Vand - Svendborg kommune

svendborg.dk

Vand - Svendborg kommune

Vand- og naturplaner

Status forår 2010

Terkel Broe Christensen

Mogens Lind Jørgensen


Udkast til planerne

Forhøring 14. januar - 11 marts 2010

Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside:

http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

DSO.pdf

Se også ministerens pressekonference:

http://www.mim.dk/Nyheder/Seneste_nyt/Vandognaturpl

aner_horing_livestreaming_14012010.htm


Vand- og naturplanernes betydning på landsplan

• Kvælstof langs kysterne bliver reduceret med 19.000 tons

• Fosfor i søerne bliver reduceret med 210 tons

• 7300 km vandløb bliver forbedret af hensyn til dyre- og planteliv

• Spildevand bliver renset bedre

• Tilbagegang af planter og dyreliv i Natura 2000 områder bremses

• 130.000 ha naturarealer får ekstensiv drift for at forhindre

tilgroning

• 16.000 ha naturarealer får forbedret vandforhold ved indsats mod

dræn og udtørring

• 20.000 ha skovnatur sikres ved at stoppe opsplitning og

sammenkæde små arealer

• En generel styrkelse af hele den danske natur uden for Natura

2000 områderne på grund af affødte effekter fra den samlede

indsats


Danmark er inddelt i 23 vandoplande – Fyn er opdelt i 4 oplande

Svendborg Kommune har primært opland til Det Sydfynske Øhav


Tiltag i oplandet til Det Sydfynske Øhav:

626 tons reduktion i kvælstofudledning - havet

5,3 tons reduktion i fosforudledning - søer

Bedre fysiske forhold i vandløb


Virkemidler i oplandet til Det Sydfynske Øhav


Oprindelig proces for vandplanarbejdet

Marts 2010 – et år forsinket!

Basisanalyser

Idéfase

Vandplaner/naturplaner: Mål

og indsatsprogram

Kommunale handleplaner

Projekter etableres og virker

Mål for vandkvalitet nået

2006 - 2007

Juni 2007 – december 2007

2008 - 2009

2009 - 2010

2012

2015

Ved manglende målopfyldelse: Forløbet gentages 2 gange frem til 2027!


Et plaster på såret:

Hurtig indsats med etablering af vådområder og p-ådale

Mission: Etablering af 459 ha vådområder og 43 ha P-ådale i DSØ

Proces 1. marts (VOS) Vandoplandsstyregrupper er nedsat.

Jan - maj 2010 Kommunerne gennemfører opsøgende og faciliterende indsats for alle potentielle projekter, der skal

gennemføres i perioden 2010-2015 med henblik på at identificere projektområder hvor der forventes projekter.

1. juni 2010 Frist for styregruppe til indsendelse af samlet plan for indsatsen i vandoplandet, herunder ansøgning om

midler til forundersøgelser til de første projekter (50 % af planlagte vådområdeprojekter i vandoplandet)

Juni - juli 2010 Den centrale bevillingsadministration (FVM+MIM) behandler ansøgninger om midler til

forundersøgelser og giver tilsagn/bevilger midler.

Fra august 2010 Kommunerne gennemfører tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser og forbereder ansøgning

om tilskud til projektudgifter for konkretiserede projekter, der kan iværksættes i 2010.

1. december Frist for kommunernes ansøgning om tilsagn til konkrete projekt-omkostninger for de første 2010 projekter

(herefter løbende ansøgning).

Januar 2011: Der gives tilsagn for videre projektomkostninger svarende til budgettet i Grøn Vækst og rammerne i

landdistriktsprogrammet.

Hent aftalen mellem KL og Miljøministeriet:

http://www.kl.dk/Dokumenter/Artikler/TRR/2009/12/Bilag-til-aftale-om-vand--og-naturindsatsen/


Arealer i spil til vådområder

Kommune

Nyborg

Langeland

Svendborg

Ærø

I alt

Lokalitet

Stokkebækken

Holmsmose

Rydeplet v. Aasø Skov + Tuemose

Lindelse Nor

Bøsøre

Elsehoved

Bjørnemose

Egsmade

Lundby

Strandhuse

Langemark

Møllesøen

Areal (ha)

12

30

40

163

57

80

13

24

6

36

36

44

541

Vandopland

Langelands Sund

Langelands Sund

Langelands Sund

Lindelse Nor

Langelands Sund

Langelands Sund

Langelands Sund

Langelands Sund

Lunkebugten

DSØ

DSØ

Kløven


Arealer i spil til P-ådale

Kommune

Langeland

Svendborg

Lokalitet

Opland til Klise Nor

Opland til Ollerup Sø

Areal (ha)

11

31

Recipient

Klise Nor

Ollerup Sø


Natura 2000-planer

Hvad er det ?

