Sandflugt kvalte den langstrakte Trold Sø - Det tabte land

dettabteland.dk

Sandflugt kvalte den langstrakte Trold Sø - Det tabte land

Sandflugt kvalte den langstrakte Trold

En flere meter dyb afvandingskanal

løber øst-vest med vinkelrette, åbne

drængrøfter ud i markerne. Trold

skal drænes også i vore dage for at

holde sig tør.

De sandede jorder anvendes til

produktion af korn og wraphø, men

her ses ingen græssende dyr. Det sydvestligste

hjørne af Troldkær nedenfor

Råbjerg Kirke består af lidt mosekær

med masser af pilebuske, mens et andet

kærområde i det sydøstlige hjørne

formentlig er beliggende, hvor den

gamle Trold havde sit centrum. Her

har været gravet mange tørv gennem

tiderne af de lokale bønder.

Længere mod vest, på den anden

side af Gårdbo-vejen, ligger Præstesøen,

også kaldet Råbjerg . Den har

et vandareal på 5-6 hektar, men er under

hastig tilgroning som mose. Der

er opført et observationstårn nord for

søen. Formentlig er Råbjerg den

Der er ikke megen natur tilbage på græsmarkerne i den udtørrede Trold .

sidste rest af den langstrakte Trold

, der i dag er omdøbt til Troldkær.

Råbjerg og dens omgivelser, som

rummer en karakteristisk hede- og

fattigkærsvegetation, blev fredet i

1962. Som naturtype er klitheden

uhyre sårbar og truet på europæisk

plan. Dens økosystem genskabes kun

meget langsomt, og der vil gå årtier,

hvis ikke århundreder, før den oprindelige

natur atter har etableret sig på

de afgravede felter.

Både Råbjerg og Trold er

angivet på Videnskabernes Selskabs

Kort fra sidst i 1700-tallet. Ifølge den

kyndige lokalhistoriske forfatter, Peter

A. Gaardboe, har Råbjerg sogn i

oldtiden og indtil den sidste halvdel

af Middelalderen været delt i to af et

vidstrakt vandbækken. Se også under

Gårdbo . Dette store vandbækken

eller søareal har strakt sig fra Bunken

i øst mod vest gennem Trold ,

Nordjyllands Statsskovdistrikt administrerer

adgangen til Råbjerg med stor omhu.

Sandflugt kvalte den langStrakte trold © kjeld HanSen DET TABTE LAND • NorDjyLLAND

1


2

Råbjerg ligger som et lille refugium for en lang række særlige vandplanter, der ville kunne brede sig til en genetableret Trold .

forbi kirken gennem Råbjerg , syd

om Råbjerg og Skiveren og videre i

samme retning syd om Tranestedet i

Tversted sogn. Den i matriklen af 1662

omtalte »temmelig store« sø mellem

Råbjerg og Kyllesbæk må antages at

være identisk med en del af den store

fortidssø. Råbjerg sø ved præstegården

og Troldkær skal altså betragtes

som levninger af denne langstrakte

sø, der blev indskrænket af flyvesand

og siden hen kunstigt udtørret. I 1828

skriver amtsforvalter Brinck-Seidelin

om Råbjerg og Trold , at de »så

nær klitterne, tilfyges, ja fyldes jævnlig

med flyvesand«. Ifølge Peter A. Gaardboe

blev Trold kunstigt udtørret i

1886.

Trold

Fuglekikkere har i vore dage noteret

enkeltobservationer af vandrikse,

vagtel, hedelærke, bjerglærke og et

enkelt syngende eksemplar af den

sjældne sortstrubede bynkefugl, men

nogen større ornitologisk rigdom er

ikke beskrevet fra den udtørrede Trold

. Derimod er Råbjerg udnævnt

i 1992 til en lokalitet af største botaniske

betydning på grund af rødlisteplanterne

koralrod og strudsvinge

samt de sjældne arter butfinnet mangeløv,

spæd mælkeurt og klitsiv. Også

mindre almindelige blomsterplanter

som guldblomme, plettet gøgeurt, vibefedt

og liden vintergrøn er konstateret

i nyere tid. Man kan nok antage,

at en tilsvarende flora også har vokset

omkring Trold . Hvis søen atter blev

etableret, kunne den værdifulde flora

formentlig genindvandre fra Råbjerg

.

kilder

Brinck-Seidelin, L.C.: Hjørring Amt. 1828.

Fotografisk genoptryk, Historisk Samfund for

Vendsyssel 1978.

Forfatterens besøg, 25. september 2005.

Gaardboe, A. Peter: Fortidsminder fra Vendsyssel.

Historisk-topografiske og kulturhistoriske

Brudstykker. Århus 1893.

Torp Olesen, Eigil: Skagen Odde – en naturguide.

