Opgørelse af tilskud til voksenundervisning - Lemvig Kommune

lemvig.dk

Opgørelse af tilskud til voksenundervisning - Lemvig Kommune

Opgørelse af tilskud til voksenundervisning

Vedlagt sendes skema til opgørelse af tilskud til voksenundervisning.

Skemaet består af et opgørelsesskema, bilag A og B. Bilagene udfyldes først, og disse oplysninger overføres

til opgørelsesskemaet (forsiden). Derefter underskrives skemaet.

Vejledning i udfyldelse af bilag A og B

Vejledning til de enkelte rubrikker:

Art:

Feltet udfyldes med U for undervisning, S for studiekreds, F for foredrag, H for handicapundervisning og I for

instrumentalundervisning. Gerne gruppering f.eks. U samlet, S samlet osv. Men stadig 1 hold på hver linie.

Fagkode:

Feltet udfyldes med følgende fagkoder:

1. Sprog

2. Bevægelse

3. Motionsgymnastik

4. Praktiske/musiske emner

5. Instrumentalundervisning

6. Musik/teater

7. Samfund

8. Kunst, litteratur, historie og geografi

9. Kontorfag

10. Andet

Fag:

Her skrives hvilket fag/emne, der er undervist i.

Undervisningstimer:

Samlet antal undervisningstimer for hele holdet.

Lønsats:

Her skrives hvilken lønsats i kr. inkl. feriepenge, der er anvendt både for lærer og leder. Husk at lønsatserne

ændres den 1. april og eventuelt den 1. oktober.

Lønudgift i alt:

Her skrives den samlede lønudgift for lærer og leder på det pgl. hold (undervisningstimer x lønsats). Hvis der

er andre omkostninger i f. m. lønningerne, f.eks. ATP, medtages dette i denne kolonne. Lederhonorar til

foredrag beregnes som 6 timer pr. foredrag. Ledere der ikke får løn i henhold til undervisningstimerne, kan

skrive den samlede lederløn nederst på bilaget.

Ved foredrag kan der højst ydes tilskud til 1/3 af lønnen for 6 undervisningstimer.

Deltagere:

Det skal her specificeres, hvor mange deltagere der var på det enkelte hold, opdelt på under 18 år, mellem 18

år og 25 år, Pensionister og Efterlønsmodtagere (P/E) samt andre. Totalt deltagerantal påføres nederst i

kolonnen.

Deltagerbetaling:

Her oplyses om, hvor meget der er betalt i deltagerbetaling på det enkelte hold. Iflg. Folkeoplysningsloven

ydes der kun tilskud til voksenundervisning, studiekredse og foredrag, hvis der er deltagerbetaling.


Vejledning i udfyldelse af skema til

Opgørelse af tilskud til voksenundervisning

Hvis I har fået bevilget tilskud, men ikke har haft undervisning, skal hele tilskuddet betales tilbage til

kommunen. Opgørelsesskemaet skal dog stadig afleveres, og udfyldes med foreningens navn, et 0 i felt 4a

samt underskrift af den ansvarlige/kontaktperson.

Vejledning til de enkelte rubrikker:

Foreningens navn:

Her skrives foreningens navn.

Overført fra bilag A og bilag B

Total lønudgift:

Her overføres den totale lønudgift, opdelt på de enkelte undervisningsformer.

Antal deltagere:

Her overføres deltagere, opdelt på de enkelte undervisningsformer.

Deltagerbetaling i alt:

Overførsel af den samlede deltagerbetaling, opdelt på de enkelte undervisningsformer.

Opgørelse over tilskud til voksenundervisning

Her opgøres om der eventuelt er udbetalt for meget i tilskud til undervisning/foredrag. I felt B skrives det

samlede udbetalte tilskud og derefter regnes maksimum tilskuddet ud for de enkelte undervisningsformer.

Totalen anføres i felt C. I felt D fremkommer så det beløb, der skal betales tilbage til kommunen, hvis beløbet

er mere end 0,- kr.

Underskrifter

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, revisor og evt. ansvarlig/kontaktperson skal underskrive opgørelsen.

Underskrifterne bekræfter opgørelses rigtighed samt revisors revision i h. t. Folkeoplysningsudvalgets

informationsfolder "Revision af kommunale tilskud efter Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2007".

Skemaet skal sendes til: LEMVIG KOMMUNE

Familie- og Kultursekretariatet

Rådhusgade 2

7620 Lemvig

96 63 12 00, lokal 1359 eller 1358

More magazines by this user
Similar magazines