og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

2.4 Nedlæggelse af overkørsel i Ellidshøj

2.4.1 Arkitektur og landskab

Erstatningsanlægget for overkørslen i Ellidshøj er en bro over jernbanen med en frihøjde

på 6 m. Anlægget vil være markant både set fra Ellidshøj fra den gamle bakkeø og fra

Mjels Brovej, der ligger nede i tunneldalen, hvor Østerå løber i dag. Erstatningsanlægget

undgår at påvirke lavbundsarealet og det særlig værdifulde landskab mod nord.

Udsyn til og indkig fra overføringen vurderes at kunne udgøre en lille gene for de

nærmestboende, der i dag har udsigt over Østerådalen.

2.4.2 Kulturhistoriske interesser

Der er ingen udpegede kulturhistoriske interesser i nærheden af jernbanen i Ellidshøj,

som vil kunne blive påvirket af projektet.

2.4.3 Rekreative interesser

Udbygningen af Mjels Brovej omkring boldbanerne påvirker ikke den rekreative

forbindelse eller adgangen til boldbanerne, men sikrer, at cyklister kan færdes mere

sikkert langs vejen mellem byen og idrætsfaciliteterne samt de øvrige rekreative

muligheder i naturområderne mod øst.

2.5 Nedlæggelse af overkørsel i Svenstrup

2.5.1 Arkitektur og landskab

I Svenstrup etableres erstatningsanlægget som en bro over jernbanen og Svenstrup

Banevej og den væsentligste forskel i forhold til arkitektur og landskab er den visuelle

påvirkning..

Erstatningsanlægget vil fremstå markant i den lavtliggende Østerådal set fra Dall

Møllevej. Hele området øst for banen er udpeget som lavbundsareal, hvor man ikke må

hindre en senere hævning af vandspejlet. Der inddrages desuden beskyttede naturarealer.

Erstatningsanlægget vil helt lokalt være markant set fra Svenstrup Banevej og Hobrovej,

især fordi den nuværende høje træbeplantning langs jernbanen bliver fjernet.

Broen vil være synlig fra boligområdet på den vestlige side af Hobrovej, da vejen på en

forholdsvis kort strækning skal løftes op over banen. For at undgå for stejl en stigning

startes broen så tidligt ved Hobrovej som muligt, og broen/dæmningen bliver i alt 110 m

lang. Opkørslen forløber dog parallelt med Hobrovej, hvor den udnytter det ubebygegde

område her, og vurderes ikke at give væsentlige gener i form af indkig og lys for

ejendommene vest for Hobrovej. Der vil være en lille omvej for de bløde trafikanter, der

vil krydse jernbanen og ikke ønsker at benytte gangbroen/elevatorerne ved stationen.

Disse undgår til gengæld ventetid.

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

9

More magazines by this user
Similar magazines