Treklang nr. 17 - Tilbage

staff.iha.dk

Treklang nr. 17 - Tilbage

Trige

Ølsted

Spørring

Treklang

Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4

Trige Kirke

Læs inde i bladet:

Nyt boligom-

10

råde i Spørring

13

22

35

Generalforsamling

i ST70

..om børn og

unge i Trige

Visens Venner


Annoncér i Treklang!

Køb en annonce i Treklang,

støt et godt, lokalt initiativ

og nå ud til 1800 husstande

i lokalområdet.

Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Bliv synlig i lokalområdet

- bidrag til Treklang

Annoncepriser

1 side 1.000 kr.

1/2 side 600 kr.

1/4 side 350 kr.

1/8 side 200 kr.

farvede annoncer + 50%

alle priser excl. moms

Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring.

Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere.

En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr.

Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen


Trige

Ølsted

Spørring

Så fik vi startet på et nyt år 2005. Det bliver spændende

at se hvad det bringer!

Ved årsskiftet er der tradition for at se tilbage på det

år der er gået og hvad der skete af godt og skidt.

Holder vi os til bladet, kan vi kun se tilbage på 2004

med tilfredshed. Vi fik i året der gik styr på økonomien,

da Århus Kommune gik ind og støttede bladet

med et tilskud og vi fik i slutningen af året tegnet

godt med annoncer.

Hvad indholdet angår, arbejdede vi i 2004 med at få

indarbejdet et fast indlæg i midten af bladet.

Foreløbig har vi fokuseret på virksomheder i området

og “børn og unge” i området.

Vi fik endvidere introduceret en debatside. Vi forventer

os mere aktivitet på denne i 2005, så hold dig

ikke tilbage.

Vi har stadig brug for folk der har mod på at indgå

i redaktion af bladet og at yde hjælp på anden måde,

henvend dig til redaktionen.

På Fællesrådets sider kan du i dette nummer se et

fyldigt referat fra repræsentantsskabsmødet.

Fra ST 70 er der denne gang annoncering for generalforsamlinger

i afdelingerne og hovedbestyrelsen.

Mød op og gør din indflydelse gældende.

Treklang

nr. 17 ·januar 2005 · årgang 4

Redaktion:

Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør),

Kaj Nielsen, Lise Reinholdt , Henny Hansen, Peter Jes

og Katinka Fischer

Tekst til Treklang, kontakt:

Aage Birkkjær Lauritsen, tlf. 86 23 17 95

e-mail: aage.lauritsen@mail.dk

Aktivitetskalender:

Henny Hansen, tlf. 86 23 12 99

e-mail: heh@privat.tele.dk

Annonceansvarlig:

Kaj Nielsen, tlf. 86 23 06 82

Så tager vi hul på et nyt år og

4. årgang af Treklang

Der er udover dette en masse spændende tilbud til

dig. Fællesspisning i Oasen, kunstudstilling,

“Visens Venner”, tur til Friland med meget mere.

I dette nummer fortsættes artikelserien om børn og

unge i området. Denne gang om børn og musik.

Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til

bladet, for nr. 18 er det 25. februar 2005.

Nr. 18 udkommer i uge 13, sidst i marts!

Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din

postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette

Christiansen på tlf. 89358000 mellem 7 og 13 eller

undertegnede.

God fornøjelse med læsningen

Forsidefoto: Trige Kirke (foto Carl-Erich

Hansen)

Web:

www.aarhus.dk/trige

Tryk: Vitten Bogtryk A/S

Oplag: 1.800

Aage Birkkjær Lauritsen

Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6

gange om året og postomdeles til samtlige husstande i

8380-området.

Næste nummer af Treklang udkommer i uge 13, 2005.

Deadline for tekst og annoncer 25. februar 2005.

3


4

Vestermøllevej 11

8380 Trige

• Asfaltbelægninger

• Overfladebehandling

• Båndforsegling

• Kørebaneafmærkninger

NCC Danmark A/S · Asfalt

Telefon 86 23 23 23

Telefax 86 23 14 76

• Bærelag og slidlag

• Slurry seal

• Reparationer

• Rumlefelter

Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje

Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner -

Industrigulve

Intet arbejde er for stort

- og intet er for småt!

KLINIK FOR

FODTERAPI

v/ statsautoriseret fodterapeut

Jytte Bjerregaard

- Alm. fodbehandling

-Tilskud gives fra den offentlige

sygesikring til diabetikere og

bøjlebehandling af nedgroede negle.

-Aflastninger - og indlægssåler.

-Tilskud gives fra Sygesikring

Danmark.

- Også behandling i eget hjem.

Erbækvej 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 24 42

Vi har

professionelle

produkter til

gør-det-selv

maling

Malermester

Paul Isvik

Smedebroen 2, 8380 Trige.

Tlf. 86 23 14 35.

Åben 13-17.30, fredag 13-18,

lørdag 9-12.

www.flugger.dk

0156R02


Trige - Ølsted

Fællesråd

Nyt fra Fællesrådet

Referat af repræsentantskabsmødet

Trige-Ølsted Fællesråd

25. november 2004

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Orientering fra udvalgene

3a Behandling af indkomne forslag

4. Debat

5. Eventuelt.

Bodil Frederiksen blev valg som dirigent.

2. Forretningsudvalgets orientering

Ordet blev givet til Henny Hansen for aflæggelse af

formandens beretning..

Der er nu gået fi år siden sidste repræsentantskabsmøde

og jeg skal fortælle lidt om, hvad der er sket

siden da.

Konstituering

29. juni holdt vi 1. møde, hvor vi konstituerede os.

På møde den 13. juli blev der sået tvivl om, hvorvidt

Thorsten kunne sidde i Forretningsudvalget, da

afdelingsbestyrelsen var nedlagt, der var berammet

en ny generalforsamling i afd. 19 til den 5/8, altså 3

uger senere.

Et enigt forretningsudvalg vedtog at afvente resultatet

heraf. Vi modtog efter afd. 19´s generalforsamling

et brev, hvori de meddelte, at de havde

besluttet at udpege Thorsten som deres repræsentant

i Trige-Ølsted Fællesråd. Forretningsudvalget

kunne så gå i gang med arbejdet for fuld styrke.

Diskussionen om Thorstens kandidatur har afstedkommet

den vedtægtsændring, som vi senere på

mødet skal tage stilling til.

Og hvad har vi så lavet?

Affaldsplads

Ja, som det blev os pålagt på repræsentantskabsmødet

i maj måned sendte vi anmodning til

Ringgården om at finde en anden placering af den

omdiskuterede affaldsplads.

Naturforvaltningen har i år udloddet 3 puljer med

forårsløg, alle Fællesråd kunne melde sig som interesserede.

Betingelsen for at deltage i lodtrækningen

var, at løgene skulle lægges på arealer, hvor så

mange som muligt ville få glæde af dem. Og at vi

selv skulle lægge arbejdskraft til. Da vi ikke i

Forr.udv. så nogen udvej for at få arbejdet gjort, tog

jeg kontakt til Lergravvænget grundejerforening, de

har store arealer langs Lergravvej og Parallelvej,

som ville være velegnede til projektet. De sagde ja

til at påtage sig opgaven, og det skal I have tak for.

Alle 3000 løg er nu i jorden, d.v.s. det håber vi, for

netop som de var lagt kom TDC og gravede rabatten

op langs Lergravvej, så nu må vi se hvor mange

der kommer op til foråret. Jeg er sikker på, at det

bliver et smukt syn, og alle der benytter Lergravvej,

Parallelvej vil få glæde af det.

Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem:

Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. Larsen

Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv.

tlf.: 8623 1299 tlf. 8623 2023 tlf.: 8698 9074 tlf.: 8623 0858 tlf.: 20951097

5


6

Fællesrådenes årlige møde

Udover denne kontakt til Naturforvaltningen har vi

deltaget i det årlige møde for Fællesrådene. Hvert år

udsender de spørgeskema til Fællesrådet, vi kan her

give ris og ros til deres vedligeholdelse af området.

På baggrund af vores besvarelse drøftes de forskellige

ting.

Sidste år havde vi en hel del at brokke os over, men

det viste sig, at da vi kom nærmere ind på kritikken,

viste det sig at det ikke alt sammen var

Naturforvaltningens område. Vi udbad og derfor et

kort over, hvem der skal vedligeholde de forskellige

grønne områder, og det viser sig at det for det meste

er private eller institutioner der har vedligeholdelsen

på de arealer, der er mest at udsætte på.

Sidste nye tiltag fra Naturforvaltningens side er, at

de foreslår vi forsøger at finde personer der frivilligt,

ulønnet vil påtage sig at vedligeholde et område.

Der pågældende skal selv udpege det område

som de vil tage ansvar for. Det bliver nok ikke let,

men da der ofte er kritik af hvordan forholdene er,

kunne det måske tænkes at det kunne lade sig gøre,

så tænk lige over det, jeg formidler gerne kontakten

til rette vedkommende i Naturforvaltningen. Til

gengæld for denne indsats, kan det måske blive

aktuelt, at Forvaltningen kan tilgodese os med f.eks.

en legeplads på de grønne områder ved gadekæret.

Altså noget for noget.

Vejkontorets årlige møde

Også Vejkontoret afholder et møde hvert år, hvor vi

kan komme med vore kommentarer til deres indsats.

