23.09.2013 Views

Bilag 1

Bilag 1

Bilag 1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inspirationsaften<br />

deltidslandmænd<br />

Billund: onsdag den 22. februar 2012<br />

Esbjerg: torsdag den 23. februar 2012<br />

v/skattekonsulent Niels Aksel Dalgas<br />

Råd til gode oplevelser…


Anvendelse af skatteregler<br />

Råd til gode oplevelser…


Etablerings-/iværksætterkonto<br />

• Hvis løn med topskat så iværksætterkonto.<br />

Modregnes 100% i afskrivningsgrundlaget.<br />

• Lønnen op til topskat = etableringskonto.<br />

Modregnes 50% i afskrivningsgrundlaget.<br />

• Indskud/fradrag 60% af løn eller overskud.<br />

• Kan dog altid fradrage op til 250.000 kr.<br />

* Løn 350.000 kr. 60% = 210.000 kr. Så<br />

250.000 kr.<br />

* Løn 500.000 kr. 60% = 300.000 kr.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Etablerings-/iværksætterkonto<br />

• Også anvende reglerne i etableringsåret og<br />

de 4 efterfølgende indkomstår.<br />

• Kan bruges til modregning i afskrivningsgrundlaget<br />

i etableringsåret.<br />

• Uden indskud hvis etableret inden 15. maj.<br />

• Krav om personligt arbejde gennemsnitligt<br />

mindst 50 timer månedligt.<br />

• Hvis sæsonpræget drift (måske også<br />

planteavl) så kun opfyldes i de enkelte<br />

måneder.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Virksomhedsordning<br />

• På grund af svingende indkomster<br />

anvende virksomhedsordningen.<br />

• Opspare (foreløbig skat på 25%) til<br />

topskattegrænsen på 390.000 kr.<br />

Kan hæves i indkomstår med mindre<br />

indkomster.<br />

• Også virksomhedsordning af hensyn til<br />

skatteværdi af rentefradrag – eventuelt<br />

også den andel af renterne, som vedrører<br />

stuehuset.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Skatteregler - naturprojekter<br />

Råd til gode oplevelser…


Naturprojekter – fradrag moms og skat<br />

• Tilskud normalt skattepligtig i udbetalingsåret.<br />

• Udgiften, som tilskuddet er ydet til, skal normalt<br />

fradrages efter de almindelige regler – hvis der i givet<br />

fald overhovedet er fradrag.<br />

• Normalt ikke ”nettobetragtning”.<br />

• Eksempelvis skovrejsning beskatning i år 1 for<br />

tilskuddet men udgifter over 25.000 kr. kan kun<br />

fratrækkes over 5 år.<br />

• I et par afgørelser er der lempet en del på<br />

”nettobetragtningen” og også på om en udgift kan<br />

fratrækkes som erhvervsmæssig.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Naturprojekter – fradrag moms og skat<br />

• Projekt afgræsning af naturarealer.<br />

• Etableringsomkostninger ca. 800.000 kr. til materiel,<br />

anlægsarbejde, hegn, fodringsforsyning, offentlig<br />

adgang, informationsstandere, konsulentbistand mv.<br />

• Tilskud til græsningsprojekter, der kan sikre<br />

afgrænsning af plejekrævende græs- og naturarealer.<br />

• Tilskud 75% af udgifter ca. 600.000 kr.<br />

• Der skulle ikke beregnes moms af tilskuddet.<br />

Momsen kunne fradrages på udgifterne med 160.000<br />

kr. da led i spørgers almindelige landbrugsvirksomhed.<br />

• Fradrag for projektudgifterne excl. moms på 640.000 kr.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Naturprojekter – fradrag skat<br />

• Rest ejendom ca. 10 hektar med skov.<br />

Ikke momsregistreret.<br />

• Stillet til rådighed for projekt ”spor i<br />

landskabet”. Enhver kan vandre en tur<br />

ad en fastlagt afmærket rute.<br />

• Bevilget tilskud til Shelters og bålhytte<br />

svarende til udgifter ifølge tilbud.<br />

• Udgiften kunne modregnes i tilskuddet<br />

og derfor ingen beskatning.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Alternativ Energi<br />