Geografforlaget 2005.

Wind, Peter: Oversigt over botaniske lokaliteter.

9. Nordjyllands Amt. Miljøministeriet, Skov- og

Naturstyrelsen 1992.

Afvandet mosekær efter sø, der blev udtørret i 1886. Ligger tre kilometer nord for Gårdbo ved vejen mellem Bunken og Skiveren. Omfatter

15 hektar. Kortet er fra 1986. Frederikshavn kommune. Koordinater: 6387767, 582346.

DET TABTE LAND • NorDjyLLAND © kjeld HanSen

Sandflugt kvalte den langStrakte trold


Plantelivet ved og omkring Trold

TBU 1/12‑2. Råbjerg

= Præste

Den ovale Råbjerg er omgivet

af tætte bræmmer af tagrør samt

delvis tilgroet hængesæk. Vandet

er brunligt med sigtedybde ved

sommermaksima på 0,3-0,7 m.

Stedvis dækkes vandoverfladen

af åkander. På bredden ses flere

pilekrat. Især hængesække og

pilekrat er botanisk værdifulde.

Et område øst for søen er hegnet

og græsses.

Mellem søen og den østfor liggende

landevej ligger syd for det

hegnede område et værdifuldt

hedeområde med flere interessante

arter. Hedeområdet er

uden drift og under tilgroning

med træer og buske.

Bevaring: Det er af stor botanisk

betydning, at den karakteristiske

hede- og fattigkærsvegetation

ved Råbjerg bevares. Det er

derfor ønskeligt, at opvækst af

træer på nær Ene- og pilekrattene

fjernes omkring søen.

Råbjerg og den omgivelser er

fredet 1962.

Vegetationstyper: , fugtig

løvskov, hede

Højere planter: 1989: Dun-

Birk, Vorte-Birk, Blåtop, Bølget

Bunke, Mose-Bunke, Mose-Bølle,

Kær-Dueurt, Bredbladet Dunhammer,

Ene, Klokke-Ensian,

Dusk-Fredløs, Mangeblomstret

Frytle, Bjerg-Fyr, Klit-Fyr,

Skov-Fyr, Gederams, Gråris, Vellugtende

Gulaks, Guldblomme,

Bakke-Gøgelilje, Plettet Gøgeurt,

Hedelyng, Sand-Hjælme,

Hunde-Hvene, Alm. Hønsetarm,

Eng-Kabbeleje, Kattehale, Katteskæg,

Klokkelyng, -Kogleaks,

Koralrod(x), Kragefod, Alm. Kællingetand,

Butfinnet Mangeløv,

Vand-Mynte, Dynd-Padderok,

Grå-Pil, Krybende Pil, Øret Pil,

Vand-Pileurt, Pors, Revling,

Rundbælg, Sandskæg, Klit-Siv,

Tråd-Siv, Liden Skjaller, Vand-

Skræppe, Rundbladet Soldug,

Alm. Star, Grå Star, Næb-Star,

Sand-Star, Stjerne-Star, Toradet

Star, Strudsvinge(x), Rød Svingel,

Tagrør, Kær-Tidsel, Tormentil,

Tyttebær,Tranebær, Vandnavle,

Vibefedt, Liden Vintergrøn, Eng-

Viol, Gul Åkande, Hvid Åkande

1981: Bukkeblad, Kødfarvet

Gøgeurt

1900‑1979: Kors-Andemad(o),

Liden Andemad(o), Dværgulvefod(o),

Spæd Mælkeurt,

Dynd-Padderok(o), Krybende

Ranunkel(o), Strandbo(o),

Krybende Sumpskærm(o),

Aks-Tusindblad(o), Hårfin

Tusindblad(o), Brodbladet Vandaks(o),

Børstebladet Vandaks(o),

Græsbladet Vandaks(o),

Hjerte bladet Vandaks(o), Liden

Vandaks(o), Svømmende

Vandaks(o)

Mosser: 1989: Aulacomnium palustre,

Pleurozium schreberi, Polytrichum

commune, Sphagnum

palustre, Sphagnum squarrosum

Alger: 1989: Chara aspera(o),

Chara globularis

Lokalitetskode: ++ V-Sv-H I s

Botanisk vurdering: Råbjerg

er henført til kategori I på grund

af rødlistearter.

1. Rødlistearter: Koralrod(x),

Strudsvinge(x)

2. Sjældnere planter: Butfinnet

Mangeløv, Spæd Mælkeurt,

Klit-Siv

4. Hede- og overdrevsindikatorer:

Ene, Guldblomme, Bakke-

Gøgelilje

kilder

Se Wind 1992.

© kjeld HanSen DET TABTE LAND • NorDjyLLAND

3

More magazines by this user
Similar magazines