Standard uheldsudtræk - Vejdirektoratet

vejdirektoratet.dk

Standard uheldsudtræk - Vejdirektoratet

Standard

uheldsudtræk

Vejledning

Januar 2007


Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K

Tlf. 7244 3333

Fax 3315 6335

vd@vd.dk

www.vd.dk

Notat Standard uheldsudtræk

Vejledning

Dato 19. januar 2007

Forfatter Stig Hemdorff

Udgiver Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13

Postboks 9018

1022 København K


Indledning

Standard uheldsudtrækkene udgør et samlet værktøj til brug for analyse af uheld. De

enkelte udtræks information er designet efter, hvad man normalt har brug for i de forskellige

faser af analysen af et sted, hvor uheldstallet påkræver en nærmere gennemgang,

fx en sort plet.

Der er 3 mulige indgange "Uheldsudtræk via uheld", "Uheldsudtræk via

VIS/vejman.dk veje" eller "Uheldsudtræk avanceret".

De 2 første muligheder er på mange måder identiske, idet man her via valgbokse kan

afgrænse det område eller den vej, man ønsker at se oplysningerne for. Der er dog en

væsentlig forskel mellem at søge direkte via uheld eller gå via vejoplysningerne i

VIS/vejman.dk.

Går man via uheldsoplysningerne, søger man direkte på informationerne i uheldstabellen.

Går man via vejoplysningerne, søger man via de oplysninger om vejen, der er registreret

i VIS/vejman.dk. Da typisk kun de overordnede veje er registreret i

VIS/vejman.dk, vil man kunne opleve ikke at få noget resultat, fordi vejen ikke eksisterer.

Søger man derimod via uheldsoplysningerne, kommer der et resultat, fordi vejinformationerne

er registreret i forbindelse med uheldsoplysningerne. Så længe de fleste

kommunevejsoplysningerne ikke er registreret i VIS/vejman.dk, er det derfor vigtigt,

at man går via uheldsoplysninger, når man skal lave sit udtræk.

Den sidste mulighed med avanceret udtræk giver mulighed for fuldstændigt frit at

vælge mellem parametrene i VIS/vejman.dk i forbindelse med afgrænsningen af udtrækket

(valget af, hvad man vil se på). Her er det dog igen vigtigt at tænke på, at der

ikke er registreret information for de fleste kommuneveje, og det derfor i forbindelse

med kommuneveje vil være en fordel alene at begrænse udvælgelsen til parametre indenfor

uheld.

I det følgende gennemgås mulighederne i forbindelse med de enkelte former for udtræk.

1


Afgrænsning via uheld

Udvælgelse af rapporter via uheld

Her er mulighed for at afgrænse på Vejcenter, kommune, status for uheldet (foreløbig

eller endeligt indberettede oplysninger) via valgbokse. Afgrænsning på Vejcenter giver

mulighed for alene at vælge mellem kommuner indenfor det pågældende Vejcenters

område i stedet for hele landet. Desuden kan angives en tidsafgrænsning på fra-

og til-dato. Tidsafgrænsningen vil på forhånd være udfyldt med dags dato som slutdato

og 1. januar 5 år tilbage. Jo længere tidsperiode man vælger, desto længere tid vil

det tage at gennemføre udtrækket, så det anbefales normalt at vælge 5 år og max. 10

år.

Ud over de generelle afgrænsninger er der mulighed for at afgrænse på en specifik vej

og en kilometrering for vejen. Her er det vigtigt at bemærke, at afgrænsningen gælder

de oplysninger, som blev anført i forbindelse med den oprindelige angivelse af administrativt

vejnummer i uheldsoplysningerne.

I afgrænsningen er der også mulighed for at angive vejoplysningerne for den skærende

vej (vej2). Dette er især interessant, når man ønsker en udskrift af uheld sket i kryds.

Her skal man være opmærksom på, hvordan uheldene er stedfæstet. Hvis man ikke

konsekvent har anvendt samme vej1 og vej2 i forbindelse med stedfæstelsen af uheldene

i krydset, er man nød til at foretage udtræk på alle mulige kombinationer for at få

alle uheld med. Der er altså ikke i øjeblikket en facilitet, der sikrer, at alle uheld i

kryds kommer med uanset, hvilke kombinationer af vej1 og vej2, man har angivet.

3


4

Jo flere afgrænsninger der foretages, desto hurtigere går udtrækket. Så afgræns på så

mange relevante oplysninger som muligt.

