Bilag 1

jlbr.dk

Bilag 1

Inspirationsaften

deltidslandmænd

Billund: onsdag den 22. februar 2012

Esbjerg: torsdag den 23. februar 2012

v/skattekonsulent Niels Aksel Dalgas

Råd til gode oplevelser…


Anvendelse af skatteregler

Råd til gode oplevelser…


Etablerings-/iværksætterkonto

• Hvis løn med topskat så iværksætterkonto.

Modregnes 100% i afskrivningsgrundlaget.

• Lønnen op til topskat = etableringskonto.

Modregnes 50% i afskrivningsgrundlaget.

• Indskud/fradrag 60% af løn eller overskud.

• Kan dog altid fradrage op til 250.000 kr.

* Løn 350.000 kr. 60% = 210.000 kr. Så

250.000 kr.

* Løn 500.000 kr. 60% = 300.000 kr.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Etablerings-/iværksætterkonto

• Også anvende reglerne i etableringsåret og

de 4 efterfølgende indkomstår.

• Kan bruges til modregning i afskrivningsgrundlaget

i etableringsåret.

• Uden indskud hvis etableret inden 15. maj.

• Krav om personligt arbejde gennemsnitligt

mindst 50 timer månedligt.

• Hvis sæsonpræget drift (måske også

planteavl) så kun opfyldes i de enkelte

måneder.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Virksomhedsordning

• På grund af svingende indkomster

anvende virksomhedsordningen.

• Opspare (foreløbig skat på 25%) til

topskattegrænsen på 390.000 kr.

Kan hæves i indkomstår med mindre

indkomster.

• Også virksomhedsordning af hensyn til

skatteværdi af rentefradrag – eventuelt

også den andel af renterne, som vedrører

stuehuset.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Skatteregler - naturprojekter

Råd til gode oplevelser…


Naturprojekter – fradrag moms og skat

• Tilskud normalt skattepligtig i udbetalingsåret.

• Udgiften, som tilskuddet er ydet til, skal normalt

fradrages efter de almindelige regler – hvis der i givet

fald overhovedet er fradrag.

• Normalt ikke ”nettobetragtning”.

• Eksempelvis skovrejsning beskatning i år 1 for

tilskuddet men udgifter over 25.000 kr. kan kun

fratrækkes over 5 år.

• I et par afgørelser er der lempet en del på

”nettobetragtningen” og også på om en udgift kan

fratrækkes som erhvervsmæssig.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Naturprojekter – fradrag moms og skat

• Projekt afgræsning af naturarealer.

• Etableringsomkostninger ca. 800.000 kr. til materiel,

anlægsarbejde, hegn, fodringsforsyning, offentlig

adgang, informationsstandere, konsulentbistand mv.

• Tilskud til græsningsprojekter, der kan sikre

afgrænsning af plejekrævende græs- og naturarealer.

• Tilskud 75% af udgifter ca. 600.000 kr.

• Der skulle ikke beregnes moms af tilskuddet.

Momsen kunne fradrages på udgifterne med 160.000

kr. da led i spørgers almindelige landbrugsvirksomhed.

• Fradrag for projektudgifterne excl. moms på 640.000 kr.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Naturprojekter – fradrag skat

• Rest ejendom ca. 10 hektar med skov.

Ikke momsregistreret.

• Stillet til rådighed for projekt ”spor i

landskabet”. Enhver kan vandre en tur

ad en fastlagt afmærket rute.

• Bevilget tilskud til Shelters og bålhytte

svarende til udgifter ifølge tilbud.

• Udgiften kunne modregnes i tilskuddet

og derfor ingen beskatning.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Alternativ Energi

Råd til gode oplevelser…


Alternativ Energi – god investering

• Mulighed for ”nettomålerordning” ved

anlæg op til 6 kwh s effekt.

• Nye skatteregler fra 1. januar 2010

giver fuld afskrivning.

• Disse 2 regler i kombination gør det

særdeles økonomisk attraktivt at

investere i solceller eller husstandsvindmølle

til produktion af den private

strøm.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Nettomålerordningen.

• På tidspunkter hvor anlægget producerer

mere end forbruget sendes det

overskydende strøm ”retur ud på nettet”.

• Senere får man overskudsstrømmen retur

uden at skulle betale afgift og moms heraf.

• Èn gang årligt skal der laves en

nettoopgørelse.

• Besparelsen på strømmen er derfor på ca.

2 kr. pr. kwh.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Skattemæssig opgørelse

• Skattemæssigt opgørelse efter skattelovgivningens

almindelige regler (regnskabsmæssig

opgørelse).

• Uanset om der er nettosalg af el, er anlægget

udelukkende erhvervsmæssigt.

• Alle indtægter medregnes – også værdi af

eget forbrug.

• Samtlige driftsudgifter, vedligeholdelse,

afskrivninger mv. kan fratrækkes.

• Virksomhedsordningen kan anvendes.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Skattemæssig opgørelse

Afskrivninger:

• Husstandsvindmølle = løsøre.

Op til 25% af saldoen.

Eksempelvis 25% af 300.000 kr. = 75.000 kr.

År 2 = 25% af 225.000 kr. = 56.250 kr. osv.

• Solceller ovenpå taget eller på stativer på jorden

= løsøre. Op til 25% af saldoen.

Eksempelvis 25% af 150.000 kr. = 37.500 kr.

• Solceller integreret del af taget = bygningsbestanddel.

4% årligt af købsprisen.

Eksempelvis 4% af 150.000 kr. = 6.000 kr.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Skattemæssig opgørelse

• Eget forbrug skal beskattes med 60 øre de

første 10 år og derefter 40 øre.

