg er urimelig, men bør man

ikke i et demokratisk samfund høre på

alle os som har et problem specielt i forbindelse

med et forbud som rammer så

mange mennesker, hvad bliver det næ-

Nr. 9 December 2004


ste, at man indfører at al færdsel på offentlige

steder skal foregå uden tøj på,

fordi nogen vasker tøjet hver dag og andre

hver anden.

Nu er du meget urimelig, staten har tjent

milliarder på at sådan nogen som dig røg

og det er helt rimeligt, tag nu under oliekrisen

i ’70’erne hvad gjorde staten for at

hjælpe os, jo de gav os elvarmen, og hævede

afgifterne på el betydeligt da alle havde

konverteret til det, for så derefter at sænke

afgiften på olie igen da krisen var overstået

og hvad med fi rsernes regering som

havde en skatteminister som leverede ufyldestgørende

og ukorrekte oplysninger der

medførte at han gik af, men i dag er statsminister!!

For slet ikke at tænke på 90’ernes

regering som lovede op til et valg, at

der ikke ville blive rørt ved efterlønnen, men

gjorde lige det modsatte, efter at have vundet

magten igen. Og nu kommer du så her

og beder om syndsforladelse, jamen kære

ven, du må da kunne forstå at når man skal

have tingene til at fungere er man nødt til

at være urimelig, hvis du havde et rimeligt

tåleligt arbejde så ville produktionen ikke

være effektiv, og fi rmaet ville ikke få det udbytte

og den kapitalindsprøjtning som er

nødvendig, du er til for fi rmaet ikke omvendt,

husk det, og for øvrigt, giver det jo

også ekstra arbejde til mig, du er ikke den

første som har henvendt sig, og det er jo

dejligt, der var blevet lidt stille efter regeringen

sænkede afgiften betydeligt på sprut.

Fader, det eneste jeg beder om er bare at

få lov til stille og rolig en gang imellem

at kunne tage en cigaret, uden at genere

nogen, at kunne få lov til at leve med

Nr. 9 December 2004

det jeg har valgt at udsætte min krop for,

jeg har aldrig bedt om mere i løn, jeg har

aldrig slået nogen ned, jeg har aldrig sat

mig op imod en øvrighedsperson, jeg

har aldrig hugget slik fra små børn, men

jeg har til gengæld altid betalt min skat,

været forrest når mine kollegaer har problemer,

taget ekstra tjenester når man

har manglet folk, og altid været ærlig og

åben over for nye ideer men også kritik

Jeg er en slave, ja, i mit arbejde og i forbindelse

med mine cigaretter, men jeg

tager også selv følgerne.

Nu synes jeg denne snak har været længe

nok, du er jo ikke den eneste som beder

om syndsforladelse, husk at gøre som

din arbejdsgiver siger og husk at ikkerygere

er den bedste arbejdskraft, de mis-

bruger ikke tiden! Husk at gå i motionsrum

3 gange om ugen du kommer dig

sikkert en hel del når du stopper røgen!

Husk at spise salat hver dag. Hvis du vil

gøre dig selv en tjeneste, så gør som andre,

anmeld kollegaer som stadig ryger,

det vil give dig et af de kick som du snakker

om, og til sidst, husk at lægge en skilling

i kirkebøssen når du går.

7


Hvad sker der i busserne med

hensyn til chikane og vold ?

Af redaktionen

8

Når vi som chauffører, kontrollører og pvagter

bliver udsat for eller indblandet i

episoder med chikane og vold, kontakter

vi Trafi kcentralen. Foruden at bistå med

hjælp og vejledning her og nu er det trafi

kledernes opgave efterfølgende at beskrive

situationen i et notat i døgnrapporten.

Døgnrapporten er bl.a. et registreret

billede af, hvad chaufførerne har meldt

og oplyst til Trafi kcentralen i løbet af et

døgn. Har en chauffør været ude for en

episode af en eller anden karakter uden

at kontakte Trafi kcentralen, vil episoden

ikke fremgå af døgnrapporten.

For at vi kan få et dækkende billede af,

hvad der foregår på vores arbejdsplads,

er det derfor vigtigt at vi informerer Trafi

kcentralen om alle episoder. Store som

små. Det er ligeså vigtigt at episoden bliver

registreret på en oplysende måde

af trafi klederne. Det tilstræbes, at der er

grundig, ensartet og forpligtende procedure

omkring registreringen af episoder

i busserne.

Det er også meget vigtigt at de forskellige

skemaer og formularer, som chaufførerne

skal anvende ved rapportering, fi ndes

tilgængelige på stationerne. Dette er

desværre ikke altid tilfældet.

Alene 0-tolerance episoder indgår i

den offi cielle statistik fra Århus Sporveje

ang. chikane og vold. Hvis en episode

ikke er meldt til Trafi kcentralen,

men der efterfølgende alligevel udfyl-

? ? ?

Sporvejsnyt udkommer ikke i januar 2005.

December 2004 – fra døgnrapporten bringes i nr. 1, februar 2005.

Tema: Vold

des papirer/rapport, vil episoden indgå i

den offi cielle statistik. Hvis der undlades

at udfylde papirer/rapport efter en 0-tolerance

episode, der er registreret i døgnrapporten,

vil den ansvarlige på Personalekontoret

kontakte den ansatte og

sørge for, at papirer udfyldes.

Har en chauffør tvivl, om TCT vil registrere

det, som chaufføren har meldt som

en 0-tolerance episode, bør chaufføren

afl evere en skriftlig rapport til pl-kontoret.

Skemaer til dette fi ndes i chaufførstuen.

I tvivlstilfælde bør chaufføren altid

kontakte sin sikkerheds- eller tillidsrepræsentant.

Fremover vil der i SporvejsNyt hver

måned blive bragt en oversigt, med

udgangspunkt i døgnrapporten, over

epi soder i og omkring busserne. Alle 0tolerance

tilfælde vil blive nævnt. Samt

udvalgte diverse-tilfælde og uheldstilfælde

hvis disse har relevans mht. chikane.

Vi bringer ikke, når politi f.eks. er rekvireret

til en billetkontrol eller fjernelse

af berusere, hvis der ikke har været chikane

eller vold i situationen.

Når år 2004 engang er gået vil vi bringe

en sammenfatning af antallet af 0tolerance

tilfælde i årets løb.

Skulle der være læsere der i den følgende

oversigt savner beskrivelse af en

episode, som er meldt, så kontakt sikkerheds-

eller tillidsrepræsentanterne. Disse

vil så få opklaret, hvordan det hænger

sammen.

Taxa der overhaler ulovligt:

I perioden 10.-30. november er der i døgnrapporten noteret 30 taxaer, der ulovligt har overhalet busserne ved Klostertorv.

Plus en enkel notering der drejer sig om en taxa, der har samlet passagerer op i busgaden.

Se også artiklen “Trafi kale forhold”.

Nr. 9 December 2004


Tema: Vold

November 2004 – Fra døgnrapporten

Ma. 1.: 0-tolerance: Chikane. Ved Chr. X´s vej kastes der noget på bussen. Ingen skade. Tur 04xx.

Ti. 2.: 0-tolerance: Chikane. Kammerat til ung mand, der har fået benet kørt over den 18.9.04, er med bussen. Chikanerer chf. to

gange på denne afgang, da han mener, at det er chf., der har kørt benet over. PL’er til stedet for en snak med

chf. Tur 56xx.