Når der trykkes på "Send-knappen” hentes data fra databasen. Mens data hentes vises

teksten "Vent mens der hentes data". Programmet bør kun i undtagelsestilfælde afbrydes,

mens denne tekst vises. Dvs. hvis der går ekstremt lang tid uden et resultat. Det

skyldes, at forespørgslen fortsat vil køre på databasen, og dermed påvirke hastigheden

for efterfølgende forespørgsler. Desværre er der endnu ikke fundet en metode til at

afbryde en forespørgsel. Når data er hentet, vises teksten "Data klar". Oplysningerne

på skærmen er et oversigtsbillede, der i væsentlig grad ligner en strækningsoversigt.

Der er dog nogle ekstra faciliteter. Når man fx kører musen hen over uheldssituationen,

vises et billede af situationen. Findes der billeder af den pågældende vej, vil der

blive vist små kameraer. Når man klikker på kameraet, kan man få vist et billede af

vejen, hvor uheldet skete (dette er dog pt. kun muligt for statsveje).

Ved at klikke på ikoner for de relevante udskrifter kan man få vist udskrifterne. Der er

2 søjler med ikoner, hvor klik i den venstre søjle vil give en udskrift i html-format, og

klik i højre søjle vil give udskrift i pdf-format. Skal oplysninger gemmes til senere

brug, er det bedst at gøre det via pdf. Pdf-formatet giver den pæneste udskrift. En beskrivelse

af mulighederne findes i afsnittet ”Mulige udskrifter”.

Trykker man på ”Nulstil-knappen” blankes felterne ud og datofelterne vil vise dagsdato

og 1. januar 5 år tilbage. Man kan så starte forfra med sin indtastning.

Trykker man på ”Vejledning-knappen” vil denne vejledning blive vist.

Bemærk, at der i forbindelse med eksemplet er valgt en specifik vej ud fra det administrative

vejnummer. I dette tilfælde Bernstorffsvej i Gentofte. Skal der udvælges via

vejoplysninger i uheld, er det administrativt vejnummer, som skal anvendes (det er

selvfølgelige også dette nummer, der anvendes i forbindelse med stedfæstelsen).


Afgrænsning via Vej

Udvælgelse af rapporter via vejoplysninger

Her er stort set de samme afgrænsningsmuligheder som nævnt under uheld. Der er dog

en væsentlig forskel på udtræk via Vej kontra via Uheld. Når man udvælger uheld via

vejoplysningerne, tages der udgangspunkt i oplysningerne om vejen i VIS/vejman.dk.

Det vil sige, at uheld, der ikke er koblet til vejen (aktuelt stedfæstet), ikke kommer

med i udskriften. Uheld, der ikke kommer med, vil typisk være uheld på kommuneveje,

fordi vejoplysninger for kommuneveje generelt ikke er registreret i VIS/vejman.dk

og uheld på vejstrækninger, der er nedlagt. Nedlagte vejstrækninger kan fx være i forbindelse

med etablering af rundkørsler, hvor et tidligere kryds typisk fysisk vil være

nedlagt i forbindelse med etablering af rundkørslen. Her kan oplysninger om uheld i

det tidligere kryds kun hentes via ”Uhelds-indgangen”.

Vejcenter- og kommuneafgrænsningen vil ske via oplysningerne om Vejcenter og

kommune for vejen. Herudover kan angives oplysningerne om vejen (administrativt

vejnummer – vejdel eller alene bestyrer). En fra- og til-kilometrering skal angives.

Vælges alene på bestyrer, eller kendes fra- og til-kilometer for den enkelte vej ikke,

kan der angives fra 0 til 999 i kilometer-felterne og 0 i meter-felterne. Det er ikke muligt

at angive informationer om en skærende vej, da der ikke findes disse oplysninger i

forbindelse med vej-oplysningerne i VIS/vejman.dk. Vælges uheld ud fra en specifik

vej, vil det kun være uheld registreret på den pågældende vej, der kommer med i udtrækket.

Det skyldes, at uheld kun er knyttet til en aktuel vejreference. Der arbejdes på

en mulighed for at søge via krydsregisteret, så også uheld på skærende veje i forbindelse

med kryds, der indgår i valgkriterierne, kan komme med i udtrækket.

5


Afgrænsning - avanceret

Udvælgelse af rapporter via avanceret uheldsudtræk

Hvis man ønsker at anvende yderligere kriterier for sin forespørgsel, skal man anvende

"Uheldsudtræk avanceret". I avanceret uheldsudtræk er der mulighed for at vælge

kriterierne frit. Man kan skrive sin egen HVOR sætning som i VISOpslag. Som hjælp

kan man benytte parameterhierakiet, som fremkommer ved tryk på "Parametreknappen”.