Råd til gode oplevelser…


Alternativ Energi – god investering<br />

• Mulighed for ”nettomålerordning” ved<br />

anlæg op til 6 kwh s effekt.<br />

• Nye skatteregler fra 1. januar 2010<br />

giver fuld afskrivning.<br />

• Disse 2 regler i kombination gør det<br />

særdeles økonomisk attraktivt at<br />

investere i solceller eller husstandsvindmølle<br />

til produktion af den private<br />

strøm.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Nettomålerordningen.<br />

• På tidspunkter hvor anlægget producerer<br />

mere end forbruget sendes det<br />

overskydende strøm ”retur ud på nettet”.<br />

• Senere får man overskudsstrømmen retur<br />

uden at skulle betale afgift og moms heraf.<br />

• Èn gang årligt skal der laves en<br />

nettoopgørelse.<br />

• Besparelsen på strømmen er derfor på ca.<br />

2 kr. pr. kwh.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Skattemæssig opgørelse<br />

• Skattemæssigt opgørelse efter skattelovgivningens<br />

almindelige regler (regnskabsmæssig<br />

opgørelse).<br />

• Uanset om der er nettosalg af el, er anlægget<br />

udelukkende erhvervsmæssigt.<br />

• Alle indtægter medregnes – også værdi af<br />

eget forbrug.<br />

• Samtlige driftsudgifter, vedligeholdelse,<br />

afskrivninger mv. kan fratrækkes.<br />

• Virksomhedsordningen kan anvendes.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Skattemæssig opgørelse<br />

Afskrivninger:<br />

• Husstandsvindmølle = løsøre.<br />

Op til 25% af saldoen.<br />

Eksempelvis 25% af 300.000 kr. = 75.000 kr.<br />

År 2 = 25% af 225.000 kr. = 56.250 kr. osv.<br />

• Solceller ovenpå taget eller på stativer på jorden<br />

= løsøre. Op til 25% af saldoen.<br />

Eksempelvis 25% af 150.000 kr. = 37.500 kr.<br />

• Solceller integreret del af taget = bygningsbestanddel.<br />

4% årligt af købsprisen.<br />

Eksempelvis 4% af 150.000 kr. = 6.000 kr.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Skattemæssig opgørelse<br />

• Eget forbrug skal beskattes med 60 øre de<br />

første 10 år og derefter 40 øre.<br />

• Bedste resultat opnås ved et anlæg, der<br />

producerer den strøm, der anvendes privat.<br />

• Eksempel skattemæssigt resultat:<br />

Anlæg til 150.000 kr. producerer 5.500 kwh.<br />

Levetid 25 år.<br />

* afskrivning i alt 150.000 kr.<br />

* eget forbrug 10 år x 5.500 kwh. x 0,60 kr.<br />

= 33.000 kr. + 15 år x 5.500 kwh. x 0,40 kr.<br />

= 33.000 kr. I alt eget forbrug 66.000 kr.<br />

* netto fradrag (150.000-66.000) 84.000 kr.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Moms af købspris<br />

• Hvis det producerede strøm udelukkende går<br />

til privat forbrug = ikke fradrag for moms af<br />

købet.<br />

• Hvis netto salg af strøm eller andel af strøm til<br />

erhvervsmæssig brug = forholdsmæssig<br />

fradrag for moms af købet.<br />

• Eksempel: anlæg til 150.000 kr. incl. moms<br />

producerer 6.000 kwh. Heraf privat 4.000 kwh.<br />

og erhverv 2.000 kwh. Så momsfradrag for<br />

1/3 af momsen på 30.000 kr. = 10.000 kr. Rest<br />

købspris 140.000 kr. afskrives skattemæssigt.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Moms og afgift af produktion og køb<br />

• Hvis ingen erhverv fra ejendommen så fuld<br />

besparelse af afgift og moms.<br />

• Hvis der også drives erhverv fra ejendommen.<br />

* SKAT<br />

s nuværende holdning er at det<br />

producerede strøm ikke forlods skal gå<br />

til privat men i stedet forholdsmæssigt.<br />

* Der kan derfor ikke opnås fuld fordel på<br />

den private strøm med hensyn til afgiften<br />

og moms.<br />

Typisk kun fordel svarende til den procent-<br />

fordeling der har været hidtil.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Salg af ejendom med alternativ energi.<br />