To. 4.: 0-tolerance: Chikane. “problemer med unge mennesker”. Chf. har haft lidt kontroverser med et par unge mennesker og

bortvist dem fra bus. Chf. ok og fortsætter. Tur 14xx.

Lø. 6.: 0-tolerance: Chikane. Dreng af anden herkomst spytter på chf. i forbindelse med udstigning. TCT i området + TCT kører

ud, snakker med chf. og får videoen. Tur 17xx.

Diverse: Unge. En fl ok unge ved Læssøesgade kaster kastanier og æbler efter busserne. Politi i området. Tur xxxx.

Diverse: City Vest broen. En cykel bliver kastet efter bussen, der ikke rammes. Tur 15xx.

Ma. 8.: 0-tolerance: Chikane. Bliver chikaneret af lastbilschf., der holder ulovligt parkeret. Tur 09xx.

Ti. 9.: 0-tolerance: Vold. Ved kontrol ved Egå marina bliver kontrollør skubbet ud af bussen. Politi afhenter voldsmand. Kontrollør

tager på skadestue. Video afhentet. Tur 56xx.

Fr. 12.: 0-tolerance: Chikane. ved Skåde Lokalcenter kaster en gruppe ølfl asker efter bussen. Det aftales med chf., at han kører

forbi, hvis de ønsker at komme med mod byen. Tur 04xx.

0-tolerance: Chikane. Ballade ved Digterparken. Indbrud i opholdshus. Politi tilkaldt. Tur 10xx.

Lø. 13.: 0-tolerance: Chikane. Ved ankomst til Brabrand er bussen forsinket. Passagerer tror, at det er bussen til Toveshøj. Da bussen

kører mod Hans Broges Bakker, bliver nogle unge af anden herkomst meget sure og lover chf. klø. De

unge forlader dog fredeligt bussen. Chf. afl øst og på TCT for en kop kaffe og en snak. Tur 18xx.

0-tolerance: Stenkast. I Kolt bliver der kastet en ølfl aske på bussen. Ingen skade. Tur 15xx.

Ma. 15.: 0-tolerance: Chikane. Nogle unge støjer i bussen, og chf. beder om ro. Dette sker også, men ved udstigning kaster en af

de unge noget papir efter chf. Tur 16xx.

Sø. 21.: 0-tolerance: Chikane. Ved Emmasvej. Ved stoppested ser chf. den mand, der tidligere har overfaldt chf. (Døgnrapport den

25.12.2003). Da manden ser chf., peger han på chf., trækker fi ngeren på tværs over struben, former fi ngeren

som pistol og fører fi ngeren op til tindingen. Chf. rystet og vil gerne afl øses. TCT i området og følger bussen

ud af Gellerup. Chf. afl øst i Holme og til TCT for en for en snak. Chf. rystet og sendes hjem. Ingen sygemelding.

Tur 18xx.

Ma. 22.: 0-tolerance: Chikane. Chf. bliver chikaneret og fotograferet af to drenge af anden herkomst. Chf. er ok, men forbi TCT for

en snak. Tur 25xx.

Ti. 23: 0-tolerance: Chikane. Skolebørn aktiverer nødåbningen til døre. Tur 16xx.

Diverse: Tyveri fra chf. Da chf. et kort øjeblik er gået uden for bussen ved endestationen Frydenlund, bliver hans taske

stjålet inde i bussen, af en gruppe mørklødede unge. Chf. anmelder selv til politiet. Tur 04xx.

To. 25.: 0-tolerance: Chikane. En mand tilsviner verbalt chf. Ved udstigning fortsætter han og har en adfærd, der kan virke som

om, han vil slå chf. med en genstand. Chf. afværger instinktivt. Det viser sig at være en mobiltelefon, som chf.

slår til side. Chf. afl everer rapport. Tur 14xx.

Fr. 26.: 0-tolerance: Chikane. Ukendte aktiverer nødåbning af bagdøre. Tur 25xx.

Lø. 27.: 0-tolerance: Chikane. Fra personbil (reg. nr. kendt) bliver der kastet 2 fl asker mod bussen. Samme personbil har for øvrigt få

minutter tidligere forsøgt at påkøre en gruppe ventende passagerer ved Studstrup. Politianmeldt. Tur 56xx.

Sø. 28.: 0-tolerance: Chikane. Ved Emmasvej smider unge mennesker frugt efter bussen. TCT omkring stedet for at tage en snak

med de unge. Tur 18xx.

Ma.29.: 0-tolerance: Chikane. Chf. meddeler at 3-5 unge mænd af anden herkomst generer 2 piger i bussen. Der kastes nogle

metalstykker efter pigerne. Pigerne stod lige før endestationen. Senere ringer moderen til den ene pige til

TCT og fortæller det samme. Tur 16xx.

Nr. 9 December 2004

9


Jeg er dybt imponeret …

… over bestyrelsens og redaktionens dømmekraft og argumenter !!!

Af 2996 Jørgen Schakow

I ikke mindre end 3 indlæg i novemberbladet

har jeg bare fået så hatten passer:

1) Redaktionens kommentarer på mit

svar til Dorthe og Erik (side 12).

2) Pay Randlevs konklusioner (side 23).

3) Bendt Bendtsens tanker (side 24).

(Dette indlæg fylder ikke så meget).

Der er et par ting, som jeg ikke sådan lige

kan forstå? Men det skyldes jo nok, at jeg

ikke tænker helt som bestyrelsen (Br.afd.)

og de mange medlemmer, som demokratisk

bakker op om denne.

Ad 1): I oktoberbladet kom Dorthe og

Erik med nogle alvorlige og usande påstande,

som var rettet imod mig, så alle

selvfølgelig kan forstå, at jeg bestemt er

et forfærdeligt uhyre.

Jeg forsøgte at hjælpe de to, da de helt

klart havde vovet sig ud på “meget dybt

vand”.

Jeg sendte et brev til dem til deres privatadresse,

hvor jeg netop tilbød, at vi

kunne mødes og sammen fi nde enighed

om, hvordan vi kunne komme videre på

en fornuftig måde.

Da de desværre ikke svarede på mit

brev, måtte jeg naturligvis i SporvejsNyt

offentliggøre dokumentationen (beviserne)

for, at deres påstande var usande. (Mit

indlæg på side 10 -11 i novemberbladet.)

Det var åbenbart et problem for redaktionen,

at jeg leverede min dokumentation

direkte i bladet. Så nu skulle jeg bare

have på hattepulden – og tilsyneladende

har redaktionen nu nærmest pålagt mig

“noget”, som vel næsten kan sammenlignes

med et polititilhold, så jeg ikke mere

kan genere Dorthe og Erik.

Altså: Trods usandheder m.m. tog

redaktionen/bestyrelsen Dorthe og Erik

i forsvar – og nedgjorde mit indlæg –

hermed citeres: “Vi vil fra redaktionens

side ikke yderligere kommentere Jørgen

10

Schakows indlæg mht. dets indhold, dets

facon eller tonen i det.” – Citat slut.

Hvad er det for en moral? Og måske burde

redaktionen tænke lidt mere over sit

indlægs indhold, dets facon og tonen i det?

Jeg har overhovedet ingen intentioner

om at genere Dorthe og Erik. – Men – påstande

skal kunne dokumenteres. Husk det!

