og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

5.4.1.3 Rekreative værdier

Som beskrevet ovenfor under skove og grønne områder er én af Skørpings styrker de

mange rekreative grønne områder helt tæt på byen.

5.4.2 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger under anlæg

Anlægsfasen for erstatningsanlægget i Skørping er mellem otte og ni måneder. I

anlægsfasen skal 6.000 m 2 skov i boligområdet vest for jernbanen ryddes. Det vil i

anlægsfasen betyde, at skovområdet ikke kan benyttes til rekreative aktiviteter. Der vil

dog være mulighed for at få denne rekreative oplevelse i et af de andre nærliggende

skovområdet tæt på boligområdet. Det vil få lokale konsekvenser for beboerne i

umiddelbart nærhed af skovområdet i form af støj og øget mængde af tung trafik.

5.4.3 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen

Lokalt vil det nye erstatningsanlæg betyde en markant ændring af boligområdet på den

vesttlige side af jernbanen og frem til underføringen af banen. Her skal der ryddes en del

af et mindre skovparti. Den tilbageværende del vil være fragmenteret i en meget lille del

på den nordlige side af erstatningsanlægget, skovområdet vil her blive så lille, at det

bliver svært at få oplevelse af at befinde sig i en skov, samtidig vil dette skovparti være

påvirket af støjen fra vejen. Syd for erstatningsanlægget vil et større skovområde stå

tilbage, men være delvist berørt af erstatningsanlægget. Dette område vil stadig have en

størrelse, som gør det muligt at få en skovoplevelse i området, og den sydligste del vil

være næsten uberørt af støjen fra erstatningsvejen. Det vurderes, at den samlede

påvirkning af erstatningsanlægget i forbindelse med rydning af skov primært vil være en

lokal påvirkning for beboerne helt tæt på erstatningsanlægget. Der vil stadig være skov

tilbage i området, samtidig med at Skørping by rummer flere andre bynære rekreative

områder, som kan erstatte oplevelsesmuligheden af skov.

I driftsfasen vil erstatningsvejen på den østlige side af jernbanen og erstatningsanlægget

på den vestlige side af jernbanen samt rundkørslen tilsammen skabe en mere trafiksikker

adgang til de bynære rekreative områder samt de offentlige rekreative faciliteter omkring

skolen på den vestlige side af jernbanen.

5.5 Oversvømmet areal i Skørping

Syd for erstatningsvejen har Rebild Forsyning planer om at etablere et forsinkelsesbassin

i det lavtliggende areal. Det oversvømmede areal er et naboprojekt, som ikke forventes at

have konsekvenser for erstatningsanlægget. Der kan dog være nogle lokale konsekvenser

af det oversvømmede areal, som kumulativt kan få konsekvenser for landskabelige,

kulturhistoriske og rekreative interesser i området.

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

27

More magazines by this user
Similar magazines