Sct. Georg 6/12 - Sct. Georgs Gilderne

sct.georg.dk

Sct. Georg 6/12 - Sct. Georgs Gilderne

MEDLEMSBLAD

FOR

SCT. GEORGS

GILDERNE

I DANMARK

Sct. Georg

December

2012

79. ÅRGANG

• Synlighed og fællesskabsfølelse

• A. P. Møller Skolen, Slesvig

• Dansk Flygtningehjælp

NUMMER

6


Landsgildeledelsen

Landsgildemester Lone Erkmann

Munkebanken 5, 4681 Herfølge

Tlf. 56 65 07 06

lgm@sct-georg.dk

Landsgildekansler Kjeld Krabsen

Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg

Tlf. 86 53 81 88

lgk@sct-georg.dk

Landsgildeskatmester Paula Mikkelsen

Fjordbjerg Ager 15, 7840 Højslev

Tlf. 97 54 51 50

lgs@sct-georg.dk

International sekretær Anne Haastrup-Nielsen

Esrumvej 261, 3000 Helsingør

Tlf. 49 29 91 10

lgis@sct-georg.dk

Uddannelsessekretær Sten Frost

Baldursgade 65, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 12 66 77

lgus@sct-georg.dk

PR-sekretær Gerda Abildgaard

Frisenborg Alle 3, 7430 Ikast

Tlf. 97 19 63 11

lgpr@sct-georg.dk

Øvrige landsgildeadresser side 22-23

Redaktør af Sct. Georg

Ingrid Danstrup

Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft

Tlf. 40 11 92 49

redaktionen@sct-georg.dk

Bladet udsendes 6 gange årligt:

omkring den 10/2, 10/4, 10/6,

10/8, 10/10 og 10/12.

Deadline: Den 10. i måneden forud

SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR:

Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K

Telefon/fax 33 32 27 33, giro nr. 6 00 13 51

Internet www.sct-georg.dk

kontoret@sct-georg.dk

Kontortid tirsdag og torsdag 10-12

Mail modtages døgnet rundt

Kontorleder Kirsten Christensen

Læs om … 4

Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter

Arrangementer på landsplan

26.-27. januar 2013

Distriktsforum, Scandic Bygholm Park, Horsens

2.-3. marts 2013

DIS-møde, Fredericia

3.-5. maj 2013

Gildernes Højskole, Rødding Højskole

25.-26. maj 2013

DUS-stævne

21.-22. september 2013

LGT 2013, Slesvig

Internationale arrangementer

15.-22. juni 2013

Großarl Forum

4.-8. september 2013

Europakonference, Stockholm og Helsinki

September 2013

ISGFs 60-års jubilæum

Oplag: 4.700 eksemplarer. Produktion: Jannerup Offset A/S, 4200 Slagelse. ISSN: 0900-9280

2

10.-16. oktober 2014

Verdenskonference i Sydney, Australien

Hvis du vil vide mere om de forskellige

arrangementer - så kontakt landsgildekontoret.

Nyt fra landsgildeledelsen ....... 4

Nyt fra PR-udvalget ............... 5

Landsgildeting 2013 ............... 6

Gilderne og de andre ............... 8

Fra gildebror til gildebror ....... 12

Opslagstavlen ......................... 17

Navnestof ............................... 18

21

Forsiden: Den brede trappe op til A. P. Møller

Skolen, hvor Landsgildeting 2013 skal foregå.

Læs mere om den spændende skole side 7.

Foto: Ingrid Danstrup


Synlighed og fællesskabsfølelse

Af Lone Erkmann, Landsgildemester

I 2013 har gildebevægelsen i Danmark eksisteret

i 80 år - med al den aktivitet, der foregår

rundt om i gilderne, må der være tale om

en livskraftig firsårig!

Vi ønsker alle gildebevægelsen et langt liv og

ser frem til i 2033 at kunne fejre 100 års jubilæum.

Har vi så en strategi, der gør det muligt? Vil vi

til jubilæet i 2033 kunne invitere 9.000 medlemmer

til fest?

Sammen med distriktsgildemestrene har landsgildeledelsen

sat fokus på vores synlighed,

vores fællesskabsfølelse og vores ønske om at

blive flere.

En del af vores strategi er, at vi skal gøre

gildebevægelsen langt mere synlig, udbrede

kendskabet til gildebevægelsen.

Vi skal oplyse voksne spejdere, tidligere spejdere

og spejderforældre om, hvem vi er og

hvad vi kan - og gør!

Se på jeres eget gilde, på nabogildet og andre

gilder i jeres distrikt. Deres årsplaner er spækkede

med interessante aktiviteter. Der er så

mange forskellige muligheder, at der må være

noget for alle.

På gildemesterstævnet i september byggede vi

videre på det arbejde, distriktsgildemestrene

havde sat i gang. Alle de gildemestre, der

deltog i stævnet, har gjort sig nogle tanker

om, hvilke aktiviteter de helt konkret vil

sætte i gang sammen med deres lokale

gilder. Nogen vil være katalysator for et ungdomsgilde

i kommunen. Deres mål er 15 nye

medlemmer - de starter allerede i efteråret

2012.

Andre vil i begyndelsen af 2013 identificere

og bearbejde emner. I løbet af sommeren vil

de udarbejde en PowerPoint præsentation, der

kan fortælle om gildets aktiviteter.

Mange aktiviteter foregår på hverdage, fordi

mange af os ikke mere er på arbejdsmarkedet,

det giver problemer for yngre medlemmer,

der ikke har disse muligheder. Man kunne for

eksempel starte friluftsgildehallen kl. 17, så

kunne forældre tage deres børn med. Under

gildehallen kunne børnene beskæftiges og

efter gildehallen kunne alle spise sammen og

hygge sig omkring bålet.

Da jeg startede i gildet, havde vi vores børn

med til forskellige arrangementer, det betød

at vores børn lærte hinanden at kende og

stadig er en del af hinandens netværk!

Vi er opmærksomme på, at vores medlemstilbagegang

ikke må overskygge alt det,

der sker i gilderne. Vi skal fokusere på alle

de gode timer, vi tilbringer sammen. På

vores netværk. På alle de oplevelser vi har

i naturlaugene, hvor vi får god motion og

oplever årstidernes skiften.

Glæde os over den nære kontakt der de fleste

steder er til spejderne. Bygge videre på de

kontakter der blev skabt gennem Spejdernes

Lejr 2012.

Frem for alt skal vi fortælle om vores

oplevelser med begejstring - så kan det ikke

slå fejl, så vil der være mange til at fejre vores

100 års jubilæum i 2033.

3


Nyt fra LGL

Nyt fra landsgildeledelsen

Af Lone Erkmann, Landsgildemester

Lige nu er vi i gang med at planlægge vores

næste landsgildeledelsesmøde, der er det 6.

i rækken. I forbindelse med mødet afholdes

der bestyrelsesmøde i Gildecenterfonden. Vi

skal planlægge et nyt salg af Rodbjerggaard.

Vi har besluttet, at vi til hvert af landsgildeledelsens

møder vil tage vores forskellige

funktioner og give dem særlig opmærksomhed.

Til vores seneste møde var det PR-udvalget,

der fik ekstra tid. Et af resultaterne blev, at

PR-udvalget nu kan findes i bjælken på forsiden

på vores hjemmeside. Her vil I f.eks.

kunne finde en oversigt over Spejdermuseer

rundt om i landet, nyt fra PR-udvalget,

præsentation af vores udstillingsmateriale.

