1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

miljoogsundhed.sst.dk

1,86 MB - Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg ...

er på fælles retningslinjer for definition,

karakterisering og måling af nanomaterialer.

ISO arbejder også med standarder for praktiske

foranstaltninger for at opnå sikker håndtering

af nanomaterialer.

Herudover har Schweiz stillet forslag om, at

nanoteknologi og producerede nanomaterialer

skulle optages som en ny aktivitet under det

globale miljøprogram Strategic Approach to

International Chemicals Management

(SAICM). Det foreslås bl.a. at igangsætte

aktiviteter vedr. internationalt samarbejde om

videnopbygning, udvikling af metoder og vejledninger,

bedre inddragelse af interessenter,

forbedret lovgivning, inkl. klassificering, certificering

og mærkning. Forslaget skal diskuteres

og måske vedtages på det kommende

globale SAICM-møde i Nairobi i september

2012.

EU

I EU er der udviklet en overordnet strategi (4)

og en handlingsplan (5) for udvikling af nanoteknologi,

og heri indgår aspekter vedrørende

miljø og sundhed. Et tidligt initiativ på dette

område var en gennemgang af EU-reguleringen

med en vurdering af i hvilken udstrækning

lovgivningen inden for de forskellige områder

omfatter beskyttelse af miljø og sundhed i

forhold til nanomaterialer (2). Derudover er

der kommet en række udtalelser (opinions) fra

EUs videnskabelige komiteer. Den overordnede

konklusion var, at de eksisterende metoder

for farlighedsvurdering og risikovurdering

udgør et godt udgangspunkt for vurdering af

nanomaterialerne.

Den 24. april 2009 vedtog Europaparlamentet

en resolution om de lovgivningsmæssige

aspekter vedr. nanomaterialer (6). Resolutionen

udtrykte stor bekymring over udviklingen og

over de manglende elementer i reguleringen,

herunder bl.a. at der ikke fandtes en regulatorisk

definition af nanomaterialer. Resolutionen

pålagde EU-kommissionen at gennemføre en

række initiativer, som siden da har haft stor

betydning for udviklingen:

• Et initiativ var, at EU-kommissionen nedsatte

en særlig arbejdsgruppe (CASG-nano)

til at se på, hvordan reglerne i REACH kan

efterleves netop i forbindelse med nanomaterialer.

• Denne arbejdsgruppe igangsatte en række

projekter, som havde til formål at vurdere

REACH-vejledningerne og udarbejde mere

præcise retningslinjer på området (de

såkaldte RIP-on projekter). Slutrapporterne

for disse projekter er videregivet til EUs

kemikalieagentur (ECHA), som netop har

opdateret deres vejledning i kemikaliesikkerhedsvurdering

under REACH til også

at omfatte nanomaterialer.

• I slutningen af maj 2012 blev det første

møde afholdt i en arbejdsgruppe (GAARN),

som er nedsat for at se på, hvordan nanomaterialer

bedst vurderes og håndteres

under REACH. Arbejdsgruppen skal blandt

andet se på, hvordan nanomaterialer er

håndteret i eksisterende registreringer under

REACH, og den skal komme med anbefalinger

på, hvordan vurdering og registrering

af nanomaterialer kan finde sted.

• Kommissionen forventes inden længe at

offentliggøre deres gennemgang af hvordan

lovgivningen håndterer nanomaterialer, og

det forventes, at rapporten vil komme med

anbefalinger om den fremtidige indsats på

området. Kommissionen offentliggjorde i

2008 en tilsvarende rapport, som bredt dækkede

mange reguleringsområder (7). Den

nye rapport forventes at være mere fokuseret

på konkrete områder, hvor nano særligt

er i spil.

Et meget konkret svar på parlamentets resolution

kom den 18. oktober 2011, hvor Kommissionen

offentliggjorde den længe ventede henstilling

om definition af nanomaterialer (8).

Ifølge definitionen ”er et nanomateriale et

naturligt, tilfældigt opstået eller fremstillet

materiale, der består af partikler i ubundet tilstand

eller som et aggregat eller som et agglomerat,

og hvor mindst 50 % af partiklerne i den

antalsmæssige størrelsesfordeling i en eller

flere eksterne dimensioner ligger i størrelses-

26 miljø og sundhed 18. årgang, nr. 2, september 2012

More magazines by this user
Similar magazines