Det er nemt at kommentere det, da deres indsats

som regel kun er en lille klat asfalt i de huller, der er

blevet så store, at de er direkte farlige.

Siden Trigeparken blev bygget, har vi haft et ønske

om, at den sti der ifølge oprindelige planer skulle gå

fra Trigeparken til Bjørnshøjvej, ville blive en etableret.

Hvert år er vi blevet spurgt, om den stadig

var aktuel, eller om den kunne streges på stiplanen,

og hvert år har vores svar været, at den skulle opretholdes,

og dette pres har nu båret frugt, den er her

nu, anlagt, asfalteret og indhegnet, nu mangler der

bare lys. Jeg håber, at den vil blive til glæde for

dem der skal til Randersvej for at tage bussen, til

institutionerne på den anden side Randersvej eller

dem der bare vil gå en tur i området.

På dette års møde har vi fremlagt ønske om, at

Vestermøllevej fra udkørslen af Trige Møllevej bliver

ført bag om NCC, og går ud i Høgemosevej, for

derefter at føres videre til Randersvej. Der vil være

mange fordele forbundet med en omlægning.

Ca. hvert andet minut kører en lastbil til eller fra

NCC. Det giver støjgener.

Oversigtsforholdene er bestemt ikke optimale ved

udkørsel fra NCC til Vestermøllevej.

Der er indenfor de seneste år sket udbygning af

hjørnegrunden Vestermøllevej/Holmkærvej. Da

disse huse ligger meget tæt på vejen, vil de være

mere generet af vejstøjen end Holmkær, der trods alt

har en beplantning som støjdæmper.

Trige Centervej tager skade af den tunge trafik. Der

er synlige udskridninger mod sydlig grøftekant. Der

er ikke udsigt til, at NCC vil flytte fra området, så

den tunge trafik vil formentlig være stigende fremover.

En omlægning vil også betyde, at den gennemkørende

trafik fra Motorvejen til Randersvej vil blive

reduceret.

Der er ret megen tung trafik til Høgemosevænget -

genbrug af papir og glas + HCS renovation. Denne

trafik kunne have fordel af at kunne køre direkte fra

Randersvej til Høgemosevænget, ligesom beboerne

i Trigeparken kunne blive fri for opbremsning og

igangsætning af de tunge køretøjer.

Alle disse tiltag vil, som det måske vigtigste, reducere

tung trafik på Trige Centervej og på den måde

beskytte de svage trafikanter, herunder alle de børn

og unge, der har deres gang på Trige Søndergård.

Alt dette koster selvfølgelig, men Vejkontoret har

taget planerne med på vejplanen uden protester og

kommentarer, og det tager jeg som noget positivt.

De har endda beregnet, hvad det vil koste, og det er

ikke billigt, godt og vel 2 mill. pr. vejstykke, men nu

må vi så på det årlige møde med dem holde fast i, at

vejen skal omlægges. Jeg håber ikke, at det vil tage

ligeså mange år som stien.

Når vi nu taler om trafik, så har vejkontoret i august

måned udsendt bekendtgørelse om parkering i

Århus Kommune. Det går i korte træk ud på, at der

i mange områder parkeres biler med totalvægt over

3500 kg. Samt påhængsvogne og sættevogne over

750 kg. På hverdage mellem 18-06 og på søn-og

helligdage hele døgnet.

De må ikke - som det ser ud i øjeblikket - parkeres

i de byområder der er afgrænset af tavler visende

"tættere bebygget område" Det gælder Århus City

med forstæder samt Lystrup, Elsted, Egå, Skæring,

Brabrand og Tranbjerg.


Spørgsmålet er nu, vil vi have det skal gælde for

ALLE bysamfund i Århus Kommune.

Det spørgsmål har vi svaret ja til. Det har før været

rejst på repræsentantskabsmødet, og det ser nu ud

til, at det kan lykkes at få det indført også i Trige, I

vores brev, har vi ikke givet forslag til, hvor der i

givet fald kan findes plads til en lastbilparkering i

Trige, men det spørgsmål må vi afklare, når og hvis

planerne bliver godkendt af Byrådet.

Der er udarbejdet en cykelhandlingsplan for Århus

Kommune, de har spurgt os, om vi har forslag til

etablering af yderlige ruter i vores område. Vi har

foreslået, at der etableres cykelsti hele vejen fra

Høgemosevænget til Søftenvejen. Trige og Ølsted

er tæt forbundet, og vejen er smal og visse steder er

oversigtsforholdene meget dårlige.

Ungdomsklubben

Fritids- og Kulturforvaltningen har foreslået en

kommunalisering af ungdomsklubben, den er i øjeblikket

under folkeoplysningsloven, d.v.s., at personalet

ikke er pædagoguddannet. Vi forventer, at en

ændring af klubbens status fra FO-klub vil give

flere resurser til området, og dermed øge muligheden

for særlig indsats overfor de utilpassede unge i

området, ligesom de kan være med til at "fange"

børn og unge inden de løber ind i problemer. Vi har

derfor anbefalet denne konvertering.

Køb af byggegrunde i Trige

Vi har rettet henvendelse til Byggemodningsafd.

Om, at det bliver muligt at købe kommunale byggegrunde

i Trige. Der er nu fuldt udbygget, og hvis

udviklingen ikke skal standses, må der byggemodnes

nye arealer. En lodsejer øst for Randersvej/nord

for Pannerupvej har anmodet om at få lavet lokalplan

for arealer på hans ejendom, men der kan gå

ganske lang tid, inden det bliver færdigt til salg.

Hvorimod kommunen allerede nord for

Lergravvænget har ledigt areal til byggemodning.

Byfornyelsen

Og så arbejdes der videre med Byfornyelsen, men

det vil de forskellige repræsentanter for udvalgene

gøre rede for.

Treklang

Så vil jeg sige lidt om Treklang. Som alle jo ved,

sendes det ud 6 gange årligt, og det husstandsomdeles.

Alligevel hører vi somme tider om husstande

der ikke har modtaget det, også virksomhederne i

området siger, at de ikke ser det. Jeg har kontaktet

Post Danmark, og de siger, at ALLE skal have det,

så hører I om nogen, der ikke får bladet, så ring,

enten til mig eller Aage Lauritsen, så tager vi fat i

Post Danmark, vi betaler trods alt for at få det

omdelt. Rent økonomisk løber det rundt, sådan da,

vi prøver hele tiden at udvikle bladet, men savner

stof fra f.eks. grundejerforeningerne, engang imellem

må der være ting I foretager jer, problemer I

kunne tænke jer at delagtiggøre andre i, eller måske

bare små succeshistorier eller erfaringer, som andre

kunne drage nytte af.

Som noget nyt har vi åbnet op for debatsider, så har

I noget der skal debatteres eller ting I ønsker andres

mening om, så kom frit frem.

Siderne er gratis til rådighed. Det kan vi gøre, fordi

vi får byfornyelsesmidler fra kommunikationspuljen.

Det var i store træk, hvad tiden sidste repræsentantskabsmøde

er gået med.

Henny Hansen

Vi er leveringsdygtige i

alle former for tryksager og lotteri

Brevpapir, Konvolutter, Visitkort, Fakturaer, Blokke, bøger

Amr. lotteri, Skrabelodder, Tombolalodder,

Bankoplader, brikker og meget andet....

Ring til os og vi vil hjælpe med den rigtige løsning:

Vitten Bogtryk A/S · Tlf. 87 57 60 00

7


8

3. Orientering fra udvalg

Genbrug v. Peer

Pladsens placering, som var til debat ved sidste

møde, er nu flyttet til den eksisterende ved

Fritidshjemmet. Formanden for afd. 20,

Trigeparken, Ib Christensen, fortæller, at

Ringgården har sat en arkitekt på, og der forventes

et udkast herfra midt i december.

Midtbyen v. Thorsten

Planer om nyt fortov fra Farvehandleren til

Bodegaen. Det er ikke afgjort, om fru Eberhardts

gård skal bevares, så de planlagte 24 boliger er ikke

på plads endnu. Der forventes svar i dec.

Forsamlingshuset og forretningerne på Torvet protesterer

mod at p-pladserne ved andedammen nedlægges.

Man kigger på, om de kan flyttes til bussens

vendeplads ved Isvik, og der arbejdes med at

omdanne det lille anlæg bag Isvik til p-pladser, men

der er ikke enighed om løsningen. Under alle

omstændigheder skal pladserne ved andedammen

bevares. Allan Bloch afleverede en skriftlig indsigelse

fra forretningerne på Torvet. Udvalget må

arbejde videre.

Trige Søndergård v. Henny

Vi mangler endnu svar fra Dagplejen, men de har

lovet at svare i løbet af 10 dage. Vi regner med, at

startdatoen for projektet er 1.april 2005

Kommunikation v. Henny

Ikke så meget at sige. Treklang kører fint. Angående

hjemmesiden www.Trige, så må man måske finde

én, som vil stå for opdatering og vedligeholdelse af

informationerne.

4. Debat

Megen debat omkring byfornyelsesplanerne. Folk

vil ikke af med p-pladserne ved andedammen, og

det er så det mål, der må arbejdes med i midtbygruppen.

Også modstand mod nedlæggelse af bus-

lommerne. Folk vil komme til at holde i kø bag bussen,

og det gider de ikke, så det vil skabe farlige

overhalingssituationer og give trafikpropper.

