24.09.2013 Views

Vejledning 6 - Slagelse Kommune

Vejledning 6 - Slagelse Kommune

Vejledning 6 - Slagelse Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vejledning 6

Energikrav jf. BR10

Byggeri

2011

Enfamiliehuse, rækkehuse,

tilbygninger,

sommerhuse m.m.


Skærpede energikrav i BR10

BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger

med 25 %. Ændringen berører følgende områder:

• Skærpede krav til U-værdier, linjetab og transmissiontab

• Energirammekrav til bygninger opvarmet fra 5-15 grader

• Krav til enkeltforanstaltninger

Læs hele bygningsreglementet på:

www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk. Vi anbefaler, at der søges teknikerbistand,

da kravene er lidt komplicerede.

Energimærkning gælder stadig

Alle nye enfamiliehuse og rækkehuse skal energimærkes, inden byggeriet

må tages i brug. Ligeledes skal sommerhuse og andre opvarmede

bygninger over 60 m 2 energimærkes.

Ved salg må energimærkningen ikke være over 10 år gammel.

Nybyggeri

Energirammerne gælder for alle bygninger, der opvarmes. Der er et

minimumskrav til de enkelte bygningsdele.

Jævnfør energirammen for enfamiliehuse m.fl. må det samlede energibehov

for tilført energi til opvarmning, ventilation mv. højst være 52,5

kWh/m² pr. år tillagt 1.650 kWh pr. år divideret med det opvarmede

etageareal.

I lavenergiramme 2015 for enfamiliehuse m.fl. må det samlede energibehov

højst være 30 kWh/m² pr. år tillagt 1.000 kWh/m² pr. år divideret

med det opvarmede etageareal.

Selv om energirammekravene opfyldes, skal det maksimalt dimensionerende

transmissionskrav og kravene til mindste varmeisolering

opfyldes se midtersidernes skema 1 kolonne 1.

- 3 -


Ved energirammeberegning skal der tages hensyn til klimaskærme =

bygningens ydre flader. Det vil sige vægge med vinduer, døre og tag.

Andre forhold der har indflydelse på beregningen er: Indretning, placering

af rum i forhold til sollys, varmeinstallation, varmt vand, mekanisk

ventilation og -køling, naturlig ventilation og indeklimabetingelser.

Derudover skal bygningens orientering, kombineret med vinduernes

orientering, dagslysudnyttelse (solafskærmning og udeklima), aktiv

solvarme og solcelleanlæg eller andre alternative energikilder og varmegenvindingsanlæg

tages med i overvejelserne.

Tilbygninger og ændret anvendelse (BR 10, bilag 6)

Ændret anvendelse

Eksempelvis et udhus ombygget til bolig eller inddragelse af udnyttelig

tagetage til beboelse. Ved væsentligt større energiforbrug og hvor

bygningsdele omkring rum, der normalt opvarmes til mere end 5 ˚C,

skal opfylde forskellige krav.

Se midtersidernes skema 2 kolonne 2 og 3.

Tilbygninger

Alt efter de faktiske forhold kan man vælge forskellige beregningsmetoder.

Ved tilbygninger der opvarmes kan forudsætninger i midtersidernes

skema 2 kolonne 3 for U-værdier og linietab anvendes. Dog må det

samlede areal af vinduer og yderdøre højst må udgøre 22 % af det

opvarmede etageareal i tilbygningen.

Alternativt kan der laves en energirammeberegning

Kravet til transmissionstab er som ved nybyggeri. Benyttes energirammen

for tilbygninger gælder energirammen kun for tilbygningen. Den

eksisterende bygning skal således ikke opfylde energirammen. Størrelsen

af energirammen for tilbygningen beregnes på grundlag af arealet

af den samlede bygning.

Såfremt der ikke indgår en ny varmeforsyning i tilbygningen, kan

bygningsreglementets mindstekrav for varmeanlægget benyttes. Hvis

der er naturlig ventilation i tilbygningen eller balanceret mekanisk

ventilation, indgår det i beregningen.

Det anbefales, at man søger teknikerbistand.

- 4 -


Enfamiliehuse

Udskiftning Vedligeholdelse

Kravet til energiforbedring af den

aktuelle del af klimaskærmen skal

overholdes. Kravet fremgår af midtersidernes

skema 2 kolonne 4.

Opfyld kravene i kolonne 4.

Skema 1

Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning

Et af de vigtigste formål med det nye BR10 reglement har været at

sikre, at energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse reduceres i

takt med den almindelige vedligeholdelse af bygningerne.

