Bilag 3.1 - Kravspecifikationer m.v. Parykker.pdf - KomUdbud

komudbud.dk

Bilag 3.1 - Kravspecifikationer m.v. Parykker.pdf - KomUdbud

EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker Indhold 1. Parykker ...................................................................................................................................... 3 2. Oversigt over deltagere på parykker ........................................................................................... 3 2.1. Geografisk opdeling ....................................................................................................... 3 3. Udvælgelseskriterier ................................................................................................................... 3 3.1. Tilbudsgivers personlige forhold ................................................................................... 3 3.2. Økonomisk og finansiel formåen ................................................................................... 4 3.3. Teknisk og/eller faglig formåen ..................................................................................... 4 4. Tildelingskriterium ..................................................................................................................... 5 4.1. Økonomi......................................................................................................................... 5 4.2. Kvalitet ........................................................................................................................... 5 4.3. Vareprøver ..................................................................................................................... 5 5. Kravspecifikation ........................................................................................................................ 7 5.1. Formelle krav ................................................................................................................. 7 5.2. Krav til produkterne ....................................................................................................... 7 5.3. Krav til service ............................................................................................................... 8 5.4. Krav til personale ........................................................................................................... 9 5.5. Krav til forretningslokaler .............................................................................................. 9 5.6. Krav til levering ........................................................................................................... 10 5.7. Krav til implementering ............................................................................................... 10 Side 2/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler 1. Parykker Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker Bevillinger udstedes på baggrund af servicelovens § 112. Der skal tilbydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. § 3 i Bekendtgørelse nr. 1432 af 23. december 2012 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Parykker bevilges til personer med varig vansirende skaldethed, både helt og delvis. 2. Oversigt over deltagere på parykker I oversigten fremgår hvilke kommuner, der deltager i udbuddet vedr. parykker samt fra hvilken dato kommunen tilsluttes aftalen. Endvidere er angivet geografisk delområde til højre. Område 3. Parykker Kommune: Volumen, 1 år (DKK netto): Tilslutningsdato: Geografisk område: Herning 196.192,00 1.11.2013 Område 1 Ikast-Brande 24.139,20 1.11.2013 Område 1 Silkeborg 244.000,00 1.11.2013 Område 1 Randers 390.000,00 1.11.2013 Område 2 Vejle 305.560,96 1.02.2014 Område 2 Aarhus 958.287,00 1.11.2013 Område 2 Esbjerg 422.671,00 1.11.2013 Område 3 Sønderborg 198.224,00 1.11.2013 Område 4 Odense 806.521,80 1.11.2013 Område 5 Svendborg 354.471,75 1.11.2013 Område 5 Den totale volumen pr. år er ca. 4 millioner DKK netto. 