23.09.2013 Views

Kirke & Sogn - Kirkeradio

Kirke & Sogn - Kirkeradio

Kirke & Sogn - Kirkeradio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

irke

Sogn

Holsted

7 . å r g a n g n r . 2

M a r t s · a p r i l · m a j 2 0 0 7

Kirke & Sogn

Det er påske og pinse

”Krist stod op af døde

i Påske-morgen røde”.


irke

Sogn

KirKelig vejviser

Holsted Kirke, Holsted Allé 1, 4700 Næstved.

Tlf. 5577 6027, fax 5577 6097.

E-mail: Holsted.Sogn@stofanet.dk

Hjemmeside: www.holstedkirke.dk

Kordegn Jette Daugaard Larsen

Tlf. 5577 6027, fax 5577 6097.

E-mail: Holsted.Sogn@stofanet.dk

Kirkekontoret har åbent: Mandag til fredag

kl. 9.30-13.00, torsdag tillige kl. 15.30-18.00.

Lørdag lukket.

Hjemmeside: www.holstedkirke.dk

Sognepræst Charlotte Clante (kbf)

Kontor: Holsted Allé 1, tlf. 5577 6027.

Træffes bedst: Mandag til torsdag kl.11.00-

12.00. Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag.

Bopæl: Mejerivej 2, 4700 Næstved,

Tlf. 5572 1594. E-mail: clante@stofanet.dk

Sognepræst Jesper Svendsen

Kontor: Holsted Allé 1, tlf. 5577 6027 el.

2466 7275. Træffes bedst: tirsdag til fredag

kl.11.00-12.00. Lørdag efter aftale.

Træffes ikke mandag. Bopæl: Kirkevej 3,

Rønnebæk, 4700 Næstved,

E-mail: holsted.svendsen@stofanet.dk

Sognemedhjælper Ragna Bech-Willumsen

Garnisonsvej 26 1.tv,

Tlf. 5577 6027, privat 2062 7334

E-mail: holsted.ragna@stofanet.dk

Organist Birgit Olsen

Kontor: Holsted Allé 1, 4700 Næstved

tlf. 5577 6027, privat: Thusevænget 5,

Kraghave, 4800 Nykøbing F , tlf. 5485 8786

E-Mail: holsted.organist@stofanet.dk

eller bo@doks.dk

Kirketjener Vagn Johansen

Gustav Wiedsvej 38, tlf. 5572 7544.

2. kirketjener Jens Klitbo

Østre Ringvej 11B 1. th, tlf. 6085 1356.

Menighedsrådets formand:

Willy Jensen, H C Lumbyes Vej 125,

tlf. 5572 1880.

E-mail: benteogwilly@stofanet.dk

Kirkegårde

Næstved Kirkegårde og Krematorium

Østre Kapelvej 10, tlf. 5578 0500.

Holsted Kirke & Sogn

Herlufsholm Kirkegård v/graver Finn Dal

Herlufsholm Allé 163, tlf. 5575 1297.

Kirkelige handlinger

Ved dåb, vielse og bisættelse/begravelse henvender

man sig til den af sognets præster, man ønsker skal

foretage handlingen.

Ved fødselsanmeldelse og dødsanmeldelse og ved

anmodning om nye attester henvender man sig

på kirkekontoret.

Holsted Menighedsråd

holder møde på følgende datoer: 15. marts,

19. april og 24. maj, alle dage kl. 19. Alle åbne

menighedsrådsmøder er offentlige og foregår i

Holsted Sognegård.

Kontaktpersoner:

Holsted Pigekor:

Organist Birgit Olsen, tlf. 5485 8786.

KFUM-spejderne:

Finn Dybbøl Nielsen, tlf. 5577 3223.

KFUK-spejderne:

Lis Aagaard, tlf. 5573 2235.

De Grønnes Tambourkorps

Pia Holgersen, tlf. 5573 6102.

FDF - Næstved:

Katrine Marie Tiede, tlf. 5573 0806.

Redaktion af hjemmeside:

Ragna Bech-Willumsen og Annette Probst.

”Holsted Kirke og Sogn

udgives af Holsted Menighedsråd.

Redaktion: Charlotte Clante, Tove Jensen,

Bente Knudsen, Annette Probst, Hasse Struve

og Jesper Svendsen (ansvh. red).