Afsnit 7.4.2 ”Enkeltforanstaltninger ved ombygning, vedligeholdelse

og udskiftning”

- er et vigtigt afsnit i BR10. Der står bl.a. at energibesparelser skal

gennemføres, hvis ombygningen eller ændringen vedrører klimaskærmen.

Enkeltforanstaltninger vedrører kun den del af klimaskærmen,

der er omfattet af ændringen.

Kravene ved udskiftning af gulv, ydervægge, døre, vinduer eller

tagkonstruktioner skal følges

Byggetekniske forhold kan dog indebære, at udskiftningen ikke kan

opfyldes på en rentabel eller fugtteknisk forsvarlig måde.

Se midtersidernes skema 2 kolonne 4.

Hvis der er tale om et mindre omfattende arbejde, der nedbringer

energibehovet, så skal dette arbejde gennemføres.

- 5 -

De berørte konstruktioner energiforbedres

i henhold til midtersidernes

skema 2 kolonne 4. Kravene kan fraviges,

hvis arbejdet ikke er rentabelt.

Er arbejdet rentabelt?

Ja

Nej

Kan energikravet opfyldes ved andet

og mindre arbejde, skal dette

gennemføres.

Kilde: Rockwool A/S


Skema 2

U-værdi krav – W/m2K 1

- 6 -

Mindste

varmeisolering

BR10 7.6 stk. 1

Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30

Skillevægge og etageadskillelse mod uopvarmede rum 0,40

Terrændæk, krybekælderdæk og dæk over det fri uden gulvvarme 0,20

Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod rum der er opvarmede 0,50

Loft- og tagkonstruktioner 0,20

Vinduer og yderdøre * )

Ovenlys og ovenlyskupler * )

Yderdøre, porte, lemme, forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,80

Krav til linjetab – W/mK

Fundamenter omkring rum der opvarmes til mindst 5°C 0,40

Fundamenter omkring gulve med gulvvarme 0,20

Samlinger mellem ydervægge, vinduer og døre 0,06

Samlinger mellem tagkonstruktion og ovenlys eller ovenlyskupler 0,20

*) Ved udskiftning af vinduer/ovenlysvinduer må energitilskuddet gennem vinduet ikke være

mindre end -33 kWh/ m2 pr. år/ - 10 kWh/m2 pr. år (Eref) i opvarmningssæsonen.

Opvarmningssæsonen regnes fra 24. sept. - 13. maj.


2

Ændret anvendelse

og tilbygninger

5°-15°C

BR10 7.3.2. stk. 1-2

3

Ændret anvendelse

og tilbygninger

> 15°C

BR10 7.3.2. stk. 1-2

- 7 -

4

Ombygning,

vedligeholdelse og

udskiftning

BR10 7.4.2. stk. 2

5

Sommerhuse og

deres tilbygning

BR10 7.5. stk. 1

0,25 0,15 0,20 0,25

0,40 0,40 0,40 0,40

0,15 0,10 0,12 0,15

- - - -

0,15 0,10 0,15 0,15

1,50 1,40 * ) 1,80

1,80 1,70 * ) 1,80

- - 1,65 -

0,20 0,12 0,12 0,15

- - - -

0,03 0,03 0,03 0,03

0,10 0,10 0,10 0,10


Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning - fortsat fra side 5

Rentabel varmeisolering skal foretages i forbindelse med vedligeholdelse

af bygningsdele. Eksempler på, hvor der skal foretages rentabel

isolering, er:

• Lægning af ny tagpapdækning i form af ny tagdug eller overpap

på eksisterende tag.

• Nyt tegltag.

• Nyt stålpladetag oven på gammelt tag af tagpap eller fibercementplader

Efterisoleringsarbejde, der normalt er rentabelt, kan

findes i findes under punktet ”Rentable besparelser - Billag 6”

Disse krav gælder for både mindste varmeisolering og ved ombygning,

vedligeholdelse og udskiftning.

Se skema 1 s. 5 vedr. krav. Find u-værdier jf. skema 2, kolonne 4 på

midtersiderne.

Sommerhuse

Nye sommerhuse og tilbygninger til eksisterende sommerhuse skal leve

op til:

Krav til U-værdier/linietab

Samtidig må arealet af vinduer og yderdøre maks. udgøre 30 % af

etagearealet. Se midtersidernes skema 2, kolonne 5.

