Slideshow - Primanet

primanet.dk

Slideshow - Primanet

Generalforsamling i Primanet

21. marts 2013


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandsberetning

4. Fastsængent

5. Fremlæggelse af

årsregnskab og budget >l

godkendelse

Pause…

Dagsorden

6. Behandling af indkomne

forslag

7. Valg >l bestyrelsen

8. Valg af suppleanter >l

bestyrelsen

9. Valg af revisionsfirma

10. Eventuelt


Bestyrelsen foreslår:

Valg af dirigent

Advokat Mads Petersen


Bestyrelsen foreslår:

Valg af referent

Henrik Hansen


Formandsberetning

Kim Carstensen


• Ca. 300 sendere

• 60 km fra nordvest >l

sydøst

• 3700 medlemmer

• 4 (5) medarbejdere

• Ca. 25 ak>ve

• Omsætning 5,5 mio.

Primanet 2012


2012 blev året hvor…

gik konkurs, og ejeren tabte hele sin

egenkapital på ca. 2 mia kr. er ophørt med at eksistere, og

er nu en del af

• 40.000 kunder i hele landet mistede deres bredbånd.

• 160 medarbejdere hovedsagelig fra Randers mistede deres job

Primanet fik forrygende travlt…


projektet

• Konkursen var en realitet i begyndelsen af maj 2012, og der var rig>g mange der

mistede deres bredbåndsforbindelse. En del af disse boede i Primanets

dækningsområde, eller umiddelbart i nærheden af de


• Behersker egen teknologi

• Har 1 fuld>dss>lling pr. 1000

abonnementer

• Opererer i eget lokalområde

• Tjener pengene før de bruges

• Har langsom, men konstant vækst

• Vi har også lært, at et projekt sagtens

kan blive for stort for os…

Hvad kan vi lære af det ?

Primanet Skyline

• Outsourcede teknologien

• Havde 4 fuld>dss>llinger pr. 1000

abonnementer

• Opererede i hele landet

• Lånte meget store beløb

• Var på grund af licensa]ale tvunget

>l at blive landsdækkende på kort >d


• Stor udbygning ”Nordenbords”

• 700 nye brugere

• Hotspots.

Nyhed: Familie>lbud for medlemmer

>l 1000 kr pr. år

• Fordobling af båndbredde og fuld

redundans på fiber

• Udbyhøj lystbådehavn Webcam

• ”Primanet GørDetSelv” >l 1000 kr.

• Ny hjemmeside www.primanet.dk

Projekter

Det nåede vi i 2012 Planlagt 2013

• ”Fam. Danmark” streamer tv i stor

s>l. Derfor er der stort behov for

opdatering af link.

• Fokus på belastede sendere

• Udbygning af teknisk organisa>on

• Der venter mange brugere i

yderkanten af ne


Online TV


Tak for 2012 >l

frivillige, medarbejdere, masteholdere og

medlemmer


Fastsængent

Svend H. Andersen


Bestyrelsen anbefaler fastholdelse af

kon>ngent på 35 kr./måned, fordi:

Pengene giver frihed >l at arbejde med nye idéer – dvs.

medlemmerne får konstant mere værdi for deres penge.

Kon>ngent 35 kr/måned + abonnement 100 kr/måned

= i alt 135 kr/måned for bredbånd og telefon

er en god pris, der er meget konkurrencedyg>g.


