Den Digitale Skole

lemvig.dk

Den Digitale Skole

Den Digitale Skole


Kommunikation

Den Digitale skole er et redskab

i en kommunikationsproces i en

sammenhængende undervisningspraksis,

hvor undervisning

ikke alene består af planlægning

og udførelse af aktiviteter, men

samtidig består af overvejelser

over, hvad eleverne skal lære og

på hvilken måde, man vil holde

øje med elevernes læring.


Deltagelse

Grundlaget for undervisning i

Den Digitale Skole er alsidighed.

Eleverne skal møde såvel fagfaglige

udfordringer, som de fremgår

at de nationale Fælles Mål og

faglige udfordringer, hvor eleverne

bliver udfordret på deres kreative,

innovative, problemløsende

og samarbejdende kompetencer.

Samtidig er deltagelse et nøgleord

i Den Digitale Skole.

Underviserne skal støttes digitalt

i at sikre gode processer omkring

differentiering og evaluering, så

der kan præsteres en fleksibel og

involverende – alsidig undervisning.

Elevernes deltagelse og involvering

i tilrettelæggelsen af undervisningen

er et af de stærkeste

kort i elevernes øgede udbytte

af undervisningen. Det siger al

forskning. En øget deltagelse fra

elevernes side udfordrer underviserne

i en differentiering og en

evaluering.

Den Digitale Skole understøtter

processerne frem mod en fleksibel

tilrettelæggelse ved at indføre

et dynamisk plan- og målhierarki.


Planer og mål

DDS arbejder med tre planer,

med hvert sit afsæt, men med

det samme mål; nemlig at lægge

læreprocesser til rette for eleverne,

så deres aktive deltagelse i en

alsidig undervisning er mulig.

De tre planer er:

(1) årsplanen,

(2) undervisnings- og

evalueringsplanen

(3) elevplanen

At komme fra årsplan til elevplan

forudsætter, at underviseren kan

beskrive den ønskede situation

for undervisningen gennem årsplanen

og er i stand til at analysere

og vurdere den faktiske

situation i klassen, så der i et kollegialt

samarbejde og i et samarbejde

med eleverne kan komme

realistiske elevplaner ud af processen.

Produktkravet er en elevplan, som

tydeliggør for eleven hvad fokusmålene

og læringsmålene er for

de undervisningsmæssige aktiviteter.

Der er tale om en målstyringsproces,

hvor trin- og slutmål

i årsplanen nedbrydes til fokusmål

i undervisnings- og evalueringsplanen

og endelig nedbrydes

til læringsmål i elevplanen.


Læremidler

Med konkrete læringsmål som

slutprodukt bliver det muligt at

gå i www.laeremiddelbutikken.

dk.

Her vil læremidlerne efterhånden

ligge i en digital form, som underviserne

kan søge ud og ”lægge

i kurv”, når søgningen giver de

læremidler som matcher det enkelte

læringsmål.

Også eleverne vil kunne søge digitale

læremidler ud og foreslå

underviserne læremidler, som de

finder egnede.

Underviserne er fortsat ansvarlige

for både undervisningen og

økonomien og må i sidste ende

træffe beslutningen om hvilke

læremidler, der skal bringes i anvendelse.

De digitale læremidler består af

en vifte af læremidler, hvilket betyder

at begrebet ”blended learning”

kan blive en realitet.


Feedback

I Den Digitale Skole har hver elev

hele tiden adgang til internettet

og platformen Den Digitale

Skole. Eleven har en digital skoletaske

og de læremidler, der er

rettet mod udvikling af elevens

kvalifikationer har indbyggede

feedback-funktioner, ligesom det

tilstræbes at den løbende interne

evaluering henter væsentlige digitale

bidrag til den konkrete dialog

mellem underviser og elever.

Underviserens vurdering af elevens

status før forløbet, fastsættelse

af mål og status efter forløbet

muliggør feedback i form af

en tilbagemelding på – selv de

mindste fremskridt.

Til feedback-delen hører en systematisk

og digital del om målopfyldelse,

som benytter farverne

fra trafiklyset, som visualisering

af graden af målopfyldelse på de

enkelte læringsmål i elevplanen.

Samtidig er elevens logbog og dokumentationsmappe

til rådighed

i digital form, så der på en nem

og snild måde kan vælges eksemplariske

produkter fra elevens læringsforløb,

som kan overføres

til elevens portfolio som evalueringsdata

ved siden af resultater

fra tests, prøver med videre.


Dialog

Alle evalueringsdata er til rådighed

– i forskellig grad - for underviseren,

temaet, skolens ledelse,

administrationen, eleven og forældrene

i de forskellige fora, hvor

de kan bringes i anvendelse som

grundlag for dialog.

Evalueringsdata er anvendelige

både som summativ og formativ

evaluering – der kan både ses tilbage

på resultaterne – og fremad

som afsæt for nye læringsmål.

Evalueringsstrategien bygger på

en anerkendende pædagogisk

tilgang, hvor netop underviserens

vurdering af elevens potentialer

kan danne afsæt for fastsættelse

af konkrete læringsmål

– tilpasset elevens formåen. Det

betyder at der kan bringes nye og

intelligente differentieringsredskaber

i anvendelse, så der hele

tiden er en glidende afviklingen

af trafikken – og ingen elever i

længere tid må holde for rødt.


Gunnar Nordestgaard,

Projektleder i Den Digitale Skole

Andreas Rasch-Christensen,

Forskningschef,

VIA University College

August 2010

More magazines by this user
Similar magazines