En liste over gildehuse og -hytter forsøger vi

også at etablere her. Måske skal der også være

plads til at samle presseomtale af Sct. Georgs

Gildeaktiviteter?

Besøg PR-udvalget på www.sct-georg.dk

Der har fra de tre distriktsgildemester/landsgildeledelsesgrupper

været ønsker om en

modernisering af vores hjemmeside. Til

gildemesterstævnet, hvor vi talte om de

skatte, der ligger i de sociale medier, kom det

også frem, at der var behov for forbedringer

på hjemmesiden. Derfor er vi i gang med

at undersøge mulighederne for en ny, mere

brugervenlig hjemmeside. Til mødet i november

har vi fået to forskellige forslag, som

vi skal tage stilling til.

Det næste udvalg, der får ekstra opmærksomhed,

bliver kursusudvalget. Der ligger i

kursusudvalget en stor opgave i at få omlagt

vores uddannelsessystem, så det er anvendeligt

både for de gilder, der vælger den traditionelle

vej med svend-, væbner- og riddertrin og alle

de gilder, der har lyst til at træde nye veje i

gildeskoven.

4

Vi vil jo gerne have, at alle medlemmer af

gildebevægelsen har en god viden om gilde-

og spejderbevægelsen.

Det vil være en fordel, hvis de ændringer, der

foretages, kan give større fleksibilitet, så det

f.eks. er muligt hurtigt at tage aktuelle samfundsemner

op og lægge dem ud til distrikter

og lokale gilder.

I lighed med Gildehøjskolen kunne man få

en meningsdanner til at give et aktuelt oplæg,

der vil kunne bruges til gruppearbejde eller et

gildemøde.

Indtil videre det kun tanker, som vi i landsgildeledelsen

nu arbejder videre med, så vi til

distriktsgildemesterstævnet i januar sammen

kan beslutte, hvordan vores uddannelsessystem

skal se ud fremover.

På gildemesterstævnet kom gildemestre og

distriktsgildemestre - under punktet Det vil vi!

Dette gør vi! - med en række idéer til fremtidig

handling på vores udviklingsområder. Måske

er I allerede blevet præsenteret for de ideer,

netop jeres gildemester mener, kan have

effekt i jeres område. På distriktsforum vil

vi sammen følge op på disse tiltag og høre,

hvilke initiativer, der har været en succes og

hvilke, der ligger i støbeskeen.

Er I så uheldige, at jeres gildemester ikke

kunne deltage i gildemesterstævnet, kan I

dels finde referater etc på hjemmesiden, dels

kontakte nabogildets gildemester og foreslå,

at han/hun besøger jeres gilde og fortæller

om stævnet og de beslutninger, der blev taget.

Det er vigtigt, at vi alle ved, hvad der sker i

gildebevægelsen, det er vanskeligt at opleve,

at vi har en fælles identitet, hvis vi ikke mødes

ind imellem.

Tænk på næste gang, der indkaldes til Gildemesterstævne

i september 2014, hvis


GM ikke kan deltage, så kan I sende en

stedfortræder.

På det internationale område arbejdes der

på planlægningen af Europæisk konference

til september 2013. Vi skal i Danmark være

indstillet på at tage mod konferencedeltagere,

der ønsker at tilbringe nogle dage som turister

i København og omegn. Anne er i gang med

at planlægge et program, vi kan tilbyde dem.

Vi har lige fået invitation til 5. Workshop

i Europa Regionen. Workshoppen foregår i

Berlin, marts 2013. ISGF opfordrer kraftigt

at vi deltager med LGIS og LGM - vi har

ikke tradition for at deltage i workshops, men

måske skal vi ændre den indstilling. Vi ser jo

gerne, at alle deltager, når vi i landsgilderegi

arrangerer møder og konferencer, det samme

Nyt fra PR-udvalget

PR på hjemmesiden

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær

I lighed med de andre udvalg

under Landsgildet er PR-udvalget

nu også at finde på hjemmesiden.

Her vil I kunne se nyt fra PRudvalget.

Under udstilling vil I bl.a.

kunne finde det materiale, vi fik

lavet til standen på Spejdernes

Lejr 2012.

Kære GM og DGM

Fra Helge Nedergaard, GM 2. Taastrup

Jeg er meget overrasket og ked af jeres reaktion

over mit indlæg under den økonomiske

gennemgang på GM-stævnet, det vidner ikke

meget om, at I har fattet at have respekt for det

der har værdi for andre. Det kan godt være, at

I mente, at min lille kommentar ikke hørte

hjemme der, men hvor ellers. Jeg ønsker ikke

at blive opfattet som den, der ikke har respekt

for det LGL har lavet, for jeg mener, at det

var et relevant spørgsmål på et eller andet

tidspunkt under GM-stævnet, og tiden var

ved at løbe ud.

gælder selvfølgelig for ledelsen i ISGF.

Møder vi ikke op, kan vi ikke forvente at få

indflydelse!

Vil du vide mere? Så se www.isgf.org

Sct. Georgs Fonden har afholdt deres årsmøde,

hvor vi deltog. Fonden er kommet ind

i rolige vande, regnskabet viser overskud!

Når de sidste ting er kommet på plads, kan

bestyrelsen begynde at overveje, hvordan fondens

midler skal anvendes inden for fondens

vedtægter og fondslovens rammer.

Det er en god position, fonden er kommet i,

og vi kunne fra landsgildeledelsens side takke

Sct. Georgs Fondens bestyrelse for det store

arbejde, den har udført for fonden.

Vil du vide mere om fondens arbejde, kan

du besøge Sct. Georgs Fondens hjemmeside

www.sctgeorgsfonden.dk

Ligeledes er der en oversigt over de forskellige

spejdermuseer, der findes rundt omkring

i landet. Vi har også lavet en oversigt over

de gildehuse og -hytter som gilderne ejer.

Sandsynligvis er oversigterne ikke komplette,

så derfor er I meget velkomne til at rette

henvendelse til mig, hvis I har tilføjelser.

Jeg vil også gerne have presseomtaler, som

kan være til inspiration for andre gilder.

Landsgildeledelsen, kontoret

og redaktionen ønsker

alle gildebrødre og

deres familier en rigtig

god jul og et

lykkebringende

nytår.

På gensyn

5


6

LGT 2013

Grænseoverskridende relationer

Af Ami, DUS Sønderjyllands Distrikt og korpsrådsformand for DSS

Vi kommer her fra Langbjergs top, Langbjergs

trop gi´r aldrig op!

Jeg har just deltaget i 30 års jubilæumsfest

for Karsten Thomsen

Gruppe (KTG), Langbjerg, Dansk

Spejderkorps Sydslesvig (DSS).

Gruppen holder til i to mindre hytter i

Hanved-Langbjerg (Handewitt-Langberg)

på den tidligere danske skoles grund. Skolen

benyttes nu som dansk forsamlingshus.

Grupperådsformand Inger Pfingsten kunne

byde ca. 70 gæster velkommen. Der er p.t.

116 medlemmer.

