og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

Figur 10-1 Kortet viser placeringen for de syv broer, der skal forstærkes

For hver af de syv broer vil der i anlægsfasen være behov for en tilhørende arbejdsplads

på ca. 1.000 m 2 . Arbejdspladsen vil blive brugt til opbevaring af bl.a. maskiner og

materialer til brug ved udskiftning af broerne. I forbindelse med anlægsarbejdet kan der

desuden være behov for midlertidigt at lukke de veje og stier, som broerne fører hen over.

10.1.1 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger under anlæg

Forstærkning af broernes fundamenter vil kun påvirke landskabet i begrænset omfang.

Landskabsoplevelsen vil lokalt påvirkes i anlægsfasen, idet der vil være stilladser og

arbejdsmaskiner. De arealer, der er udlagt til arbejdsplads eller arbejdsområde vil ikke

ændres varigt, og påvirkningerne vurderes derfor som ikke væsentlige.

De områder der inddrages i forbindelse med arbejdet vil være begrænset til de

umiddelbare omgivelser omkring broerne, hvilket generelt betyder inden for 20 m

afstand. Eventuelt jordarbejde knyttet til arbejdet med at forstærke broernes fundament,

vil kun have lokal påvirkning. Da der ikke findes kulturhistoriske interesser i områderne

omkring de syv broer, vurderes det, at forstærkning af fundamenter for de 5-6 og

udskiftning af 1-2 af broerne ikke vil få konsekvenser for kulturhistoriske interesser under

anlæg.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil de underførte veje og stier være lukkede i en

periode. For hver bro er lukningen estimeret til at vare 4 uger. Det betyder at såvel lokal

trafik som transport i den periode skal finde alternative veje. Anlægsarbejdet vil udgøre

en fysisk barriere for såvel bilister og bløde trafikanter (gående, cyklende mv.), men

påvirkningen er dog af midlertidig karakter. Ikke desto mindre kan det opleves som en

gene for beboere og besøgende i området.

De perioder, hvor veje må holdes lukket, vil blive annonceret på forhånd og der vil blive

opstillet informationsskilte som afværgeforanstaltning. Der vil også blive anvist

omkørselsruter hvor det er relevant.

10.1.2 Konsekvenser og afværgeforanstaltninger i driftsfasen

Forstærkning af broernes fundamenter vurderes ikke at have konsekvenser for landskab

og byrum. Det skyldes dels, at de arealer der er udlagt til arbejdsplads eller

arbejdsområde ikke vil ændres varigt, dels at der ikke tilføjes nyt byggeri, der ændrer det

landskabelige udtryk. Arbejdspladserne føres tilbage til deres nuværende tilstand. Herved

sker der ingen nævneværdig påvirkning på de landskabelige interesser, herunder

udpegninger af særlige værdifulde landskaber.

Der vurderes ikke at være ændrede konsekvenser for kulturhistoriske eller rekreative

interesser under drift af jernbanen.

10.2 Forhøjning af kantbjælker

Der er 13 broer på strækningen, hvor der skal etableres kantbjælker, eller hvor de

eksisterende skal forhøjes.

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

62

More magazines by this user
Similar magazines