I de sidste linier på side 12 i novemberbladet

(redaktionens løftede pegefi nger

til mig) skriver “man”, at det ikke er alle,

der har været enige i min påstand om, at

jeg altid har min dokumentation i orden,

når jeg kommer med kritik.

At være enige eller uenige i, at min dokumentation

er i orden, kræver vel, at

man har bedt mig om at fremlægge den?

En dokumentation er et bevis, hvis sandhedsværdi

ikke kan betvivles.

Man kan være uenige i holdningsspørgsmål

– og man kan tvivle på om

jeg har min dokumentation i orden. Men

man kan ikke være uenige i, at jeg har

dokumentationen i orden, når der aldrig

har været en eneste, som har bedt

mig om at fremlægge dokumentation

for mine påstande. (Det har jeg dog gjort

uopfordret i svarindlægget til Dorthe og

Erik. Jeg har opremset alle mine indlæg

fra den periode de henviser til.)

Jeg kan ikke drømme om – og jeg tør

slet ikke – fremkomme med direkte påstande,

som jeg ikke kan dokumentere

rigtigheden af.

Et andet eksempel: Heller ikke, da jeg

påstod, at Jan Nonboe talte usandt ved

et liniegruppemøde på linie 1 den 13.

marts 2003 ønskede man, at jeg skulle

fremlægge min dokumentation, da jeg

efterfølgende tilbød at gøre dette. Jeg

opfordrede nemlig Jan til at anlægge en

injuriesag imod mig, idet han var meget

optaget af at svine mig til efter min fremsatte

påstand.

Men jeg kan da lige nævne, at de fl este,

som deltog i dette møde underskrev

et vidnedokument, hvor ordvekslingen

mellem Jan og undertegnede var gengivet.

Og svaret på stridsspørgsmålet blev

efterfølgende bekræftet af de personer,

som det hele handlede om.

Jan har dog aldrig anlagt nogen injuriesag

imod mig. Hvorfor? Fordi han ved, at

jeg har dokumentationen i orden. (Du kan

nå det endnu, Jan. Så vidt jeg ved, så har

en sådan sag en forældelsesfrist på 5 år.)

Ad 2): Pay Randlev, bestyrelsesmedlem,

har forstået, at vi var nogle stykker, som

forventer bestyrelsens afgang, når der

sker ændringer i vores daglige virke?

Pay!! – Ændringer er ikke altid det samme

som forringelser. Forbedringer er

også ændringer. Brug venligst den rigtige

formulering!

Altså – “Pay skal lige hjælpes lidt”:

Johnny Fischer sagde ved generalforsamlingen,

citat: “Forringelser er lig med

en død bestyrelse.” – Citat slut. Det sagde

han fl ere gange – og ingen tvang

ham til at sige det.

Men jeg kan forstå nu, at det bare er en

talemåde.

Vi skal – så vidt jeg kan forstå på Pay –

acceptere alle eventuelle ændringer –

og på den måde bevarer vi så et kommunalt

busselskab i Århus.

Det er da klart! Nu forstår jeg det! Pay

mener, at hvis vi selv deltager i at gennemføre

– og accepterer alle de mange

forringelser, som kommunalpolitikerne

og ledelsen mener vi skal tåle, så bevarer

vi ÅS, som et kommunalt busselskab. Og

med alle de mange besparelser, der dermed

bliver gennemført, så er der ingen

private indbydere, som kan være interesseret

i at overtage driften af ÅS. (Chaufførernes

arbejdsforhold er selvfølgelig ikke

så interessant i den sammenhæng.)

Nr. 9 December 2004


Ad 3): Bendt Bendtsen, bestyrelsesmedlem.

Ja, Bendt. – Du ramte rigtigt. Jeg ønsker

ikke at tage ansvar – eller medansvar. Jeg

vil nemlig på ingen måde have mit navn

sat i forbindelse med de holdninger, som

jeg meget ofte ser komme til udtryk fra

den Brancheafdelingsbestyrelse, som jeg

kender fra den tid jeg har været ansat

hos ÅS. (Jeg går f.eks. ikke ind for forringelser

af vore arbejdsforhold – Se Ad 2.)

Brancheafdelingsbestyrelsen overlever

ved hjælp af en fast hob af rygklappere,

som altid kun gør, hvad bestyrelsen beder

dem om – skidt som godt. Og sådan

fungerer medlemsdemokratiet.

Bestyrelsen har fat i den lange ende,

idet minimum 80 % af alle medlemmerne

desværre har fravalgt/(måske har mange

opgivet) at få reel indfl ydelse og derfor

aldrig deltager i noget som helst.

Ved generalforsamlingen den

28.10.2004 deltog ca. 10 % af buschaufførerne.

På den led ligner demokratiet i vores

fagforening og Brancheafdeling demokratiet

i andre magtcentre i vort samfund. Sådan

er det desværre – og det er en alvorlig

fejl. Der er så godt som frit spil for rigtigt

mange magtbegærlige mennesker i dette

samfunds forskellige organisationer.

Mine sidste ord i dette nummer af SporvejsNyt

skal således være: Jeg kan anbefale

alle mine kolleger at se biograffi lmen

med titlen “Kongekabale” – eller at læse

bogen med samme titel. Begge giver en

god og realistisk indsigt i, hvilke spilleregler

der gælder bag kulisserne i det

demo krati vi lever i.

Og til allersidst: Jeg ønsker Jer alle sammen

en rigtig glædelig jul og et godt

nytår …

Nr. 9 December 2004

Af 525 Bendt Bendtsen

Ikke voldsomt

imponeret

Svar til Jørgen Schakow

Jeg kan forstå, at i sidste nummer af SporvejsNyt, fi k du efter dit udsagn så

hatten passede. Det er åbenbart din opfattelse af de tre artikler du henviser

til, men som bekendt: Som man råber i skoven får man svar!

Jeg havde egentlig besluttet ikke at kommentere dit seneste indlæg, men

alligevel …

Det er nok ikke muligt for dig selv at få øje på den mindste fejl ved dig selv.

Jeg kender fl ere hos mig selv, men dem skilter jeg da ikke med, og når jeg bliver

klar over fejl, gør jeg mit bedste for at rette dem, vel vidende at man ikke

kan gøre alle tilfredse, eller være venner med alle.

Det, der egentlig fi k mig til at reagere, er ikke din beskedne kommentar til

min lille artikel, men derimod din begrundelse for ikke at ville tage ansvar.

Jeg har intet imod konstruktiv kritik, hverken af mig selv eller af brancheafdelingen,

men ved konstruktiv kritik skal man kunne påvise brugbare alternativer.

Hvis ikke, er der tale om gold kritik.

Når du i parentes bemærket har brug for at gøre opmærksom på, at du

ikke går ind for forringelser af vore arbejdsforhold, indikerer du jo, at andre

gør det. Ud over denne nedladende holdning til andre, hvor er så din ofte påståede

dokumentation henne?

Du skriver desuden, at ingen har efterspurgt dokumentation for dine påstande.

Kunne det monstro tænkes, at ingen ønsker yderligere “dokumentation” fra

dig?

Jeg kan oplyse, at på Station Nord er der rigtig – riiiigtig mange, som ryster

på hovedet af de endeløse skriverier fra din hånd, men få har – som Dorte og

Erik forsøgte – lyst til at udtrykke sig på skrift, fordi det antagelig vil medføre

en større omgang korrektion fra din side.