2.1. Geografisk opdeling Udbuddet af parykker gennemføres med geografisk opdeling. Opdelingen af kommunerne fremgår af skemaet ovenfor. Ved tilbudsafgivelsen kan der således afgives tilbud på et, flere eller alle af de geografiske delområder. Der er ikke mulighed for at byde ind med ekstra rabat ved tildeling af flere geografiske delområder. Der kan udelukkende afgives tilbud på hele geografiske delområder. Det samme tilbud skal være gældende for alle de geografiske områder, der bydes på. 3. Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. 3.1. Tilbudsgivers personlige forhold Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f i Udbudsdirektivet. Fortrykt formular er vedlagt som ”skema Side 3/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker 1 Tro og Love erklæringer” i hoveddokumentet ”generelle udbudsbetingelser” og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Virksomheder, der er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som ”skema 1 Tro og Love erklæringer” i hoveddokumentet ”generelle udbudsbetingelser” og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. 3.2. Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. Fortrykt formular er vedlagt som ”skema 3 Økonomisk og finansiel formåen” i hoveddokumentet ”generelle udbudsbetingelser” og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på minimum 20 procent for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. Fortrykt formular er vedlagt som ”skema 3 Økonomisk og finansiel formåen” i hoveddokumentet ”generelle udbudsbetingelser” og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Er virksomheden nystartet, skal der fremsendes revisorpåtegnet budget hvoraf det som minimum fremgår hvilken omsætning og overskud der forventes på forretningsområdet i 2013. Ordregiver vil på baggrund af budgettet vurdere hvorvidt virksomheden skønnes i stand til at løfte opgaven. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet i henhold til ovenstående krav vedr. egenkapital og soliditetsgrad. Endvidere skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for Rammeaftalens opfyldelse, f.eks. ved en erklæring eller ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. 3.3. Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af opgaverne. Herunder angivelse af udførelsessted, kontraktværdi og tilkendegivelse fra de respektive referencer om tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten. Der skal leveres tre referencer på produktområdet. Fortrykt formular er vedlagt som ”Skema 2 Referenceliste” i hoveddokumentet ”generelle udbudsbetingelser”. Er det ikke muligt for tilbudsgiver at præstere tre referencer eller referencer overhovedet skal årsagen hertil anføres i skema 2. Ordregiver vil på baggrund af referencerne vurdere hvorvidt virksomheden skønnes i stand til at løfte opgaven. Kopi af tilladelse fra Datatilsynet til at måtte behandle helbredsoplysninger og identitetsoplysninger, jf. Lov om behandling af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31/05/2000, med ændringer). Kan tilbudsgiver ikke før tilbudsfrist nå at få tilladelsen fra Datatilsynet, skal tilbuddet vedlægges dokumentation for at tilbudsgiver har søgt Datatilsynet om tilladelse. Side 4/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler 4. Tildelingskriterium Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker Rammeaftalen vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det/de for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Vægtning i procent Økonomi Kvalitet - Parykker og toupeer (100) - Parykunderhue (0) - Tillæg for langt hår (0) 65 % 35 % 4.1. Økonomi Kriteriet økonomi vurderes efter de i tilbudslisten afgivne nettopriser sammenholdt med den angivne vægtning. Der anvendes en relativ lineær model hvor ”pris tilbud X” > ”2 * pris billigste tilbud” får 0 point. 