23.09.2013 Views

Ambulancen i aktion - Y's Men Region Danmark

Ambulancen i aktion - Y's Men Region Danmark

Ambulancen i aktion - Y's Men Region Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ambulancen i aktion

Af Maria Haahr, supporterkoordinator

Mor-barn-centeret i Bohong i Den Centralafrikanske Republik har lige fået en ny ambulance, finansieret

med stor støtte fra Y’s Men Region Danmark, og den er både personale og patienter meget glade for.

Ambulancen gør det nemlig muligt at transportere patienter, som ikke kan behandles lokalt, videre til

større sygehuse. Det øger overlevelseschancerne for gravide, som har brug for kejsersnit, deres børn og

andre patienter, som har brug for akut hjælp.

Den første evakuering

På Mor-barn-centret betegnes alle

patienttransporter som evakueringer,

og det understreger, hvor alvorlig

situationen ofte er for patienterne.

Billedet viser broderen til en ung,

alvorlig syg kvinde, der som den første

patient blev evakueret i ambulancen.

Han havde hørt, at der var gæster fra

Danmark på centret, og kom for at sige

TAK for støtten til den ambulance, som

var med til at redde hans søsters liv.

En tak som vi er glade for hermed at

kunne viderebringe til Y’s Men.

Mor-barn-centrets leder, jordemoder

Cathrine Naabeau, sammen med den

nye ambulance.

Ambulancen er en Toyota Land Cruiser,

som er bygget til at kunne komme frem

på de hullede, centralafrikanske veje.

Bagerst er bilen indrettet, så den både

kan transportere en liggende patient og

familiemedlemmer, som skal med til

sygehuset– i Centralafrika og mange

andre afrikanske lande er det nemlig

familiens ansvar at stå for mad og

hjælpe til i plejen af indlagte patienter.


Sundhed på trods

Mor-Barn-centeret er en succes, der

eksisterer på trods af alle odds.

Området er plaget af fattigdom,

mangel på katastrofer og i perioder er

der mange uroligheder, men når man

bevæger sig rundt på centret oplever

man en rolig, effektiv stemning. Der er

rent, pænt og organiseret over alt, og

man fornemmer tydeligt, at her er der

styr på tingene. Patienterne kommer

hver dag i stort tal til konsultationer,

vaccinationer og undersøgelser.

Centrets udstyr er begrænset - eksempelvis ville mange danske kvinder nok nødig føde på en stue som

denne - men personalet på centret er dygtige til at udnytte ressourcerne bedst muligt. Set i forhold til de

meget dårlige sundhedsforhold, som hersker i Centralafrika og den udbredte fattigdom er Mor-barncentret

et lille mirakel.

Håb midt i fattigdommen

Her ses en typisk, lille landsby fra området

omkring Mor-barn-centret. Befolkningen i

området lever af landbrug, men

fattigdommen er stor, og med den følger

desværre ofte sygdomme.

Transporten i området foregår for det meste

til fods eller på små knallerter – og var det

ikke lykkedes at skaffe penge til en ny

ambulance, havde det også været

nødvendigt at transportere patienter på

denne måde, hvilke ville tage mange, mange

timer og være meget risikabelt.

Et velfungerende sundhedscenter som Mor-barn-centret er med til at forbedre levevilkårene for

mennesker i området og et konkret eksempel på næstekærlighed i aktion.

Vil du vide mere?

Læs mere om Mor-barn-centret, sundhed og Centralafrika – og Mission Afrikas mange andre aktiviteter på

www.missionafrika.dk.

Du kan også ganske gratis blive abonnent på Mission Afrika Bladet, som udkommer seks gange om året,

ligesom vi meget gerne kommer og fortæller mere ved et møde i jeres lokale klub.

Kontakt Mission Afrika på tlf. 8672 5050 eller ma@missionafrika.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!