Spejderne i DSS rekrutteres fra de danske

skoler i Sydslesvig, og sproget er dansk. I

1982 ville vores 8-årige datter Mette være

spejder, men der var kun en ulvegruppe i

Mørvig (Mürwik) i det østlige Flensborg. Vi

spurgte lederen, Mucki Kvist, om hun ville

starte en spejdergruppe i Hanved-Langbjerg

få km vest for Flensborg. Det ville hun, og

så gik spejderarbejdet i gang med mig som

assistent. Gruppen blev opkaldt efter den

sønderjyske kromand og digter fra Frøslev,

Karsten Thomsen, der hviler på Hanved

Kirkegård. KTG har altid ønsket stærke relationer

til spejdere i Danmark og Norden.

Turen til Norge i 1984 huskes stadig. Vi

deltog i DDS’ korpslejre Blå Sommer i 1985,

1989, 1994, 1999, 2004 og 2009. Vi var

med på White Horse Camp i Kent, England,

i 1986 sammen med Grenå-spejdere.

KFUK-Spejdernes landslejre i 1987 og 2002

mindes gerne, ligeså Dansk Spejderkorps

Sydslesvigs jamboretter i 1988, 1992, 1997,

2001, 2006 og 2011. Vi oplevede KFUM-

Spejdernes korpslejre i Sønderborg i 1996

og på Falster i 2005. I 1990 drog vi til

jamborette ved Kassel. Mini-jamboretten

på Langbjerg sammen med amerikanske,

tyske og danske spejdere er uforglemmelig.

Magyar-Jamboretten i Ungarn i 1993 sammen

med KFUM-Spejderne fra Abild og

DDS-spejderne fra Jyllinge var en kæmpe-

oplevelse. En leder- og seniorgruppe var på

spejdersafari i Namibia 1994. Næste år gik

turen til Ærø til Marstal-Jamborette hos

KFUM-Spejderne dér. I 1998 gjaldt det så

National Jamboree i Estland sammen med

Ribespejdere. I 2000 arrangerede gruppen

Super Sommerlejr på Tydal for børn, der ikke

kunne få en ferieplads i Danmark. I 2003

fløj vi til Færøerne. I 2004 færøsk genbesøg

på Tydal. Så smuttede vi over til England i

2007 og i 2008 var gruppen i Asserballeskov

på Als på De grønne pigespejderes lejrplads.

I 2010 oplevede KTG en vidunderlig tur til

Kandersteg. Alle de ovennævnte ture og lejre

var enestående hver for sig. Der blev knyttet

personlige venskaber tværs over grænser, og

hver lejrdag gav den enkelte spejder et skub

fremad i egen udvikling. Prikken over i’et var

dog Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro, hvor

også Karsten Thomsen Trop var med sammen

med andre sydslesvigske troppe. At opleve et

så stort samarbejde mellem de fem danske

korps samt Sct. Georgs Gilderne er helt unikt.

Det kan vi, der deltog, skrive under på.

Også gildebrødre fra Sønderjyllands Distrikt

var nemlig med i et krævende og udfordrende

arbejde i f.eks. Flexlejrens infobod. Det er

helt nye horisonter, korpsene i Danmark og

gilderne arbejder mod, og Dansk Spejderkorps

Sydslesvig er med i det.

Her er der fortalt om Karsten Thomsen Gruppe,

men vore andre grupper har hver for sig en

lignende historie. DSS er så glad for at være en

del af det danske spejderfællesskab.

Karsten Thomsen Gruppe ved kransenedlæggelse på Hanved Kirkegård


A. P. Møller Skolen i Slesvig

- inspirerende rammer for LGT 2013

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær

På Gildemesterstævnet i september fortalte

Peter, Helmut og Berit fra den styregruppe,

der er nedsat i forbindelse med næste års LGT,

meget levende om arrangementet, som denne

gang skal holdes i Sydslesvig. På vejen hjem

til Ikast talte min mand og jeg om, at det var

ærgerligt, at vi skulle være med til selve tinget

og ikke kunne komme med på de spændende

ledsagerture, der vil blive arrangeret. Selvfølgelig

var det sagt lidt i spøg, men det skal bare

illustrere, hvor spændende der blev fortalt

om, hvad vi har i vente.

Næppe var vi kommet hjem fra Fredericia,

før oktobernumrene af de forskellige gildeblade

fyldte op i mailboksen. Til vores

glæde så vi i Aabenraa gildernes blad, at

der skulle være et Fellowshiparrangement

på A. P. Møller Skolen i Slesvig. Vi var

hurtige til at få os tilmeldt. Det var vi ikke

ene om, for arrangementet sprængte alle

rammer. Mere end 100 gildebrødre mødtes

om eftermiddagen på skolen, og 85 af dem

fortsatte til Trene-Skolen Frørup til efterfølgende

gildehal, spisning og foredrag.

Oprindeligt skulle vi have været på Tydal,

men med den store tilslutning måtte det hele

flyttes.

A. P. Møller Skolen ligger på Fjordalle i

Slesvig med den mest fantastiske udsigt

over fjorden. Skolen ligger helt frit omgivet

af græsplæner. På en af plænerne, som

faktisk var en fodboldbane, spillede nogle

drenge fodbold. Det gjorde de hver søndag

eftermiddag - uden problemer - allerede her

fornemmede man, at alle har et medansvar

for, at tingene fungerer og bliver behandlet

ordentligt.

At skolen kan minde lidt om Århus Universitet

er ikke en tilfældighed, for det er også

C. F. Møllers Tegnestue, der er arkitekterne

bag A. P. Møller Skolen.

Bygningen er i tre etager og opført i gul tegl

med kobbertag. Indvendig er de gule mursten

også dominerende, medens de grønne vægge

på anden etage giver en fin kontrast ind mod

de enkelte klasselokaler. Det store fællesrum

i stueetagen er udformet på en sådan måde,

at det fremstår som en oplevelsesrig rumlig

sammenhæng op gennem alle tre etager.

Solsystemet Tellurium af Olafur Eliasson, lavet

i spændende transparente materialer, passer

perfekt til det store rum. De forskellige

kloder fanger lyset og reflekterer det tilbage i

mange forskellige former og farver.

Det vil føre alt for vidt at skulle beskrive de

mange indtryk, man får. Uanset hvor man

kommer hen, fanger øjet noget spændende.

Alt er gennemtænkt og udført i de bedste

materialer - der er ikke på noget punkt gået

på kompromis.

Det var en fantastisk oplevelse at se skolen

og ikke mindst at blive vist rundt af stedets

meget inspirerende rektor, Jørgen Kühl.

Rammerne for et perfekt LGT er til stede

- og styregruppen har fingeren på pulsen, så

derfor kan jeg med sindsro sige - glæd jer til

et LGT 2013 i spændende og harmoniske

omgivelser.

7


8

Gilderne og de andre

Gildebrødre på Skamlingsbanken

Af Karsten Barfoed, distriktsgildemester og GB i 4. Kolding.

Efter godt 9 måneders planlægning, forhandlinger

og forberedelse, blev Kolding Stadsgilde

og ikke mindst de 5 gilders kæmpeindsats

med de praktiske gøremål - gennemført

den 19. august på Skamlingsbanken, hvor

Det Kgl. Teater med både Ballet, Opera,

Skuespil - og ikke mindst Kor og Kapel -

besøgte os igen for ikke mindre end 15. gang.

Denne udendørs forestilling blev opført på

Rosenborg i København lørdag den 18. for

så at blive genopført den 19. i det jyske - for at

give alle potentielle tilskuere her en forsmag

på sæsonens store og varierede program.