Til slut vil jeg (i al beskedenhed) og uden unødvendige omsvøb bringe et

lille bibelsk citat:

“Vel ser du splinten i din broders øje,

men bjælken i dit eget bliver du ikke var”.

11


Grænsestrid

eller forældet tankegang ?

Af Solvei Helen Jørgensen 3255

Jeg har siden 1. maj 2004 været tilknyttet

Århus Sporveje som buschauffør. Først i

en måneds praktik med instruktør, så 6

mdr. i job med løntilskud og her den 6.

december blev jeg så fastansat.

I hele perioden har jeg hørt og læst om

grænsestriden mellem FOA og SiD. Som

overenskomstansat bør jeg dybest set

være medlem af SiD, men har valgt at blive

medlem af FOA, da jeg skulle skifte fra

min tidligere fagforening HK. Og hvorfor

nu det?

FOA, og tidligere Kommunalarbejderforbundet,

har i mange, mange år forhandlet

overenskomst for buschaufførerne

ved Århus Sporveje. Tidligere, da der,

ligesom nu, også var både tjenestemænd

og overenskomstansatte chauffører på

arbejdspladsen, accepterede SiD dette,

da chaufførerne efter et par år alligevel

blev tjenestemænd. Jeg vil derfor mene,

at der er skabt præcedens for, at FOA forhandler

for alle buschauffører ved Århus

Sporveje. Uanset om man er tjenestemands-

eller overenskomstansat.

Hvad så med SiD? Tja…, egentlig er jeg

nået frem til, at de bør trække følehornene

til sig, klappe hesten og sige: FOA

har gjort et godt stykke arbejde for buschaufførerne

ved Århus Sporveje, det

bakker vi op om og begynder at kæmpe

for, at vores (SiD’s) landsoverenskomst

bliver højnet til samme løn- og arbejdsvilkår.

Denne tanke er desværre nok blot en

drøm og en utopi. Men det kunne være

skønt. Ikke mindst for alle de chauffører

rundt omkring i landet, som arbejder på

landsoverenskomsten.

Som det ser ud nu, har SiD godkendt

en buschauffør ved Århus Sporveje, som

12

tillidsmand for de overenskomstansatte

chauffører. Personligt har jeg ikke stemt

på ham, og måden “valget” er foregået på

gør, at jeg heller ikke har tillid til ham.

Det er der åbenbart 137 andre overenskomstansatte,

der heller ikke har. Og

hvad er det, SiD vil have os fl yttet over til?

– Fællesoverenskomst med vores

tjeneste mandsansatte kollegaer? NEJ.

– Samme arbejdsvilkår som vores tjenestemandsansatte

kollegaer? På sigt NEJ.

– Samme lønvilkår som vores tjenestemandsansatte

kollegaer? NEJ.

Næh, SiD vil af hensyn til de overenskomstansatte

buschauffører forhandle

deletjenester og lavere løn. Så HVAD vil

de (SiD) med os??

Jo, de vil såmænd bare have deres

overordnede organisatoriske ret til at organisere

os. Hvad vi vil, og hvad der tjener

de 800 buschauffører ved Århus

Sporveje bedst, har de indtil nu vist, en

grænsende til det fornærmelige, ringe interesse

for..

Så til Peter Frentz: hvis dit mål som SiD

tillidsmand er, at vride armen om på selv

samme SiD og få dem til at lave fællesoverenskomst

og godkende FOA som ligeværdig

forhandlingspartner, har du

gjort et kup og lavet en genistreg!

Men desværre tror jeg ikke det hænger

sådan sammen, så jeg opfordrer dig

til ikke at gå mod strømmen denne gang,

men bruge dine kræfter i FOA og få dine

overenskomstansatte kollegaers opbakning.

Af red. Niels Larsen

SporvejsNyts spalter er til rådighed,

hvis SiD og Peter Frentz skulle få lyst til

at fortælle buschaufførerne, hvad det

er de vil. Hvad det er, at de har af tanker

omkring chaufførernes arbejdsforhold.

Hvad det er, som de vil gøre bedre

for chaufførerne.

SiD har i fl ere år haft den mulighed.

Peter Frentz har haft den fra hans første

dag på arbejdspladsen.

SiD har brugt den mulighed én

gang. Jan Åge Hansen fra SiD skrev

et indlæg, hvor han opfordrede til at

Brancheafdelingen ændrede lovene,

så alle chauffører, både overenskomst-

og tjenestemandsansatte, kunne være

medlem og valgbare gennem Brancheafdelingen.

Brancheafdelingens generalforsamling,

og det er bl.a. alle chaufførerne,

sagde enstemmigt ja. For det er jo

sammen, at vi står stærkest!

Siden har vi ikke modtaget noget

fra SiD.

Peter Frentz har ikke skrevet i SporvejsNyt.

Har ikke brugt denne mulighed

for at nå ud til alle chaufførerne

med sine tanker og ideer.

På Brancheafdelingens generalforsamling

den 28. oktober 2004 var Peter

Frentz til stede både morgen og aften,

men på intet tidspunkt tog han

ordet. Der var ellers mange overenskomstansatte

chauffører til stede, som

sikkert gerne ville have hørt et par ord

fra deres udpegede tillidsrepræsentant.

Om aftenen forlod Peter Frentz mødet,

inden det var slut.

Nr. 9 December 2004


Den nedenstående artikel har redaktionen

fundet i “pak og kør” nr. 4 december

2004. Dette er fagbladet for SID Lager-

og Pakhusarbejderne og Chaufførernes

fagforening, Århus.

Som det kan læses, er det SID’s opfattelse,

at 160 overenskomstansatte

Nr. 9 December 2004

chauffører har valgt Peter Frentz som

tillidsmand.

De 138 overenskomstansatte chauffører,

der har givet udtryk for, at de ønsker

et fællesskab for alle chauffører på

arbejdspladsen, regner SID tilsyneladende

for uselvstændige mennesker,

der ikke kan tage stilling til deres egen

dagligdag.

Om det er dumhed, mangel på respekt

for chaufførerne, kynisme eller andet,

der danner grundlag for SID’s opfattelse

af virkeligheden, det kan læserne

sikkert selv danne sig en mening om.

13


Hvad er det lige, der er ved

at ske på vores arbejdsplads!!

Af Kim Eland 2793

Nu kommer der åbenbart ingen information

mere fra ledelsen, så de ting der

sker, skal man læse i avisen. Det er sgu

for dårligt.

Her tænker jeg på ruteomlægning af 4-

5-10-26-55- og en ny 24.

Nu kunne jeg jo sådan set være lige

glad, da det er Syd linier, og jeg kører på

Nord, men hvad bliver det næste?

Var det ikke på sin plads at informere

os på gulvet først, og avisen til sidst.

Bestiller- og udførerselskabet

Regionalt Trafi kselskab

Så er der opdelingen af selskabet i 2 dele,

bestiller og udfører, så vi er klar til at blive

solgt fra 2006. Så læser man et nyt opslag,

om at kommunen ikke må drive

busselskab fra 2007, da det skal over i noget,

som de kalder regionsselskaber.

Hvad vil det betyde for os? Skal vi så til

at have 2 uniformer?

