Fortegnelse Hnos

kunstbib.dk

Fortegnelse Hnos

f ; M !c. XXX

Fortegnelse

Hnos

o ve tf

I udsogt ............ ° Samling 1 Alabast-Sager, bestaaeni

af Statuer, Vaser, Lamper Scc.; et kostirt

Marmor-Bordblad med Mosaik af det

ijtrinligste Arbeide; en stor Samling af de

ionneste Kobberstik af de férste Mesteren

ouache-Tegninger, Tegninger, Conturer,

laner og geographiske Kaart &c.; Conchy-

er, Mirieralier, endeel tydske, franske,

lanske og italienske B6ger; endeel italiensk

[usik; alt tilhorend« Hans Excellence G.

!’F a r ill, forhenværende spansk General,

som han selv har kiobt i Florenz og Rom,

som

ed Auction i Gaarden No. 242 ved Frede-

ksholms Canal bortsælges Mandagen den

30 Decbr. 1816 om Formiddagen Kl. 10.

hi ville de Lysthavende behage at indfinde,

sig bemeldte Tid og Sted.

Kiobenhavn,

trykt hos E. M. Cohens Knke.


Conditioner.

1.

An salges mod contant Betaling i Danske R ig s.

bankpenge Navne- Vardie i den Stand samme ved

Hammerslaget befindes i, men k,\n ikke strax bort­

tages, da man forbeholder sig 24 Timers 'lid til

Approbation a f de giorte Bud,

2 .

D et som approberes solgt, tilkiendfgives

Kioberne ved tilsendte Regninger, mod hvilkes

Indbetaling til Groserer B ugel, Udleveringen

skeer Torsdag og Fredag den 2 den og 3 Jan.

1817 om Formiddagen fra Klokken 9 til Klokken 3

om Eftermiddagen.

3-

D e Ting som 'ikke inden denne Tids Forlob

tre afhentede og betalte, bortsælges uden Lovmaal

D o m eller Varsel ved en nye Auction fo r forste

Kidbers R egning, som ved mueligt udkommendi

Tab er pligtig at erstatte samme strax paa A n ­

fordring,

4.

Kioberne anfores i Regningerne 12 Skilling

for hver Rigsbankdaler som Auctions-Omkosihin'

ger foruden Kiobesummen*

Catalogue

S ^ T 1

d’une collection choissie d’objefs d ’albatre

p o u r ornem ents, com m e statue, vases, lam ­

pes &LCk *, d'un dessus de tabie précieux de

m arbré en mOsaique du plus beau travail >

d ’un grand nom bre des plus belles gravure*

de* prem iers maitres, des peintures en goua-

ches, desseins, contours, plans et cartea

geographique &-C. j des coquilles, m in é ra u x ;

des Livres allemands, fran^ais, espagnols et

italiens*, de mtisique tous appartenant

å S. E. M r. G. (TFariil, ci-devant géne-.

ral au service d ’Espagne et achetés p ar lui

m ém e å. f lorence et å Rom e,

qui

sera vendu au plus offrant dans la m aison

N o. Q42 au Canal de Frederiksholm L u n d i

le 30 D ecem bre 1816 i 10 heures du m atim

Les am ateurs sontinvités de se rendre

& 1‘heure fixée au lieu de la vente.


c o n d i t i o n s,

% J i , * ' / * t C4, jj

£«,toUt « «ni e„ A rgem R ig sia n t D a nots n0.

m m al, dans Célitt ou ceia ce trouvera au coup du

marteau mais m. peut pas étre emporlé de suite

larcequ'on se reserve


6

En Papiirtvinger af Alabast, forestillende

en Voxstabel med tilhørende Æg tU

Greeb.

10. En kostbar oval hviid Marmors Bordplade

med det skionneste Mosaikarbeide man

vil see.

jo b . Nymphen Galathea, omgivet af Tritto-

ner — et stort Malerie i Oliefarve, malet

af en gammel duelig Mester (formodentlig

Jurian Owens) efter Augustin

Caracci’s beiomte Malerie i Gallerie Far-

»«se. —

Kobberstik,


ø lf %

r ? - - .

6 0 - -

8 0 - -

6 0 ' _

280 -

6o

ptn -

{60:

/

.

8

37. Christus med Tornekronen efter Albert

Durer og en Fodtegning af Raedltnager-

38. Den skydende Amor og Portrait af Ve-

J. lasques*

39. D hna og hendes Nympher paa Jagd

efter Dominichino af Raphael Morghen.

40. Apoll og Muserne efter Raphael Meng«

af Samme^

4r. Solens Opgang efter Guido Rheni af

Samme.

4«. Aurora forladende Natten efter Guercino

af J. Volpati.

.43. Raphaels Loge i 5t Blade og Titul til

aden Deel.

44. Clemens X I I I Mausoleum efter Canova

af P. Vitali.

45* D en hellige Nadvere efter Leonardo Viaci

af Raphael Morghen*

46. 5 diverse Kobbere.

Guachetegninger.

47. T re Prospecter a£ Neapel og Vesuv af

Alexandro d’Anna.

4$. Sex architectoniske Blade af Pompei og

■Concordia Tempio af Samme.

49* Sex italienske Prospecter af Samme.

50. T o Prospecter af Procida, og Venus- /^-y

Templet ved Baja.

5r. T o illuminerte Prospecter af Dresden,

af Veith og Wizani. £ 0 '

52. T o dito dito af Toplitz, af Klotz* •

53* T o dito dito af dito al Samme.