Det er ikke nogen hemmelighed, at alle fra

København nyder at komme på landet til

den oplevelse, som vi jo heldigvis er en stor

og vigtig del af. SGG har haft omkring 100

personer (gildebrødre samt koner) på frivilligt

arbejde og kva det strålende vejr med mere er

vores omsætning heldigvis steget til glæde for

vores Hjælpekomite, som får overskuddet til

vores fælles hjælpearbejde.

Hele dette setup skyldes, at Det Kgl. Teater

og Nykredit er hovedsponsorer, og at Kolding

Kommune så af naturlige grunde også giver et

mindre beløb.

Der bliver bejlet til vores samarbejde og

det skal vi være stolte af, idet nogle af os

gildebrødre og koner - her i efterårsferien er

i gang på Koldinghus med Kongen vender

tilbage. Dette er et stykke levende historie

om Chr. den 4.s sommerbesøg på det gamle

kongeslot i begyndelsen af 1620’erne!

Alt i alt kommer vi ikke sovende til det, men

hermed lidt inspiration til distrikter og gilder,

der mangler nye ideer og tilskud til eget

hjælpearbejde.


Foto: Charlotte Pedersen

Metodistkirkens spejdere i Danmark

Af Ole Marqversen, Landschef for Metodistkirkens spejdere

Metodistkirkens spejdere i Danmark, i daglig

tale MS er et lille spejderkorps, der er en del af

Metodistkirkens børne- og ungdomsarbejde.

Metodistkirken er en statsanerkendt kristen

frikirke, hvis teologi ligger tæt op ad den

danske folkekirkes.

MS blev grundlagt i 1922, hvor der blev startet

arbejde op både i København og i Århus.

I dag er der grupper i Rønne, København,

Odense, Esbjerg, Århus, Ålborg, Frederikshavn

og Strandby.

Fra 1947 blev MS via en associationsaftale

med KFUM-spejderne medlem af den internationale

spejderbevægelse. MS har helt fra

starten haft aktiviteter for både drenge og

piger - fra 1976 som et fælles korps. MS

bruger samme uniform som KFUM, men har

eget korpsmærke og eget tørklæde (gult med

grøn kant).

Der kan findes mere historie om MS på

www.metodistkirken.dk/spejder/gl-dage

Som et lille spejderkorps søger MS al den

inspiration vi kan hos vores større brødre-

og søstrekorps. Dette sker ved deltagelse på

diverse kurser og lejre, så vær opmærksom og

du vil møde vores flotte korpsmærke ude i det

danske spejderliv. MS holder dog også selv en

række landsdækkende aktiviteter og kurser,

i et spejderkorps med ca. 300 medlemmer

giver det en speciel mulighed for at komme

til at kende hinanden på tværs at landet og

grupperne. Fra viften af landsdækkende

aktiviteter i MS kan nævnes; PFT, MIW, MSlederGuf,

LKP, Senior/roverlejr, Sommerlejr,

USB m.m.

PFT - Patrulje Fører Træning er en niveau-opdelt

ledertræning for patruljeførere, svarende til

Roland og Diamant kursus hos KFUM.

MIW - Mus Inspirations Weekend

er en inspirations og ide-/erfaringsudvekslingsweekend

for de ledere,

der har aldersgruppen fra 6-11år.

MS-LederGuf er en lederplejeweekend, hvor

ledere over 20 år tager på tur og oplader

spejderbatterierne igennem selv at få lov til

at være spejdere igen, dvs. med pionering, Oløb,

mad over bål og hvad der ellers hører til

en traditionel spejdertur - dog uden børn (ud

over egne ;-).

LPK - er Lands Patrulje Konkurrence, hvor

MS laver vores egen indledende runde og

derefter deltager i KFUMs DM i Spejd.

Senior-/rover er en oplevelsestur til udlandet.

MS var også med på spejdernes lejr i Holstebro,

fantastisk at kunne vandre rundt i så

meget godt og inspirerende spejderarbejde.

For et lille korps som MS er det spændende,

lærerigt, inspirerende at komme med på en

så stor lejr og føle sig som en del af en stor

organisation.

Hvert andet år holdes der landslejre hos

MS, her mødes alle aldre af MS’er om en

traditionel spejderlejr.

I 2014 afholdes der fællesnordisk (Norge,

Sverige og Danmark) MS lejre i Danmark.

USB - Urban Scout Battle er et årligt tilbagevendende

internetspejderløb med deltagelse

af patruljer fra flere spejderkorps.

MS har nu 90 år på bagen - 90 år hvor

spejdere har aflagt og udlevet spejderløftet og

ja, vi vil gøre vores bedste for at lytte til Guds

ord, holde spejderloven og hver dag gøre

noget for at glæde andre. Og på denne måde

blive ved med at danne børn og unge, så de

kan være med at bygge Danmark op.

Altid Beredt

9


Midt i historien - i Præstø

Af Niels Anton Dam, Præstø Gildet

De over 200 spejdere og FDFer i Vordingborg

kommune, der deltog i økseløbet i

Præstø - arrangeret af gilderne i Vordingborg,

Præstø og Stege - var midt i historien i alle

opgaverne.

På gårdspladsen ved Grundtvigs hus fik de af

gildemedlemmer iklædt gamle dragter fortalt

en episode om Grundtvig, som de efter at

have samlet itugåede tallerkener sammen,

skulle genfortælle.

På posten lige før på torvet havde de, stående

under det vindue hvor Balle Lars sad fængslet,

fået fortalt hans dramatiske historie.

På strandengen genopfriskede de morse og

koder, som man brugte dengang, når der

var så meget ballade og musik på engen,

at man ikke kúnne tale sammen, og meget

aktuelt hentede spejderne vand fra åen, der

løber gennem Præstø, og bar det i spande til

store baljer i Hestemøllestræde, der var blevet

etableret i 1779 for at forhindre yderligere

storbrande i Præstø.

På området bag bankerne var der eksperimenter

med at skabe lufttryk ved at blande

bagepulver og eddike - luft, der fik balloner

til at flyve.

Ved kirken dekorerede man Antonitterkors og

lavede ikoner, og ved havnen øvede man sig i

at binde snore og reb sammen, så de kunne

holde til at hejse spejdere op i træerne.

Det er også spændende - med bind for øjnene

10

- at skulle finde frem til ringende klokker ved

Frederiksminde.

Løbet varede fra 10 til 16 med efterfølgende

afslutning for de mindste, der ikke skulle

overnatte. Der var præmie for bedste turnout.

De største spejdere deltog ikke i løbet, men

indrettede lejrplads med telte, køkkenborde

med bænke og hævede bålsteder, hvor de

tilberedte aftensmad - ofte bestående af både

forret, hovedret og dessert.

En gruppe havde endda indrettet en bageovn

i en nedgravet metalkasse. De nåede dog ikke

få friskbagt brød til aftenkaffen, da der efter

lejrbålet pludseligt skete alvorlige ting, der

fortsatte i et natløb.

Man var pludseligt igen midt i historien fra

1949, da der blev røvet en madkasse med

11.000 kr. fra en bankkasserer. Spejderne

deltog i eftersøgningen af madkassen, øvede

færdigheder i signalement og iagttagelse og

lyttede skjult bag en bænk til samtaler.

