6095 Arbejderboligerne beboelse

3b.dk

6095 Arbejderboligerne beboelse

SPAR PÅ ENERGIEN

I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport

Afd. 6095 Arbejderboligerne

Høffdingsvej 1 A

2500 Valby

Bygningens energimærke:

Gyldig fra 17. oktober 2012

Til den 17. oktober 2019.

Energimærkningsnummer 310009205


ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til

forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.

Med venlig hilsen

Sten Ehrenreich

Kuben Management A/S

Dusager 22, 8200 Aarhus N

se@kubenman.dk

tlf. 7011 4501

Mulighederne for Høffdingsvej 1 A, 2500 Valby

Vinduer, døre ovenlys mv.

YDERDØRE

Gadedør og køkkentrappedøre, alle tre bygninger, med 1 rude. Vindue er monteret

med 1 lag glas.

FORBEDRING

Der monteres fortsatsrude/rammer med energiruder. Energiruderne skal være med

varm kant.

Tag og loft

LOFT

Lukket etageadskillelse, loft, mod uopvarmet tagrum skønnet med lerindskud som

eneste isolering, alle tre bygninger.

FORBEDRING

Bygning 1, 2 og 3: Isolering af etageadskillelse/loft mod tagrum til i alt 300 mm. Inden

Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende

konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller

udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af

gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal

også tillægges overslagsprisen

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Årlig

besparelse

74.600 kr. 6.100 kr.

1,37 ton CO₂

Investering

Årlig

besparelse

277.000 kr. 77.300 kr.

17,55 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310009205 2


Ydervægge

MASSIVE YDERVÆGGE

Ydervægge, gavle, alle tre bygninger, er massive 36 cm teglmure

FORBEDRING

Udvendig efterisolering af gavle med 100 mm. Den udvendige efterisolering afsluttes

med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Facadernes udseende ændres

dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om

lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Årlig

besparelse

756.000 kr. 30.700 kr.

6,96 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310009205 3


ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når

en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.

2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at

gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man

sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af

isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug

under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning

til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som

bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt

af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet –

ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygningens energimærke ligger på en skala

fra A1 til G. A1 repræsenterer

lavenergibygninger med et meget lille

forbrug, A2 repræsenterer bygninger der

opfylder bygningsreglementets krav til

nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger

med stadig højere energiforbrug.

På energimærkningsskalaen vises

bygningens nuværende energimærke og

energimærket for en ny bygning.

Beregnet varmeforbrug per år:

620,62 MWh fjernvarme

445.172 kr.

87,51 ton CO₂ udledning

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310009205 4


BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de

bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,

og så selve besparelsesforslaget.

For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som

forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen

kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet

BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Tag og loft

LOFT

Lukket etageadskillelse, loft, mod uopvarmet tagrum skønnet med lerindskud som

eneste isolering, alle tre bygninger.

FORBEDRING

Bygning 1, 2 og 3: Isolering af etageadskillelse/loft mod tagrum til i alt 300 mm. Inden

Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende

konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller

udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af

gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal

også tillægges overslagsprisen

Ydervægge

MASSIVE YDERVÆGGE

Ydervægge, gavle, alle tre bygninger, er massive 36 cm teglmure

FORBEDRING

Udvendig efterisolering af gavle med 100 mm. Den udvendige efterisolering afsluttes

med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Facadernes udseende ændres

dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om

lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Årlig

besparelse

277.000 kr. 77.300 kr.

17,55 ton CO₂

Investering

Årlig

besparelse

756.000 kr. 30.700 kr.

6,96 ton CO₂

Energimærkningsnummer 310009205 5


MASSIVE YDERVÆGGE

Ydervægge inklusive vinduesbrystninger består af 36 cm massiv teglvæg, uisoleret. Af

pladsmæssige årsager er det næppe realistisk at efterisolere vinduesbrystningerne.

LETTE YDERVÆGGE

Manzardydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig.

Hulrum mellem beklædninger er antaget isoleret med 100 mm mineraluld. Gælder

alle tre bygninger. Når manzardtaget skal renoveres bør isoleringen øges til min. 200

mm forudsat at der plads.

Vinduer, døre ovenlys mv.

VINDUER

Dannebrogsvinduer, 1, 2 og 3 fag, med oplukkelige rammer. Vinduer er monteret med

2 lags energirude. Gælder alle tre bygninger.

YDERDØRE

Gadedør og køkkentrappedøre, alle tre bygninger, med 1 rude. Vindue er monteret

med 1 lag glas.

FORBEDRING

Der monteres fortsatsrude/rammer med energiruder. Energiruderne skal være med

varm kant.

YDERDØRE

Yderdør/altaner med 1 rude og isoleret fylding. Vindue er monteret med 2 lags

energirude

Gulve

ETAGEADSKILLELSE

Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af bjælkelag med 100 mm mineraluld

ophængt under etageadskillelsen. Gulve er udført i træ. Yderligere isolering vil

reducere loftshøjden.