Bjørnshøjvej bør ensrettes, for trafikken til og fra

skolen giver også farlige situationer, så det vil hjælpe,

hvis der blev udkørsel forbudt til Smedebroen.

Forslag om at skabe nye p-pladser i byen ved at

omdanne plænen bag hallen til p-pladser.

Afstemning om de udsendte vedtægtsændringer. De

blev enstemmigt vedtaget.

Snavs og affald omkring Torvet bør der findes en

ordning på. Via forretningerne har der været ansat

én til at holde området, men han er vist ikke ansat

mere.

Spørgsmål fra Allan om, hvem Henny repræsenterer

i Fællesrådet. Det viste sig, at der var 3 fra

Borgerforeningen, og det var jo lidt uheldigt, idet de

nye vedtægter netop indskærpede, at der kun kan

være 2 fra hver forening.

Forslag om, at det næste gang skal vedtages, at forretningsudvalget

er "udenfor" i den optælling, så

hver forening stadig kan komme med 2 personer til

møderne.

Medlemslister med mailadresser udsendes snarest.

Henny Hansen

86 232016


Friland igen, igen…

Bæredygtigt Byggemarked og rundvisning på Friland

Lørdag den 12. marts kl. 10 - 15.30

For godt et år siden blev der gennem annoncering i

Treklang arrangeret en fællestur til Friland ved

Feldballe på Djursland. Det blev en rigtig god og

spændende tur. De fleste deltagere kendte til projektets

byggerier i muslingeskaller, ler, halm osv fra

DR1s udsendelser i TV, men alligevel var det noget

helt andet at opleve det ved selvsyn.

Nu er der igen mulighed for en spændende oplevelse

på Friland. Denne gang dog ikke arrangeret

som en fællestur, men mon ikke de fleste selv kan

finde derud med bil eller bus.

Skallehuset

I tilknytning til Friland er der lørdag den 12. marts

arrangeret et stort "Bæredygtigt Byggemarked" Her

kan de besøgende møde et bredt udvalg af håndværkere,

producenter og leverandører indenfor miljørigtigt

og bæredygtigt byggeri. Her er murere, der

murer med lersten og bygger masseovne, malingsproducenter

med linolie- og silikatmaling, tømrere,

der isolerer med papiruld og arkitekter, der tegner

lavenergihuse. Her er solvarme og brændeovne og

folk, der projekterer pilerensningsanlæg og meget

mere. Mange af standene bliver arbejdende værksteder,

så der er også mulighed for at prøve at blande

sin egen maling, prøve at mure med lermørtel og

se, hvordan man kan lave sine egne solpaneler.

I løbet af dagen vil der være rundvisninger til husene

på Friland, der jo nu er langt mere færdigbyggede

end på den sidste tur derhen.

Sideløbende med byggemarkedet og rundvisninger-

DR-huset

ne vil der dagen igennem være musik, café, gøgl,

lege for børn og voksne, debat om byggeri, økologisk

øl- og vinsmagning m.v. Et højdepunkt i arrangementet

vil være en festlig auktion, hvortil de deltagende

firmaer har doneret præmier. Her kan man

være heldig at gøre en god handel !

Kom til Friland den 12. marts. Det kan blive en festlig

dag for hele familien, og med en adgangspris på

10 kr for voksne skulle ingen vel være forhindret i

at deltage.

Ørkenhuset

Bag arrangementet står Landsforeningen for

Økologisk Byggeri (LØB) i samarbejde med

Friland.

Flere oplysninger og program kan fås ved henvendelse

til Lise Reinholdt, Tlf. 86 10 02 68

se også: www.dr.dk/friland/index.htm

9


10

Ny boligbebyggelse ved

Mosegårdsparken i Spørring

Der er udarbejdet et forslag til en boligbebyggelse på en af de ledige storparceller ved den nye

udstykning ved Mosegårdsvangen.

Bebyggelsen består af 16 rækkehuse med carport og udhus ved boligerne - noget lignende de sidste

andelsboliger, der er bygget i Østervang med adressen Hjulby Hegn..

Boligerne kan opføres som andelsboliger eller almindelige ejerboliger. Dette er der ikke truffet beslutning

om endnu. Der er heller ikke lavet endelig kalkulation, men det forventes, at prisen pr. bolig bliver

ca. 1.2 mill.

Bebyggelsen ligger på den højeste del af Mosegårdsvangen, og der bliver en flot udsigt fra boligerne.

med venlig hilsen

Spørring Borgerforening

Såfremt der måtte være interesse for projektet, kan undertegnede kontaktes.

Der vil så efterfølgende blive indbudt til et orienteringsmøde.

Lars Pank

Gjørtz, Pank og Partnere A/S

Tlf. 70224211 - privat 86989276

Firmamail: gpp@gpp.dk

Personlig mail: Lp@gpp.dk


Helga Kristmundsdottir udstiller i weekenden oliemalerier

samt bronzeskulpturer.

26. - 27. februar ( kl. 15 - 17 begge dage)

Kunstneren er født på Island i 1953, men har været

bosat i Danmark siden 1989. Hendes uddannelsesmæssige

baggrund har hun fra Islands

Kunstakademi samt Århus Kunstakademi, hvor hun

studerede fra 1995 - 2001.

Der er i hendes oliebilleder ingen tvivl om, at det er

de islandske landskaber, der interesserer hende. Alle

indtryk bliver omformet til en særlig form for

urnordiske landskaber, der er uden for menneskets

rækkevidde. Man fornemmer en stor kraft i hendes

Udvalgte udstillinger

Gallerie Frei Kunst, Timmerdorfstrand, Tyskland

Gallerie Knuette, Wien, Østrig

Kunsthuset Hamar, Norge

Gallerie Dahl, Havndahl

Ebeltoft KunstbygningGalleri Babette, Knebel

Reyklavik, Island

Galleri Oygin, Færøerne

Galleri Epoke, Vejle

Frederikshavns Kunstmuseum

Ålborg Kunstmuseum

Internationalt anerkendt

islandsk kunstner

....udstiller i Trige Sognegård

billeder, der er elve og klipper, der er fyldt med sære

farver, som synes at spille op til hinanden. Helga

Kristmundsdottir maler rent expressionistisk, hvor

farverne, rene og blandede, synes at vælde frem på

lærredet et eller andet sted fra og lægge sig lag på

lag. Gennem forskydninger i netop farverne opstår

der former og strukturer, der bliver til voldsomme

landskaber.

For nylig er Helga Kristmundsdottir begyndt at

arbejde med bronzeskulpturer, som hun ikke tidligere

har udstillet, og ser frem til at få respons herpå

fra det lokale publikum i Trige Sognegaard.

Andre oplysninger

Årets kunstner i Ebeltoft 1998

TV Portræt i TV Danmark 1998

Årets Litografiske Kunstner, Århus Amt

11


12

BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70

Hovedbestyrelsen

Aage Birkkjær Lauritsen 86 231795 Vestermøllevej 236, 8380 Trige aage.lauritsen@mail.dk

Bjarne Pedersen 86 232442 Erbækvej 2, 8380 Trige bjp@ats.dk

Mikkel Damsgaard 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige mid@conscius.com

Fodbold

Tommy Sørensen, formand 86 230501 Lergravvænget 14, 8380 Trige tls@privat.dk

Claus Holm 86 231831 Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige ch@auff.au.dk

Ole Rasmussen, sekretær 86 231682 Vestermøllevej 280, 8380 Trige owr@privat.dk

Johann Svenson 86 232726 Trige Møllevej 152, 8380 Trige thordis.runars@mail.dk

Helle Mølstrøm 86 231830 Holmkærvej 98, 8380 Trige

Hanne Edeling, damer og piger 86 232626 Bærmosevej 1, 8380 Trige edeling@webspeed.dk

Håndbold

Kasper Bundgaard,formand 22 502351 Trige Centervej 75, 8380 Trige kasperbundgaard@msn.com

Vibeke Rasmussen, turn. leder 86 989185 Østervang 3, Spørring, 8380 Trige

Henrik Knakkergaard 8623 1690 Vestermøllevej 248, 8380 Trige

Solveig Skjærlund 86 230746 Trige Møllevej 56, 8380 Trige

John Nielsen 86 230509 Trige Møllevej 248, 8380 Trige

Susanne Ladefoged 86 989281 Østervang 20, Spørring, 8380 Trige

Tom Ludvigsen 86 989220 Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige

Badminton

Karen Pedersen, formand 86 230235 Holmkærvej 33, 8380 Trige kp@proinfo.dk

Inge Pedersen 86 989189 Sognevejen 5, 8380 Trige

Lars Vestergaard 86 230874 Lergravvej 15, 8380 Trige

Peder Thorbard 86 230221 Lergravvænget 8, 8380 Trige thorbard@mail.tdcadsl.dk

Tine Biering 86 230392 Pannerupvej 12, 8380 Trige

Gymnastik

Brian Basse, formand 86 231524 Lergravvænget 28, 8380 Trige brian.basse@mail.dk

Anna Møller Christensen 86 232422 Lergravvænget 30, 8380 Trige amc@tilstbolig.dk

Lars Toft Jensen, sekretær 24 409265 Niels Ebbesensvej 40, st. 8900 Randers larstoftjensen@hotmail.com

Lykke Hansen, instruktører 20 265564 Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten lykke@toursport.dk

Frank Larsen 86 231423 Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige henryalfred56@hotmail.dk

Susanne Møller 86 230076 Trige Møllevej 250, 8380 Trige sipmoller@yahoo.dk

Sanne Salomonsen 86 989994 Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige sansal@mailme.dk

Bankospil

Bjarne Sørensen 86 231584 Gartnerparken 8, 8380 Trige

Fritidspedeller

Lars 22 800717

(træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag)

Telefon i kontoret 86 230892

Bakkegårdsskolen

Bjørnshøjvej 1 86 934141

bak@aaks.aarhus.dk

BANKOSPIL

i Trige

Forsamlingshus

hver onsdag

kl. 19


Nyt fra hovedbestyrelsen

Nyt fra HB

Der er ikke sket meget i hovedbestyrelsen siden

seneste udgave af Treklang..