Man forhører senere den tilfangetagne Gudmund,

og sammenholder hans forklaring med

en politiassistents opførsel.

I skoven er fundet beviser i form af fodspor,

madkassen og den cykel, som røveren brugte

at flygte på.

Jagten afsluttedes med, at hvert hold skulle

skrive en smædevise til afsyngelse ved tilbagekomsten

til lejren.

Kun tre timers søvn til at blive friske til en

søndag, hvor der gives point for rydning af

lejren, opsamling af papirstykker og andet

affald - det hele nås foruden en fællessang

inden præmieudddelingen.

Derefter kunne spejderne drage hjem med

deres rygsække og pakkede vogne, men de

ord, som en spejder sagde, blev hængende i

hukommelsen længe efter: “Det har været en

god og spændende måde at opleve og lære om

historien på”.


Landsindsamlingen til Dansk Flygtningehjælp

- den 11. november 2012

Af Gerda Abildgaard, Landsgildets PR-sekretær

I maj 2002 skrev daværende PR-sekretær

Henning Rose: Landsgildeledelsen besluttede

at søge samarbejde med Dansk Flygtningehjælp

om at påtage sig det lokale koordineringsarbejde

i forbindelse med organisationens landsindsamlinger.

Den formelle aftale forventes på

plads i allernærmeste fremtid, og hurtigst muligt

derefter vil der via distrikterne blive udsendt

informationsmateriale, så de enkelte gilder får

mulighed for at vurdere og beslutte, om de vil

være med i arbejdet fra starten. Ud over at vi

løser en vigtig rolle, som er i god samklang med

vores idegrundlag, er det også en endog særdeles

god mulighed for at synliggøre og profilere Sct.

Georgs Gilderne for omverdenen.

Ifølge de oplysninger, som jeg har fået fra

de forskellige gilder, deltog 30 gilder som

koordinatorer, medens endnu flere deltog

som indsamlere. Disse oplysninger er desværre

ikke fra alle gilder, så der kan være

endnu flere, der i realiteten deltog.

De officielle oplysninger lyder på, at indsamlingen

gav cirka 12,5 mio. på selve dagen,

men da vi ved, at der bagefter kommer

indbetalinger via andre kanaler, så kan beløbet

sagtens ende med at komme over 13 mio. Et

resultat som vi kan være godt tilfredse med.

Jeg vil gerne sætte fokus på en oplevelse

i mit indsamlingsdistrikt, som er Ikast-

Brande Kommune. I Nørre-Snede havde

jeg svært ved at finde indsamlere, derfor

blev problemet omtalt i den lokale presse.

Fredag før indsamlingen ringede telefonen.

Det var Den Midtjyske Ungdomsskole i

Ejstrupholm, som havde set opfordringen,

og nu ville de gerne stille deres 10. årgang

til rådighed. Den bestod af tre klasser med

omkring 50 elever. Nu var vi havnet i et

luksusproblem, og der skulle arbejdes hurtigt.

Heldigvis havde vi ekstra bøsser fra sidste år,

men hvad med at få de unge mennesker rundt

i distriktet? Der er langt mellem ruterne, og

eneste transportmiddel var apostlenes heste.

Vi vendte problemet, og blev hurtigt enige

om, at vi var tre gildebrødre, som kunne lege

taxavognmænd.

Det blev en anden oplevelse end den, vi var

vant til - men også en af de bedre. Vi fik

kørt mange ture og kunne samtidig høre om

de unges oplevelser. I et hus kom først den

store hund og senere en meget let påklædt

mand med tatoveringer og vild skægvækst de

sagesløse piger i møde. Efter at have udgydt

diverse skældsord over at være blevet vækket,

fandt han en tohundredekroneseddel, som

forsvandt ned i bøssen. Og som den ene pige

sagde: ”Vi takkede for beløbet og ønskede

ham en god dag - det blev han helt paf over.”

Senere bemærkede en af drengene: ”Dem i

de gamle huse giver mest.” Hvortil en anden

replicerede: ”Ja - dem i de store, flotte huse de

har ikke råd.”

Selvfølgelig fik vi også kritik og nedsættende

ord. Det må vi bare lære at glemme - lad os i

stedet for samle på de varme og positive ord,

som vi heldigvis også får med på vejen.

Til slut vil jeg sige jer alle tusind tak for

det store arbejde, der er blevet gjort i

forbindelse med indsamlingen. Ind imellem

har koordinatorerne haft problemer, som

måske lige, medens de står på, kan virke

uoverskuelige, men de bliver altid løst,

hvis ikke af os selv, så af de altid venlige

og tjenstvillige medarbejdere på kontoret

i København. Hvis vi nogle gange føler os

lidt på herrens mark, hvad gør de så ikke,

når de skal lægge øre til vores frustrerede

henvendelser. Ja, ja - det er deres arbejde,

men alligevel. Alt i alt kan vi glæde os over

en fin indsamling, som gav mange positive

oplevelser.

11


Tanker om fremtiden

Af Ane Torp, gildemester Bramming

Vi lever i en krisetid - det bliver ørerne tudet

fulde af hver gang, vi åbner en avis eller ser

TV.

Men det gælder jo også gildebevægelsen

- vi er også i krise for at overleve. Jeg har

her i sommer genlæst de seneste numre af

Sct. Georg og af Vestjyden, og det er ikke

opløftende læsning.

Nogle tror, at løsningen er at lave om på organisationen

- at modernisere, andre trækker

på skulderne og venter på, at sidste mand

lukker og slukker.

Piet Hein siger i et gruk:

Pessimisterne er dog de værste tåber,

de tror på det modsatte af, hvad de håber.

Nej de optimister, som verden beror på

Er dem, som tør håbe på det, som de tror på.

Spørgsmålet er så, om vi tror på, at gildebevægelsen

stadig har værdi nu og i fremtiden?

Det må vi vel gøre - for ellers var vi nok ikke

længere med i gildebevægelsen.

Her i Bramming blev vi for 3 år siden enige

om, at vi ikke ville vente på at lukke og slukke.

Vi fandt ud af, at en af grundene til, at vi ikke

fik nye gildebrødre, måske var, at mange slet

12

Fra gildebror til gildebror

ikke kendte noget til Sct. Georgs Gilderne,

og at andre troede, at man skulle opfordres til

at blive medlem. Nogle troede endog, at det

måtte være en religiøs bevægelse.

Grupperne gik i gang med at lave lister over

de gamle spejdere, de kendte i byen.

Vi indrykkede en annonce i Ugeavisen og

sendte en kopi til knap 30 gamle spejdere.

Vi inviterede til en aften på et spejdercenter

med grillmad og lejrbål, hvor vi sang de

gamle bålsange. Vores gildemester fortalte

om gildebevægelsen. Der var mødt flere

interesserede, så det hele var lidt spændende.

Vi blev velsignet med et skønt vejr, og vi selv

og vore ægtefæller blev enige om at om ikke

andet, så havde vi havde haft en dejlig aften.

Men - senere har vi optaget 4 - efter vores

målestok - unge, friske gildebrødre, som vi

allerede har megen glæde af.

Men nye gildebrødre kan jo ikke snakke med

i koret: »Kan du huske ….« Vi må videre og

give gildelivet indhold - et indhold vi kan

arbejde sammen om. Vi må i gang med at

blive synlige - med at føre vore idealer ud i

livet, i det nære samfund.

