og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

overkørslen bevirke mindre gennemkørende og tung trafik i bymidten. For beboerne i

Skørping vil det for nogles vedkommende betyde længere og for andre kortere afstand til

skole, fritidsaktiviteter eller dagligvarebutikker på henholdsvis den øst og vestlige side af

jernbanen.

Erstatningsvejen vil, som beskrevet, gå gennem et erhvervsområde, så der i driftsfasen vil

være erhvervsområde på begge sider af erstatningsvejen. Det vurderes ikke, at vejen vil

skabe en decideret barriere i erhvervsområdet, da det stadig vil være nemt at betjene

områderne via Møldrupvej. Erhvervsområdet vil få let adgang til den nye underføring og

dermed transport mod vest ud af byen, uden at skulle via Jyllandsgade.

Fra Møldrupvej, hvor der i dag er en del trafik, vil erstatningsanlægget skabe en ny

mulighed for at krydse jernbanen, der hermed bliver en mindre barriere i dette område,

end den er i dag. Underføringen under banen vil give en mere uforstyrret passage på

tværs af banen, trafikanter vil ikke længere skulle afvente passage af tog i midtbyen. Det

vil rent praktisk og mentalt betyde, at byen vil hænge bedre sammen på tværs af banen,

da der ikke vil være risiko for ventetid forbundet med at skulle bevæge sig mellem byens

to dele. Trafiksikkerhedsmæssigt vil nedlæggelsen af overkørslen også forbedre

forholdene mellem de to bydele. Den øgede tryghed for bl.a. bløde trafikanter som

cyklende og gående vil være en forbedring af byens strukturelle sammenhæng på tværs af

jernbanen.

Erstatningsanlæggets betydning for byområderne skal også ses i sammenhæng med

kommunens planer om fornyelse af Skørping Station, hvor der forventes at blive anlagt

en ny forplads med mulighed for cykelparkering m.m. samt en gangtunnel, hvor den

eksisterende overkørsel findes i dag. Det betyder, at gående har mulighed for at krydse

jernbanen ved stationen og bymidten.

5.2.3.2 Konsekvenser og barrierer for naboer

Lokalt på den vestlige side af jernbanen, vil det være en væsentlig påvirkning at den

nordlige del af skovpartiet (ca. 6000 m 2 ) mellem Sønder Banevej og Moskovvej fjernes

og erstattes af et vejanlæg. Det vil få betydning for de boliger, der ligger tættest på det

nye vejanlæg, og det vil lokalt ændre karakteren af boligområdet, både visuelt og i

forhold til støj og belysning fra vejanlægget.

Når overkørselen ved Himmerlandsvej/Jyllandsgade fjernes, vil der ikke være alternative

veje i det eksisterende vejnet, der vil kunne fungere hensigtsmæssigt for den øst-

/vestgående interne eller gennemkørende trafik. Den tunge gennemkørende trafik bliver

derfor ledt igennem boligområdet syd for Himmerlandsvej, hvilket lokalt vil være en

støjmæssig markant påvirkning.

Den alternative vejtilslutning langs med banen på den vestlige side vil komme til at ligge

parallelt mellem banen og boligområdet og dermed ikke bryde eksisterende strukturer.

Vejtilslutningen vil dog alt andet lige medføre mere biltrafik langs boligområdet og

banen.

Erstatningsvejen gennem boligområdet syd for Himmerlandsvej vil skabe en barriere.

Barriereeffekten vil primært være størst helt tæt på jernbanen, hvor erstatningsvejen er

ført ned i terrænet med lodrette spunsvægge på begge sider af vejen.Vejen vil

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

22

More magazines by this user
Similar magazines