Vi vil her blot sige tak for året 2004 og ser frem til

et aktivt nyt år.

En af de aktiviteter der er på programmet i 2005, er

sportsdagen i august, den vender vi tilbage med

mere information om.

Generalforsamlinger

Og så er det jo tid for generalforsamlinger, mød op

og gør din indflydelse gældende.

Vi ønsker et godt og aktivt 2005

hovedbestyrelsen

Aage Birkkjær Lauritsen

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til

generalforsamling i ST70

Hovedforening

24. februar 2005, kl. 19 30

i klublokalet ved hallen

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til

godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Valg af 3 personer til direktionen - valgt for

2 år ad gangen.

Bjarne Pedersen, Mikkel Damsgaard og

Aage B. Lauritsen modtager genvalg.

6. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt

Forslag skal være formanden i hænde senest den

16. februar 2005.

Mød op og gør din indflydelse gældende!

Bestyrelsen

Tlf. 86 99 95 66

Bil. 40 27 66 93

Fax. 86 99 92 66

Spørringvej 19 · Mejlby · 8530 Hjortshøj · E-mail. Sporring-el@mail.tele.dk

13


14

Få et OK Benzinkort til billig benzin

og støt ST70

OK støtter lokalt

OK er altid billig med benzin,

samtidig støtter OK forskellige

foreninger og klubber, bl.a. ST

70.

Så kom og få et OK Benzinkort,

så giver vi et beløb til klubben,

hver gang du tanker hos os.

Trige

Med et OK Benzinkort får du:

● altid billig benzin

● mere end 500 tanksteder i

Danmark

● mulighed for at tanke i

Norge og Sverige

● en månedlig opgørelse

● kort til broafgift på

Storebæltsbroen og

Øresundsbroen


Gymnastik

Revisionsfirmaet

Lind&Lauritsen I/S

Kurt Lind Sørensen HD

Linda Lauritsen

e-mail: Revisionsfirmaet@lind-lauritsen.dk

Samsøvej 30 C · 8382 Hinnerup

Telefon 8691 1711

www.lind-lauritsen.dk

Gymnastikopvisningen 2005

Sæt X i kalenderen !!

lørdag den 9. april 2005

holder gymnastikafdelingen

opvisning i Bakkegårdshallen

Nærmere oplysning kommer i næste nummer!

Registrerede

Revisorer

FRR

Trige Tømrerog

snedkerforretning

v. Søren Peter Krei

Bærmosehøjen 32

8380 Trige

Mobil 40 37 93 03 · Tlf. 86 23 21 33 · Fax 86 23 21 03

FØRST MED DET SIDSTE

- moderne klippe-teknik

til herrer og damer.

LUKKET

MANDAG!

FRISØRHUSET

v/Pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf. 86 23 13 77

· Døre og vinduer

efter mål

· Forsikringsskader

· Glasarbejde

· I øvrigt alt

inden for faget

· Fast pris

15


16

ST70 Gymnastikafdelingen

Sted: Instruktør:

Bakkegårdsskolen

Mandag: 16.30 - 17.30 (1) Mor/far og barn Mette 225,-

17.30 - 18.30 (2) Minihoppere 5-8 år Lykke H. / Henrik 156,-

18.30 - 20.00 (3) Spring 8 år - ? Hans / Henrik 174,-

20.00 - 21.00 (4) Damemotion /Afspænding Bitte 237,-

Tirsdag: 16.30 - 17.30 (5) Mummitroldene 3-5 år Margit / Malou / Tina 156,-

17.30 - 18.30 (18) Tarzandrengene 3-5 år Margit 156,-

18.30 - 19.30 (6) M / K motion Hanne 237,-

Onsdag: 16.30 - 17.30 (16) Breakdance 5-10 år Simon 156,-

17.30 - 18.30 (17) Breakdance 10-15 år Simon 156,-

Torsdag: 17.00 - 18.30 (9) Show`n hip hop 11 -14 år Christina / Georgina 186,-

18.30 - 20.00 (10) Aerobic Helle 274,-

Bjørnshøjcentret

Onsdag: 16.30 - 18.00 (11) Bevægelse / afspænding Dorrit 283,-

Gymnastiksalen Spørring

Mandag: 18.30 - 19.30 (12) Step Helle 256,-

19.30 - 20.30 (13) Bodytoning Helle 256,-

20.30 - 21.30 (14) ”I Form” Helle 256,-

Onsdag: 17.00 - 18.00 (15) Børnegymnastik 3-6 år Sanne / Nette 156,-

Forsamlingshuset

Tirsdag: 17:30 - 18:30 (7) Show`n hip hop 6 - 8 år Malou / Tina 156,-

18:30 - 19:30 (8) Show`n hip hop 8 - 10 år Malou / Tina 156,-

Bakkegårdsskolens Idrætshal

Tirsdag (sommer) 18:00 - 19:00 (20) Løb Frank 100,-

Torsdag (sommer) 17:30 - 18:30 (19) Stavgang Karen/Inge/Frank100,-

Søndag (vinter) 10.00 - 11.00 (20) Løb Frank 100,-

10.00 - 11.00 (19) Stavgang Karen/Inge/Frank100,-

Lørdag: 8:00 - 10:00 (21) Skating Brian

7-14 år 87,voksne137,familie

262,-


Fodbold

ST70 har brug for dig!

ST 70 Fodbold holder sin årlige generalforsamling

tirsdag den 22. februar 2005 kl. 19.30 i klublokalet

i hallen.

Forhåbentlig er der mange, der allerede nu sætter

kryds i kalenderen, for der skal her lyde en kraftig

opfordring til medlemmerne om at møde frem og

deltage i generalforsamlingen. Det gælder aktive

spillere såvel som forældre til børn, der spiller fodbold

i ST70.

Som det vil fremgå af dagsordenen, så skal der i år

vælges mindst to nye medlemmer til bestyrelsen.

Ellers kan fodboldafdelingen ikke fortsætte!

Sidste år måtte der en ekstraordinær generalforsamling

til, før der var valgt en bestyreelse. Men det

burde kunne lade sig gøre at finde en bestyrelse i en

afdeling, der trods alt har omkring 200 medlemmer.

Det kan vel ikke passe, at så mange glade og aktive

mennesker ikke er spor interesserede i at møde op

og få lidt indflydelse på fremtiden i fodboldafdelingen.

Arbejdet er ikke uoverkommeligt, og jo

flere, der melder sig, jo nemmere bliver det.

ST 70 Fodboldafdeling indkalder til den årlige

generalforsamling

Tirsdag den 22. februar 2005

kl. 19 30 i klublokalet

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Behandling af indkomne forslag

6. Eventuelt

Generalforsamling

Mød op til generalforsamlingen i ST 70 Fodbold!

Vær med til at få indflydelse på fodboldafdelingens

fremtid og vær med til at sikre, at dine børn forsat

kan dyrke en både sund og sjov fritidsinteresse her

i nærmiljøet.

Vel mødt den 22. februar

Bestyrelsen

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest den

1. februar 2005.

På valg til bestyrelsen er Tommy Sørensen og Ole

rasmussen, som ikke modtager genvalg.

Mød op til generalforsamlingen og vær med til at

diskutere fodboldafdelingens aktiviteter og fremtid.

Tommy Sørensen

17


18

Hold og trænere til sæsonen 2005

Følgende hold og trænere er på plads til den kommende

fodboldsæson:

Junior, drenge

(årgang 1989-90) 11-mandshold

Træner:

Jesper Nimb Sørensen tlf.: 20 495366

Drenge

(årgang 1991-92) 11-mandshold

Træner:

Peter Stenberg tlf.: 60 153613

Lilleput, drenge

(årgang 1993-94) 11- og 7-mandshold

Træner:

Henrik Bille tlf.: 86 989702

Morten Hansen tlf.: 86 230240

Sanjuv Wimalanathan tlf.: 86 232995/60603263

Miniput, drenge

(årgang 1995-96)

Trænere:

Henrik Knakkergaard tlf.: 86 231690

Dennis Mikkelsen tlf.: 86 230465

Morten Kristensen tlf.: 86 231227

Mikroput, drenge og piger

(årgang 1997-98)

Træner: (Endnu ingen træner)

Damer, senior

7-mandshold

Træner:

Bodil Sørensen tlf.: 86 231187

Piger

(årgang 1991-92) 7-mandshold

Trænere:

(Endnu ingen træner)

(Hanne Edeling) tlf.: 86 232626

Lilleput, piger

(årgang 1993-1994) 7-mandshold

Trænere:

Pia Jensen tlf.: 27 294830

Jeppe Edeling tlf.: 86 232626

Johannes Hansen tlf.: 86 230766

Miniput, piger

(årgang 1995-96)

Trænere:

Jeanette M. Jensen tlf.: 86 230940 / 26200940

Mette Christiansen tlf.: 86 989504 / 40541534

Trænere og hjælpere søges

Som det ses, er listen ikke helt komplet. For

flere af holdene er det også helt afgørende, at der

er forældre, der melder sig og giver en hånd med

som holdledere, hjælpetrænere, m.v. Ellers bliver

holdene simpelthen ikke til noget.