Vor lov og vort løfte er gode nok - vi skal

bare ud og efterleve dem og vise, hvad vi står

for. Ord og tanker gør det ikke alene - der

skal handling til. Og det nytter ikke, at vi

siger: »Det har vi prøvet«, og at »Vi er for

gamle.« Alder er jo ikke en sygdom, den er

en udfordring. Vi må se positivt på tingene:

Alder har jo også nogle elementer at bygge

på.

Vi har noget, som i dag er en mangelvare,

nemlig tid, og så har vi erfaring og viden.

Selv i vort velfærdsamfund er der også brug

for hjælp og støtte. Vi skal blot finde ud af

hvordan.


Det er vi så gået i gang med. Der er planlagt

en del aktiviteter - noget for os alene og noget

i samarbejde med spejderne. Grupperne er

orienteret om en del af det, og vi har mere på

beddingen.

Der er også nogle tanker fremme om at

gentage hvervekampagnen næste forår.

I ledelsen var vi måske lidt nervøse for, om

gildebrødrene ville få åndenød, men selvfølgelig

fik de ikke det. Grupperne er allerede

godt i gang med opgaverne.

Sammen med spejderne har vi i december

måned planlagt en børnepasningsdag. Spejderne

passer børn, medens forældrene er

på juleindkøb, og gildebrødrene laver kaffe

til forældrene, når de henter poderne. For

at spare på annoncekronerne deltager vi i

meget af det, som handelsstandsforeningen

arrangerer - vi bliver set, og det koster ikke

så meget.

Vi skal gøre så meget - i de kommende år,

Men hvad har vi gjort i dag?

Vi skal give en gave, der rigtigt forslår,

Men hvad har vi givet i dag?

Vi skal plante et håb, hvor bekymringen gror,

Så den grædende ler, og den tvivlende tror.

Men hvad har vi gjort i dag?

Vi skal være så inderligt gode - engang,

Men hvad har vi gjort i dag?

Vi skal træde de spor, som de største har trådt,

Med en redelig troskab i stort og i småt

Vi skal mætte hver hungrende sjæl med godt -

Men hvem har vi mættet i dag.

Vi skal høste de skønneste glæder - om lidt,

Men hvad har vi sået i dag?

Vi skal bygge, så tinder og skyer går i ét,

Men hvad har vi bygget i dag

Gildebrødre: Det er lifligt at svæve, hvor

drømmene bor,

Men hverdagens pligter er nu, er her

Det spørgsmål alene er umagen værd:

Hvad har vi gjort i dag????

Fellowship Day 2012

- arrangementet i Aalborg distriktsgilde

Af Kirsten Kokholm, DIS

Søndag den 28. oktober 2012 fejrede 35

gildebrødre Fellowship Day i Gildeborgen i

Aalborg. Det blev en meget hyggelig og sjov

eftermiddag, og snakken gik lystigt.

Dagens hovedpunkt var Bjarne Nielsen

Brovst, som er den lokale fortæller. Bjarne

fortalte levende og lystigt i en time med

udgangspunkt i sin barndom og spejdertiden.

Han var blevet spejder, fordi han var blevet

delvist handicappet med en alvorligt forbrændt

hånd, så han altid blev valgt sidst

til fodboldholdet. Men hos spejderne var

der plads til ham, og han tilbragte en række

år som ulveunge. Bjarne huskede bl.a.

spejdertiden for råbåndsknob, den franske

lilje, portemonnæen, det blå 2 dl tekrus,

graderne og mærkerne. Han rejste i øvrigt

altid i sin spejderuniform - den var så pæn.

Bjarne fortalte også om sine forældre, familien,

naboer og andre fra hans lokalområde, og

tilhørerne kunne nærmest se dem for sig.

Ud over Bjarnes foredrag var Fellowship

Budskabet på programmet. Der var selvfølgelig

også en bid mad og kaffe og the og et

stykke af Gildeborgens dejlige kringle.

Berigtigelse

En af bladets trofaste læsere har henledt

opmærksomheden på en fejl i Sct. Georg nr.

5/oktober 2012, side 16.

Der var ikke verdens jamboree i København

– eller andre steder i 1932, idet jamboretten

på Ermelunden var i 1924.

13


BB-træf 2012 på Rodbjerggaard

Af Lisbeth Handberg, Kerteminde Gildet

Juhu! Sammen med mand og to børnebørn

på 3 og 5 år har jeg været til BB-træf på Rodbjerggaard.

En superoplevelse for os alle fire,

og jeg er sikker på, at der vil blive spurgt til et

nyt træf til næste år i uge 42.

Vores gildemester Tove Sørensen havde før

været med, og vi kom til at tale om træffene.

Heldigvis fik jeg givet udtryk for, at jeg

sammen med min familie gerne ville være

med, hvis det blev til noget igen i år. Tove

tog kontakt til Else Sudergaard, og i løbet af

kort tid var der deltagere nok, og så var det et

faktum - vi skulle til Rodbjerggaard mandag,

tirsdag og onsdag i uge 42.

15 voksne og 21 børn var tilmeldt. Børnene

var i alderen 3 til 11. Fire voksne: Mona og

Ove Bromann, Else og Harry Sudergaard var

tilmeldt uden børn. De tog alene med for at

tage sig af os på enhver måde.

Vi mødtes mandag den 15. oktober ved middagstid.

Det var ikke lige let for alle at finde

frem til Rodbjerggaard, men vi blev samlet og

kunne i samlet flok indtage vores medbragte

madpakker - og kikke lidt på hinanden.

Alle børn fik udleveret et fint spejdertørklæde

i rødt og hvidt. Det blev værdsat og var i brug

fra først til sidst.

Ruth satte os i gang med den første opgave.

Vi skulle alle forsynes med navneskilte. På

krympeplast skulle vi skrive vores navn og lave

en fin tegning. Så kom kunstværket i ovnen,

og på ganske kort tid havde vi alle flotte og

meget personlige navneskilte.

Om eftermiddagen var der skattejagt, men

først skulle børnene udstyres behørigt med sørøverhat

og klap for øjet. Opgaven gik ud på

at finde et antal bogstaver, som skulle sættes

sammen til tre ord, der ville angive skattens

beliggenhed. Det var rigtig spændende. Selv

om man ikke kender alle bogstaver endnu,

gik det også at finde bogstavet, som mus begynder

med. Alle fandt skatten, og der var en

godtepose til alle børn.

14

Eftermiddagskaffe i B-P-stuen. Og så skulle

området udforskes nærmere. Der blev vippet

og leget rundt om huset, så det var en sand

fornøjelse.

Mona og Else sørgede for dejlig aftensmad til

os, og snart var det sengetid for de mindste.

For vi voksne blev det tid til hyggelig snak.

Der var lavet en arbejdsplan, så vi alle fik

opgaver i løbet af opholdet. Det var nu ikke

mere firkantet end, at alle hjalp til.

Tirsdag blev der lavet græskarhoveder - og

snacks af kernerne. 17 grumme og sjove hoveder

blev linet op rundt om træet i gården,

og de bagte græskarkerner fik hurtigt ben at

gå på.

For de, der ikke sov til middag, var der efter

frokost et troldeløb med mange spændende

poster. Børnene var delt op i patruljer med

en udpeget patruljefører og en voksen som

backup. Da løbet var næsten slut, gav det sig

for alvor til at regne. Men det gjorde nu ikke

børnene noget.