4.2. Kvalitet Kriteriet kvalitet vurderes med udgangspunkt i vareprøver (se krav til vareprøver umiddelbart nedenfor). Kvalitetsvurderingen af parykkerne/toupeerne gennemføres ved inddragelse af fagfolk fra Erhvervsskolen i Herning. Kvaliteten vurderes ud fra et frisørfagligt skøn på baggrund af følgende parametre. Tæthed af hår Farve af hår Struktur af hår Synlighed af hovedbund (Naturlig hovedbund vægtes) Synlighed/tykkelse af kant og syninger (Skal være mindst muligt synlige) I hvilken grad parykken kan friseres/sættes/styles (eks. thermofiber) Vægt (Der ønskes en let paryk) Fastsiddende / skridsikker bund Obs. Kvalitetsvurderingen forholder sig ikke til holdbarheden på parykken/toupeen. Det er leverandørs ansvar, at holdbarhed jf. kravspecifikationen overholdes. Der ønskes parykker i en naturtro kvalitet. Naturtro kvalitet defineres som en paryk/toupe hvor håret ud fra et frisørfagligt skøn så vidt muligt har et naturligt udseende. Herunder skal der være en naturlig tæthed af hår. Dette skal sikre en naturlig hovedbund. Endvidere skal kanten på parykken/toupeen være så usynlig og tynd som muligt uden at gå på kompromis med, at parykken/toupeen skal være fastsiddende/skridsikker. Parykken ønskes endvidere så let som muligt. Det ønskes at parykken/toupeen kan friseres/styles så vidt muligt. Ligeledes ønskes en naturlig struktur af håret således, at det fremstår og føles naturligt. Der ønskes endvidere naturtro farve. 4.3. Vareprøver Til brug for vurderingen af de indkomne tilbud skal tilbudsgiver levere vareprøver til ordregiver. Vareprøver skal leveres uden beregning. Der vil udelukkende skulle leveres vareprøver fra leverandører, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Vareprøver fremsendes på anmodning fra ordregiver således at vareprøverne modtages senest 10 arbejdsdage fra anmodningen. Side 5/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker Der skal fremsendes vareprøver på samtlige parykker/toupeer i tilbudslisten. Dog skal der ikke fremsendes vareprøver på herreparykker såfremt tilbudsgiver kan garantere, at kvaliteten af herreparykker er identisk med kvaliteten på de tilbudte og fremsendte dameparykker. Vareprøver skal leveres i en nuance af brun. Vareprøvernes indpakning skal mærkes med positionsnummer i tilbudslisten samt tilbudsgivers varenummer. Selve vareprøven (parykken/toupeen) må ikke være mærket. Der skal ikke fremsendes vareprøve på ”tillæg for langt hår” samt parykunderhue. Vareprøverne vil efter tilbudsvurderingen blive tilbageleveret efter aftale, forventet inden d. 1.11.2013. Vareprøver fra vindende tilbudsgiver bliver dog ikke tilbageleveret, men arkiveres som dokumentation for tilbudt kvalitet. Side 6/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler 5. Kravspecifikation I det følgende fremgår krav til parykker. 5.1. Formelle krav Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker a. Der skal afgives tilbud på produkter jf. tilbudslisten bilag 3.3. Tilbuddet skal pr. varelinje omfatte alle størrelser, gængse farver og modeller. Varenummer og pris skal således dække over samtlige produkter indenfor kategorien / varelinjen. b. Samtlige produkter skal opfylde de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, direktiver, standarder, branchenormer, herunder også bekendtgørelse nr. 1263 af 15. december 2008 om medicinsk udstyr. Produkter skal være CE-mærket, hvor det er muligt. c. Leverandør er forpligtet til at holde sig orienteret om nye produkter på markedet. Leverandør skal være villig til at tilpasse sortimentet i tilbudslisten i samarbejde med kommunen ud fra samme kriterier og kalkulationsprincipper som ligger til grund for leverandørens tilbud, således at sortimentet modsvarer det aktuelle behov. d. Leverandøren skal for aftaleperioden altid kunne forsyne udbyder med alt materiale vedr. de udstedte bevillinger og deraf følgende køb. F.eks. personnavne, cpr-numre, bevilgede produktfabrikater, antal mv. Det gælder i et år efter aftaleophør. Såfremt kommunen ønsker det, skal leverandør efter nærmere aftale med den pågældende kommune uden beregning udarbejde og sende en informationspjece til brugerne om aftalen, herunder om firmaet samt oplysninger om bestillings- og leveringsrutiner i henhold til aftaleen. e. Hvis det bestilte produkt er udgået, ved produktændringer eller ved lang leveringstid skal et andet produkt med minimum tilsvarende standard og maksimum samme pris straks tilbydes. Såfremt det pågældende produkt indgår i tilbudslisten skal tovholder kontaktes med henblik på tilføjelse af erstatningsprodukt til maksimum samme pris og minimum samme kvalitet og funktionalitet. 