23.09.2013 Views

September - Oktober - November 2011 - Kirkebladet.nu

September - Oktober - November 2011 - Kirkebladet.nu

September - Oktober - November 2011 - Kirkebladet.nu

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Foto: Jakob Helt-Hansen

September - Oktober - November 2011

Skuldelev og

Selsø sogne

Ferslev og

Vellerup sogne

Kyndby og

Krogstrup sogne

Kyndby Kirke: Så smuk kan en landsbykirke fra 1100-tallet være 4


2

VEJVISER

Skuldelev-Selsø

Sognepræst

Aage Koed Mikkelsen, Skuldelev Præstegård,

Østergade 3, 4050 Skibby, tlf. 47 52 03 26,

e-mail: ami@km.dk. Telefontid: Tirsdag-fredag

kl. 9-10. Træffes efter aftale. Mandag er fridag.

Menighedsrådsformand

Inger Marie Birk Jørgensen,

Gl. Stationsvej 16, Onsved, tlf. 47 52 13 81.

Kirkeværge

Inge Christensen, Kildeskåret 5, Torpe Mark,

tlf. 47 52 04 35.

Graver ved Skuldelev kirke

Allan Meier, tlf. 51 22 48 92.

Graver ved Selsø kirke

Karen J. H. Engelbrecht,

Bredvigvej 6, Sønderby, tlf. 51 22 48 43.

Ferslev-Vellerup

Sognepræst

Mikkel Højholt, Mejerivej 1 A, Ferslev,

4050 Skibby, tlf. 47 52 90 29,

e-mail: miho@km.dk. Træffes bedst

hverdage kl. 10-11, undtagen mandag.

www.ferslevkirke.dk - www.vellerupkirke.dk

Menighedsrådsformand

Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, Skibby,

tlf. 47 52 85 92, e-mail: karen12@tdcadsl.dk

Kirkeværge

Jens Larsen, Venslev Huse 11, tlf. 47 52 94 85,

e-mail: jens-lene@mail.tele.dk

Graver i Ferslev og Vellerup

Irene Sode, tlf. 47 52 99 63. Træffetid kl. 12-13.

Fri mandag.

Kyndby-Krogstrup

Sognepræst

Ole Hansen, Kyndby Præstegård,

Kyndbyvej 52, Kyndby, 3630 Jægerspris,

tlf. 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12,

torsdag også kl. 17-18. Mandag er fridag.

Menighedsrådsformand

Christen Hansen, Pagteroldvej 1, Krogstrup,

tlf. 47 52 10 14.

Kirkeværge

Erna Ustrup, Egelyvej 28, Dalby, tlf. 47 52 13 47.

Graver ved Kyndby kirke

Nancy Larsen, Fagerholtvej 5, Ferslev,

tlf. 24 80 20 62.

Graver ved Krogstrup kirke

Thomas Winther, tlf. 47 52 14 25.

SOGNELIV

FERSLEV - VELLERUP

Høstgudstjeneste

Ferslev-Vellerup og Skibby sogne holder endnu en gang fælles

høstgudstjeneste i Venslev. Det er søndag d. 18. september

kl. 10.30. Vi håber at så mange som muligt vil være med

til at sætte prikken over i’et på høsten ved at sige tak til Gud for

alle de gode gaver, som vi hver dag nyder godt af.

Allehelgen d. 6. november kl. 19.00

Der holdes Allehelgensgudstjeneste i Ferslev kirke.

Der vil navnene på de der er døde siden sidste

Alle Helgen blive læst op. Bagefter kaffe i Birksøhuset.

Familieaften

Så går vi i gang igen. Efter en lang og forhåbentligt god sommerferie,

så skal vi mødes igen, synge, lave fagter, høre fede

historier fra Bibelen og spise sammen. Vi begynder i kirken kl.

17.30 og går derefter over i Birksøhuset for at spise sammen.

Alle er velkomne. Tilmelding til Mikkel Højholt. Datoer: Tirsdag

d. 20 september, onsdag d. 12. oktober, torsdag d.

10 november (Discogudstjeneste), tirsdag d. 6. december.

Discogudstjeneste d. 10 november kl. 17.30

Det er discoaften. Det er en familieaften med discokugle. Rytmen

vil sidde lige i hofterne og hjertet vil være løftet til himlen.

Det er tid til en boogie for Gud. Kom og vær med og få en guddommelig

en på opleveren. Tilmelding til Mikkel Højholt.

Konfirmationsundervisning

Foregår på udvalgte lørdage fra kl. 9.30-14.00.

Datoer: 17. september, 8. oktober, 5. november,

26. november og 3. december.

Minikonfirmander

Vi begynder med et nyt hold glade tredjeklasseselever. Der vil

være både vilde historier og leg og kreativitet. Det sker om

torsdagen kl. 13.45-15.15. Første gang d. 6. oktober. Tilmelding

til Mikkel Højholt.

