23.09.2013 Views

Et er teori - noget andet er praksis

Et er teori - noget andet er praksis

Et er teori - noget andet er praksis

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ET ER TEORI – NOGET

ANDET ER PRAKSIS…

Alt for ofte høres det fra studerende og ansatte i

folkeskolen at seminariet præsenterer studerende for

nogle teoretiske perspektiver som ikke finder

anvendelse i praksis. At have med børn at gøre i

dagligdagen handler om noget helt andet end det de

studerende lærer.

Men hvad er årsagen til dette umiddelbare

misforhold?


Dagens program

9.00 oplæg

9.45 pause

9.55 øvelse med udgangspunkt i en case

10.35 pause

10.45 oplæg og start på gruppediskussion

11.30 pause

12.15 færdiggørelse af diskussion og fælles drøftelse

13.00 pause

13.10 dannelse af grupper til projektforløb: skolen i

samfundet

13.30 mulighed for vejledning i forhold til afklaring

af eksamensemner

14.30 tak for i dag

Maria-Christina Schmidt


Opstartsøvelse 3 & 3

Diskuter ud fra arbejdsspørgsmålene

til dagens tekster:

Hvad karakteriserer henholdsvis praktisk

og teoretisk viden?

Hvorfor kritiserer nogle af forfatterne

den handleforeskrivende teori? ?

Maria-Christina Schmidt


Vi kan sjældent realisere alt det

gode vi vil…

Megen opdragelse og undervisning udføres

under forhold hvor ”eftertænksomheden og

den gode vilje på en eller anden måde er

indlejret i

Tvang (børnene er der ikke frivilligt)

Magt (der skal præsteres noget for at man

kan klare sig som både elev og som lærer)

Rutine (den voksne er til stede for at tjene

penge, ikke nødvendigvis for at udføre det

gode).”

(Muschinsky 2002:289)

Maria-Christina Schmidt


Den dobbelte fejlslutning

”Hvis man sætter lighedstegn mellem begrebsparret

tanke og handling og begrebsparret teori og praksis, begår

man en dobbelt fejlslutning.

Herved transformeres spændinger mellem intentioner og

betingelser nemt til modsætninger mellem teori og

praksis.

Det som betinger forholdet mellem tanke og handling er

i høj grad lærerens rammebetingelser og lærerens egne

for-forståelser

(Nørregaard Rasmussen 2004:7)

Maria-Christina Schmidt


Praksis er ikke praktiseret teori

Praksis er noget man gør mere eller mindre

bevidst

Det som styrer praksishandlinger, er den

historisk konkrete situation (fx

overleverede kulturelle koder,

kropsliggjorte værdier, strukturelle og

materielle forhold mv.) – ikke bevidstheden

Men man kan/bør reflektere over sine

handlinger før & efter de er sket

Maria-Christina Schmidt

(Muschinsky 2002:290)


”Teori er afgørende for hvad vi ser i

en praksissituation”

Hvis man mener teori ikke behøves, må

den grundlæggende antagelse være at man

kan forstå praksis ud fra egne erfaringer

Men måske man netop så kun ser og

forstår det, som passer med ens egne fordomme

Teoretiske begreber/synsvinkler kan være

med til at ’forstyrre’ vores tolkninger

”Teoretisk viden kan gøre det muligt at se

mere og derved også vise hen til nye

handlemuligheder ” (Nørregaard Rasmussen 2004:10)

Maria-Christina Schmidt


Men hvad er forskellen på teoretisk

og praktisk viden?

1) Videnskabelig teori, hvor

videnskabsmandens ”… rolle er at udtrykke

virkeligheden, ikke at bedømme den”

(Durkheim 1975:62)

2) Kunst, ”… den praktiske erfaring, læreren

har erhvervet sig i kontakt med børnene og

under udøvelsen af sin profession” (Durkheim

1975:68) ”Det er nødvendigt (…) at reservere

navnet kunst til at det, som er ren praksis

uden teori.” (Durkheim 1975:69)

3) Praktiske teorier er til for at dirigere

handling, de er ikke handling men nærmere

handlingsprogrammer

Maria-Christina Schmidt


Eller sagt på en anden måde…

1) Videnskabelig viden dvs. teori

som beskrivende og forklarende

2) Teknologisk viden, dvs. teori

som har et internt forhold til

normative udsagn

3) Praktisk viden eller praktisk sans

Maria-Christina Schmidt


Handleforskrivende teorier bør

nedtones i læreruddannelsen

Dvs. man skal ikke indføre mere abstrakt

teori men derimod lægge ”… større vægt på

selvstændige empiriske undersøgelser af

skolevirkeligheden, eksempelvis for at finde

ud af, hvordan børn i 3. klasse lærer

subtraktion eller hvorfor karakterfordelingen

er forudsigelig, når man kender

forældrenes socio-kulturelle kapital.”