Er det så ikke spild af penge, det der er

gang i lige i øjeblikket?

Jeg spørger bare.

Opsigelse af aftaler

Så igen et opslag fra FOA: AFTALEN OM

UDBETALING AF OVERARBEJDE OPSAGT?

Jeg kan ikke se at det skulle løse noget,

da det jo i forvejen er svært at få afspadsering.

Så hvad skal vi med fl ere timer til

afspadsering?

Man kan vel ikke tvinge fi rmaet til at

ansætte nogle fl ere medarbejdere, for så

fi nder de jo bare på nogle andre aftaler,

der kan opsiges. Så det er skruen uden

ende, men så kan jeg jo også forstå, at de

opsiger det hele.

Jeg kan kun se at de, der bestemmer

noget, lige i øjeblikket er ved at ødelægge

fi rmaet.

Hvad er 37,40 AFTALEN?

14

Er det den der sørger for at vi får 5

dage til afspadsering hvert år?

Hvad er TURNUSAFTALEN?

Har den også noget med afspadsering

at gøre, eller kan vi nu komme til at køre,

som det passer en hvis herre. Og fl ere

gange den samme dag?

Hvad er INSTRUKTØRAFTALEN?

Får man nu kun instruktør med, hvis der

behov for det, eller skal man selv til at

lære alle linierne at kende?

Hvad er BEKLÆDNINGS/POINT-

AFTALEN?

Kan vi så selv vælge hvad for noget tøj

vi vil køre i, hvad der skal købes for, og

måske så selv til at betale for det?

Hvorfor kommer der ikke med det

samme et opslag der fortæller hvad det

vil betyde for os der tjener pengene til

fi rmaet?

Så kunne man måske undgå en masse

bekymringer.

For det er klart, at man begynder at

spekulere på, hvor fanden er det lige, vi er

på vej hen.

Så jeg håber med dette indlæg at kunne

få stillet min nysgerrighed og få svar på

de aktuelle spørgsmål fra nogle kompetente

personer, hvis der er nogle tilbage,

og helst inden de bliver sagt op.

Sidste M/K lukker og slukker …

Af red. Niels Larsen

Kim Eland bringer nogle relevante

spørgsmål på banen i sit indlæg.

Ganske kort fortalt: selvfølgelig kan Århus

Sporveje opsige aftaler med bund i

overenskomsten.

Men de kan ikke frigøre sig fra den

slags aftaler her og nu. Aftalerne løber

derfor, indtil andet er aftalt.

Brancheafdelingen har opsagt aftalen

om, at alt overarbejde i visse situationer

kan udbetales. Det betyder, at kun tillægget

for overarbejde kan udbetales.

Resten skal afspadseres.

Denne opsigelse er trådt i kraft med

øjeblikkelig virkning. Og gælder altså

også bl.a. julenatbusser, der køres på

over arbejde. Formanden for Brancheafdelingen

bekræfter denne udlægning,

men tilføjer at Århus Sporveje mener, at

der er et opsigelsesvarsel.

Med hensyn til omlægning af buslinier

i midtbyen, så har forarbejdet fra Århus

Sporvejes side ikke været grundigt og

omfattende nok.

Man har ikke i tilstrækkelig grad inddraget

tals- og tillidsfolk. Sagen sendes

efter al sandsynlighed videre i det faglige

system på arbejdspladsen.

Arbejdsgiveren leder og fordeler arbejdet,

men skal også at leve op til ånden

og bogstavet i indgåede aftaler.

Nr. 9 December 2004


I processen med omlægning af busruter

i midtbyen bør det være en selvfølge,

at hele strækningen for en omlægning

tages op til vurdering, før noget

besluttes. Forarbejdet fra Århus Sporvejes

side, op til at byrådet fi k fremlagt

Sporvejenes planer om omlægning,

har været mangelfuldt. Man kan stille

spørgsmål ved, om byrådet har truffet

beslutningen om at godkende omlægningen,

på et tilstrækkeligt grundlag.

Det er højst beklageligt, at Århus

Sporveje har fravalgt seriøst at bruge

buschaufførernes erfaringer om forholdene

på strækningen Rådhuspladsen

- H.H. Sedorffs Stræde – busgaderne –

Emil Vetts Passage – Klostertorv – Klosterport

– Nørre Allé – Vesterbro Torv.

Og den anden retning.

Der kan forventes store problemer med

fremkommeligheden på strækningen.

Allerede i dag er der problemer. Det er

realistisk at forvente yderligere forsinkelser.

Der er fl ere problematiske steder

på omlægningsstrækningen.

Med de nuværende forhold i bl.a.

Park Allé mod Sedorffs Stræde, i busgaderne,

i svinget mellem busgaderne

og i Emil Vetts Passage vil den mest fornuftige

løsning måske være at udsætte

ruternes omlægning, indtil en grundig

analyse og trafi kal forbedring af forholdene

har fundet sted.

Og Århus Sporveje kunne jo så inddrage

buschaufførerne i processen.

Nr. 9 December 2004

Et godt tilbud

til de af SporvejsNyts

læsere, som har bil

En af bladets læsere, Erik H. Larsen, har sendt materialet om dette tilbud

til redaktionen og beder os fortælle om det, da det muligvis kan være

af interesse for de af læserne, som er bilister.

Antallet af P-bøder og afgifter på grund af ikke-indstillet p-skive eller forkert

indstillet p-skive har været stigende siden 1997. Hvert år udstedes for mere

end 50 millioner kr. p-bøder på grund af glemt p-skive alene i Danmark.

Det elektroniske parkeringsur, der er afbilledet nedenfor,

indstiller sig automatisk.

Uret er godkendt til brug af både Justitsministeriet

og Færdselsstyrelsen pr. 1. juni 2003.

Frem til den 23. december 2004 sælges uret til kampagneprisen

kr. 500 inkl. moms og forsendelse.

Normalprisen er kr. 799 inkl. moms.

Dette danskproducerede parkeringsur, P-watch,

fremstilles af Cartime Technologies Aps.

Interesserede læsere går ind på hjemmesiden www.p-watch.com

Her trykkes på: web-shop, og fi rmakoden vha4 indtastes.

Og så går resten af sig selv.

Er der af nogle af læserne, som har brug for hjælp

kan Erik kontaktes på 40 77 61 57.

OBS: redaktionen af SporvejsNyt, eller Brancheafdelingen,

er ikke involveret i ovennævnte tilbud og henviser til Erik for nærmere

oplysninger om produktet, bestilling mm.v

15


Rygning på

arbejdspladsen

Af red. Niels Larsen

Vi har tidligere i SporvejsNyt lovet, at trafi kchef

Frits Vittrup ville fortælle læserne om

den fremtidige rygepolitik ved Århus Sporveje.

P.g.a. forskellige omstændigheder har

vi ikke kunnet bringe det lovede indlæg.

Frits Vittrup har givet os lov til at referere fra

det notat, der som forslag er blevet til den

rygepolitik, som nu er vedtaget af MEDudvalget

ved Århus Sporveje.

“Pr. den 1. juli 2005 indføres der totalt rygeforbud

i kantiner og frokostlokaler ved

Århus Sporveje. Det samme forbud er

også gældende i alle kontorlokaler, garagen

m.v.

I opholdshusene må der fortsat ryges.