Parametervinduet anvendes på samme måde som i VISOpslag.

Ved tryk på knappen "Opbyg simpel ny" fremkommer et vindue til hjælp for opbygning

af en simpel HVOR-sætning, tilsvarende kriterierne fra det almindelige standardudtræk,

hvis udtrækket går på en udvidelse af kriterierne for en vej i VIS/vejman.dk.

De yderligere kriterier kan derefter tilføjes via ”Parametre-knappen”. Bemærk: Denne

mulighed eksisterer kun, hvis man udvælger via vej-oplysningerne i VIS/vejman.dk,

og vil derfor normalt ikke kunne bruges af kommuner. Her må hele udtrækket opbygges

via valg ud fra parametre fra bunden ud fra parametrene i uheldshierakiet.

Når HVOR-sætningen er færdig, trykker man på "Send-tasten”, hvorefter data hentes.

Ønsker man at foretage en helt ny afgrænsning, kan man trykke på "Nulstil-tasten".

Det blanker alt ud bortset fra HVOR.

Foretager man en afgrænsning, der indeholder element- og personparametre, vil som

udgangspunkt kun de elementer og personer, der opfylder kriteriet blive taget med i

udtrækket. Ønsker man alle elementer og personer i de pågældende uheld med, skal

man huske at sætte hak ud for "Vælg Alle uheldselementer og -personer".

7


Visning af resultat

Visning af resultatet og rapportmuligheder er ens, hvad enten man har valgt normal

eller avanceret udtræk. Når data er hentet fremkommer en oversigt der ligner strækningsoversigt

til interaktiv brug nederst. Her kan man se grundrapporten for det enkelte

uheld (klik på uheldsnummeret), man kan se et billede af vejen mod eller med kilometreringen,

hvis man trykker på et af kameraerne (i øjeblikket kun muligt for statsveje).

Hvis man stiller musen over uheldssituationen ved det enkelte uheld, får man et

billede af uheldssituationen. Hvis man stiller musen over elementet (1 eller 2) kan man

se hastigheden på elementet. Desuden kan man se kønnet på førere i element 1 og 2,

illustreret med blå og rød, og mouseover tekst.

Når man har hentet data, kan man se rapporter, som er egnet til udskrift. De åbnes i et

nyt vindue ved at trykke på henholdsvis S, u1, u2, G, T, a1 og a2 knapperne.

S Strækningsoversigt - udskrives liggende

u1 Uheldsoversigt - udskrives liggende

u2 Uheldsoversigt - kun uheldssituationer - udskrives stående

G Grundrapport - udskrives stående

T Uheldstekst - udskrives stående

a1 Analyseskema 1 - udskrives stående

a2 Analyseskema 2 - udskrives stående

Det er desværre ikke muligt at styre retningen for udskrift i internetbrowseren – htmludskrift,

så man er selv nødt til at skifte retning på udskrifterne. Dette gøres under Filer

- Sideopsætning. Vælges i stedet udskrift via pdf-filer foregår styringen af stående

og liggende udskrift automatisk. Det anbefales derfor, at man anvender pdf-versionen

til udskrift.

Strækningsoversigt

Strækningsoversigten indeholder 1 linie pr uheld. På grund af den komprimerede form

har det været nødvendigt at anvende forkortelser ved angivelsen af de enkelte værdier.

Til slut i oversigten findes en optælling af uheld på uheldsarter og personskader på

alvorlighed. Uheldene er nummereret fra 1 og fremad. Disse numre svarer til nummereringen

af uheldene på de øvrige oversigter, så det er muligt at sammenligne på tværs.

Ifølge sikkerhedsaftalen om anvendelse af uheldsdata er denne udskrift ikke til

almindelig offentliggørelse.

Uheldene er sorteret efter administrativt vejnummer – vejdel og kilometrering. Er

uheldet ikke koblet til en vej i VIS/vejman.dk (gælder de fleste kommuneveje), vil det

være den oprindelige vejidentifikation, der vises. Dette er markeret med en * foran det

9


10

inddaterede administrative vejnummer. Eksisterer disse oplysninger ikke, vil sorteringen

være i datoorden.

Tidspunkt

I kolonnerne for tidspunktet vises ugedag, dato og klokkeslæt.

Omstændigheder

Her vises uheldsart. Der skelnes ikke mellem de to typer materielskadeuheld. Desuden

vises information om lysforhold, føre, vejr og vejudformning.