Opgaver som holdleder og hjælpetræner er:

- være ansvarlig for køre-/vaskeseddel

- have styr på kamptøj og forældreopgaver

- lave kaffe og hygge til hjemmekampe

- være medansvarlig for klubbens materialer

- være medansvarlig for etablering af et rart og

trygt samvær om spillere

- hjælpetræner med afvikling af træning og

kamp

Så kære forældre: Meld jer til at give en hånd

med. Få rigtig mange gode oplevelser sammen

med jeres barn og se, hvor sjovt det kan være at

stå sammen om et hold. Jo flere, der melder sig,

jo nemmere!

Bestyrelsen

ST 70 fodbold


Badminton

Generalforsamling

Generalforsamlingen i badminton afholdes:

onsdag den 23. februar kl. 19 30

i klublokalet

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Afdelingens beretning til godkendelse

3. Afdelingens regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag -

herunder vedtagelse af budget og handlingsplan

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer,

valgt for 2 år ad gangen

Peter Thorbard - ønsker ikke genvalg

Karen Pedersen - ønsker ikke genvalg

Tine Biering - ønsker ikke genvalg

6. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

bedes indsendt senest tirsdag den 15.

februar, til:

Karen Pedersen

Holmkærvej 33, 8380 Trige

KLOAKSERVICE

Trige

Maskinstation

v/ Claus Sørensen

86 23 17 37

biltlf. 20 27 33 20

Klubmesterskaber 2005

De sidste par år har vi forsøgt at få flere af klubbens

medlemmer til at deltage i klubmesterskaberne. I

den forbindelse har vi forsøgt at flytte lidt rundt på

datoen for mesterskaberne. Det har så igen i år fordi

vi mener det er vigtigt at finde det tidpunkt hvor

flest mulige kan deltage.

Dette år klubmesterskaber finder sted:

lørdag eftermiddag, den 26. februar

og der kommer forhåbentlig så mange spillere at vi

også må tage fredag aften til hjælp.

Der vil være tilmeldingsskemaer hængt op i hallen.

Bestyrelsen

19


20

Hvor var det dejligt at se så mange der havde skrevet

sig på til julematch. Der spilles med enten 4

eller 6 på et hold, så med 26 deltagere, var der

sørme også reserver i år.

På selve dagen var der én enkelt udeblivelse så -

perfekt, én reserve på banen og én ved dommerbordet.

Der blev spillet friskt til og alle var opsatte på at

give alt de havde i sig for at få flest point i løbet af

de 6 minutter der blev spillet i hver kamp. Efter

hver 5. kamp var der en velfortjent og tiltrængt

pause på 5 minutter og efter 15 kampe blev der serveret

gløgg og æbleskiver.

Det var svært at komme op af stolene igen og

komme i gang med spillet. Det så ud som om gløggen

havde sat sig i benene på nogle af spillerne eller

også var det æbleskiverne der fyldte for meget i

maven. Det gik lidt trægt med at komme i omdrejninger

efter pausen.

Det kunne også ses at der var hold der havde lagt

taktik i pausen, for kunne man ikke vinde så måtte

man hellere gå efter at tabe.

Julematch 2004

25 kampe blev det til i løbet af søndag eftermiddag.

Præmier kunne overrækkes lidt i seks og vinderne

af hver sin and blev Anette, Kurt, Anne-Dorthe, Ole

L, Peter og Michael. Tillykke med sejren.

Nu nævnte jeg før at der blev gået efter sidstepladsen

- ærgerligt, for bestyrelsen havde på forhånd

vedtaget at det var for nemt at gå efter sidstepladsen

- derfor blev det holdet med næstlaveste point der

fik præmie.

Karen Juul Pedersen


Håndbold

GENERALFORSAMLING 2005

Håndboldafdelingen ST70 afholder sin årlige generalforsamling

MANDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00

I klublokalet, Bakkegårdshallen

Dagsorden i følge lovene.

Sæt X i kalenderen og mød op.

Så kan du være med til at præge udviklingen til gavn for alle spillere.

Bestyrelsen

Håndboldkampe i Bakkegårdshallen

mandag 7. februar

18:00 piger C pulje 2 VRI Risskov 4

18:45 piger C pulje 1 Solbjerg IF

20:00 herrer serie 4 Solbjerg IF

onsdag 23. februar

17:15 drenge puslinge C VRI Risskov 3

19:00 damer serie 3 Århus KFUM/Hasle3

20:10 herrer serie 2 Fortuna HK Århus

søndag 6. marts

9:00 piger C pulje 2 Skødstrup SF

9:45 drenge puslinge C Kolt-Hasselager IF

10:20 piger C pulje 1 Stjær BK

11:05 herrer seria 4 Odder IGF 4

12:10 damer serie 3 JAI Århus 4

13:20 herrer serie 2 CIF Århus 5

mandag 14. marts

17:00 drenge puslinge C CIF Århus 2

17:35 piger C pilje 1 Thorsager-Rønde IF2

18:20 piger C pulje 2 IF Lyseng

20:00 herrer serie 4 IF Lyseng 3

onsdag 16. marts

19:00 damer serie 3 AGF Århus 4

20:10 herrer serie 2 Viby IF3

21


22

Børn og Unge i - området

Ølsted Pigekor

Af Katinka Fischer-Nielsen

I Ølsted er der et lille pigekor, der ved særlige lejligheder

synger i kirken, nogen gange også i Trige

kirke. Koret bliver ledet af organist Anne Marie

Thygesen. Der er for tiden seks piger i alderen 9 til

12 år, der synger i koret.

Ølsted Pigekor har eksisteret af to omgange. Først

var der et hold, som sang nogle år, før de spredtes

for alle vinde i de større klasser. Et par år senere

kom der et nyt hold, som nu har sunget i cirka tre et

halvt år.

Hver torsdag øver de en time fra 16 - 17 i Ølsted

Sognehus, og en gang imellem synger de så ved

gudstjenester i kirken, enten om morgenen eller om

aftenen. Anne Marie Thygesen finder på de sange

de skal synge, og sammen får de det til at lyde

smukt.

Når koret synger i kirken er det fortrinsvis nyere

salmer, der er på programmet. Pigerne har f.eks.

sunget "Måne og Sol" og "Maria gennem torne går".

Når pigerne synger for sig selv, enten torsdag eftermiddag

eller efter optræden i kirken, synger de helst

rytmiske sange som f.eks. "Joanna".

Camilla

En af de piger, der synger i koret hedder Camilla.

Hun er 12 år gammel og har sunget i koret de sidste

tre år. Camilla går, som den eneste, i skole i Trige,

de andre går i skole i Lisbjerg, selvom alle, på nær

en, bor i Ølsted.

Camilla er meget glad for at synge i koret, det er

sjovt og de har det hyggeligt sammen. Engang imellem

laver de i fællesskab en udflugt.

Den sidste tur, de var på, gik til Gellerupscenen,

hvor én af pigerne i koret, Karin, spillede med i

"Folk og Røvere i Kardemommeby".

Ved en anden lejlighed var det "Ronja Røverdatter",

de så. Sådanne oplevelser er med til at skabe et

kammeratskab med de andre piger, og Camilla har

nydt turene.

Louise

Louise er også 12 år, hun havde fødselsdag den 25.

december. Hun er, ligesom Camilla, glad for at

synge i pigekoret. Det er især sjovt, fordi de er sammen,

og fordi de laver noget, som de alle synes godt

om. Det er også godt, at de kender hinanden, så de

ikke bare synger, men også hygger sig, f.eks. med

kage!

Begge pigerne har fortalt begejstret om timerne

med korsang, teaterbesøg og hygge i sognehuset.

Juleferien er slut, og torsdag eftermiddag mødes de

med de andre fire piger og Anne Marie Thygesen

for at jage januarmørket på flugt for en kort stund.

Børn og Unge i Treklang-området

Som noget nyt her i Treklang startede i nummer 15 en serie af eller om børn og unges oplevelser.

Denne gang handler det om musik og sang. Om unge, der kan lide at bruge stemmen på helt forskellige

måder. Vi har besøgt Ølsted Pigekor og rapperen fra Spørring.


“Rapperen fra Spørring”

Af Lise Reinholdt

19-årige Kim Jensen

fra Spørring er bidt

af en gal rapper, og

det har ført ham

frem i rampelyset på

scenerne i Århus og

København og ikke

mindst i TV som

deltager i MCs

FightNight.

Inspirationen kom oprindelig fra pædagogmedhjælper

Christian i Ungdomsklubben i Trige

Søndergård. Men da Kim først kom i gang var han

ikke til at stoppe.

I 2003 stillede han op til MCs FightNight og blev

som Århus-mester udvalgt til at gå videre til finalen

i Cirkusbygningen i København, hvor 16 deltagere

dyster om den endelige sejr.