• Ved salg af ejendommen skal køber og<br />

sælger aftale hvor stor en andel af<br />

salgsprisen, der vedrører solcelleanlægget.<br />

• Denne salgspris for anlægget skal holdes op i<br />

mod den nedskrevne skattemæssige værdi og<br />

forskellen skal beskattes som genvundne<br />

afskrivninger.<br />

• Ved salg af eksempelvis et parcelhus med et<br />

solcelleanlæg må salgsprisen alt andet lige<br />

også være højere når ejendommen er<br />

selvforsynende med strøm.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Eksempler.<br />

• Eksempel solcelleanlæg til 150.000 kr. med<br />

produktion på ca. 5.500 kwh.<br />

Overskud efter 25 år på ca. 285.000 kr. ved<br />

topskat og 255.000 kr. uden topskat.<br />

Hvis købsprisen skal forrentes med 6% så<br />

henholdsvis 250.000 kr. og 225.000 kr.<br />

• Eksempel vindmølle til 280.000 kr. med produktion<br />

på 11.000 kwh.<br />

Overskud efter 25 år på ca. 370.000 kr. ved<br />

topskat og 325.000 kr. uden topskat.<br />

Hvis købsprisen skal forrentes med 6% så<br />

henholdsvis 315.000 kr. og 270.000 kr.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Eksempler.<br />

• De økonomiske beregninger afhænger jo i høj<br />

grad af forudsætningerne:<br />

* anlæggets pris<br />

* hvor meget strøm kan der produceres<br />

* hvor meget forventes strømprisen at stige årligt<br />

* med eller uden topskat.<br />

• Der er set beregningseksempler fra leverandører<br />

med overskud af solceller/vindmøller på op til 1.<br />

mio. kr. over 30 år.<br />

Disse eksempler er antagelig korrekt ud fra de<br />

forudsætninger, de er beregnet ud fra.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Eksempler:<br />

• Vi laver typisk beregninger ud fra et forsigtighedssynspunkt.<br />

Det vigtige må være at investeringen ud fra en forholdsvis<br />

forsigtig beregning kan give et overskud som kan forrente<br />

den investerede kapital bedre end indestående i banker<br />

eller eksempelvis køb af obligationer/investeringsbeviser.<br />

• Til beregningerne har vi et regneark hvor vi meget enkelt<br />

kan lave flere beregninger hvis vi eksempelvis ændrer på<br />

mængden af den producerede strøm eller den årlige<br />

stigning i elprisen.<br />

• Årligt regnskab til brug ved skatten:<br />

Vi har også regneark hertil. Dette regnskab opfylder også<br />

kravene til virksomhedsskatteloven og dermed kan der<br />

opnås fuld skatteværdi af rentefradrag.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Husk:<br />

• Anlæggets producerede strøm skal<br />

aflæses hvert år pr. 1. januar af hensyn til<br />

korrekt opgørelse.<br />

• Forsikring: få solcelleanlægget noteret i<br />

policen, selv om du har fået oplyst at<br />

præmien ikke stiger.<br />

• Solcelleanlæg i byerne. Kommunen skal<br />

spørges angående lokalplan mv.<br />

• Solceller på stativer på jorden eller ”rejst”<br />

fra taget: Så byggetilladelse.<br />

• Vindmøller altid byggetilladelse.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…


Alternativ energi<br />

Ikke afklarede problemstillinger:<br />

• Kan der i 2011 og 2012 tages fradrag for arbejdslønnen efter<br />

boligjobordningen ?<br />

* SKAT har udtalt at fradrag for arbejdslønnen ikke kan<br />

kombineres med den regnskabsmæssige metode.<br />

Bindende svar forventes i marts/april.<br />

• Hvor måles 6 kw. effekten ?<br />

* Skatteministeriet mener ved panelerne<br />

* Energiministeriet mener ved vekselretteren.<br />

• Hvilken del af strømmen har anlægget produceret hvis der også er<br />

erhvervsmæssig drift på ejendommen ?<br />

* Skattemæssigt anses det producerede strøm forlods for at gå til den<br />

private forbrug af strøm.<br />

* Moms- og afgiftsmæssigt mener SKAT det skal være<br />

forholdsmæssigt.<br />

Bindende svar forventes i marts/april.<br />

Råd til gode oplevelser…<br />

Råd til gode oplevelser…

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!