$4. T o dito dito al Dresdener Omegn

af Wizani. £ / „

55* Vaticanens Plafond efter Raphaél.

56. 12 Blade over rotnmerske Triurnpher.

£7* E t Hefte Kobberstik af: L»a Sala Borgia

i Vaticanen efter Rapbael af Piranesi og

Piroti.

58* E t H efte: Samling af 100 Blade af anti-

que Costumer af Lorenzo Rocheggiasi.

59. E t Hefte: Samling af rommerske Pro» s

specter at Piranesi.

60. E t Hefte af 18 Nummere Prospecter af

Florents af forskiellige Mestere.

6r. E t H efte: 24 Blade over Argonauterne

efter A . J. Carstens Tegninger, af Joseph

Kock.

62. E t Hefte: Samling antique Statuer af

Rom, af Perini efter Agricola.

63. En Bog med 320 Prospecter fra Rom af

Torsaguigua #fter Exanasetti.

9


12

gi. 4 Kort over adskillige italienske Lande.

93. 4 Kort over T irol og 2 Kort over

Fiiaul.

93. 2 Inscriptioner og 2 A nnoncer til G ene­

ralkortet over Italien.

94* O pere del Machiavelli, Florence, 8 Bind.

95. O pere varie di Fr. M . P agano, Milano

1801, 3 Bind.

96. Saggi Politice di Mario Pagano, M ilano

i8or, 3 Bind.

V oyage en Italie par de la Lande,

G eneve 1790, 4de, 5te og f>te Deel,

3 Bind.

98. V oyage en Italie par F . I. L . M eyer,

Paris 1’a n X .

99. Principes d’Econom ie et Politique par

N . F. Canard, Paris i8or.

100. Elogio di A m erico V espucio di Cor-

to«a. Florence 1 7 9 8 *

jo l. Descriptione delle Funzione della Setti-

mana Santa da Francesco G'anceilieri,

Rom a 1802.

102* E loge funébre du Cardinal G erdil par

F r. F ontana, R om a igo*.

103* E lo g io Storigo del Geata F ilangiere di

D o n ato T om asi, N apoli 1792*

I 13

*, 104. L e s C hevalier du C jrgne, par Madame

de Genlis, H am burg i 7g7l 3 Biml.

105. Tableau de Berlin å la fin du X V III

, Siecle. Berlin.

106. Frere ange ou L ’avalanche du M ont

St. Bernard. Paris l5 0 a , 2 Bind.

107. L es Jardm s, P o ém e par Jacques D elilU .

Paris 1802.

los. N ovelle V en to tto di G iovanni Boccacci.

Padua 1739.

109- Geographie de B usching. Strafsbourg

J 773i 2 B ind. 41

XIO. O eu v .es de K acine. P aris ra n V J I

3 Bind. *

v 1 ir . L ettres sur Dresde. Berlin igoo.

112* Phaedri Fabulæ. M anheim 1737.

x i3. Scelta D ei Capi D ’opera di Metastasio.

Berlin 1801, 3 Bind.

114. Ferdinand et Constance par J ansen#

Paris 1 an I V .

115. E lenio Cardinali. Rom a 1802.

116. N ovell! G alanti di Giam batista Casti

Genova ijjoo, 2 Bind.

il? . Tacito Espanol ilustracfo. i6 r 4

K8. Dictionaire, Latin og Fransk. Pari, x7oI

» 9. Dictionaire, Italiensk og Spansk. V *

ned,§ 1735. '

,

‘ ■ » \


1+

ISO. Fransk Gramatica for Spaniere. Madtid

1786. . Tr

Sit. Latinsk og italiensk Gramatica. Vene*

, dig 1774*

1*2. Prima Geometrie Elementa.

123. Governo delle Toscana di Leopold II.

Florence I79r*

124. Biblia Sacra. Lucca 1788.

125. Officium Hebdomadæ Sanct». Venedig

1794* ■ \ • P

j 16. De« tydske Accusativ og Dativ, at

Moritz. Berlin 1798.

127. Reise im Riesengebirge. C. G. Afs*

mann. -Berlin 1798*

I2g# Oesterreichischer Militair - Calender.

W ien 1802.

129. Fransk Calligraphi. Strafsburg 1799.

130. En Bog, hviid foruden og foiinden.

M u s 1 c a 1 i a*

t3f, 7 .Sonater af Pleyel, 37. 41 °S 43Je

3 Hefter.

^ 18 dito af I. Haydn, 67, f>9> 7°> 7r»

) 72, 75, 7?. 32 og 89de Deel.

T32’ J a Variationer, 1 O uverture og 1 Trio

C af Samme, Tilsammen 13 Hefter.

13$; 4 Sonater af Mozart, 7,31 og 44de Deel,

i Trio og 2 Ouverturer, 6 Hefter.

134. 3 dito af Hoffmeister, 32de Deel.

135. 1 *tor Sonate af L. v. Beethoven, nGd®

Deel.

136. 3 Sonater af D. Steibelt, 4rde Deel.

I37» 3 dito af L. Kozeluch, 6te Deel.

138* 3 dito af Jean Wanlial, 29de Deel.

139. 3 dito af Adalb. Gyrowitz, 28de Deel.

140. 8 dito at Clementi, 34, 3C og 3gd#

Deel, 3 Hefter.

141. 3 Ouverturer af C. Cherubini, til Medea,

Les denx Jouinee« og til Lodoiska,

3 Hefter.

142. 1 Kasse med mangfoldige Conchylier og

nogle Mineralier.

More magazines by this user
Similar magazines