Kim røg dog ud allerede i 8-dels finalen, men det

tog ikke modet fra ham. I 2004 stillede han op igen

og klarede sig igennem helt til semifinalen.

Selve sceneriet omkring kampen er bygget op som

en boksekamp. To spillere er i ringen af gangen og

"rapper" mod hinanden i en dialog, hvor det gælder

om at tirre hinanden med beskyldninger og fornærmelser.

I alt er der tre runder af 1 minuts varighed,

før kampen afgøres.

Hele forløbet i "FightNight 2004" er nøje beskrevet

på www.danskrap.dk. Jeg vil bringe et lille uddrag

heraf, som meget godt beskriver stemningen og

Tandlæge

GERTRUD WESTERGAARD

Smedebroen 12 · 8380 Trige

Tlf. 86 23 18 33

gertrud.westergaard@mail1.stofanet.dk

konkurrencen. Modsat de andre deltagere har Kim

valgt at bruge sit eget navn i konkurrencen i stedet

for et eller andet kunstnernavn.

" Sidste kvartfinale stod mellem "Ham den Lange "

og "Kim Jensen". Kim Jensen lagde hårdt ud med at

trække emnet "ludomani" og igen holde sig til

emnet. Dette er klart Kim Jensens stærke side, at

han kan køre sit emne hele vejen igennem og samtidig

diske sin modstander. For eksempel med rim

som: "Yo, dit rap er faneme wach/ fat det at du er

skakmat."

Battelen bare voksede og voksede, og i takt hermed

blev begge deltagere bare bedre og bedre. Kim

Jensen sagde på et tidspunkt, at "Ham den Lange"

ikke havde nogen kæreste eller at hun var grim.

Dette gjorde, at "Ham den Lange" hev en tøs op i

ringen, - om det var hans kæreste eller en veninde

skal være usagt herfra ! Dette var dog meget dumt

gjort, da det bare gjorde Kim Jensen mere tændt og

gav ham muligheden for endnu flere punchlines.

"Ham den Lange" erkendte da også sit nederlag og

sejren gik til Kim Jensen."

Kim går altså videre til semifinalen, hvor han trækker

emnet "Britney Spears", men han taber i duellen

med modstanderen MikL, der har fået emnet

"Bamse og Kyllingen". Ifølge referatet på nettet en

af de tætteste kampe i årets arrangement.

Kim siger selv, at det hele bare er gak og gøgl, sjov

og ballade. Til daglig går han på HF, men i fritiden

kan han godt lide at sidde og rappe med kammeraterne,

så mon ikke vi får mulighed for at se ham i

MCs FightNight dette år også. Hold øje med ham !

GRATIS

KONSULENT

BESØG

Hornsbjergvej 3

8380 Trige

Fax 86 23 16 77

UTÆT TAG

Pap Tegl Skifer Zink

Beton Altaner Terrasser

Tætnes totalt og varigt.

Tømrerarbejde

Ring hellere straks til

ISOPLASTICON

86 23 16 56

A

P

S

www.isoplasticon.dk

23


24

Trigeparken

Boligforeningen Ringgården

Afdelingsbestyrelsen, afd. 19 (Trige Centervej)

Ib Christensen (formand) Trige Centervej 52, st.mf. 86 23 08 01 / 80 66 60

Mohamad Ali Almokdad Trige Centervej 60, 1. mf. 51 60 84 47 / 80 66 30

Ilse Thelmark Trige Centervej 28, 1.mf. 86 23 19 43 / 80 67 72

Harald Engen Trige Centervej 58, 2. tv. 77 89 72 31 / 80 66 42

Lonny Damgård Jensen (afd. best) Trige Centervej 52, st. th.

Afdelingsbestyrelsen, afd. 20 (Trige Parkvej)

86 23 09 03 / 80 66 61

Teddy Weinreich (formand) Trige Parkvej 33, st. tv. 86 23 03 69 / 80 69 82

Annie Svejgaard Trige Parkvej 21, st.th. 86 23 02 31 / 80 69 30

Bodil A. Nielsen Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68

Kaj Nielsen Trige Parkvej 13, st. th. 86 23 06 82 /

Helle Confrey Trige Parkvej 23, 1. th. 77 66 05 54 / 80 69 42

Varmemester (åbent mandag - fredag 8:30 - 9:30)

Tonny Nielsen Trige Centervej 26, gavlen 86 23 16 14 / 80 68 14

Aktivitetsrådet for de boligsociale aktiviteter (A-rådet)

Afdeling 19

Kirsten Skou Trige Centervej 44, st. th 86 23 20 16 / 80 66 97

Ann Sczürbak Trige Centervej 28, 2. th. 28 61 80 74 / 80 67 76

Anni Søgård (supp.) Trige Centervej 32 st. th. 87 42 02 33 / 28 777179

Lonny Damgård Jensen (afd. best) Trige Centervej 52, st. th. 86 23 09 03 / 80 66 61

Afdeling 20

Gitte Mouritzen Trige Parkvej 19, 2. th 86 23 07 60 / 80 69 25

Erling Svendsen Trige Parkvej 13 1. tv. 77 89 71 20 / 80 68 98

Karina Sczürbak (supp.) Trige Parkvej 15, st. th. 86 23 05 57 / 80 69 05

Bodil Nielsen (fra afd. best.) Trige Parkvej 5, 1. th. 86 23 06 05 / 80 68 68

Klubber og aktiviteter

Aerobic

Lucy Moli 86 23 06 90

Arabisk kvindeklub

Lina Ayoub 97 952870

Billard

Leif Rogert 86 23 01 95

DUI- Leg og Virke

Johannes Rasmussen 86 23 00 29

"Fantasi og Farver"

Helle Confrey 77 66 05 54

"Grønne Fingre"

Henrik Andersen 86 23 24 52

Lektiehjælpen

Ove Linnet 86 21 00 51

Legestuen

Connie Hartman 28 28 37 20

Børne-PC-klubben

Helle Confrey 77 66 05 54

PC-café

Erling Svendsen 77 89 71 20

Seniordans

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

Snedkerværkstedet

Odin Birgisson 86 23 22 88

Trige Lystfiskerklub

Maria Christensen 86 23 29 26

Tamilsk klub

Karunahara Kadiresan 86 23 20 01

Trige dart club

Gudbjørn Kristiansen 86 23 28 72

Unge-Udvalget

Lene Christiansen 28 73 47 35

Vise/ Vers

Gitte Mouritzen 86 23 07 60

NB! Klubber og aktiviteter i Trigeparken er åbne

for alle interesserede.


Aktiviteter i Trigeparken

Aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt, Tlf. 86 23 16 64

Besøg hos “Åben social Rådgivning”

af Lise Reinholdt

For cirka et år siden tog tre socialrådgiverstuderende fra Trige initiativ til en åben socialrådgivning hver

tirsdag aften i Trige Centervej 30, kld. Jeg besøgte en af initiativtagerne, Lonny; for at høre, hvordan det

var gået.

Hvorfor startede I rådgivningen?

Jeg var meget tit ude for, at folk henvendte sig til

mig privat for at få et godt råd i en eller anden sag

med kommunen eller til at forstå et officielt brev.

Mine medstuderende havde tilsvarende oplevelser.

Jan, Alkan og jeg boede alle tre i Trige, Alkan og jeg

i blokkene og Jan på Holmkærvej, og vi blev enige

om i fællesskab og som frivilligt arbejde at tilbyde

denne sociale rådgivning.

Vi vidste, at noget lignende fungerede i andre boligområder,

og vi vidste, at her boede mange på overførselsindkomst,

mange enlige forældre, mange

flygtninge/ indvandrere etc. Alt i alt mange brugere

af det offentlige system, som nok kunne have brug

for rådgivning engang imellem.

Hvordan er det så gået?

Der har været nogle nede og snakke med os hver

eneste uge , men egentlig havde vi troet at behovet

ville være større end det vi hidtil har oplevet. Vi ved

fra andre rådgivninger, at det tager lang tid at bygge

et sted som vores op. Det er ikke nok at dele en brochure

ud, det er mund til mund -metoden og tilliden

til stedet, der skaber grundlaget for at folk vil bruge

os. Undertiden har vi tænkt på, om det er en ulempe,

at vi selv bor i lokalområdet, men vi har jo 100%

tavshedspligt med alt hvad vi får kendskab til, og

det taget vi meget alvorligt.

Hvad beder folk om hjælp til?

Det kan være hjælp til ansøgninger af enhver art.

Job-ansøgninger, ansøgninger om tilskud til tandlæge,

friplads i børnehaven, skadesanmeldelser, - alt

muligt. Det kan også være hjælp til at forstå og

svare på breve fra det offentlige. Undertiden kommer

folk også for at få et råd med hensyn til mere

personlige og private problemer, men generelt er det

meget jordnære ting, hvor vi med vores uddannelse

og kendskab til love og regler kan være til hjælp.

Er I stadig de samme tre frivillige, som da I startede?

Nej, Alkan er stoppet, men i stedet har vi fået

Steinunn, der også bor i Holmkær, så vi er stadig tre

fra lokalområdet. Og I mellemtiden er vi jo blevet

færdige med vores uddannelser, - tilføjer Lonny

med et smil.

Vil I fortsætte med rådgivningen?

Ja, absolut. Vi synes, at det er dejligt at kunne hjælpe

folk på den måde, og vi lærer også selv meget af

det !

