Vedtægter for Svendborg Senioridræt - Svendborg kommune

svendborg.dk

Vedtægter for Svendborg Senioridræt - Svendborg kommune

§ 1

Navn

§ 2

Formål

§ 3

Medlems

kreds

§ 4

Bestyrelse

§ 5 stk. 1

§ 5 stk. 2

§ 5 stk. 3

§ 5 stk. 4

Vedtægter for Svendborg Senior-Idræt (60+) som ledes

og administreres af Svendborg Kommunes Kultur- og

Fritidsafdeling.

Foreningens navn er Svendborg Senior- Idræt (60+)

Foreningen er medlem af DGI, Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)

Svendborg Idræts- Samvirke (SIS) og associeret medlem af Svendborg Firma

Sport

Foreningens formål er at medvirke til at fastholde og forbedre funktionsniveau

for alle seniorer.

I samarbejde med Svendborg Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling

tilrettelægges rammerne for at sikre kvalitet i den aldersrelaterede og

målrettede træning, som det er beskrevet i Svendborg Kommunes Idrætspolitik

og Sundhedspolitik.

Som medlem optages enhver som deltager i senioridræt og som er bosiddende i

Svendborg Kommune. Endvidere kan optages medlemmer, som ikke modtager

undervisning på hold f.eks. cykel- og gå - grupper ved at betale 10% af det til

enhver tid gældende kontingent for vinter-

sæsonen.

Foreningens bestyrelse består af et medlem fra hvert af holdene: ”Kom i Form

Basis” og ”Kom i Form Turbo” samt en medarbejder i Fritidsafdelingens

senioridræt, som er ”født” medlem af bestyrelsen.

”Kom i Form Lunte, squaredance, styrketræning og andre tilknyttede

afdelinger, dækkes informationsmæssigt af de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Hvert bestyrelsesmedlem har en suppleant.

Alle valg gælder for 2 år.

På de hold, hvor der skal afholdes valg afholdes dette senest 14 dage før

årsmødet.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden vælges for 1 år ad gangen på første bestyrelsesmøde efter

årsmødet.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 60 år

eller modtager offentlig pension.

Bestyrelsens opgave er at:

• afholde et årligt fællesarrangement med årsmøde for senioridrættens

medlemmer.

• medvirke til nedsættelse af ad hoc udvalg til løsning af opgaver i

samarbejde med senioridrættens kommunale ledelse

• være bindeled mellem Kultur- og Fritidsafdelingen og medlemmerne.

1


§ 6 stk. 1

§ 7 stk. 1

§ 7 stk. 2

§ 7 stk. 3

§ 7 stk. 4

§ 7 stk. 5

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer

hæfter ikke personligt for de forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter

med en eventuel formue.

Årsmødet afholdes hvert år i 4. kvartal og annonceres på alle hold med

angivelse af dagsorden med mindst 21 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet

skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

På årsmødet afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal.

Afstemningen skal være skriftlig, såfremt det forlanges af ét medlem

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Dagsorden for det ordinære årsmøde:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Orientering om regnskab for

Svendborg Senior-idræt (60+)

4. Behandling af indkomne forslag

5. Præsentation af de valgte holdrepræsentanter

samt suppleanter

6. Eventuelt

Foreningen tegnes ved underskrift af Kultur- og Fritidsafdelingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsens medlemmer

er til stede og stemmer for vedtagelsen.

Der føres en bestyrelsesprotokol over vedtagne beslutninger. Protokollen

underskrives af bestyrelsen på det efterfølgende møde.

Vedtægterne vedtaget på årsmødet 12.november 2009

2

More magazines by this user
Similar magazines