Elementer

Her er vist uheldssituation, antallet af involverede elementer og elementarten for de

første to elementer. Alderen for føreren/fodgængeren af disse elementer er ligeledes

vist.

Personskader

Antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne er vist for hele uheldet. For foreløbigt

indberettede personskadeuheld kan der stå 0, selvom der er personskade. Det

skyldes, at det ikke er muligt at fordele alvorlig og let skade ved foreløbige oplysninger.

Sprit

Uheld, hvor der er spiritus involveret, er markeret med ”sprit”. For at blive markeret

som ”sprit” skal promillen være større end 0,50 o/oo, eller det skal være angivet

”skønnet påvirket” for mindst én fører i uheldet.

Uheldsoversigt

I uheldsoversigten sammenstilles de enkelte uheld i kolonner. Det giver mulighed for

at undersøge mønstre på tværs af uheldene.

Ifølge sikkerhedsaftalen om anvendelse af uheldsdata er denne udskrift ikke til

almindelig offentliggørelse.

Uheldene er også her nummereret fortløbende for at kunne sammenligne dem med

informationerne fra de øvrige udskrifter.

I hver kolonne er der plads til to elementer. Indeholder uheldet flere elementer fortsættes

i næste kolonne. Dette markeres med uheldsnummer > og < uheldsnummer.

Sted

Første række indeholder ud over uheldsidentifikationen og tidspunktet information om

administrativt vejnummer - vejdel og kilometrering. Ved uheld i kryds vil også vej2

være oplyst.

Uheldene er sorteret efter administrativt vejnummer – vejdel og kilometrering. Er

uheldet ikke koblet til en vej i VIS/vejman.dk (gælder de fleste kommuneveje), vil det

være den oprindelige vejidentifikation, der vises. Dette er markeret med en * foran det


inddaterede administrative vejnummer. Eksisterer disse oplysninger ikke, vil sorteringen

være i datoorden.

Omstændigheder

Her er oplysninger om føre, sigt, lysforhold, vejr, vejbelysning og uheldsart.

Uheldssituation

For hvert uheld vises uheldssituationen som piktogram.

Elementer

For hvert element vises elementart, skønnet hastighed, alderen på føreren/fodgængeren

og oplysning om spiritus. Desuden vises antallet af dræbte, alvorligt

og lettere tilskadekomne for hvert element.

Uheldsoversigt - uheldssituationer

For at give et mere samlet billede af hvad der sker, er der nu mulighed for at få vist et

samlet overblik over uheldssituationerne for den valgte strækning. Denne udskrift kan

blandt andet anvendes i forbindelse med optegning af kolissionsdiagrammer. Oversigten

er sorteret efter de samme kriterier som de øvrige udskrifter.

Grundrapport

Grundrapporten er en detaljeret oversigt over informationen for det enkelte uheld. De

enkelte informationer er vist i udvidet tekstbeskrivelse. Grundrapporten er især brugbar,

når man skal analysere det enkelte uheld nærmere.

Ifølge sikkerhedsaftalen om anvendelse af uheldsdata er denne udskrift ikke til

almindelig offentliggørelse.

Øverst findes information om selve uheldet. Det drejer sig fx om uheldsart, uheldsstedet,

vejudformning og et piktogram af uheldssituationerne. Også politiets kortfattede

beskrivelse af uheldet indgår i grundrapporten.

Dernæst indgår en beskrivelse af de enkelte elementer og til sidst en beskrivelse af

personerne i hvert element.

Er der mere end 3 elementer fortsættes på næste side. Hovedinformationerne om uheldet

gentages, man skal derfor være opmærksom på ved disse skift ikke bare at tælle

antal sider for at finde antal uheld.

Uheldstekst

Som et supplement til de øvrige oversigter kan man få udskrevet en samlet oversigt

over politiets kortfattede tekstbeskrivelse af uheldet. Teksterne gengives i samme

rækkefølge som uheldene på de øvrige oversigter.

11


12

Uheldsanalyseskema

Uheldsanalyseskemaet er delt på 2 sider a1 og a2. På histogramform vises fordelingen

af en række hovedparametre. Numrene i histogrammet refererer til uheldsnumrene i de

øvrige oversigter.

Analyseskemaet kan godt udleveres ifølge sikkerhedsaftalerne.

På det første skema vises fordelingen på år, ugedag, måned, klokkeslæt, føre, sigt, lys,

vejr og involverede elementarter.

Overstiger antallet af observationer den plads der er afsat i de enkelte søjler, vil resten

være markeret med

More magazines by this user
Similar magazines