og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

Broen vil ikke skabe betydelige barrierer i det åbne land eller i byområdet. Broen vil dog

tilføre erstatningsanlægget en ekstra dimension rent visuelt, da en frihøjde på knap 6 m

over banen samt biler, der passerer broen, lokalt vil skabe visuel uro. Da broen vil ligge i

udkanten af byen på grænsen mellem by og land, vurderes den ikke at skabe en visuel

påvirkning af områder med særlig arkitektur eller værdifulde landskaber.

2.5.2 Kulturhistoriske interesser

Erstatningsanlægget vil ikke påvirke kulturhistoriske interesser eller værdier. Den

bevaringsværdige tidligere stationsbygning (dyrlægehuset) vil ikke blive påvirket. Det

værdifulde kulturmiljø omkring Guldbækken ligger ca. 500 m fra erstatningsanlægget og

bliver heller ikke berørt.

2.5.3 Rekreative interesser

Den overordnede rekreative sti langs Svenstrup Banevej bliver opretholdt, og såfremt det

er nødvendigt at lukke stien midlertidigt under anlæg, vil der blive anvist alternativ rute

samt tidsperspektiv for afbrydelsen.

2.6 Eksisterende Broer

2.6.1 Forstærkning af broer

Forstærkning af broerne vil kun påvirke landskabet i begrænset omfang, selvom

landskabsoplevelsen i en kort periode vil være påvirket af det igangværende arbejde.

Anlægsarbejdets udstrækning er så begrænset, at det vurderes, at det ikke har

konsekvenser for kulturhistoriske interesser under anlæg.

Udskiftning og forstærkning af broerne vil betyde, at de veje som broerne føres over, vil

være spærrede i ca. 4 uger. Anlægsarbejdet vil således udgøre en fysisk barriere, der dog

kun er midlertidig.

De nye og forstærkede broer vurderes ikke at have konsekvenser for landskab og byrum,

da der er tale om små ændringer i de eksisterende forhold. Det vurderes ligeledes at der

ikke vil være konsekvenser for kulturhistoriske eller de rekreative interesser som følge af

de nye og forstærkede broer.

2.6.2 Forhøjning af kantbjælker

De forhøjede kantbjælker vil betyde, at broerne forhøjes med 30-40 cm. Dette vil have en

påvirkning på broernes visuelle og arkitektoniske udtryk, afhængig af broernes alder.

Påvirkningen vil stilmæssigt være størst for de ældre broer, mens det ikke har betydning

for nyere broer. Det skyldes, at de materialemæssigt vil tilsvare kantbjælkerne i beton.

For de ældre broerne er det vigtigt, at de gamle rækværker genopstilles, eller at de nye

forbliver i samme stil.

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

10

More magazines by this user
Similar magazines