5.2. Krav til produkterne a. Levetid/holdbarhed af paryk ved brug i alle døgnets vågne timer er min. 12 måneder, da dette som udgangspunkt er bevillingsintervallet. 1 Holdbarhedskrav gælder for såvel kunstfiber hår og ægte hår. b. Ingen af de tilbudte produkter og tilbehør må indeholde stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for den pågældende bruger. c. Leverandør garanterer, at de leverede produkter er i overensstemmelse med lægelige anvisninger, når sådanne foreligger. d. Leverandøren skal på forlangende kunne levere varedeklaration, datablade eller anden beskrivelse af produkternes indholdsstoffer på mondur samt fiber/hår. e. Produkterne skal leveres i neutral og diskret emballage. Uåbnede standardvarer skal kunne returneres og krediteres udbyder/bruger. Fejlleverancer skal straks ombyttes uden beregning. f. Registreres der fejl, mangler eller andet ved et leveret produkt, som betyder at brugerne ikke kan anvende produktet efter hensigten, skal disse produkter ombyttes, nyfremstilles, tilrettes eller på anden måde optimeres uden omkostninger for udbyder eller bruger. Kan tilretning, korrektion eller evt. nyfremstilling af produktet fra leverandørens side ikke finde sted, kan brugeren udnytte sin ret til frit leverandørvalg og bede en anden leverandør fremstille et nyt 1 Forhold hos den enkelte bruger, som f.eks. kraftig transpiration fra hovedbunden, kan bevirke hurtigere nedslidning af parykken og dermed nødvendiggøre hyppigere udskiftning. Bevilling vil i denne forbindelse udelukkende ske på baggrund af lægelig dokumenteret behov. Side 7/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker produkt eller afhjælpe det fejlbehæftede produkt. Leverandør vil i denne situation skulle betale for erstatningsprodukt / tilretning fra anden leverandør. Undtagelsen kan være at der er sket væsentlige forandringer af operativ/kropsmæssig art hos brugeren under fremstillingsprocessen. g. Parykkerne: Skal være fremstillet i åndbart materiale Undersiden/klæb skal imødekomme hovedbundens beskaffenhed Må ikke udsætte bruger for ekstraordinær brandfare. Skal kunne tåle den anbefalede rengøring (vask). Brugervejledninger skal være let forståelige og skal indeholde vaske-, rengørings- og vedligeholdelsesvejledninger. h. Alle de tilbudte standardparykker skal kunne leveres i følgende størrelser til samme pris: Xxs: 48 – 51cm. Xs: 50 – 52cm. S: 52 – 54cm. M: 54 – 56cm. L: 56 – 58cm. Xl: 58 – 60cm. i. Toupeer skal altid fremstå som en integreret del af brugeres eksisterende hår. Skal være fremstillet i åndbart materiale Undersiden/klæb skal imødekomme hovedbundens beskaffenhed Må ikke udsætte bruger for ekstraordinær brandfare. Skal kunne tåle den anbefalede rengøring (vask). Brugervejledninger skal være let forståelige og skal indeholde vaske-, rengørings- og vedligeholdelsesvejledninger. j. Alle de tilbudte produkter skal kunne leveres i et bredt udvalg af frisurer, farver og længder. Således skal parykkerne altid kunne leveres i tilnærmelsesvis samme farve som brugerens oprindelige hårfarve. Ligeledes skal parykkerne kunne leveres i forskellige længder (kort til skulderlangt) og frisurer, herunder et bredt udvalg af moderigtige frisurer (f.eks. glat og krøllet). k. Alle produkter jf. tilbudslisten skal være af sådan kvalitet, at de kan anvendes uden behov for yderligere/supplerende hjælpemidler. l. Prisen på individuelt fremstillede parykker er fast jf. tilbudslisten uanset fremstillingsmetode. En individuelt fremstillet paryk er kendetegnet ved, at den fuldt ud tilpasses den enkelte brugers behov. 