Vedr. træffetider og hvad der kan fås hjælp til,

se annoncen side 31.

25


26

Børnenes PC-klub

Trige Parkvej 19, kld.

Er åben hver søndag kl. 10 - 13 for børn i alderen

5 - 14 år.

Skynd dig at kom, vi mangler lige dig !

Vi har lige købt en masse nye spil, du kan

komme og spille.

Kontingent:

1 år: 100 kr.

fi år: 60 kr

eller 10 kr pr. gang.

Yderligere oplysninger hos:

Helle, tlf. 77 66 05 54

Tonny, tlf. 86 75 00 22

Åbent Hus

med sundhedsplejersken

En gang om måneden holder sundhedsplejerskerne

Susanne Hede og Birte Åkjær "Åbent

Hus" i beboerhuset "Oasen".

Du er meget velkommen til at kigge indenfor

sammen med dit barn.

Sundhedsplejerskerne er her kl. 10 - 12

I foråret 2005 er der "Åbent Hus"

Tirsdag den 1. februar

Tirsdag den 1. marts

Tirsdag den 5. april

Tirsdag den 3. maj

Bliv du´s med din PC !

Et tilbud især til ældre

og uøvede brugere

Er du usikker overfor at bruge en PC-er?

Vil du gerne have vejledning i et tempo, der

passer DIG? Har du bestemte opgaver, du

gerne vil have hjælp til ? Vil du gerne lære at

sende mails og gå på nettet?

Så er du velkommen i PC-lokalet:

Trige Parkvej 19, kld.

hver onsdag kl. 10 - 13

Her kan du få individuel hjælp og vejledning

under hyggelige former og med kaffe på kanden.

Pris: 10 kr. pr. gang.

Kig ind, alle er velkomne uanset alder og forkundskaber!

Yderligere oplysninger hos

Erling Svendsen, tlf. 77 89 71 20

Onsdagsklubben

Hver onsdag kl. 13 - 16

i Oasen

Hyggeligt samvær for voksne i alle

aldre.

Tag dit håndarbejde eller dit kortspil

med, vi har altid kaffe på kanden og

plads til nye medlemmer

Yderligere oplysninger hos

Kirsten Skou, Tlf. 86 23 20 16


Fastelavnsfest

Søndag den 6. februar fra kl. 14

Tøndeslagningen foregår på den store legeplads

ved Oasen

Arrangementet fortsætter indendørs, hvor der er

salg af kaffe, sodavand og fastelavnsboller.

Præmier til de bedst udklædte.

Tilmelding for alle, både børn og voksne.

En børnebillet koster 10 kr og dækker sodavand,

fastelavnsbolle og slik.

Tilmelding og køb af billetter i Oasen

Torsdag den 3. februar kl. 16 - 20.

Yderligere oplysninger hos Bodil Nielsen,

tlf. 86 230605

Efterfødselsgymnastik

Onsdag den 23. februar starter undervisningen i efterfødselsgymnastik i

Beboerhuset Oasen.

Det bliver et forløb over 8 gange til en pris af 380, - kr.

Undervisningen foregår kl. 10 - 12 og underviser er Mie Glud Pedersen.

HF Tømrer- &

Snedkerforretning

v/ Henrik Frandsen

Gartnerparken 32, 8380 Trige

tlf. 86 23 23 81, mobil 20 67 99 81

Flere oplysninger kan fås ved sundhedsplejersken eller

ved aktivitetsmedarbejderen i Oasen, tlf. 86 23 16 64

Faste aktiviteter i Oasen

Trigeparkens Beboerhus

Trige Centervej 26 A

Mandag og onsdag kl. 18 - 20 30:

Lektiehjælp for fremmedsprogede.

Tirsdag kl. 10 - 12: Legestue

Tirsdag kl. 19 - 21: Seniordans

Onsdag kl. 13 - 16: Onsdagsklub

Onsdag kl. 18 - 1930 : Blid aerobic

Torsdag kl. 10 - 12: Legestue

27


28

Alle mødre, fædre, bedsteforældre eller andre med

børn i alderen 0 - 5 år er velkomne i legestuen hver

tirsdag og torsdag kl. 10 - 12 i Trigeparkens

Beboerhus "Oasen".

Vi hygger, snakker, udveksler erfaringer, og leger

med børnene.

Hvis du synes at dit barn er for lille, så kom for din

egen skyld og få en kop kaffe eller the med os

andre. Det er dog vores erfaring, at børnene uanset

alder får noget ud af det, på hver sin måde.

Det er uforpligtende at komme i legestuen, mød op

når du kan.

Pris 10 kr. pr. gang for dig og dit barn (børn)

Datoerne for de nævnte arrangementer oplyses i

legestuen, eller ved henvendelse til:

Connie tlf. 28283720

el. Susan tlf. 22172901

ANLÆGSGARTNER ERIK KOLD JENSEN

ILLEMANNs EFTF.

V/ Erik Kold Jensen

☎ 86232162 - Mobil 20483619

E-mail erik.kold@email.dk

● Pleje og vedligehold af haver og anlæg

● Nyanlæg

● Omforandring

● Flisebelægning

● Snerydning/saltning

Kig ind i Legestuen

Julemanden på besøg ved juletræsfesten

TIL HAVEN og DRIVHUSET

finder du den bedste kvalitet

og det største udvalg i...

SPØRRING

PLANTESKOLE I/S

V/ HANNE OG PETER NIELSEN

RANDERSVEJ 570 · TLF. 86 98 91 66


Aktivitetsmedarbejder Lise Reinholdt har orlov fra

1. februar og et år frem.

Som vikar i jobbet er ansat Helle Lykke Jørgensen.

Helle har de sidste ni år været højskolelærer på

Silkeborg Højskole, hvor hun specielt har undervist

i idræt og psykologi. Desuden har hun i flere andre

sammenhænge undervist i kost, motion og overvægt

og været med i mange projekter om leg og idræt for

børn.

Helle har solide erfaringer med frivilligt arbejde,

specielt indenfor idrætsverdenen, hvor hun er formand

for DGIs børneidrætsudvalg på landsplan og

for DGI-midtjyllands forenings-og kulturudvalg.

Jeg (Lise) skal i min orlov sammen med min kollega

Lise Poulsen fra Lindholmparken deltage i et

udviklingsprojekt under Socialministeriet. Projektet

går ud på at arrangere temadage, kurser m.v. for de

frivillige i boligarbejdet i Århus på tværs af boligområderne,

- så kontakten til Trige vil stadig være

der, blot i en anden sammenhæng.

VVS-arbejde

Fjernvarme

Badeværelser

Solvarme

Vikar for Lise Reinholdt

Jeg håber, at I alle vil tage godt mod Helle, og at det

bliver et spændende år, der kan give nye ideer og

inspiration til både boligområdet og lokalområdet, -

ligesom jeg håber at vende tilbage med samme ballast

om et år.

Hilsen

Lise Reinholdt

Alt indenfor: • Snedker-

• Tømrer-

• og glasarbejde

P.N. Snedker- og Tømrerforretning

Parallelvej 64 - Trige - Tlf. 86 23 05 74 - Biltlf. 40 14 40 26

Gas-installationer

Blikkenslagerarbejde

Døgnservice

VVS GARANTI

VVS-INSTALLATØR

Navervej 24 · 8382 Hinnerup · Tlf. 86 98 87 77 · Fax 86 98 57 70

flemming@flemming-vvs.dk

29


30

Nyt fra Trigeparkens billardklub

Billard ønsker godt nytår

Vi ønsker alle i bladudvalget et godt nytår , vi har

ikke haft indlæg i bladet de sidste numre, men det er

ikke fordi at aktivitets niveau er lavt i klubben, nærmere

omvendt.

Foruden diverse enkeltmands turneringer, så har vi

4 hold tilmeldt i B.B. Turneringen.

B-rækken

Vi vandt B-rækken sidste år og nok derfor har de

andre hold i rækken været i ekstra hård træning, vi

har i særdeleshed svært med at følge med i år "men

ligger dog nr. 5.

C-rækken

C-rækken ligger meget lige, vi ligger sidst med 26

point men kun 11 point til en anden plads.

D-rækkerne

I D1-rækken ligger vi i top 4 kun 4 point til nr.1 og

I D2-rækken ligger Trigeparken B.K. suverænt nr.1

med 10 point til nr. 2.

Aktiviteter i øvrigt

Af aktiviteter er der en stor enkelmands turnering,

handicap turnering for hold samt diverse ungdomsturneringer.

I februar har vi vore egen Nytårscup, som er en turnering

der er åben for alle interesserede.

B-Rækken

Søndervangen 59

Galten 1 59

Rosenhøj 57

CBC 46

Trigeparken 44

Tousparken 38

Galten 2 34

CBC 2 34

Søvangen 26

Holme Møllevej 24

Langkærparken 19

C-Rækken

BK 22 41

Engparken 37

Statsbo 36

Søndervangen 33

Galten 30

Solstrålen 30

Rosenhøj 29

GBC 26

Trigeparken 26

D1-Rækken

BK 22 35

Rosenhøj 32

Klostervangen 31

Trigeparken 31

Galten 30

Solstrålen 30

Rytterparken 23

Langkærparken 12

Hjortshøjparken 0

D2-Rækken

Trigeparken 56

Engparken 46

GBC 40

Rosenhøj 34

Tousparken 34

Klostervangen 34

Galten 33

Statsbo 30

BK 22 24

Rytterparken 21

25 år med billard i Trige

Trigeparkens Billard Klub

Åben: Mandag og onsdag kl. 19.00

Søndag kl. 13.00

Trige Centervej 64 kld.