Fremlæggelse af årsregnskab og budget

Bent Sørensen


RESULTATOPGØRELSE 2012 PRIMANET PRIMANET PRIMANET

i hele tusinde kr. Real. 2012 Real. 2011 Budget 2012

Note Antal medlemmer ultimo 3.680 3.121 3.321

1. Omsætning

Abonnementer 3.051 2.791 3.014

Kontingenter 1.008 734 985

Indskud 487 453 320

Support og varesalg 795 560 550

Rykkergebyr 15 16 15

Hosting, webdesign 38 78 75

Hotspot 72 28 50

Omsætning i alt 5.466 4.661 5.009

2. & 3. Vareforbrug

Trafikafgift, fiber 574 553 510

Udstyr 1.581 1.059 1.274

Driftsudgifter serverum 143 150 175

Øvrige omkostninger 63 126 100

Vareforbrug i alt 2.361 1.888 2.059

5. -

9. Andre eksterne omkostninger

5. Salgsomkostninger 157 102 60

6. Bilomkostninger 157 170 215

7. Lokaleomkostninger 54 57 75

8. Administrationsomkostninger 430 379 385

9. Øvrige omkostninger 74 199 250

Andre eksterne omkostninger i alt 872 908 985

4. Personaleomkostninger 2.004 1.714 1.800

10. Afskrivninger 68 57 60

Finansielle poster 8 5 5

Resultat 168 100 106


STATUS 2012 PRIMANET PRIMANET PRIMANET

i hele tusinde kr. Real. 2012 Real. 2011 Budget 2012

Aktiver

Note Anlægsaktiver

11. Biler og inventar 303 48 175

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 495 407 410

Tilgodehavender fra salg 1.305 1.135 1.214

Andre tilgodehavender 80 48 64

Forudbetalt forsikring 17 19 0

Likvide beholdninger 336 355 425

Omsætningsaktiver i alt 2.234 1.965 2.113

Aktiver i alt 2.537 2.013 2.288

Passiver

12. Egenkapital

Overført fra sidste år 628 281 628

Årets resultat 168 100 106

Overført fra Rougsø 2010 0 247 0

Egenkapital 31. december 796 628 733

Gældsforpligtelser

Forudfakturering 1.061 847 975

Leverandører 224 171 170

13. Anden gæld

Moms 173 157 196

Feriepenge 208 160 160

A-skat og AMB 71 47 50

ATP og andre soc. Ydelser 4 4 4

Gældsforpligtelser i alt 1.742 1.386 1.555

Passiver i alt 2.537 2.013 2.288

14.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

i 2012

Til sikkerhed overfor Teller er deponeret kr. 25.000

(Teller er en del af nets/PBS

koncernen.)

Teller formidler

kreditkorttransaktioner.


RESULTATOPGØRELSE PRIMANET PRIMANET

i hele tusinde kr. Real. 2012 Budget 2013

Note Antal medlemmer ultimo 3.680 3.830

1. Omsætning

Abonnementer 3.051 3.600

Kontingenter 1.008 1.260

Indskud 487 125

Support og varesalg 795 500

Rykkergebyr 15 15

Hosting, webdesign 38 35

Hotspot 72 75

Omsætning i alt 5.466 5.610

2. & 3. Vareforbrug

Trafikafgift, fiber 574 552

Udstyr 1.581 1.400

Driftsudgifter serverum 143 125

Øvrige omkostninger 63 150

Vareforbrug i alt 2.361 2.227

5. - 9. Andre eksterne omkostninger

5. Salgsomkostninger 157 60

6. Bilomkostninger 157 170

7. Lokaleomkostninger 54 65

8. Administrationsomkostninger 430 440

9. Øvrige omkostninger 74 75

Andre eksterne omkostninger i alt 872 810

4. Personaleomkostninger 2.004 2.355

10. Afskrivninger 68 81

Finansielle poster 8 5

Resultat 168 142


STATUS PRIMANET PRIMANET

i hele tusinde kr. Real. 2012 Budget 2013

Aktiver

Note Anlægsaktiver

11. Biler og inventar 303 222

Omsætningsaktiver

Varebeholdning 495 440

Tilgodehavender fra salg 1.305 1.392

Andre tilgodehavender 80 0

Forudbetalt forsikring 17 0

Likvide beholdninger 336 510

Omsætningsaktiver i alt 2.234 2.042

Aktiver i alt 2.537 2.564

Passiver

12. Egenkapital

Overført fra sidste år 628 796

Årets resultat 168 142

Egenkapital 31. december 796 937

Gældsforpligtelser

Forudfakturering 1.061 1.161

Leverandører 224 64

13. Anden gæld

Moms 173 118

Feriepenge 208 205

A-skat og AMB 71 75

ATP og andre soc. Ydelser 4 4

Gældsforpligtelser i alt 1.742 402

Passiver i alt 2.537 2.564


Behandling af indkomne forslag


1. Få ploons routere bliver synliggjorte med

grafer over hvor meget kapacitet de har >l

rådighed.

5. En "self service" side hvor man kan se hvor meget

data man bruger på en måned.

6. Få vist et overblik over det samlede antal

husstande eller forbrugere der er i primanet,

kontra den totale mængde af >lgængelig

båndbredde.

Indsendte forslag

Fra Niels Bonde Nielsen Fra Helle Schmidt

Et forslag >l ændring af ""nrdn.dk"". Jeg synes det er

lidt besværligt, når man skal sige sin adresse.


Valg >l bestyrelsen


Følgende bestyrelsesmedlemmer

er på valg i 2013 – og genops>ller:

• Kim Carstensen, Gjerrild

• Tune Spang Olsen, Stenvad

• Kjeld Bjerregaard, Allingåbro

• Søren Christensen, Ørsted


Følgende ops>ller som suppleanter:

• S>g Jacobsen, Vivild

• Jan To], Stenbergholt


Valg af revisionsfirma


Bestyrelsen foreslår


Eventuelt

Similar magazines