5.3. Krav til service a. Bestilling sker ved brugerens henvendelse til leverandør på grundlag af en bevilling, som er udstedt af kommunen. Det er et krav fra kommunerne, at leverandør kan håndtere flerårige bevillinger. b. Der skal foreligge en bevilling før bestilling af parykker/toupeer. Det er alene Udbyder der afgør tidspunkt for anskaffelse eller fornyelse af parykker/toupeer. Leverandør må således ikke selv tage initiativ til fornyelse af bevilling til parykker/toupeer, ej heller kontakte brugeren. c. Leverandør garanterer at betjene samtlige brugere, der henvises til leverandøren. d. Måltagning og evt. plastafstøbning m.v. af hovedform skal være inkluderet i den individuelle tilpasning og dermed inkluderet i prisen. e. Tilpasning, korrektion og eventuel klipning, indfarvning og sætning (efter ønske fra brugeren) af parykken/toupeen skal være inkluderet i prisen. Eventuel yderligere korrektion/tilretning indenfor de første tre måneder skal endvidere være inkluderet i prisen. Side 8/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker f. Aftryk, mål, tegninger, prøver mv. fra aftaleperioden er brugeres og kommuners ejendom og skal på forlangende udleveres til rette vedkommende. Dette er gældende i et år efter aftaleophør. g. Leverandør skal på kommunens anmodning uden beregning foretage udredning af alle brugere, kommunen henviser til leverandøren, uanset om brugeren vælger at foretage køb hos kommunens leverandør. h. Vejledninger og produktbeskrivelser skal udleveres på opfordring fra den enkelte bruger, men skal altid udleveres til førstegangs-brugere. Vejledninger og produktbeskrivelser skal være udfærdiget på dansk og skal udleveres uden beregning. i. Leverandør skal sikre, at information om nyheder og generel produktanvendelse forefindes elektronisk på leverandørs hjemmeside. j. Leverandøren skal lagerføre relevante plejeprodukter til vedligeholdelse af parykker. Der gøres opmærksom på, at kommunen ikke bevilger plejemidler m.v. k. Ansatte i kommunen skal have mulighed for at kontakte leverandørens fagpersonale direkte uden beregning. l. Leverandør skal have telefontræffetid fra 10-15. m. Hvis fagpersonale ikke træffes ved opkald fra sagsbehandler, skal leverandør garantere, at relevant fagperson ringer tilbage ved førstkommende lejlighed. n. Leverandør skal til enhver tid kunne udlevere journal med registrering af sagsforløb. Herunder tid for henvendelser fra bruger samt tid/ændring af tid (årsag) for afprøvning og levering af færdigt produkt. o. Leverandør skal på forlangende detaljeret (skriftligt) kunne redegøre for valg af produkt. p. Leverandør skal kunne modtage og håndtere krypteret og signeret post. 5.4. Krav til personale a. Leverandør skal på anmodning kunne dokumentere, at mindst 1 i leverandørs personale har den 4-årige frisøruddannelse. Kravet gælder også for eventuelle underleverandører. b. Personalet skal optræde professionelt, omsorgsfuldt, med diskretion og etisk korrekt. c. Al kommunikation i aftaleperioden skal ske på letforståeligt dansk. 5.5. Krav til forretningslokaler a. Leverandøren skal lægge forretningslokaler til i forbindelse med måltagning, afprøvning og udlevering. Esbjerg, Aarhus, Svendborg, Silkeborg, Randers, Odense, Herning, Vejle og Sønderborg 2 Kommuner stiller krav om at leverandør etablerer forretningslokaler i kommunen. Ikast-Brande Kommune stiller krav om, at leverandør etablerer lokale i enten Herning eller Silkeborg kommune. b. Kravet til forretningslokaler kan opfyldes igennem aftale med underleverandør, eksempelvis aftale med lokal frisør, forudsat alle krav til forretningslokaler overholdes. c. Forretningslokale skal være etableret og fuldt funktionsdygtigt senest på dato for aftalestart. Detaljerede oplysninger vedr. lokationer skal tilgå kommunerne senest 20 arbejdsdage før aftalestart. Detaljerede oplysninger omfatter beliggenhed, parkeringsforhold, adgangsforhold samt oplysninger om tilgængelighed i forhold til offentlige transportmidler. d. Forretningslokalet skal være infrastrukturelt centralt placeret i forhold til offentlig transport samt øvrige tilgangsmuligheder. e. Der må gerne tilbydes bedre prøvevilkår, end det der som minimum kræves. 