Stof til næste kirkeblad:

Tirsdag den 1. maj 2007. Uddelerne må

meget gerne afhente bladene i kirken fra

fredag den 25. maj 2007. Tak!

Oplag: 4.600 stk.

Tryk: npc-tryk a/s, Næstved.


vejrprofet som dommedagsprofet, eller

dommedagsprofet som vejrprofet?

Af sognepræst J. Svendsen

”Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med

forførisk tale”.

Kolossenserbrevet 2.4.

I denne vinters laden vente på sig, har den sidst

tilkomne biskop i kollegiet Steen Skovsgaard af

Lolland Falster igangsat en debat om dommedag.

En interessant størrelse, men ikke så ligetil

at håndtere! Det vides dog ikke med sikkerhed,

om debatten er frivillig motiveret eller om den er

kommet ufrivilligt i stand…

Men der er næppe tvivl om, at den har skadet

ham, al den stund, at der har været massiv kritik,

og den opbakning biskoppen har fået, har været

mere kuriøs end seriøs.

Biskop Skovsgaard sagde (jeg citerer efter hukommelsen);

at klimaændringerne ikke kan udelukkes,

at være tegn på den forestående dommedag.

Nej, vel, det kan vel ikke benægtes, for hvordan

beviser man det? Men omvendt åbner det unægtelig

mange nye uanede muligheder, for hvor menneskers

irrationelle religiøsitet kan gemme sig, og

hvad menneskelig fantasifuldhed kan opdigte.

Er det redelig teologi?

Dårlig teologi.

Det Skovsgaard har sagt, er ikke et vandtæt udsagn

om Guds suveræne handlen, ja faktisk, så holder

det overhovedet ikke vand. Hvis tanken er den,

at Gud sætter sin dommedag igennem, når Han

Vi har i dette kirkeblad

ladet 2 malerier af den

danske kunstner Sven

Havsteen-Mikkelsen

sætte sit kraftige aftryk på

dette nummer. Det har vi

gjort for at skabe en vis

harmoni, men også for

at sætte større fokus på

en bestemt kunstner.

Forsiden er et triptykon

og hedder ”Påskemorgen”,

er fra 1985 og

hænger på kontoret for

Folketingets Ombudsmand.

Maleriet på side

3 hedder ”Genkomst”,

er fra 1980’erne .

og kun Han vil, hvordan kan de menneskeskabte

klimaændringer (CO2-udledning) så være tegn

på Guds dommedag.

Gud lader sig vel ikke presse, af menneskets

lemfældige omgang og mishandling af naturen.

Skulle det være tilfældet, så er Gud vel selv underlagt

undergangen på dommens dag!

Det er jo konsekvensen af Skovsgaards påstand,

og det er dårlig teologi, fordi den ikke er gennemtænkt,

og bestræber sig ikke på vederhæftighed.

Den mangler troværdighed, for er AIDS så Guds

straf over homoseksuelle…den har jo været brugt

før!

Nu er det slut!

Hvis det nu alligevel skulle vise sig at Skovsgaard

har ret, nu er det slut med dette liv. Ja så er der

intet vi kan gøre ved, at dommedag er ved at

indfinde sig, for det viser tegnene, altså miljøkatastrofen

som klimaændringer. Men heller ikke

det modsvarer virkeligheden. Der pågår jo et stort

politisk arbejde fra Kyoto-aftalen med kvoter og

begrænsninger.

Vi kan og skal vel ikke lægge det ansvar fra os,

og sige; det er dommedag, vi kan intet gøre!

PS

Hvis De når at læse denne artikel, så har dommedag

ikke været endnu!

Holsted Kirke & Sogn


Kirke

&

BørN og uNge

junior-klub

Har du været minikonfirmand, er

det måske noget for dig at komme i

junior-klub. Vi mødes hver mandag fra

kl. 13.00 til 15.00.Vi har et klublokale i

underetagen i sognegården. Her hygger vi

os, får saft og brød, der er forskellige spil,

og vi kan tegne og male. Vi hører også en

beretning fra bibelen, og så synger vi. Prøv

om ikke det er noget, du kan bruge.

PS. Nåede du ikke at blive minikonfirmand, er

du velkommen alligevel.