Rygerne skal i fremtiden sikre sig, at der

ikke er kollegaer, der generes af røg, hvilket

er ensbetydende med en dialog i

de konkrete tilfælde. Såfremt der ikke er

accept af rygning, må dette fortsættes

udendørs. Den enkelte ryger bortskaffer

selv skod og aske. der vil kunne indføres

rygeforbud i opholdshuse enkeltvis,

såfremt ovennævnte regler ikke efterleves.

dette afgøres af stationstillidsmanden

og PL.

I administrationen på Bryggervej vil

der blive etableret rygelokaler. Teknisk af-

16

deling vil efter eget ønske kunne etablere

et mindre rygeområde eller lokale i garagerne

på henholdsvis Nord og Syd.

Der er fortsat forbud mod at ryge i busserne.

Det vil være tilladt at ryge i fri luft.

Som alle andre politikker ved Århus

Sporveje forventes det, at medarbejderne

overholder rygepolitikken. Såfremt

man ikke efterlever politikken, vil det få

samme konsekvens som i forbindelse

med manglende overholdelse af andre

politikker.

Frem mod den 1. juli 2005 vil der blive

mulighed for at tilmelde sig rygestopkurser.

For alle tilmeldte vil der stadig

være mulighed for at få refunderet op til

kr. 500 til anvendelse på forskellige rygestophjælpemidler.

Som et led i at skabe en sundere arbejdsplads,

vil der fra 1. juli 2005 forsøgsvis

være gratis frugtordning frem til

1. januar 2006. Den konkrete form aftales

senere. Der vil i samarbejde med BST

blive drøftet, om der kan etableres andre

aktiviteter, der kan give et sundhedsmæssigt

løft.

Rygepolitikken evalueres på MEDmødet

i efteråret 2006.”

Af Hans Simonsen 2457

Posit

sundhe

Jeg gik og døjede med min ryg, som

gjorde ondt, og det trak ned i det venstre

ben. Jeg havde ondt, når jeg sad bag rattet

i bussen. Et stykke tid gik jeg og overvejede

at få en aftale hos vores sundhedsmedarbejder,

Lene Ulsted. Endelig

fi k jeg taget mig sammen og lagde en

besked på hendes mobiltelefon om at få

en tid hos hende.

Hun svarede tilbage, at jeg kunne kom-

Århus Spor

Nr. 9 December 2004


iv oplevelse hos

smedarbejderen

me den følgende mandag kl. 08.30. Vi fi k

først en lille snak om mit problem, og om

hvordan det udartede sig. Så bad hun

mig om at lægge noget af tøjet og ligge

mig op på briksen. Hun ville starte med

healing først og så massage næste gang.

Første gang hos Lene mærkede jeg

ikke nogen forandring, men derhjemme

fi k jeg pludseligt varme nede fra benene

og op i overkroppen.

vejes Sundhedsmedarbejder

Nr. 9 December 2004

Næste gang jeg kom hen til hende,

havde jeg meget ondt i ryg og ben. Hun

gav mig lidt healing og massage på ryggen

og det venstre ben.

Da jeg gik derfra havde jeg det skønt.

Ingen smerter i ryg eller ben. Det er nu

8 dage siden, og jeg har det stadig godt.

Det er bare skønt uden smerter, så jeg

kan kun anbefale Lene Ulsted.

Hvis DU har et problem af en eller anden art, så ring til Lene og få en aftale.

Lene Ulsted har træffetider:

På Syd

mandag kl. 08.15-16.00

tirsdag kl. 08.15-13.00

På Nord

torsdag kl. 08.15-13.00

fredag kl. 08.15-13.00

Man kan lave en aftale med Lene ved at kigge ind eller ringe på 29 20 89 40.

Der er telefonsvarer på, hvis Lene er optaget.

Kommentar

til indlæg i

SporvejsNyt

Af Torben Lund 2774

nr. 8

Det er ret imponerende at læse de

herrer Pay Randlevs (1090) og Bendt

Bendtsens (0525) indlæg i SporvejsNyt

nummer 8.

Det har altid været god latin at holde

sin mund, Bendt Bendtsen, hvis man

ikke har noget fornuftigt at sige.

Det har ligeledes altid været god latin

IKKE at hænge folk ud med navns

nævnelse i vort eget blad.

Dette blev af begge de herrer kraftigt

pointeret, da striden kørte mellem

Jan Nonboe og Finn Fruelund. Men

dengang var det jo selvfølgelig også til

skade for jeres sag.

Lad ikke dette blad, endnu engang, blive

valen for et personligt slagsmål og

en person hetz.

17


Skriv løsningen på om stå en de

kupon. Afl ever ved eller send til:

Sporvejsfunktionærernes

Bran che af de ling,

Chr. X's Vej 56 –58

8260 Viby J

Afl everingsfrist :

Søndag d. 30. jan. 2005, kl. 12.00

Mærk ku ver ten Hjernevri der en,

så del ta ger du i lod træk nin gen

om 2 gan ge 2 fl a sker god rød vin.

Skriv dit fulde navn og num mer

på kuponen.

Vi har udtrukket viderne fra

august-nummeret.

Løsningen var:

Stereolyden

Vinderne blev:

0408 Erik Lassen

2862 Else Margrethe Jensen

Gevinsterne – 2 fl asker god

rød vin til hver – kan afhentes

i bran che af de lin gen.

18

Pensionisten

i december

Der er generalforsamling den 7.4.2005 i lokalet på station Nord.

Dagsorden ifølge lovene.

På valg er:

Kasserer: Leif Sørensen

Bestyrelsesmedlem: Niels Jespersen

Bestyrelsessuppleanter: Sonja Pedersen og Jytte Hansen

Revisor: Verner Pedersen

Revisorsuppleant: Ragna Tholstrup

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tak

Kære Alle – Linie 26 – Veuda år 1999 og

Branche Afd.

Jeg takker mange gange for jeres opmærksomhed

under min sygdom.

Jeg kan oplyse, at det går langsomt men

sikkert fremad.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et

lykkebringende nytår.

De bedste hilsner fra 1546 Leo

Glædelig jul og godt nytår.

Pbv.

Ellen Pedersen

Tak

Jeg vil gerne hermed takke alle der deltog

og betænkte mig med gaver og vin i

anledningen af mit 25 års jubilæum den

25/11-04

Med venlig hilsen

1150 Lars Christensen

Nr. 9 December 2004


Nyt fra Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og udvalg

Vi har ikke

modtaget

noget fra

udvalg!

Nr. 9 December 2004

Hvad er det dog

du siger Helge!

Vil du melde politikerne

i Århus og indenrigs -

ministeren

til politiet?

Datoer for Brancheafdelingens

bestyrelsesmøder og

generalforsamling i 2005

5. januar

2. februar

2. marts

6. april

4. maj

1. juni

3. august

7. september

5. oktober

12. oktober

– ekstraordinært bestyrelsesmøde

27. oktober – generalforsamling

2. november

7. december

Jah, for man må da ikke

yde aktiv dødshjælp til

en sund 100-årig … vel?

Vigtigt ved

arbejdsskader

I tilfælde af arbejdsskader, er det

meget vigtigt, at arbejdsskadeanmeldelsen

bliver udfyldt korrekt

til mindste detalje, hvis man skal

gøre sig håb om erstatning.