LINJETAB

Ydervæg, betonvæg på betonfundamenter, klinkegulv

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Årlig

besparelse

74.600 kr. 6.100 kr.

1,37 ton CO₂

Investering

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310009205 6


Ventilation

VENTILATION

Der er naturlig ventilation i alle 3 bygningen i form af oplukkelige vinduer og

mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen

er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger,

samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte

Internt varmetilskud

INTERNT VARMETILSKUD

Internt varmetilskud for flerfamiliebyggeri

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310009205 7


VARMEANLÆG

Varmeanlæg

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte

fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Varmecentralen ligger i

Bygning 2.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i nogen af bygningerne.

Vi skal i følge håndbog for energikonsulenter altid overveje forslag om varmepumper.

Vi har overvejet dette, men undlader at stille forslag herom da der ingen rentabilitet

ved et sådant tiltag på en fjernvarmeforsynet ejendom.

Forholdet mellem elpris (kr/kWh) og fjernvarmeprisen (kr/KWh) angiver et absolut

minimum for varmepumpens effektivitet for at en varmepumpe skal være blot

jævnbyrdig med fjernvarme.

Der henvises til Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.

Det er svært at opnå rentabilitet af varmepumper ved fjernvarme forsynende

ejendomme

SOLVARME

Der er intet solvarmeanlæg på nogen af bygningerne

Varmefordeling

VARMEFORDELING

Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.

Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Dette gælder alle tre bygninger.

VARMERØR

Hovedrør, kælder: Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret

med 40 mm isolering. Gælder alle tre bygninger.

Grenrør, kælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.

Gælder alle tre bygninger

Rør i jord er antaget at være præ-isolerede fjernvarmerør, DN 80.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Investering

Årlig

besparelse

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310009205 8


VARMEFORDELINGSPUMPER

Varme - Fordelingspumpe: Grundfos UPE 50 -120 F, 790 W sidder i varmecentralen i

Bygning 2

AUTOMATIK

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af

varmeanlæg er monteret automatik for central styring

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310009205 9


VARMT VAND

Varmt vand

VARMT VAND

Flerfamiliehuse, gennemsnitsforbrug

VARMTVANDSRØR

Brugsvandsrør og cirkulationledning i jord er antaget at være 1" stårrør isoleret med

40 mm.

Tilslutningrør til varmtvandsvarmer er 1 1/4" stålrør isoleret med 40 mm isolering

Hovedrør kælder: Brugsvandsrør og cirkulationsledning 1" stålrør, isoleret med 30

mm isolering

Lejligheder: Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2" stålrør. Rørene

er uisolerede. Der næppe plads til at isolere rørerne. Gælder alle tre bygninger.

Brugsvandsrør og cirkulationsledning i jord er antaget udført som 1" stålrør isoleret

med 40 mm isolering.

VARMTVANDSPUMPER

Varmt brugsvand - Cirkulationspumpe: Grundfos UPE 40 - 80, 250 W

Pumpen sidder i varmecentralen i Bygning 2.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Investering

Årlig

besparelse

Energimærkningsnummer 310009205 10


EL

El

BELYSNING

Udendørsbelysning, 6 stk. 15 W energisparepærer pr. bygning

Standerlamper 5 stk. 15 W energisparepærer pr. bygning

SOLCELLER

Der er ingen solceller på nogen af bygningerne

Investering

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er beliggende Høffdingsvej 1A, 2500 Valby og består af 3 bygninger med opgangsnumre 1A,

1B og 1C (bygning 1) og opgangsnumre 5A, 5B og 5C (bygning 2) og opgangsnumre 3A, 3B og 3C (bygning

3).

Ejendommen er opført i 1910 og anvendes til beboelse. Kælderen er regnet som værende uopvarmet.

Der en fælles varmecentral som ligger i kælderen i bygning 2, opgang 5A. Ejendommen er

fjernvarmeforsynet.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2008 version 3. Data er baseret på det

foreliggende tegningsmateriale, oplysninger ved bygningsgennemgang, samt egne opmålinger og

besigtigelser. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er som hovedregel taget

fra den seneste udgave af Håndbog for Energikonsulenter.

Forud for igangsættelse af evt. isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af

forholdene, og det skal sikres, at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker

svækkelse af konstruktioner eller opstår råd eller fugtskader.

Årlig

besparelse

De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er generelt taget Håndbog

for Energikonsulenter. Visse U-værdier, er beregnet efter DS 418.

Af pladsmæssige årsager og på grund af risikoen for skimmelsvamp er der ikke foreslået indvendig

isolering af ydermurene. Vinduesbrystningerne er uisolerede. Af arkitektoniske årsager og på grund af de

store vinduesarealer, er der ikke foreslået udvendig isolering af facaderne. Der er foreslået udvendig

isolering af gavlene.