Sogn

Forårets minikonfirmander kommer fra Holsted

Mini-konfirmander

skole. Der er 18 børn, og de har afslutning ved

gudstjenesten palmesøndag den 1. april.

Vi håber hele familien vil komme og deltage

den dag.

Mest for BørN og uNge

BørNeoPerA

Søndag den 25. marts kl. 15.00 opføres børneoperaen

”Det forjættede land” af Den Jyske

Opera.

Se nærmere optale under koncerter side 7.

gå i kirke med dine børn -

og få aftensmaden serveret

Tirsdag den 27. marts og tirsdag den 24. april

kl. 17.00 er der igen spaghettigudstjeneste for

børn, forældre og bedsteforældre. Vi begynder

som sædvanlig i kirken med en kort gudstjeneste

i børnehøjde, og derefter er aftensmaden klar. Vi

slutter ca. kl. 19.00 efter kaffe og leg. Der er ingen

tilmelding og prisen er 35 kr. pr. familie.

Holsted Kirke & Sogn

Børnekirke

Her i Holsted Kirke, har vi børnekirke hver

søndag.

Børnene inviteres til at gå med ud under den

sidste salme før prædikenen. De kan så komme

ind i kirken igen efter prædikenen, eller blive i

børnekirken til gudstjenesten er slut, det bestemmer

barnet og den voksne selv.

I børnekirken får børnene en bibelhistorie, og

vi synger og tegner. Og så lytter vi på, hvad vi har

at fortælle hinanden.

Babysalmesang

Kom og vær med og prøv om ikke det er noget

for jer. Hver mandag fra 10.30 til 12.00 samles

vi i Holsted Kirke.

De første 3 kvarter synger og danser vi inde i

kirken, resten af tiden hygger vi os i caféen.

Det henvender sig hovedsageligt til mødre/

fædre med babyer fra 0 til1 år, og så er det gratis.

Vil du gerne vide mere inden du kommer, kan

du ringe til Ragna på tlf. 2062 7334.

Jeg glæder mig til at se jer.

sKAK MAt

Torsdag den 29. marts kl. 19.00 kommer

Tommerup efterskole til Holsted Kirke og spiller

forestillingen SKAK MAT. Forestillingen varer

en time, og er skrevet af unge mennesker til unge

mennesker og deres forældre.

Nogle gange kan man føle sig som en lille brik

i et meget stort spil. Nogle gange kan man måske

føle sig, som en meget ubetydelig brik. Men kan

nogle af brikkerne undværes her i livet, eller når

man spiller skak? Skakbrikker er forskellige – vi er

forskellige, men er nogle bedre end andre?

Vi skal møde nogle meget forskellige unge

mennesker, der skal tilbringe nogle dage sammen

i et hus. Her trives fordommene om hinanden

på kryds og tværs. Hvad mener hiphopperen om

musiknørden? Har en punker og en sjov fætter

noget tilfælles? Og holder vores fordomme, når

vi kommer til at kende hinanden?

Hvad gør man når, eller hvis man bliver sat

”skak mat”, når livet bliver svært og uoverskueligt?

Ja, så er det godt at vide, at Jesus ikke har

fordomme og sætter os ”skak mat”, men ser ind

i menneskers hjerter.

Det er nogle af de temaer, Tommerup efterskole

tager op i forestillingen SKAK MAT, hvor de

igennem musik, sang, dans og skuespil vil sætte

tanker i gang og underholde.


Nyt frA KirKe & MeNigheDsråD

fokus på vore frivillige medarbejdere

Sidst i januar var der fuldt hus i sognegården. De

fastansatte medarbejdere stod sammen om en festlig

sammenkomst for de frivillige medarbejdere.

Kirkens personale tog sig af alt det praktiske og det

blev en rigtig hyggelig aften med lidt god mad, fin

underholdning og afslutning i kirken med et par

gospelnumre inden den fælles aftensang.

Med denne sammenkomst ønskede menighedsplejen

og menighedsrådet at påskønne den store

“tro og mening - et umage par”

Niels Højlund holder foredrag under denne overskrift

torsdag den 29. marts 2007 kl.19.30 i Sct.

Peders Kirkes Sognegård, Kirkepladsen nr. 5

Niels Højlund er kendt som foredragsholder.