Derfor …

Kontakt din sikkerheds-repræsentant

før du udfylder blanketten til

arbejdsskades-anmeldelse.

Med venlig hilsen

Sikkerheds-repræsentanterne

19


Trafi kale forhold

Af red. Niels Larsen

I et tidligere SporvejsNyt har vi skrevet, at

det er trafi kchef Frits Vittrup, der repræsenterer

Århus Sporveje på færdelsmøderne

med kommune og politi. Det er

ikke Frits, men lederen af trafi kcentralen,

Jørgen Madsen, der deltager i møderne.

Jørgen Madsen har fået fl ere af SporvejsNyts

fotos, som han så siden har taget

med til færdelsmøderne, med henblik

på at få forbedret de trafi kale forhold

i bl.a. busgaden.

Vi har efterfølgende talt med Jørgen for

at høre, hvordan det så er gået.

Busgaderne: afskærmningen i svinget

mellem de to busgader er blevet forbedret,

således at fodgængerne ledes rundt,

og altså ikke krydser vejbanen. Dette

er rigtigt godt, men desværre undlader

byggearbejderne alt for ofte at montere

afspærringen. Dette betyder, at fodgængerne

ofte i timevis har fri adgang til vejbanen.

Og den mulighed udnytter de! Vi

vil opfordre Jørgen Madsen til at understrege

overfor kommunen/byggefi rmaet,

at afspærringen skal genopsættes hver

gang, den har været midlertidigt fjernet,

for at f.eks. lastbiler skal have adgang til

byggepladsen.

Skiltningen ved de forskellige indkørsler

til busgaderne vil blive forbedret. Der

vil f.eks. komme skilte op, der viser at cykler

ikke må køre på stedet.

Politiet har i en uge været på stedet.

Der blev skrevet 180 bøder. På 1 time

blev der skrevet 30, og fl ere kunne være

skrevet, hvis politiet havde haft fl ere folk

på stedet.

Ifølge Århus Stiftstidende var politiet

overrasket over omfanget af ulovligheder

og planlægger yderligere indsats

på stedet. En politimand gav i avisen ud-

20

tryk for, at

uvæsenet

hurtigt vil vende tilbage,

når politiet ikke er der.

Det har han uden tvivl ret i. Vi kan derfor

kun opfordre politiet til at fortsætte

indsatsen. Små lynaktioner, af f.eks. en times

varighed, med vekslende mellemrum

vil have en stor effekt. Vi opfordrer

Jørgen Madsen til at videregive dette råd

til politiet på et kommende færdelsmøde.

Der er kommet henvendelser til Århus

Sporveje, om at busserne kører for

hurtigt ud af busgaden gennem hullet

til Åboulevarden. Altså for hurtigt efter

forholdene. Der vil på et tidspunkt blive

foretaget fartmåling på stedet. Om nødvendigt

vil der blive iværksat foranstaltninger

til at dæmpe farten.

Klostertorv: en form for afskærmning,

der forhindrer overhaling på stedet, er

ikke afskrevet. For at få belyst omfanget

af ulovligheder, har TCT derfor i en periode

noteret hver gang, en chauffør melder

om en taxa, der overhaler på stedet.

I perioden 10.-30. november er der i

døgnrapporten noteret 30 overhalinger

fra taxaer, samt en episode hvor en taxa

samlede passagerer op i busgaden.

Omfanget af ulovligheder på stedet er

meget større, end tallene fra døgnrapporten

viser.

Da SporvejsNyt var på stedet i 14 minutter

for at fotografere, var der 1 taxa og

6 person- og varebiler, der overhalede på

stedet. Udover det var der fl ere biler og

cyklister, der kørte på stedet.

At tallene i døgnrapporten ikke er

dækkende, må derfor skyldes, at mange

buschauffører ikke har fulgt Jørgen Madsens

/ TCT’s opfordring om at kalde op

og rapportere ulovligheder.

Rådhuspladsen: efter at krydset

Rådhuspladsen – H.H. Sedorffs Stræde er

blevet nyasfalteret er forholdene ikke blevet

bedre. De nye vognbanemarkeringer

er højst uhensigtsmæssige. Ja, man fristes

til at tro, at vejarbejderne har været berusede

under udførslen af arbejdet. Det har

de tilsyneladende ikke været, men har blot

fulgt de tegninger, som de havde til rådighed.

Den nuværende markering er udformet,

så cyklister næsten opfordres til,

ulovligt og farligt, at benytte venstresvingsbanen,

når de skal mod Mølleparken.

De blå cyklistfelter er blevet fjernet

fra krydset.

Jørgen Madsen og kommunens vejkontor

har været på stedet og besigtige

forholdene. Der skal ommales på stedet,

og midterhellen skal evt. fl yttes lidt for at

give bedre plads til busserne.

I SporvejsNyt har vi tidligere spurgt

kommunens vejkontor, om det ikke var

en god ide at føre de blå cyklistfelter

gennem krydset til Rådhus Kafeen og videre

mod Mølleparken.

Dette blev afvist, men vi vil gentage

opfordringen.

En sikkerhedsmæssigt foranstaltning

af stor værdi ville være at etablere en cykelsti

i Park Allé på det sidste stykke frem

mod krydset.

Vi vil opfordre Jørgen Madsen til på

færdelsmøder at søge disse forandringer

fremskyndet.

Hvis hovsa-omlægningen af busruter i

bl.a. dette kryds skal træde i kraft til sommer,

er det af yderste vigtighed at forholdene

bliver forbedret.

Nr. 9 December 2004


Nr. 9 December 2004

21


✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

Nr.: __________ Navn:______________________________________________________

Løsning: ____________________________________________________________________

22

Nr. 9 December 2004


VORE FORENINGER

Idrætsforeningen: Forretningsudvalg:

Formand: Hugo Bæk, Bondeshøjvej 3,

8382 Hinnerup, tlf. 86 91 02 11.

Næstformand: John Madsen, Jyllands Allé 33,

8000 Århus C, tlf. 86 14 41 76.

Kasserer: Poul Ger hard Niel sen, Kærvænget 41,

8310 Tran bjerg J., tlf. 86 29 05 08.

Sekretær: Klaus P. Jensen, Vestermøllevej 266

8380 Trige, tlf. 86 23 09 40.

Udvalgsmedlem: Vinnie Mor ten sen, Ør ne da len 9,

8520 Lystrup, tlf. 86 22 90 60.

Badminton-afd.: Formand: Klaus Jensen, Ve ster møl le vej 266,

8380 Tri ge, tlf. 86 23 09 40.

Fodbold-afd.: Formand: Johanne Nissen, Kildehøjen 88,

8240 Ris skov, tlf. 86 21 07 25/ 27 11 18 98.

Håndbold-afd.: Formand: Palle Hansen, Max Müllersgade 16 st. tv.,

8000 År hus C.

Skytte-afd.: Formand: Hans Therkelsen, Vejlbygade 30 B,

8240 Risskov., tlf. 86 21 01 38.

Bowling-afd.: Formand: Karsten Skjerbæk, Tjelevej 15, 5th,

8240 Risskov., tlf. 86 21 26 31.

ÅS MC-klub: Formand: Teddy R. Jensen 86 26 32 61.

Kasserer og webmaster: Bjarne Fed der sen 87 85 21 19.

Sporvejenes Pensionist og Efterløn Klub:

Formand: Ellen Petersen, tlf. 86 16 54 92.