Nogle energibesparende forslag har lang tilbagebetalingstid og virker måske derfor ikke umiddelbart

attraktive at gennemføre, men forslagene kan ofte være forbundet med komfortforbedringer, som f.eks.

mindre kuldenedfald fra vægge og vinduer, mindre utilsigtet træk fra vinduer, varmere gulve m.m.

Herudover kan gennemførelse af nogen forslag øge interessen fra fremtidige købere/lejere og

ejendommens/lejlighedernes salgsværdi. Endelig vil eventuelle fremtidige højere energipriser kunne

reducere tilbagebetalingstiden for forslagene.

Energimærkningsnummer 310009205 11


Ejendommens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Bolig, gennemsnitlig størrelse

Bygning

Arbejderboligerne

Adresse

Høffdingsvej 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C, 5A, 5B,

5C


63

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Antal

52

Kr./år

7.890

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den

enkelte lejligheds areal. De enkelte lejligheders el-forbrug er ikke omfattet af energimærkningen.

Energimærkningsnummer 310009205 12


RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være

rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i

besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og

besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.

Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,

og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved

nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være

anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,

hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne Forslag Investering

Bygning

Loft Isolering af

etageadskillelsen/loft i alle tre

bygninger.

Massive

ydervægge

Udvendig efterisolering af

massive

gavle med 100 mm

Yderdøre Gadedøre og køkkentrappedøre

monteres med fortsatsruder af

energiglas.

Årlig besparelse

i energienheder Årlig besparelse

277.000 kr. 124,14 MWh

fjernvarme

77 kWh el

756.000 kr. 49,28 MWh

fjernvarme

22 kWh el

74.600 kr. 9,73 MWh

fjernvarme

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

77.300 kr.

30.700 kr.

6.100 kr.

Energimærkningsnummer 310009205 13


BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter ................................................................. 362.935 kr. i afregningsperioden

Fast afgift ........................................................................ 60.933 kr. i afregningsperioden

Varmeudgift i alt..............................................................

423.868 kr. i afregningsperioden

Varmeforbrug..................................................................

617,60 MWh fjernvarme i afregningsperioden

Aflæst periode.................................................................

28-04-2011 til 01-05-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan

sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ................................................................. 350.018 kr. per år

Fast afgift ........................................................................ 60.272 kr. per år

Varmeudgift i alt..............................................................

410.290 kr. per år

Varmeforbrug..................................................................

595,62 MWh fjernvarme per år

CO2 udledning.................................................................

83,98 ton CO₂ per år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug. Det beregnede forbrug er

ca. 1% større end det oplyste forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Varme .............................................................................. 621,00 kr. per MWh fjernvarme

59.767 kr. i fast afgift per år for fjernvarme

El ..................................................................................... 2,00 kr. per kWh

Vand.................................................................................

45,00 kr. per m³

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før

energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør

det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Energimærkningsnummer 310009205 14


BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 1

Adresse ........................................................................... Høffdingsvej 1 A

BBR nr.............................................................................

101-633969-1

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1910

År for væsentlig renovering............................................

1992

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 1165 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 1165 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 1165 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

1165 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

410 m²

Energimærke .................................................................. E

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2

Adresse ........................................................................... Høffdingsvej 5 A

BBR nr.............................................................................

101-633969-2

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1910

År for væsentlig renovering............................................

1992

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 1030 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 1030 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 1030 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

0 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

362 m²

Energimærke .................................................................. F

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 3

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310009205 15


Adresse ........................................................................... Høffdingsvej 3A

BBR nr.............................................................................

101-633969-3

Bygningens anvendelse .................................................. 140

Opførelses år...................................................................

1910

År for væsentlig renovering............................................

1992

Varmeforsyning...............................................................

Fjernvarme

Supplerende varme.........................................................

Ingen

Boligareal i følge BBR .................................................... 1092 m²

Erhvervsareal i følge BBR .............................................. 0 m²

Boligareal opvarmet ....................................................... 1092 m²

Erhvervsareal opvarmet ................................................ 0 m²

Opvarmet areal i alt ........................................................ 1092 m²

Heraf tagetage opvarmet................................................

0 m²

Heraf kælderetage opvarmet ......................................... 0 m²

Uopvarmet kælderetage.................................................

362 m²

Energimærke .................................................................. E

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte

besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan

man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger,

råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være

behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Kuben Management A/S

Dusager 22, 8200 Aarhus N

se@kubenman.dk

tlf. 7011 4501

Ved energikonsulent

Sten Ehrenreich

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende

energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der

har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter

indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det

certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog

senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er

udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.

Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af

Energimærkningsnummer 310009205 16


sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en

andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,

anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 25. juni 2012.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

E-mail: ens@ens.dk

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

Energimærkningsnummer 310009205 17


Energimærke

for Høffdingsvej 1 A

2500 Valby

Energistyrelsens Energimærkning

Gyldig fra den 17. oktober 2012 til den 17. oktober 2019

Energimærkningsnummer 310009205

More magazines by this user
Similar magazines