• Natura 2000-planerne er Danmarks implementering af habitat- og

fuglebeskyttelsesdirektiverne. Planerne skal på sigt (ikke

nødvendigvis i 2015) sikre gunstig bevaringsstatus for arter og

naturtyper i de udpegede områder.

• Første generation af planerne udgør en del af ”Grøn Vækst” og

tager udgangspunkt i 4 politisk vedtagne sigtelinjer:

1. Sikring af naturtilstanden i eksisterende naturtyper og arters

levesteder

2. Sikring af de små naturarealer

3. Sikring af naturtyper og levesteder som ikke er beskyttede

4. Indsats for truede naturtyper og arter.

• Natura 2000-plan =

Skovplan + plan for lysåben natur, habitatarter og fugle


Natura 2000-områder i Svendborg

• Sydfynske Øhav ( Svendborg

skal også lave planer på Ærø og

Langeland)

• Rødme Svinehaver (Svendborg)

• Søer ved Tårup og Klintholm

(Svendborg og Nyborg)

• Skov og søer syd for

Brahetrolleborg (Svendborg og

Faaborg-Midtfyn)

• Thurø Rev (Staten)

• Vresen (Staten)


Naturtypers tilstandsklasser

Tilstand

Bevaringsprognose

- Gunstig

- Ugunstig

- Ukendt


Naturtilstand for lysåbne naturtyper

Problem: tilgroning og manglende drift


Overordnet målsætning

• Arealet af strandeng,

avneknippemose, rigkær og de tre

overdrevstyper øges, og specielt

overdrev og rigkær prioriteres højt.

• Øhavet bliver et af landets vigtigste

yngle- og rasteområder for fugle

knyttet til kyst, strandeng, lagunesøer

og lavvandede havområder, hvor

levestederne er tilstrækkeligt store og

rummer gode og uforstyrrede

fourageringsmuligheder og

uforstyrrede ynglesteder med god

struktur og hydrologi.

• Øhavet udgør et kerneområde for

klokkefrø og andre sjældne padder.

Sydfynske Øhav


Sydfynske Øhav

Konkrete målsætninger (udpluk)

• Arealet med strandeng, kalkoverdrev, surt

overdrev, avneknippemose og rigkær øges,

således at de nuværende forekomster om muligt

sammenkædes, og således at naturtypernes

samlede arealer bliver ca. på hhv. 1.000 ha, 80

ha, 25 ha, 25 ha og 120 ha og for tørt kalksandsoverdrev

en øgning om muligt af det nuværende

areal.

• Det sikres, at tilstanden og det samlede areal af

levestederne for følgende ynglefugle er stabilt eller

i fremgang, således at der er grundlag for

bestande af rørdrum, ca. 12 par rørhøg, ca. 125

par klyde, almindelig ryle, ca. 100 par splitterne,

ca. 5 par fjordterne, ca. 700 par havterne og ca. 60

par dværgterne.

• Klokkefrø: Det sikres, at tilstanden og det

samlede areal af levestederne på den østlige del

af Avernakø, Langeland og Ærø kan danne

grundlag for bestande på ca. 1.000 voksne

individer. På Birkholm og Hjortø sikres, at

levestederne kan danne grundlag for ca. 500

voksne individer.


Opfølgning på Natura 2000-planerne

Offentligt Privat

Skovbevokset

(fredskov)

Offentlige

driftsplaner

Natura 2000-område

Lysåbne arealer

Kommune A

Skovbevokset

(ej fredskov)

Kommunale

handleplaner

Skovbevokset

(fredskov)

Kommune B

Skovhandleplan

SNS

More magazines by this user
Similar magazines