Senere på eftermiddagen igen kaffe i B-Pstuen

med lagkager, som de store piger havde

lavet sammen med Harry.

Det regnede stadig, men heldigvis havde Ruth

flere gode ideer og materialer, så man kunne

more sig indendørs. Der var også mulighed

for at spille spil.

For mange, ikke mindst drengene, var det et

hit at snitte i pinde. Det kunne man heldigvis

under halvtaget.


Festmiddag tirsdag aften: Kylling med ris og

karrysovs samt is. På grund af regn blev det

ikke til bål, men der blev tændt op i ovnen

ovre i Stalden, og så var der dømt hygge.

Græskarhovederne med lys pyntede inde i det

dunkle rum. Samlede om den åbne ovn blev

der sunget, fortalt historier og set sketches.

En fin afslutning på en dejlig dag.

Onsdag var jo afrejsedag. Men om formiddagen

blev der tid til en udflugt til Egtvedpigens

grav. Hartvig var en god guide

og fortæller. På vejen mod grusgraven med

Robert Jakobsens skulpturer gjorde vi holdt

ved en særlig smuk udsigt over Vejle Ådal.

(Det er nu svært at overgå udsigten over

ådalen fra Rodbjerggaard). Inden vi gik ud

for at se på skulpturerne, blev der holdt

fødselsdag for Johannes. Farmor Ruth havde

bagt brunsviger, så det kunne gå rigtigt til.

Der var god tid i grusgraven, så de voksne

kunne se på skulpturerne og naturområdet,

og børnene kunne udforske og kravle på

kunstværkerne.

Hjemkørsel til Rodbjerggaard efterhånden

som vi havde set færdig.

Et lille tilbageblik

Af Ingrid Danstrup, redaktør

Da Vojens Gildet blev etableret i 1963 ved

knopskydning fra et mandegilde i Haderslev,

havde to af ægtefællerne til gildebrødre i det

nye gilde brugt mange, lange vinteraftener

med at sy fine tekstiler til gildehallen.

Disse blev brugt allerede

ved den første

gildehal den 10.

januar 1963.

De to sypiger, Irene

Mølgaard og Tut Jørgensen,

blev begge et par år senere optaget

i samme gilde, idet det naturligvis var hensigten,

at det skulle være et blandet gilde.

Såvel vægtæppe som borddug har været i brug

lige indtil nu, hvor gildet planlægger sit 50 års

jubilæum.

Afslutningen på tre gode dage nærmede

sig. Efter endnu en god frokost var der kun

rengøringen tilbage, inden vi mødtes til

nedtagning af flaget. Så måtte vi til at sige

farvel og tak for denne gang.

Thor på 3 går stadig med sit tørklæde. Og

for ham var det bedste ved turen at sove i

sovepose og snitte i pinde.

For Bjørn på 5 var det bedste, at han fik

mange venner.

For vi voksne var det tre hyggelige dage sammen

med vores børnebørn, der talte. Og ikke

mindst hyggelige dage med jævnaldrende

voksne og deres børnebørn.

Tak til alle øvrige deltagere i BB-træffet for en

god oplevelse. Forhåbentlig mødes vi igen.

Det kan ikke ignoreres,

at tidens

tand har sat sine

mærker i materialet,

ligesom spejderkorpseneslogoer

ikke længere er

helt tidssvarende.

I anledning af jubilæet har gildet fået nye

tekstiler til gildehallen, men det er jo en helt

anden historie.

Det kunne måske være interessant at se,

hvordan andre gilder har løst opgaven med

tekstiler til gildehallens højbord.

Er der nogen, der har lyst til at fortsætte?

15

Foto: Gunvald Mouritsen


Et lys i mørket

- Fredslysbudskabet 2012

3780 gram og 53 cm! Vi ved det ikke præcist, hvor meget barnet vejede, eller hvor lang han var

- den lille, der kom til verden i stalden i Betlehem en vinterdag for 2012 år siden. For der var

ingen jordmor til stede, der kunne måle og veje ham. Men et barn var det, et lille spillevende

drengebarn. Og freden kunne for en stund sænke sig over hans forældre. Det havde ellers været

en hård tid.

Kejser Augustus i Rom ville have tal på sine undersåtter. Han havde brug for skatter for at holde

styr på sit imperium. Med soldater og våben herskede han over de erobrede folkeslag. Man

kaldte det ”den romerske fred.”

Men der var nu ikke meget fred at glæde sig over for den lille familie. En håndværker og hans

højgravide kone blev beordret af sted for at blive registreret og beskattet i slægtens hjemby. Flere

dage på æselryg var ikke godt for en højgravid, og fødslen gik i gang mens de var på vej. Det

kunne være gået helt galt. Men det gjorde det lykkeligvis ikke. Et lille lys blev tændt i en mørk

stald uden for Betlehem. Et lille mirakel, som ethvert lille nyfødt barn er det. Og samtidig et

helt ubegribeligt stort mirakel. For det var Gud, universets skaber og opretholder, som kom til

verden i det barn.

Julenat for 2012 år siden kom et barn til verden. Måske vejede han 3780 gram og målte 53 cm.

Han tændte lys i sine trætte forrejste forældres øjne. Et lys i mørket. Man fortalte siden, om

englesang og stjernelys. Man byggede en kirke over fødselsgrotten i Betlehem. Man tændte et

lys der, hvor barnet blev født. Flammen fra det lys er blevet holdt ved lige gennem alle årene og

brænder endnu. En flamme derfra har siden 2003 brændt i Sankt Laurentii Kirke i Roskilde. Et

fredslys midt i en ufredelig verden. Et fredslys fra Betlehem, som stadig længes efter fred. Hvor

en besættelsesmagt regerer med soldater og våben. Hvor mure rejses mellem mennesker. Hvor

det er svært at genkende dem på den anden side af muren som andet end fjender.

Fred hedder på hebraisk SJALOM. Fred hedder på arabisk SALAM. Det samme ord på to tæt

beslægtede sprog på hver side af en mur. SJALOM og SALAM betyder helhed og sammenhæng.

Ikke fred for hinanden. Men fred til at leve sammen i verden.

Det var, hvad barnet fra Betlehem brugte sit liv på. Det var, hvad han fortalte om. Det var, hvad

han inviterede mennesker til. Et fællesskab på tværs af alle vores grænser og skel. Et fællesskab

hvor vi opdager, at vi ikke er modmennesker, men medmennesker. Det satte han sit liv ind på.

Det kom til at koste ham livet. Men døden fik ikke bugt med ham. Det minder fredslyset fra

Betlehem os om. En fred på trods.

Fredslyset er tændt i november og udsendt efter en gudstjeneste i Roskilde

Domkirke. Fredslyset føres herfra rundt i landet til gudstjenester i andre

kirker. Her kan vi hver især tænde vores fredslys. Fredslyset minder os

om ham, der ville have os til at genkende en bror eller en søster i ethvert

menneske, vi står overfor.