Varmetabsberegning

U-værdi/linjetabskravene kan fraviges ved at lave en varmetabsberegning,

hvor varmetabet for det faktiske sommerhus ikke må overstige

varmetabet for det samlede normgivende sommerhus. Samtidig skal de

enkelte bygningsdele mindst isoleres svarende til U-værdier og linjetab.

Se kravene vedrørende mindste varmeisolering bilag 1, kolonne 1. Der

kan anvendes massive ydervægge af fx tømmer, letbeton eller teglblokke

med en U-værdi bedre end 0,50 W/m2K under forudsætning af, at

kravene til varmetabsrammen er opfyldt.

U-værdikravene til sommerhuse er uændrede blot er U-værdi kravene

til vinduer/yderdøre strammet til 1,80 W/m2K og linjetabet for samlinger

mellem ydervægge, vinduer og døre til 0,03 W/mK.

- 8 -


For vinduesudskiftning i sommerhuse gælder de samme regler som for

udskiftning. Læs mere i BR10 kap. 7.5. stk. 4.

Der tages nu både hensyn til vinduets varmetab og som noget nyt også

den energi (gratis solvarme), der kommer ind ad vinduet.

Ved udskiftning af vinduer i alle former for bygninger, stilles der krav til

den samlede energibalance.

Energibalancen Eref måles i kWh/m2 pr. år og er et udtryk for vinduets

energieffektivitet udregnet efter en standardiseret formel for et referencevindue

jvf. dansk standard og europæiske normer.

Rentable besparelser

Bilag 6 i BR10 indeholder blandt andet en oversigt over foranstaltninger

som ofte er rentable at gennemføre

Under hvert menupunkt til venstre, finder du illustrationer af løsninger,

der ofte er rentable, hvis arbejdet er led i en renovering eller udskiftning.

Her indgår kun materialer og arbejdsløn ved det energibesparende

arbejde og ikke fx udgifter til tagdækning, stillads eller andre udgifter,

der ville være knyttet til gennemførelsen, hvis arbejdet ikke var led

i en renovering.

I illustrationerne er U-værdier for bygningsdele angivet samt isolering i

mm. Der er her taget udgangspunkt i, at der i eksisterende konstruktioner

ofte findes mineraluld med en varmeledningsevne (lambda) på

0,037 W/mK, men det kan også være andre isoleringsmaterialer med

tilsvarende egenskaber.

Der kan være forhold i den konkrete bygning, som kan medføre, at

isoleringsarbejdet er vanskelig at gennemføre, så arbejdet ikke er

lønsomt. Det samme gælder, hvis der fx benyttes meget billig energi i

form af eget halm eller træ. Hvis rentabiliteten af arbejdet beregnet

som: (Levetid x besparelse)/investering < 1,33 er arbejdet ikke rentabelt.

Ejer er dermed ikke forpligtet til at gennemføre arbejdet.

På skema 3 på næste side er der levetider for forskellige energibesparende

arbejder angivet.

- 9 -


Skema 3

Levetider der kan anvendes ved beregninger af rentabiliteten

Energibesparende tiltag År

Efterisolering af bygningsdele 40

Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer 30

Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samt ventilationskanaler og

armaturer inklusive isolering

30

Varmeproducerende anlæg mv. fx kedler, varmepumper, solvarmeanlæg

og ventilationsaggragater

Belyningsarmaturer 15

Automatik til varme og klimaanlæg 15

Fugetætningsarbejder 10

Reglerne er ikke blevet mindre komplicerede. Det anbefales, at man

søger tekniker hjælp.

Endvidere henvises til:

• www.bygningsreglementet.dk

• www.ens.dk

• www.sbi.dk

- og andre lignende eksempelvis isoleringsfirmaer m.fl.

- 10 -

20


Åbnings- og telefontider

Slagelse Kommune, Teknik og Miljø, Byggeri, Dahlsvej 3, 4220 Korsør,

tlf. 58 57 36 00, e-mail teknik@slagelse.dk.

Mandag - onsdag 9.00-15.00

Torsdag 9.00-17.00

Fredag 9.00-13.00

Der kan ske ændringer af åbnings- og telefontider.

Se de aktuelle på vores hjemmeside.

Slagelse Kommune

Teknik og Miljø

Byggeri

Dahlsvej 3

4220 Korsør

www.slagelse.dk

Marts 2011 - ren. nov. 2012

Redaktion: Ingelise Rask

Design: Teknik og Miljø/NFN

Print: Slagelse Kommune

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!