OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN - Biopress

biopress.dk

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN - Biopress

AARHUS

UNIVERSITET

5. DECEMBER 2012

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

INDLÆG TIL SEMINAR OM ROBUST OG BÆREDYGTIG BIOENERGI

IANDERS PETER ADAMSEN

AU ENERGI / BIOENERGI

p TATI RÆ SEN ON


AARHUS

UNIVERSITET

Bioga s e r sma rt:

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

› Ved våde biomasser:

› Husd yrg ød ning, g ylle , strøe lse mv. (p .t. ca . 50%

udnytte lse ).

› Industrielle biprodukter og husholdningsaffald, hvor

næ ringsstoffer kan føres tilbage på dyrkede arealer

› Automa tisk fa se se pa re ring – biogas som gas

› Vigtigt ikke at tabe metan i processen, isæ r ved

brug af biprodukter og energiafgrøder

› Bå d e miljø- og energiteknologi

5. DECEMBER 2012

2


AARHUS

UNIVERSITET

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

Te rm isk forb e ha nd ling a f kvæ g g ylle i e n

to-trins re a ktor – lave temperaturer

14,6 dage HRT

68 ℃ hydrolyse 52 ℃ metan-proces

14,6 dage HRT

52 ℃ metan-proces

(kontrolreaktor)

Wa rd , A.J., Mølle r, H.B.. 2009. 17th European Biom a ss Conference and Exhib ition,

Hamburg

5. DECEMBER 2012

3


AARHUS

UNIVERSITET

Te rm isk forb e ha nd ling – høje

temperaturer

Ra ju, C.S., e t al. 2012. Environmental Technology

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

› Ba tch-test resultater efter henholdsvis 27, 60,

90 dages udrådning

› Prikke r b e tyd e r sig nifika nt re sulta t (p mere æ ndring i gasproduktivitet end i

udbytte

› Kylling e m øg g a v ikke p ositive re sulta te r

5. DECEMBER 2012

4


AARHUS

UNIVERSITET

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

Mekanisk forbehandling – e kstrude ring

5. DECEMBER 2012

5


AARHUS

UNIVERSITET

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

Mekanisk forbehandling – e kstrude ring

fuld ska la -forsøg

Hjorth et al.. 2011

5. DECEMBER 2012

6


AARHUS

UNIVERSITET

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

NIRS anvendt i biogasprocessen

Pre d iktion a f propanat på 3 gylletyper

Wa rd , A.J., Mølle r, H.B. 2010. 14 th RAMIRAN International Conference, Lissa bon

5. DECEMBER 2012

8


AARHUS

UNIVERSITET

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

NIRS p re d iktion af metan-udbytte

Ka lib re ring a f me ta nudbytte a f

e nggræ sse r (tørre t og forma le t)

Arbejde nu rettet mod

p re d iktion a f frisk

husdyrgødning

Ra ju, C.S., e t a l. 2012. Biore source Technology

5. DECEMBER 2012

9


AARHUS

UNIVERSITET

HYC O N-projektet

Større forstå e lse a f brints rolle for a t

optimere biogasprocessen:

1. Ud vikling a f e n ny mikrose nsor til må ling

a f op løst b rint

2. Mole kylæ rb iolog iske me tod e r til

undersøgelse af p op ula tionsd yna mik

3. Anvendelse af sta b ile isotop e r til

undersøgelser a f forske llig e

nedbrydningsveje

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

Electrolyte

Platinum

wire

Silicone

Anode

membrane

5. DECEMBER 2012

10

25-75 µm


AARHUS

UNIVERSITET

Bioga s fra forsure t kvæ ggylle

Suta ryo, S. e t a l. 2012. Biore source Technology

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

Ca ttle

m a nure

Solid + H2SO4

Liq uid + H2SO4

5. DECEMBER 2012

Ca ttle ma nure

+ H2SO4

› Ba tch-reaktorforsøg med kvæ ggylle,

forsuret kvæ ggylle, forsuret fiber- og -

væ ske fra ktion

11


AARHUS

UNIVERSITET

Me ta nise ring a f CO 2 i b iog a s

(Electrochaea)

Biog a s p la nt

Ca. 65% CH4

35% CO2

”O ve rskud s-e l fra

vind kra ft

Ele ktrolyse

H 2

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

>9 7% CH 4

Re nkultur a f H 2forbrugende

metanbakterier

5. DECEMBER 2012

12


AARHUS

UNIVERSITET

OPTIMERING AF BIOGASPROCESSEN

ANDERS PETER S. ADAMSEN

Fina nsie ring og d e lta g e re :

› EU

› DSF

› ForskEL

Konklusion og p e rsp e ktive ring

› ForskNG

› EUDP

› GUDP

› Re g ion Mid t

› Og mange andre

› He nrik B. Mølle r

› Anders Feilberg

› Alastair J. Ward

› Ma ib ritt Hjorth

5. DECEMBER 2012

› Lone Abildgaard

› Suta ryo

› Chitra Ra ju

› Christina Østerballe Pedersen

› Da nie l Mula t

› Viktor Milke vych

› Simon B. S. Kriste nse n

› sa mt – ikke mind st –

samarbejdspartnere fra AU, AAU,

TI, Xe rg i, Novozyme s,

Renescience, Unise nse , To ta x,

Electrochaea og mange andre.

13

More magazines by this user
Similar magazines