Kasserer: Leif H. Sørensen, tlf. 86 34 63 02.

Sekretær: Birthe Asserbo Rasmussen, tlf. 86 16 79 69.

Sporvejsfunktionærernes Orkester/SFO (www.sporvejsorkesteret.dk):

Formand: Gerda Nielsen, tlf. 86 77 08 95.

Næstformand og materielforvalter: Preben Andersen, tlf. 86 14 20 19

Kasserer: Jørgen Hedegaard Sørensen, tlf. 86 29 54 30

Sekretær: Kaj Orla Jensen, tlf. 86 22 08 25

PR- og IT-ansvarlig: Leif Eriksen, tlf. 86 25 57 31

(Sammenspil tors dag kl. 19.30-22.00 i un der vis nings lo ka ler ne

på sta ti on NORD).

Sporvejenes Tyrolere: v/Henry V. Petersen, tlf. 86 16 64 36.

LINIETALSMÆND M/K

Station NORD:

Liniegr. 02 2698 Jesper C. Kongsted ............................................... 86 78 21 22

Liniegr. 03 0642 Jørgen Flemming Nielsen ................................. 86 15 28 35

Liniegr. 06 1112 Villy Isaksen ............................................................. 86 24 32 80

Liniegr. 07 1150 Lars Christensen .................................................... 86 23 11 56

Liniegr. 08 2293 Marianne Nissen ................................................... 86 20 13 86

Liniegr. 12 2147 Henning Jensen .................................................... 86 23 11 35

Liniegr. 14 1880 Grethe M. Høeg ..................................................... 86 19 41 60

Liniegr. 16 0628 Troels Tønder .......................................................... 86 99 20 30

Liniegr. 17 2599 Arne T. Sindal Pedersen ...................................... 86 78 60 22

Liniegr. 36 2627 Peter Wriedt ............................................................ 86 22 82 53

Liniegr. 37 2203 Jane Skittard ........................................................... 86 36 52 42

Liniegr. 38 2911 Carl Erik Madsen .................................................... 86 99 96 79

Liniegr. 54 3059 Michael Schell Andersen ................................... 86 94 50 12

Liniegr. 56 1006 Alex Stigsen Nielsen ............................................ 86 22 17 07

Liniegr. 58 0708 Carl Overgaard Sørensen .................................. 86 10 64 82

Liniegr. 61 1451 Anne Margrethe Nissen ..................................... 86 94 37 27

Liniegr. 62 0520 Finn Horte ................................................................ 86 94 91 00

Liniegr. 63 1296 Svend Christensen ............................................... 86 99 35 31

Liniegr. 99 2139 Kurt Madsen ........................................................... 40 74 46 62

Automaskifterne

1078 Hans Henrik Pedersen1

Instruktørerne

0524 John Nielsen ........................................................... 86 16 09 41

Nr. 9 December 2004

Sporvejenes Frimærke – og Møntklub:

Formand: Peder Møller, tlf. 86 24 72 54.

Kontakt personer: Flemming Sølvsted, tlf. 86 10 52 09,

Ib Isaksen, tlf. 86 25 35 95.

Sporvejenes Sportsfi skerklub:

Formand: Jørgen Mikkelsen tlf. 77 33 90 69 / 30 35 85 50

Kasserer: Lillian Berth tlf. 86 98 16 90

www.aarhussporvejefi skeklub.dk

Sporvejenes Spare – og boligforening: Kontortid:

Onsdag kl. 10.00-14.00. Lige uger: Station Syd. Ulige uger: Sta ti on Nord.

Formand: Lars Petersen tlf. 89 40 10 69.

Kasserer: Freddy Thomassen tlf. 26 39 39 26.

Kunstforeningen ved Århus Sporveje:

Formand: Lis Sø ren sen, tlf. 89 44 55 84.

Kasserer: Jess V. Petersen.

Sekretær: Jens Nabe-Niel sen tlf. 86 52 17 66.

Sporvejsfunktionærernes Frimærkeklub Århus:

Formand: Niels L. Carl sen, tlf. 8622 7445.

Kasserer: Ole Pedersen, tlf. 8629 4979.

Køreteknisk klub ved Århus Sporveje:

Formand: John E. Nielsen, tlf. 86 16 09 41.

Kasserer: Jens T. Ve ster gård, tlf. 86 27 18 81.

Vi træ ner hver tirsdag i som mer halv året på station nord kl. 19-21.

Indkøbsforeningen ved Århus Sporveje:

Henvendelse og ind mel delse til Hans H. Therkelsen, Vejlbygade 30B,

8240 Risskov, tlf. 86 21 01 38.

Århus Sporvejes Jægerklub:

Kontaktmand St. Nord: Hanne Folkmann, tlf. 24 66 41 29.

SAFF Forsikringsforeningen v/Århus Sporveje.

Formand: Jens Dambro, tlf. 86 29 11 28.

Børne- og hjælpefonden v/Århus sporveje:

Formand: Elly Olesen tlf. 89 40 10 65.

Kasserer: Tove Høegh tlf. 86 98 83 73.

Den Dan ske Bank konto nr. 3283629341.

Uniformsdepotets åbningstider: Ons. og tors. kl. 12.30-13.30.

Station SYD:

Liniegr. 01 1174 Torben Krag Møller .............................................. 86 11 98 92

Liniegr. 04 2652 Ralf Petersen ........................................................... 61 33 69 71

Liniegr. 05 2888 Orla Nielsen ............................................................. 86 11 63 20

Liniegr. 09 2808 Hans Jensen ............................................................ 86 28 08 78

Liniegr. 10 2479 Jens Dambro .......................................................... 86 29 11 28

Liniegr. 11 2014 Heine Steen Eldrup .............................................. 86 29 38 98

Liniegr. 15 2726 Poul Erik Grütter .................................................... 40 55 05 90

Liniegr. 25 3061 Lene Lauersen ........................................................ 27 11 77 50

Liniegr. 26 0817 Henning Rye ........................................................... 26 20 08 17

Liniegr. 52 0959 Ove Jønsson ........................................................... 86 25 14 01

Liniegr. 55 1982 Tonny Sørensen ..................................................... 86 36 70 10

Liniegr. 61 1239 Bent Rygaard .......................................................... 86 29 44 16

Linie. 62/67 2030 Charlotte Hansen .................................................. 87 34 11 12

Liniegr. 63 2113 Michael Fagan ........................................................ 86 24 63 12

Liniegr. 66 0735 Per Vissing ................................................................ 86 28 90 26

Liniegr. 98 0999 Erik Kaj Pedersen .................................................. 86 72 15 75

Instruktørerne

1061 Ole Reimer ............................................................... 86 92 20 75

Fleksholdet Trafi k / Billet

Liniegr. 31 2973 Gert Holm ................................................................ 86 29 14 62

Kollegagruppen

(Nord) 1916 Henning Andersen ............................................... 29 20 89 41

(Syd) 2596 Jens Arne Knudsen .............................................. 29 20 89 44

(Nord) 2579 Annette Due Bonde ............................................. 29 20 89 42

(Syd) 2667 Susanne Overgård ............................................... 29 20 89 43

23


Afsender:

Sporvejsfunktionærernes

Bran che af de ling

Chr. X's Vej 56 – 58

8260 Viby J

More magazines by this user
Similar magazines