Han spænder over felterne etik, filosofi, politik,

religion og samfundsdebat.

Niels Højlund er præst, forfatter, højskolemand,

cand. mag. i historie og kristendomskundskab.

sensommertur til sønderjylland

De fire kirkesogne i Næstved, Sct. Peders, Sct.

Jørgens, Sct. Mortens og Holsted sogne arrangerer

fælles tur til Løgumkloster Højskole i tiden 23/9

- 29/9 2007.

vil du deltage i kurset:

Slotte og Herregårde til en kursuspris

af 3.300,- kr. + transport

Tillæg for eneværelse udgør 500,- kr.

AKtiviteter

holsted aften

8. marts kl. 19.30 ”Fra Moon sektmedlem

til folkekirkepræst” Præsten i Tarm og Odum,

Martin Tage Herbst, kender til afgudsdyrkelse.

Han har en fortid som inkarneret sektmedlem

i 18 år i Moonbevægelsen, før han kom til det

indremissionske Vestjylland, hvor han nu bestrider

et helt almindeligt præsteembede i den danske

folkekirke.

Med baggrund i Moon-bevægelsen, ser Martin

Herbst nærmere på, hvad en sekt egentlig er, og

hvordan verden ser ud med et sektmedlems øjne.

Vi kommer således inden døre og bliver bekendt

med, hvorfor det kan være så attraktivt at gå ind i

tirsdagsmøder

Den 20. marts kl. 14.00 er der mulighed for at

opleve det høje C - lystige og listige viser- samt

operette og wienermusik. Der vil også være plads

til små anekdoter og muntre indslag – af og til

på fynsk. Skuespiller og sanger Lone Reippurt er

indsats, der udøves af de frivillige medarbejdere

omkring Holsted Kirke.

I stiftsbladet for januar måned skriver biskop

Jan Lindhardt blandt andet: ”Kirken har brug for

frivillige, ikke bare fordi de er gratis, men fordi

kirken kun består i kraft af de folk, som engagerer

sig i den.”

Willy Jensen

Trods sine 75 år er Niels Højlund stadig en af

landets mest efterspurgte foredragsholdere og

debattører. Han har fingeren på pulsen og formår

på baggrund af omfattende viden om en række

emner at sætte de spørgsmål til debat, som netop

nu optager folk mest.

Arrangør: Næstveds fem bysogne i et ‘Femkløversamarbejde’

Tilmelding skal ske til Sct. Peders, Sct. Jørgens,

Sct. Mortens kirkernes kontor, hvor interesserede

også kan få en folder om kurset. Ved tilmelding

betales et depositum 1000,- kr.

Hurtig tilmelding tilrådes, da der er et begrænset

antal pladser. Seneste frist for tilmelding er 30.

april 2007.

Venlig hilsen

De fire menighedsråd

en sekt og så vanskeligt at komme ud. Eller med

andre ord: Hvorfor blev han, trods den megen

mediekritik i sekten i så mange år? Hvorfor måtte

han til sidst bryde med bevægelsen, fællesskabet

og læren? Og hvordan kommer man så videre,

når ens tilværelse er styrtet i grus? Selvom vi tager

udgangspunkt i en konkret bevægelse, ser vi også

på sekterisme som et mere generelt fænomen. Det

er rigtigt, at sekter kommer og går, men det lader

til, at sekterisme, hvad enten det er politisk eller

religiøst, er kommet for at blive.

Kirketaxa for gangsbesværede.

internationalt sanguddannet bl.a. fra Operaskolen

i Wien. Lone Reippurt er kendt fra koncerter og

oplæsningsaftener herhjemme og i udlandet .

Det er Vagn Birk Jensen, som akkompagnerer.

Kirketaxa for gangsbesværede.

Holsted Kirke & Sogn


irke

Sogn

AKtiviteter

forårsbusture

Holsted og Herlufsholm Sogne arrangerer i fællesskab

to busture i foråret, hvorom der kan læses

nærmere i folderen, der fra april måned vil ligge

fremme i Sognegården.

Turen den 10. maj starter kl. 13.45 fra Holsted

Sognegård. Der er bindende tilmelding til

Holsted Kirkekontor senest den 8. maj på tlf.:

55776027.