Fredagscafé

Sidste fredag i hver måned mødes vi i Birksøhuset kl. 14.00 og

går hver til sit kl. 16.00. der er foredrag/underholdning, kaffe,

te, kage og masser af muligheder for at snakke og begynde

weekenden på en god måde. Datoer: 30. september, 28. oktober

og 25 november.

Seniorklub

Seniorklubben samles hver anden tirsdag kl. 13.30 i konfirmandhuset

og strikker tøj til Børn i Rumænien. Der modtages

gerne garnrester og aflagt legetøj.

Sangaften

Vi holder igen sangaften i Birksøhuset torsdag den 27. oktober

kl. 19.30. Vi synger efter Højskolesangbogen. Kom til en

hyggelig aften med glad stemning.

Menighedsrådsmøder

Foregår i Birksøhuset. Datoer: 8. september, 13. oktober,

17. november.

Korsang

Hver lørdag er der kor for både små

og store. Det lille kor (1.-6. klasse) synger

fra kl. 9-10. Det store kor (fra 6. klasse til 25 år)

synger fra 10-11. Korene vil blive inddraget ved

gudstjenester og familieaftener. Bare mød op om

lørdagen og syng med på både nye og gamle salmer.


KYNDBY - KROGSTRUP

Høstgudstjeneste i Krogstrup Kirke

Søndag den 25. september kl. 10.30. Det er en meget

gammel tradition i Danmark: at sige tak for det udbytte, jorden

har givet, ja, for det gode som er sket i årets løb. Det er

en fest, hvor man glæder sig over, at man har noget og ikke

ingenting. Har man selv høstet, så tag gerne frugter, grøntsager,

blomster af alle slags med, så kan vi pynte kirken flot.

Sangaften i Kyndby kirke

Torsdag den 29. september kl. 19.30. Der er salmer nok

at tage af i salmebogen, f.eks. de gode høst- og efterårssalmer.

Der er ikke på forhånd udvalgt bestemte salmer - de,

som møder frem, bestemmer. Til sangen hører kaffe og kage.

De fleste af årets minikonfirmander

på Kyndby kirkes prædikestol

Thomas, Sara,

Micheele, Nanna,

Maria og Ida.

Konfirmandundervisningen

begynder, i konfirmandstuen, torsdag den 8. september.

Det er fra kl. 13.20 til kl. 15.05.

Ny graver ved Krogstrup

kirke er Thomas Winther

Han har erfaring med arbejdet, idet

han kommer fra en lignende stilling

ved Snostrup kirke. Velkommen til

Thomas, som mange kommer til at

møde i og uden for kirken.

Mangeårig graver

ved Krogstrup kirke,

Jørn Rasmussen,

er gået på pension

Mange, som er kommet i kirken og

på kirkegården, har sat pris Jørns

imødekommenhed og nærvær. Menighedsrådet

og præsten takker

Jørn for arbejdet i de mange år og

ønsker ham en god pensionisttilværelse

sammen med Lonny.

Kyndby Torsdagsklub

Den lokale ældreklub – holder møder

hver anden torsdag i konfirmandstuen

i Kyndby: Den 8. og 22. september; den 6. og

20. oktober samt den 3. og 17. november, alle dage fra kl.

10.00 til kl. 12.00.

Kyndby-Krogstrup Menighedsråd

holder møder

i konfirmandstuen i Kyndby kl. 19.00. De næste møder er

torsdagene den 22. september, den 13. oktober og den 17.

november. Dagsorden og referat ophænges ved kirkerne.

SOGNELIV

SKULDELEV - SELSØ

Nu skal I høre…

Ja, ikke sandt – er nysgerrigheden ikke allerede vakt? En

god fortælling bli’r næsten altid hørt. Så kom og hør en fortælling

uden lige fra ende til anden...den bibelske fortælling

om Noa og regnbuen, Abraham, Josef og Moses, Samson og

den skønne Dalila og kong David, Daniel i løvens hule, Jesus

og Peter, Johannes fantastiske syner om himmel og jord:

Hver den 2. søndag i måneden ... og foreløbig i Selsø kirke

kl. 10.30. Præsten fortæller i et kvarter til 20 minutter og vi

synger nogle skønne salmer. Søndag den 11/9 – 9/10 –

13/11 og 11/12 er der fortællegudstjenester.

Filmaftener i præstegården

Hver den 2. torsdag i måneden vises rystende gode film kl.

19.00 med efterfølgende samtale om hvad der egentlig var

på færde her ... over en kop kaffe eller en øl eller et glas vin.

Programmet i denne efterårssæson er:

Torsdag den 13/10: Black Swan

Torsdag den 10/11: Livet er smukt

Torsdag den 18/12: Som i himlen

Konfirmandgudstjenester

Hver den 2. søndag i måneden i dette efterår er der kl.