2 Maks 30 km. fra Sønderborg by Side 9/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker f. Der skal ved afprøvning være mulighed for at se/prøve et bredt udvalg af parykker, herunder samtlige tilbudslistens produkter. g. Brugerne skal have mulighed for at bestille tid på alle ugens hverdage, herunder skal leverandøren foretage afprøvning/måltagning mindst 2 gange om ugen, såfremt der er brugere, der har ønske om at aftale tid. Afprøvning / måltagning skal kunne ske fra 10.00 til 15.00, dog en gang om ugen til klokken 18. h. Leverandør accepterer altid, at kunne tilbyde bruger tid til personlig betjening/måltagning indenfor 10 arbejdsdage fra brugers henvendelse. i. Leverandør garanterer, at forretningsadressen har adgangsforhold, der er handicapvenlige - også for brugere i store komfortkørestole. j. Leverandør garanterer, at forretningsadressen har gode parkeringsmuligheder indenfor rimelig afstand. k. Leverandør garanterer, at forretningsadressen har et lyst og venligt prøverum med spejle, hvor brugeren ugeneret kan prøve produkterne samt have samtale med leverandør i fortrolighed. l. I forbindelse med ferieafvikling accepteres kortere lukning forudsat telefonen besvares kompetent i telefontræffetiden anført ovenfor. 5.6. Krav til levering a. Hjælpemidlet skal, medmindre bruger/kommune ønsker det anderledes, udleveres personligt af leverandøren, således at det straks kan konstateres, om produktet passer og fungerer. b. Kan en korrektion på hjælpemidlet ikke udføres, skal leverandøren uden beregning fremstille et nyt produkt, medmindre der er tale om, at der er sket væsentlige forandringer hos brugeren under fremstillingsforløbet. I så fald skal leverandør på anmodning kunne dokumentere, at der er sket en forandring som nødvendiggør fremstilling af nyt produkt. (Krav vedr. leveringstider er fortsat gældende medmindre nyfremstilling skyldes forandringer hos brugeren). c. Såfremt produkt ikke udleveres personlig skal produktet fremsendes uden beregning til brugerens adresse. d. Standardparykker og toupeer skal kunne leveres senest 10 arbejdsdage fra bestilling/afprøvning. e. Individuelt fremstillede parykker og toupeer skal kunne leveres senest 50 arbejdsdage fra bestilling/måltagning/afprøvning. f. Levering anses først for gennemført, når der ikke foreligger tvivl om, at bruger og kommune er tilfredse med det leverede produkt. Således vil eventuelle problemer med parykken/toupeen, der konstateres indenfor 14 dage efter udlevering til bruger medføre, at levering ikke betragtes som gennemført. g. Såfremt leverandør konstaterer, at der ikke kan leveres indenfor fastlagt leveringsfrist jf. kravet ovenfor, skal leverandøren straks kontakte kommunens sagsbehandler. h. Ved forsinkelser, der ikke jf. journalisering (se krav vedr. journal ovenfor) skyldes brugers forhold, kan kommunen til enhver tid henvise bruger til anden leverandør for kommunens leverandørs regning inkl. udgifter til transport. i. Leverandør accepterer, at der ikke fremsendes faktura i det tilfælde, at der er tvivl om hvorvidt bruger eller kommune er enige og tilfredse med produktet. Leverandør kontakter i denne situation kommunens sagsbehandler med henblik på afklaring. 5.7. Krav til implementering a. Forud for aftalestart skal leverandør uden beregning udarbejde en ”renset” prisliste (ud fra skabelon udarbejdet af udbyder) indeholdende alle de jf. tilbudslisten tilbudte produkter. Prisliste sendes til godkendelse ved tovholder. Side 10/11


KomUdbud Udbud af Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 – Kravspecifikation m.v. parykker b. Fra aftaleunderskrift og 2 måneder ind i aftaleperioden skal leverandør uden beregning stå til rådighed til opstartsmøde med kommunens fagpersoner og eventuelt indkøbskontor. På mødet afklares kommunespecifikke detaljer. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, adresser på forretningslokaler, kontaktoplysninger på konsulentteam samt generel afklaring af detaljer omkring måltagning/afprøvning, levering og fakturering mv. Her kan der efter aftale med kommunen fastlægges mere detaljeret implementeringsplan. c. I forbindelse med opstart af aftalen skal leverandør – såfremt kommunerne ønsker det – afholde introduktionsmøde med demonstration af produkter for kommunernes sagsbehandlere. Dette kan evt. arrangeres i samarbejde flere kommuner i mellem. Side 11/11

More magazines by this user
Similar magazines