Medlem af D.D.B.U. (Den Danske Billard Union) og J.B.U. (Jysk Billard Union)


Vi er en gruppe socialrådgivere/studerende

der som frivillige starter en

Åben social rådgivning

for alle Triges borgere

Vi kan tilbyde:

Hjælp til at læse og forstå breve.

Hjælp til at udfylde skemaer og skrive breve.

Samtale om dagligdagens svære spørgsmål.

Det kan være:

Personlige forhold

Økonomi

Børn og unge

Arbejde og arbejdsløshed

Uddannelse

Misbrugsproblemer

Sociallovgivning

Tab, savn, usikkerhed.

Intet er for stort og intet for småt.

Så har du brug for råd og vejledning

eller nogen der har tid til at lytte

så kom forbi til en snak.

Du kan selvfølgelig være anonym.

Vi træffes hver tirsdag kl. 18 30 til 20 00

På Trige Centervej 30, kælderen

Jan, Steinunn og Lonny

Yderligere oplysninger hos

Lonny Damgaard Jensen

Tlf.: 86 23 09 03

BYG BRABRAND A/S

TØMRER- & SNEDKERARBEJDE

Silkeborgvej 575

8220 Brabrand

tlf. 86 25 07 22

fax 86 25 71 77

www.onbyg.dk

TRIGE BODEGA

Egon Kirk Nielsen

Butikscentret

8380 Trige · Tlf. 86 23 05 53

Hold da helt fest i

Trige

Forsamlingshus!

Trige og omegns samlingssted

siden 1904.

Stor sal med service til 100

mennesker.

Få yderligere

oplysninger

eller lej salen på

tlf. 86 23 13 32,

bedst kl. 16-19.

31


32

Spørring - Århus

Rute 743

Nyt fra Bjørnshøjcentret

Osteporosegruppe

Der er startet en ny gruppe for mennesker

med /eller interesse i knogleskørhed. Der er

p.t. 12 tilmeldte gruppen, men der er absolut

ikke lukket for tilgang.

Gruppen mødes den 1.onsdag i måneden på

Bjørnshøjcentret kl. 10.00 - 11.30.

Pris: 20,00 kr.

Følgende emner vil blive drøftet på disse

møder:

- viden om sygdommen

- forebyggelse

- motion

- kost

- medicin

Samsøvej 31

8382 Hinnerup

www.marimatech.com

Fragtruterne

Brdr. Terkildsen ApS

Spørring · Tlf. 86 98 90 17

På februarmødet deltager konsulent Yrsa

Knudsen fra Osteoporoseforeningen og der

vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål

angående sygdommen.

Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen

ved

den 7. april kl. 19.00

da kommer læge Lene Mortensen og holder

foredrag om osteoporose. Lene

Mortensen er specialist på området og forsker

netop i denne sygdom, så hun har en

opdateret viden på området.

Tilmelding kan ske til aktivitetsafdelingen

på Bjørnshøjcentret eller på

tlf. 86 23 01 62 mellem 10 - 14

venlig hilsen

Anne-Marie

• Sikkerhedssystemer til

kaj-anlæg

• Instrumenter til havneopmåling

• Navigationssystemer til

store skibe

Århus Fragtmandscentral: Tlf. 86 15 40 00

Lystrup - Århus

Rute 744


Vi fortsætter succesen fra sidste år og byder igen velkommen til

Fællesspisning

i beboerhuset “Oasen”, Trige Centervej 26 A

Søndag den 27. februar kl. 18

Menu:

Gammeldags Karbonader med

kartofler, friske grøntsager og sauce

Dessert og Kaffe

Alle er velkomne til en aften i hyggeligt selskab

med god mad og lidt underholdning.

Spisebilletter 50 kr

halv pris for børn under 12 år

Billetterne kan købes i Oasen

Tirsdage kl. 18 - 19 og onsdage kl. 14 - 16

hos Gitte eller Kirsten

eller ved henvendelse til Bodil

på tlf. 86 23 06 05 (aften og week-end).

Sidste salgsdag er søndag den 20. februar

MALER

FORRETNING

Kevin Rogers

KR Malerforretning

Holmkærvej 20

8380 Trige

Tlf. 8743 0424

Mobil 3068 8424

krmalerforretning@firma.tele.dk

Nyt køkken

- så er det

LAGERSALG

KØKKEN

BAD

GARDEROBE

TRIGE KØKKENET

Finlandsgade 27C - 8200 Århus N

Tlf. 86 10 13 66 - Fax 86 10 13 53

33


34

Parallelvej 57

8380 Trige

Tlf. 86 23 16 22

Trige Grill og Pizza

Smedebroen 14, 8380 Trige

Bestillinger modtages gerne på

tlf. 86 23 22 50


Trige Borgerforening og Trige Forsamlingshus

inviterer igen i år til en glad aften i selskab med

Visens Venner.

fredag den 18. februar 2005 - kl. 19.00

Det er 3. gang vi går sammen om et sådant arrangement.

Visens Venner synger og spiller så det er

en lyst, og aftenens deltagere kan slet ikke lade

være med at synge med.

Der serveres Gule Ærter med flæsk, grisehaler og

medisterpølse eller 3 stk. smørrebrød, til dem der

ST70 fortsætter med indsamlingen af vin- og spiritusflasker

i Spørring, Trige og Ølsted.

Indsamlingsdagene er den sidste lørdag i måneden og

bliver i den nærmeste fremtid følgende dage:

Lørdag den 26. februar

Lørdag den 2. april

Indsamlingen starter kl. 10 de pågældende lørdage. Så

husk at stille flaskerne ud til vejen senest dette tidspunkt.

Man bedes stille sine flasker ud til fortovet i

plastikposer.

Er flaskerne ikke blevet hentet inden kl. 13, kontakt

Lisbeth Madsen eller Erik Ladefoged tlf. 86230614.

Der er desuden opstillet en flaskecontainer på hjørnet

af Parallelvej og udkørslen til Randersvej, og som

TRIGE GENBRUGS

Smedebroen 11A

Folkekirkens Nødhjælp

Mandag - Fredag 12 - 17

Lørdag 11 - 13

“Visens venner”

Vi modtager med tak

tøj, ting og sager.

Helst rent, helt og

i vor åbningstid.

i Trige Forsamlingshus

Husk flaskeindsamlingen

ikke er til Gule Ærter, herefter kaffe og lagkage.

Der kan købes billetter á 100 kr. i Trige Nærkøb

fra 3. - 11. februar. Der er plads til 85 deltagere, og

der plejer at være rift om billetterne, så vær tidligt

ude.

Trige Borgerforening

og

Trige Forsamlingshus

noget nyt også ved det nye byggeri på Vestermøllevej.

Flaskeindsamlingen har i 2003 givet ST70 ca. 4800,kr.

til støtte for foreningens arbejde, så bliv ved med at

aflevere jeres flasker. Pengene går til et godt formål.

Indsamlingen ledes af Lisbeth Madsen,

tlf. 86231511

EL-INSTALLATION ApS

TRIGE - GRUNDFØR

Skolestien 6 - Grundfør

Tlf. 86 98 85 55

Gartnerparken 24A - Trige

Tlf. 86 23 16 93

35


Det sker i Trige, Ølsted og Spørring

Februar/marts 2005

Dato/Tidspunkt Aktivitet Sted Arrangør

27. jan. kl. 14:30 Koncert med Prinsens

Livregiment og Jette Torp

Trigehallen Fælleråd, m. fl.

1. feb. kl. 19:30 Foredrag, Walther Nielsen-Refs Ølsted Meninghedshus Menighedsrådet

1. feb. kl. 18:30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen

6. feb. kl. 14 Fastelavnsfest i Oasen Oasen Aktivitetsrådet

6. feb. kl. 13:30 Fastelavnsfest Trige Forsamlingshus Grundejerf. Holmkær

14. feb. kl. 19:00 Generalforsamling, håndbold Trigehallen, klublokalet ST70, håndbold

18. feb. kl. 19 “Visens Venner” Trige Forsamlingshus Trige Borgerforening

22. feb. kl. 19:30 Generalforsamling, fodbold Trigehallen, klublokalet ST70, fodbold

23. feb. kl. 19:30 Generalforsamling, badminton Trigehallen, klublokalet ST70, badminton

24. feb. kl. 19:30 Generalforsamling, hovedbest. Trigehallen, klublokalet ST70, hovedbest.

26. feb. efterm. Klubmesterskab, badminton Trigehallen ST70, badminton

26.-27. feb. Kunstudstilling, TØS Trige Sognegård TØS

27. feb. kl. 18 Fællesspisning i Oasen Oasen Aktivitetsrådet

2. marts kl. 18:30 Skolebestyrelsesmøde Bakkegårdsskolen Skolebestyrelsen

8. marts. kl. 19:30 Foredrag, Teolog Ole Jensen Trige Sognegård Menighedsrådet¨

12. marts 15-17 Tur til “Friland” Feldballe Lise Reinholdt

..og stormen suste og gjorde halløj, væltede træet bag hallen!

More magazines by this user
Similar magazines