9.00 i Skuldelev kirke en særlig konfirmandgudstjeneste

med efterfølgende undervisning i præstegården. Det gælder

for alle konfirmander indskrevet til konfirmation i år

2012. Den særlig gudstjeneste, som kommer til at bestå af et

afsnit fra de bibelske fortællinger og 2 salmer er som alle

andre gudstjenester åbne for enhver!

View over Jerusalem med Tempelpladsen

Alle tre film er

uforglemmelige!

Se dem!

Der er fri entré.

Ny Israel rejse april 2012

Orienteringsmøde torsdag den 22. september kl. 19.00

i præstegården. Af sted igen til Jerusalem, Betlehem, Dødehavet,

Nazareth, Golan og Tel Aviv – 9 dage på en rejse igennem

en fantastisk fortid og en lige så spændende nutid med

jeres lokale præst, der for altid har fået det land i blodet, og

med domprovst Ole Opstrup, Maribo.

Netværksgruppen

Netværksgruppen er en stor gruppe kvinder, der mødes

hver onsdag omkring håndarbejde....med henblik på igennem

julebasarer og andre aktiviteter at få midler til at arrangere

udflugter for sognenes pensionister og kunne uddele

legater til værdigt trængende – altså et stykke kirkeligt arbejde

for fællesskabet skyld. Støt det og deltag i det, hvis du

skulle ha’ lyst. Netværksgruppen er en åben gruppe, så

kom gerne og deltag! Sæsonen begynder onsdag den 17/8

kl. 13.30 i Skuldelev præstegård, og munder ud i årets julebazar

lørdag og søndag den 19. og 20. november.

Kirkekoncerter

Søndag den 28. august kl. 13.30 i Skuldelev kirke:

The Middle East Peace Orchestra.

Søndag den 2. oktober kl. 16.00 i Selsø kirke: Klassisk kirkekoncert

v/ Mogens Friis, Flemming Dreisig og Ian Price.

Søndag den 20. november kl. 13.30 i Skuldelev kirke:

Julekoncert v/ gospelkoret Shout Gospel Voices.

Søndag den 4. december kl. 15.00 i Selsø kirke: Julekoncert

v/ Anna Carina Sundstedt, Henrik Mertz og Mogens Friis.

3


GUDSTJENESTER

Dato Kirkeåret Skuldelev Selsø Ferslev Vellerup Kyndby Krogstrup

SEPTEMBER

4. 11. s. e. trinitatis 09.00 oh 10.30 mh 10.30 oh

11. 12. s. e. trinitatis 09.00 am

Konfirmandgudstjeneste

18. 13. s. e. trinitatis 11.15 am

Høst-

gudstjeneste

10.30 am

Fortællegudstjeneste

25. 14. s. e. trinitatis 10.30 am

Høstgudstj.

OKTOBER

2. 15. s. e. trinitatis 10.30 am 16.00

Kirkekoncert

9. 16. s. e. trinitatis 09.00 am

Konfirmandgudstjeneste

10.30 am

Fortællegudstjeneste

10.30

Fælles høstgudstjeneste

m. Skibby i

Venslev

09.00 mh 10.30 oh

10.00 am

09.00 tg 10.30 oh

Høstgudstj.

10.30 mh 10.30 oh

10.30 mh 10.30 oh

16. 17. s. e. trinitatis 10.30 am 10.30 mh 09.00 am

23. 18. s. e. trinitatis 19.00 am 09.00 tg 16.00 am

30. 19. s. e. trinitatis 09.00 oh 10.30 mh 10.30 oh

NOVEMBER

6. Allehelgensdag 11.15 am 10.00 am 19.00 mh 19.00 oh

13. 21. s. e. trinitatis 09.00 am

Konfirmandgudstjeneste

20. Sidste s. i kirkeår 13.30

Julekoncert

10.30 am

Fortællegudstjeneste

09.00 tg 10.30 oh

09.00 oh 10.30 mh 10.30 oh

27. 1. s. i advent 10.00 am 11.15 am 10.30 mh 10.30 oh

DECEMBER

4. 2. s. i advent 10.30 am 15.00

Julekoncert

Gløgg

10.30 mh 10.30 oh

am = sognepræst Aage Koed Mikkelsen - mh = sognepræst Mikkel Højholt

oh = sognepræst Ole Hansen - tg = sognepræst Thomas Gotthard

Kirkebil

Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse

med gudstjenester og arrangementer i sognene.

For Ferslev og Vellerup kirker:

Kontakt Frederikssund Mini-handibusser,

tlf. 4738 9903, senest kl. 12.00 tre hverdage før.

For de øvrige kirker: Kontakt Taxinord,

tlf. 4731 1920, senest kl. 18.00 dagen før.

003

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!