• Bedste resultat opnås ved et anlæg, der

producerer den strøm, der anvendes privat.

• Eksempel skattemæssigt resultat:

Anlæg til 150.000 kr. producerer 5.500 kwh.

Levetid 25 år.

* afskrivning i alt 150.000 kr.

* eget forbrug 10 år x 5.500 kwh. x 0,60 kr.

= 33.000 kr. + 15 år x 5.500 kwh. x 0,40 kr.

= 33.000 kr. I alt eget forbrug 66.000 kr.

* netto fradrag (150.000-66.000) 84.000 kr.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Moms af købspris

• Hvis det producerede strøm udelukkende går

til privat forbrug = ikke fradrag for moms af

købet.

• Hvis netto salg af strøm eller andel af strøm til

erhvervsmæssig brug = forholdsmæssig

fradrag for moms af købet.

• Eksempel: anlæg til 150.000 kr. incl. moms

producerer 6.000 kwh. Heraf privat 4.000 kwh.

og erhverv 2.000 kwh. Så momsfradrag for

1/3 af momsen på 30.000 kr. = 10.000 kr. Rest

købspris 140.000 kr. afskrives skattemæssigt.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Moms og afgift af produktion og køb

• Hvis ingen erhverv fra ejendommen så fuld

besparelse af afgift og moms.

• Hvis der også drives erhverv fra ejendommen.

* SKAT

s nuværende holdning er at det

producerede strøm ikke forlods skal gå

til privat men i stedet forholdsmæssigt.

* Der kan derfor ikke opnås fuld fordel på

den private strøm med hensyn til afgiften

og moms.

Typisk kun fordel svarende til den procent-

fordeling der har været hidtil.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Salg af ejendom med alternativ energi.

• Ved salg af ejendommen skal køber og

sælger aftale hvor stor en andel af

salgsprisen, der vedrører solcelleanlægget.

• Denne salgspris for anlægget skal holdes op i

mod den nedskrevne skattemæssige værdi og

forskellen skal beskattes som genvundne

afskrivninger.

• Ved salg af eksempelvis et parcelhus med et

solcelleanlæg må salgsprisen alt andet lige

også være højere når ejendommen er

selvforsynende med strøm.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Eksempler.

• Eksempel solcelleanlæg til 150.000 kr. med

produktion på ca. 5.500 kwh.

Overskud efter 25 år på ca. 285.000 kr. ved

topskat og 255.000 kr. uden topskat.

Hvis købsprisen skal forrentes med 6% så

henholdsvis 250.000 kr. og 225.000 kr.

• Eksempel vindmølle til 280.000 kr. med produktion

på 11.000 kwh.

Overskud efter 25 år på ca. 370.000 kr. ved

topskat og 325.000 kr. uden topskat.

Hvis købsprisen skal forrentes med 6% så

henholdsvis 315.000 kr. og 270.000 kr.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Eksempler.

• De økonomiske beregninger afhænger jo i høj

grad af forudsætningerne:

* anlæggets pris

* hvor meget strøm kan der produceres

* hvor meget forventes strømprisen at stige årligt

* med eller uden topskat.

• Der er set beregningseksempler fra leverandører

med overskud af solceller/vindmøller på op til 1.

mio. kr. over 30 år.

Disse eksempler er antagelig korrekt ud fra de

forudsætninger, de er beregnet ud fra.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Eksempler:

• Vi laver typisk beregninger ud fra et forsigtighedssynspunkt.

Det vigtige må være at investeringen ud fra en forholdsvis

forsigtig beregning kan give et overskud som kan forrente

den investerede kapital bedre end indestående i banker

eller eksempelvis køb af obligationer/investeringsbeviser.

• Til beregningerne har vi et regneark hvor vi meget enkelt

kan lave flere beregninger hvis vi eksempelvis ændrer på

mængden af den producerede strøm eller den årlige

stigning i elprisen.

• Årligt regnskab til brug ved skatten:

Vi har også regneark hertil. Dette regnskab opfylder også

kravene til virksomhedsskatteloven og dermed kan der

opnås fuld skatteværdi af rentefradrag.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Husk:

• Anlæggets producerede strøm skal

aflæses hvert år pr. 1. januar af hensyn til

korrekt opgørelse.

• Forsikring: få solcelleanlægget noteret i

policen, selv om du har fået oplyst at

præmien ikke stiger.

• Solcelleanlæg i byerne. Kommunen skal

spørges angående lokalplan mv.

• Solceller på stativer på jorden eller ”rejst”

fra taget: Så byggetilladelse.

• Vindmøller altid byggetilladelse.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…


Alternativ energi

Ikke afklarede problemstillinger:

• Kan der i 2011 og 2012 tages fradrag for arbejdslønnen efter

boligjobordningen ?

* SKAT har udtalt at fradrag for arbejdslønnen ikke kan

kombineres med den regnskabsmæssige metode.

Bindende svar forventes i marts/april.

• Hvor måles 6 kw. effekten ?

* Skatteministeriet mener ved panelerne

* Energiministeriet mener ved vekselretteren.

• Hvilken del af strømmen har anlægget produceret hvis der også er

erhvervsmæssig drift på ejendommen ?

* Skattemæssigt anses det producerede strøm forlods for at gå til den

private forbrug af strøm.

* Moms- og afgiftsmæssigt mener SKAT det skal være

forholdsmæssigt.

Bindende svar forventes i marts/april.

Råd til gode oplevelser…

Råd til gode oplevelser…

More magazines by this user
Similar magazines