og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

Der er ingen andre udpegninger i relation til kulturhistoriske interesser, der berøres af

erstatningsanlægget. Jernbanen er årsagen til byens tilblivelse, og byens struktur er

bygget op omkring jernbanen. Nu ændres behovene omkring jernbanen, hvilket igen får

betydning for byens struktur. Set i et historiske perspektiv er ændringer omkring

jernbanen en del af byens historiske udvikling.

5.3.3 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen

Den sydligste del af det værdifulde kulturmiljø udpeget omkring stationsbyen bliver

berørt i driftsfasen i forbindelse med udvidelse af Møldrupvej op imod Jyllandsgade, hvor

der anlægges kantstensbegrænset cykelsti og fortov i begge sider. Det er ikke et nyt

anlæg, der etableres, men udvidelse af en eksisterende vej. Selve udpegningsgrundlaget

for kulturmiljøet, som er Skørping stationsby og stationsbyens første udvikling, dvs.

banegårdsområdet og bebyggelsens udvikling langs Jyllandsgade, bliver ikke berørt, og

der inddrages ikke større nye arealer inden for udpegningen.

I forbindelse med nedlæggelse af den eksisternde overkørsel kan arealerne omkring

kulturmiljøet forbedres, og karakteren af stationen og vandtårnet kan styrkes.

5.4 Rekreative interesser

5.4.1 Eksisterende forhold

Som beskrevet under landskab og arkitektur er byen omgivet af skov og natur. Der findes

derfor mulighed for natur og landskabsoplevelser helt tæt på byen jf. Figur 5-3. Byen har

i sig selv en grøn karakter. Vest for banen ligger skolen, hospitalet og et ældrecenter

omgivet af skov og grønne områder. Boligområderne på den vestlige side støder op imod

skovområder mod vest og jernbanen mod øst. På den østlige side af jernbanen ligger

byens centerområder med butikker og andre erhverv. Nord herfor tæt på jernbanen ligger

byparken, og syd herfor ligger Skørping Nykirke med tilhørende kirkegård.

5.4.1.1 Skove og grønne områder.

Der findes områder helt tæt på Skørping by, som er meget værdifulde rekreative områder.

Herunder Rold Skov med forskellige stier og spor. Der er bl.a. de seneste år kommet flere

såkaldte sundhedsspor, som er løbe- og motionsstier med forskellige temaer og

sværhedsgrader. Om vinteren bliver der desuden anlagt skiløjpe i skoven. Lindenborg

Ådal og Rebild Bakker er to andre rekreative områder tæt på byen med meget høj værdi.

Der er desuden cykelruter, som forbinder de rekreative områder. Der er ingen stier, som

bliver direkte berørt af løsningsforslagene. Mellem Skørping og Rebild langs

Himmerlandsvej og Jyllandsgade er der cykelsti.

5.4.1.2 Rekreative anlæg

Skørping Idrætscenter ligger i relation til Skørping Skole på Himmerlandsvej 59. Her er

der to haller med baner til bl.a. fodbold, håndbold og badminton. Der er motionscenter,

cafeteria og andre faciliteter.

I Jyllandsgade tæt på stationen ligger Hotel Rebildpark.

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

26

More magazines by this user
Similar magazines