(Callewaert og Steensen 2004: 9).

Maria-Christina Schmidt


At undersøge (i) praksis, ikke kun

afprøve…

Faren er at lærerstuderende hovedsageligt

beskæftiger sig med spørgsmål om hvordan gør vi

det og: ”… aldrig konfronteres med spørgsmålet

hvad er dette for noget? Hvor kommer det fra?

Hvorfor er det på den måde osv.” (Callewaert og

Steensen 2004:10)

Denne tilgang bør også præge praktikken således

at det ikke blot handler om at afprøve fx en

matematikfaglighed, men i ligeså høj grad handler

om at iagttage, undersøge og beskrive den

praksislogik som udspiller sig i praktikken

Maria-Christina Schmidt


Derfor er mit mål for jeres

læreprocesser

”At de studerende får blik for at ikke kun

praktisk og teknologisk viden er nødvendigt

for at blive en professionel lærer. Dvs. at

de kan finde mening i at beskæftige med

teori som videnskab (som beskrivende og

forklarende) for at kunne fange den

historisk konkrete kontekst som deres

intentioner spiller i og med.”

(Foreløbigt arbejdsmål i min

lektoransøgning)

Maria-Christina Schmidt


Forskellige erkendelsesinteresser i

forskellige teorier

Normativ teori

har et internt

forhold til hvad der

er godt og skidt

har tendens til at

være

handleforskrivende

udtaler sig om det

som bør være

Maria-Christina Schmidt

Deskriptiv teori

undersøger

virkeligheden

empirisk

beskriver, analyserer

og forklarer (sociale)

forhold

udtaler sig om det

som er


lærer

A: Individet som

forklaringsmodel

Analytiske/deskribtive

forklaringsmodeller

lærer

lærer

lærestof

(indhold)

C: Den didaktiske

trekant

B: Samspil mellem

to aktører (dyade)

elev

Maria-Christina Schmidt

elev

klasserummet

D: Strukturalistisk

model

Jf. Imsen 2003:96


Øvelse med udgangspunkt i

Maria-Christina Schmidt

casen om Ole

1. Runde: Diskuter i grupper på 4 hvad I

mener er på spil i Oles situation – og hvad

der bør gøres

2. Runde: Påtag jer den udleverede rolle og

deltag i personalemødet

3. Runde: Analyser de divergerende

positioner som I har været vidne til.

Redegør for sammenhængen mellem de

forskellige problemidentifikationer og de

pædagogiske handlestrategier


Man kan ikke bare agere

automatisk efter en opskrift…

Videnskabelig TEORI Andres PRAKSIS

T

t

Lærerens egne

teoretiske overvejelser

(teori)

Maria-Christina Schmidt

P

p

Lærerens egne praksis

Kristensen 1993:176


At arbejde med sin ’praksisteori

Maria-Christina Schmidt


Hvad er god undervisning?

Tænk på en undervisningssituation du

synes var god. Hvad gjorde

underviseren/læreren, hvad var

indholdet, hvem var de lærende…? –

skriv nogle stikord/lav et mindmap,

vær så konkret som mulig (2 min).

Tænk så på en undervisningssituation

som var dårlig… - og skriv igen

Maria-Christina Schmidt


Diskuter jeres foranderlige system

af kundskab, erfaring og værdier

Gå sammen i grupper på ca. 3 og

fortæl jeres oplevelser til hinanden (3

min. til hver)

Diskuter hvad der kendetegner jeres

fortællinger. Hvilke praksisbaserede,

teoribaserede og etiske argumenter

benytter I jer af – jf. Handal og

Lauvås 2002:43f (15 min.)

Maria-Christina Schmidt


Diskuter med din sidemand/quinde

Er I enige i tesen at ”Enhver lærer

har en ’praksisteori’ om undervisning,

og at denne teori er subjektivt den

stærkeste faktor lærerens

pædagogiske praksis

Handal og Lauvås 2002:19

Hvorfor/hvorfor ikke?

Maria-Christina Schmidt


Undervisningens sammensatte

sammenhæng…

Maria-Christina Schmidt

Jf. Imsen

2003:113

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!