Turen den 24. maj har opsamling fra Holsted

Sognegård kl. 13.30. Der er bindende tilmelding

til Herlufsholm Kirkekontor senest den 22. maj

på tlf.: 55721770

holsted Café

I Holsted Café mødes vi torsdage i ulige uger kl.

10-11.30. Prisen 5 kr. Sidste gang i dette forår

bliver den 29. marts, hvor vi ønsker hinanden

”god sommer”. Flere oplysninger fås ved Hans

Kurt Jørgensen, tlf. 5572 1550.

holsted senior sang

Vi forsætter møderækken i Holsted

Sognegård den 12. marts,

16 april og sæsonafslutning

den 14. maj, alle dage kl. 14.00

til 16.00. Kom og syng med på

vore dejlige sange fra Højskolesangbogen

og andre samlinger,

musikalsk ledelse organist Carl

Jørgen Nielsen. Der er lagt op til

en munter eftermiddag, hvor der

også bliver tid til en kaffepause,

kaffe med brød kr. 10.00.

Yderligere oplysninger får ved

Hasse Struve, tlf 5573 3869.

flittige hænder

Flittige Hænders julesalg gik igen den 2. december

over al forventning. Vi kunne således give Børn

og Unge arbejdet i Holsted sogn kr. 15.884,50.

Så arbejdet med dem kan udvides.

Vi siger tak til de søde damer, der igen i år

forsynede os med kager, og som tænker på os med

materialer til vores arbejde.

Vi er nu blevet 20 damer, og vi mødes stadig

den 2. og 4. onsdag i måneden kl. 14 - 16 i ”De

røde søjlers sal” i Sognegården.

Men alle er stadig meget velkomne til at være

med – eller hygge sig med en kop kaffe.

Tove Jensen/Ruth Struve

Morgensang

I fælleshuset på Skovsyrevej 16 og Kuhlausvej 131

er der morgensang fra kl. 10.00 - 11.00. VEL

MØDT PÅ Skovsyrevej den 1. onsdag i måneden

og på Kuhlausvej den 2. onsdag i måneden.

holsted Kirke samler ind til folkekirkens Nødhjælp

Søndag d. 4. marts 2007 arrangerer menighedsrådet

i Holsted indsamling til fordel for mennesker,

der lever i skyggen af aids-epidemien.

I Danmark tager de fleste det for en selvfølge,

at de har ret til at bestemme over deres egen krop.

Nogle steder i Afrika forholder det sig anderledes

– i hvert fald hvis man er pige.

Mange steder er piger underlagt normer, traditioner

og familiemønstre, som ikke giver dem ret

til at sige nej til ældre drenges og mænds tilbud og

pres. Sammen med fattigdommen, som kan friste

unge piger til at tage mod et godt tilbud, har det

givet hiv og aids særlig gode vilkår i Afrika.

Hvis aids-epidemien i verden skal standses,

skal hiv-smitten hindres i at blive givet videre.

Behandling med medicin gør det ikke.

Børn og unge kan standse aids-epidemien med

viden og styrke. De skal vide, hvordan de undgår

at blive smittet – og de skal have styrke til at tage

Holsted Kirke & Sogn

vare på sig selv. Samtidig skal de voksne vide, at

de har et ansvar for at beskytte de unge. Det nytter

ikke at lære de unge at sige nej, hvis ikke de

voksne respekterer det.

”Aids kan standses - også i Afrika. Det viser de

nyeste statistikker. Men viden, forebyggelse og

effektiv beskyttelse koster penge. Derfor håber

vi, at vi søndag den 4. marts kan sende så mange

indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed

for at putte et bidrag i en indsamlingsbøsse,” siger

indsamlingsleder.

Du kan melde dig som indsamler ved at

kontakte indsamlingsleder

Charlotte Clante på

tlf.: 55776027 eller

55721594

Efter indsamlingen vil

der være varm suppe i

Holsted Sognegård.


KoNCerter i holsteD KirKe

Torsdag d.22. marts kl.19.30 Forårskoncert med

Holsted Pigekor, Holsted børnekor, og Birgit

Olsen. Der sættes fokus på påskens budskab og

forårets komme.

Fri entré. Kaffe og kage à 20 kr.

Søndag d.25.marts kl.15.00 Børneoperaen ”Det

forjættede Land” for børn fra 6 år.