Du er et lys i mørket. Tændt af Gud for mange år siden. 3780 gram og

53 cm var du måske dengang. Som ham om hvem evangelisten Johannes

skriver: ”Lyset skinner for os i mørket, Og mørket har ikke kunnet vinde

over det.” (Johannes evangeliet kapitel 1 vers 4-5 efter Den Nye Aftale)

v/biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift

16


Opslagstavlen

Vojens Gildets 50 års jubilæum

fejres med

fødselsdagsgildehal og jubilæumsfest

lørdag den 12. januar 2013

Gildehal i gildets nye lokaler,

Danmarksgade 6, 6500 Vojens, kl. 17:00

Eftergildehal og jubilæum i

Sognegården, Østerled 2, 6500 Vojens,

i form af festmiddag med festlige indslag

Tilmelding senest den 20. december 2012

til Jesper Matthiessen 21 74 92 49 eller

vojensgildet@6541.dk

Deltagelse 200 kr. pr. person, som bedes

indbetalt på konto 2453 - 0722400380

På gensyn

Det nye gildetørklæde

- en julegaveidé

Har du endnu ikke fået det

nye gildetørklæde?

Så ønsk dig et til jul.

Du kan finde tørklædet på gildernes

hjemmeside under

Markedspladsen.

Salget sker fra Sct. Georgs Gildet i Ikast og

overskuddet går ubeskåret til spejderarbejdet

i Ikast-Brande kommune.

Tørklædet er 100% dansk fremstillet og i

100% bomuld.

Henvendelse til Gerda Abildgaard

gerda@g-abildgaard.dk eller tlf. 97 19 63 11

PRAG

Lejlighed udlejes ved henvendelse til

75 94 16 80

Udsendt fra Landsgildekontoret indtil den 1.11.2012

18.9.2012 Udsendt på mail til DGM og GM

Dansk Flygtningehjælp: Her mangler vi koordinatorer

20.9.2012 Udsendt på mail til DGM og GM

Dansk Flygtningehjælps landsindsamling 11.11.2012

24.9.2012 Udsendt på mail til DGM og GM

Fredslyset 2012 tilmeldingsblanket

26.9.2012 Udsendt på mail til DGM og GM

Materiale fra Gildemesterstævnet 2012

8.10.2012 Udsendt på mail til DGM og GM

Dansk Flygtningehjælps landsindsamling, forslag til pressemeddelelse

15.10.2012 Udsendt på mail til DIS og orientering til DGM

Fellowship Budskabet 2012

22.10.2012 Udsendt på mail til DGM

Distriktsforum 2013, meddelelse om sted og dato

23.10.2012 Udsendt på mail til DGM, DIS og GM

Fredslys tilmelding

31.10.2012 Udsendt på mail til GK og til GM hvor GK ikke har mail

Medlemssystemet opdateret før kontingentudskrivning

17


Internationalt udvalg (IU)

Formand Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Anne Marie Hansen

Vesselbjergvej 45 st. tv., 8370 Hadsten

Tlf. 35 10 05 30, annemarie.hansen@gmail.com

PR-udvalget (PR)

Formand Gerda Abildgaard (LGPR)

Ole Rafn Petersen

Grønskiftet 31, 3400 Hillerød

Tlf. 48 26 72 11, olerafn@dk-online.dk

Ingrid Danstrup (redaktør Sct. Georg)

Kursusudvalget (KU)

Formand Sten Frost (LGUS)

Kirsten Poulsen,

Thujavej 7, 7400 Herning,

tlf. 97 21 70 30, kvss@mail.dk

Birgit Kristensen,

Montebello Alle 4 D, 3000 Helsingør,

tlf. 49 70 83 60, sct.gbk@gmail.com

Webmaster Kjeld Krabsen (LGK)

18

Jubilæer

50 års gildejubilæum

Vojens gildet 10-01-2013

Birkerød gildet 19-01-2013

65 år

60 år

50 år

40 år

25 år

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgsvej 17 A, 3060 Espergærde

www.sctgeorgsfonden.dk

Formand Johan Evensen

Neptunvej 8, 6800 Varde

Tlf. 29 63 57 93

johan.evensen@email.dk

Lone Erkmann (LGM)

Good-Turn Mærket

Formand Jørn Andersen

Sølystvej 81, 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 30 86

la.ja@mail.tele.dk

Gerda Abildgaard (LGPR)

Frimærkebanken

Skovgårdsvænget 8, 8310 Tranbjerg J.

Tlf. 86 72 00 40

info@frimaerkebanken.dk

www.frimaerkebanken.dk

’Bankdirektør’ Nils Liljeberg

Tlf. 86 17 58 20, liljeberg@frimaerkebanken.dk

Paula Mikkelsen (LGS)


Nye gildebrødre

11. Aalborg

12 Aalborg

Gildecenter Rodbjerggaard

Gildecenter Rodbjerggaard

Vorkvej 73, 6040 Egtved

www.rodbjerggaard.dk

Kontaktperson Else Sudergaard,

Elmegade 29, 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 88 35

else-harry@sudergaard.dk

Paula Mikkelsen (LGS)

Friluftsrådet

Ingvar Frier, Hjortfølgegård,

Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup

Tlf. 55 56 16 17

Lone Erkmann (LGM)

Fredslyset

Koordinator Erik Messmann,

Græsvangen 20, 9800 Hjørring

Tlf. 88 19 50 30 / 22 41 18 40

messmann@stofanet.dk

Gerda Abildgaard (LGPR)

Brønderslev

Ikast

9. Odense

Dansk Flygtningehjælp

Gerda Abildgaard (LGPR)

Bloddonorerne

Jørgen Jakobsen, Hobro

Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

UNICEF Danmark

Anne Haastrup-Nielsen (LGIS)

Hartvig Møllers Efterskole

Holger Dahl, Hillerød

Sten Frost (LGUS)

SOS-Børnebyerne

Paula Mikkelsen (LGS)

Danmarks-Samfundet

Johan Evensen, Varde

Paula Mikkelsen (LGS)

Øvrige gildeadresser kan findes på hjemmesiden.

19


Nyt fra

Frimærkebanken

Ja, det er faktisk noget helt nyt

for Frimærkebanken, at vi tilsyneladende

må konstatere, at faldet i antallet af

brugte frimærker er ved at slå igennem!

Vi har i øjeblikket stor efterspørgsel fra vore aftagere

på specielt brugte danske frimærker.

Så hvis I i gildet har lidt (eller meget!) stående

henne i hjørnet vil vi være interesseret i at modtage

dem snarest muligt til vores officielle postadresse:

Frimærkebanken, Skovgårdsvænget 8,

8310 Tranbjerg J.

Som kompensation for vore mindre indtægter

til bankens beholdning, har vi prøvet at deltage

i et lokalt marked for frimærkeinteresserede.

Dette nye tiltag lover godt for fremtiden, for

selv om vi kun solgte for nogle få tusinde kroner,

kan vi supplere vore indtægter til fordel for Sct.

Georgs Gildernes Nationale og Internationale

Hjælpefonde.

Vi er ud over de traditionelle frimærkeafklip også

interesserede i at modtage frimærker i albums

– hele eller dele af frimærkesamlinger - afklip

med portostempler fra frankeringsmaskiner samt

afklip af mobilporto. Afklipning og sortering af

disse som for sædvanlige frimærker. Kort sagt

modtager vi gerne: Alt, der har med frimærker

at gøre!

Vi ønsker god fornøjelse med frimærkesamleriet

og sender Jer alle de bedste ønsker for julen og

for det nye år!

Mange gildehilsner og takker

Nils Liljeberg, bankdirektør

More magazines by this user
Similar magazines