I en medrivende fortælling følger vi drengen

Moses’ udvikling fra hittebarn til frihedshelt. Jesper

Bræstrup Karlsens fortolkning af Bibelens Mosebøger

handler om at finde Gud i sin verden, og

Det Forjættede Land inden i os selv. Musik: Bodil

Heister. Stykket opføres af Den Jyske Opera.

Entré: 50 kr.

Lørdag d. 21. april kl 16.00 Koncert med

børnekor fra Folkekirkens Ungdomskor og Trio

Tresafinado.

Trioen tæller de to klassiske musikere, fløjtenisten

Pia Kaufmanas og guitaristen Torsten Borbye

Nielsen, samt den brasilianske percussionist og

trommeslager, Afonso Corrêa.

Fri entré

Søndag d. 6. maj kl. 11.30 Cafékoncert med

børn og unge fra strygerorkesteret ”Himmelstrøget”.

”Himmelstrøget” blev dannet i 2003 som

resultat af udviklingen af strygerundervisningen

på musikskolerne i Nakskov, Nykøbing F., og

Vordingborg

Fri entré.

Foto's: Jan Jensen

Holsted Kirke & Sogn


guDstjeNester i holsteD KirKe

Marts

Søndag den 4. marts kl. 10.00 2.s.i fasten Charlotte Clante

Søndag den 11. marts kl. 10.00 3.s.i fasten Jesper Svendsen

Søndag den 18. marts kl. 10.00 Midfaste Charlotte Clante

Søndag den 25. marts kl. 10.00 Mariæ bebudelse Jesper Svendsen

Tirsdag den 27. marts kl. 17.00 spaghettigudstjeneste Charlotte Clante

April

Søndag den 1. april kl. 10.00 Palmesøndag Charlotte Clante

Torsdag den 5. april kl. 19.00 Skærtorsdag Jesper Svendsen

Fredag den 6. april kl. 10.00 Langfredag Jesper Svendsen

Søndag den 8. april kl. 10.00 Påskedag Charlotte Clante

Mandag den 9. april kl. 10.00 2. påskedag Charlotte Clante

Søndag den 15. april kl. 10.00 1.s.e.påske Jesper Svendsen

Søndag den 22. april kl. 10.00 2.s.e.påske Charlotte Clante

Tirsdag den 24. april kl. 17.00 spaghettigudstjeneste Jesper Svendsen

Søndag den 29. april kl. 10.00 3.s.e.påske Jesper Svendsen

Maj

Fredag den 4. maj kl. 9.00 Bededag konfirmation Jesper Svendsen

Fredag den 4. maj kl. 11.00 Bededag konfirmation Charlotte Clante

Lørdag den 5. maj kl. 10.00 konfirmation Charlotte Clante og Jesper Svendsen

Søndag den 6. maj kl. 10.00 4.s.e.påske Jesper Svendsen

Søndag den 13. maj kl. 9.00 5.s.e.påske konfirmation Jesper Svendsen

Søndag den 13. maj kl. 11.00 5.s.e.påske konfirmation Charlotte Clante

Søndag den 13. maj kl. 13.00 5.s.e.påske konfirmation Charlotte Clante

Torsdag den 17. maj kl. 10.00 Kristi Himmelfartsdag Jesper Svendsen

Søndag den 20. maj kl. 10.00 6.s.e.påske Charlotte Clante

Søndag den 27. maj kl. 10.00 Pinsedag Jesper Svendsen

Mandag den 28. maj kl. 10.00 2. pinsedag Charlotte Clante

Gudstjeneste i Den Blå Café

På Ny Holstedhjemmet i den Blå Café, Ringstedgade 196,

holdes der Gudstjeneste i Den Blå Café på Ny Holstedhjemmet:

• Onsdag den 21. marts kl. 10.00 Charlotte Clante

• Onsdag den 18. april kl. 10.00 Jesper Svendsen

• Onsdag den 16. maj. Kl. 10.00 Charlotte Clante

Vi begynder med kirkekaffen og efterfølgende gudstjenesten.

Alle er velkomne, også dem der ikke bor på Ny Holstedhjemmet.

Kirketaxa for gangbesværede:

Ring til Næstved Taxa 5577 7272 – bedst søndag morgen kl. 8.00-9.00.

Pris 20 kr. tur/retur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!