24.09.2013 Views

Juni, juli og august 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Juni, juli og august 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

Juni, juli og august 2011 - Næstelsø og Mogenstrup sogne

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Juni</strong>, <strong>juli</strong> <strong>og</strong> <strong>august</strong> <strong>2011</strong><br />

KonfirmandindsKrivning<br />

28. <strong>august</strong><br />

Koret har<br />

ordet<br />

munKevejen<br />

gennem<br />

næstelsø<br />

<strong>Næstelsø</strong> & M<strong>og</strong>enstrup


med godt<br />

skal ondt fordrives<br />

Så fik amerikanerne ram på verdens mest<br />

eftersøgte mand, Osama Bin Laden. Da nyheden<br />

nåede mine ører, sad jeg i bilen på vej<br />

hjem fra lufthavnen efter en dejlig weekend i<br />

Milano sammen med min mand. Det var en<br />

brat opvågnen til livets barske realiteter. Min<br />

umiddelbare reaktion var: ”Skønt. Så slap vi<br />

da af med ham.” Jeg så de to sammenstyrtende<br />

tvillingetårne for mig, som efter sigende<br />

var Osama Bin Ladens værk, <strong>og</strong> tænkte<br />

på alle de familier, hvis liv ændrede sig totalt<br />

fra den dag. I radioen blev der transmitteret<br />

fra festlighederne <strong>og</strong> sejrsrusen på Ground<br />

Zero i New York, hvor en masse mennesker<br />

havde samlet sig. Der var interviews med et<br />

par amerikanere, som var både lettede <strong>og</strong><br />

lykkelige over Osama Bin Ladens endeligt.<br />

Det er fuldt forståeligt. Havde jeg selv mistet<br />

venner eller familiemedlemmer ved tragedien<br />

den 11. september 2001, ville jeg med<br />

garanti have haft det på samme måde. Jeg<br />

ville <strong>og</strong>så have tænkt, at hævnen var sød <strong>og</strong> at<br />

retfærdigheden endelig var sket fyldest. Ville<br />

måske have tænkt, at det var billigt sluppet<br />

for så ond en gerning. Omvendt kunne jeg<br />

ikke rigtig frigøre mig fra den tanke, at verden<br />

ikke bliver bedre af den grund. At det<br />

ikke er vejen frem, hvis vi drømmer om en<br />

bedre verden. Vi vil gerne se os selv som de<br />

gode <strong>og</strong> civiliserede vesterlændinge, men<br />

hvad bliver der af vores store flotte ord om<br />

dial<strong>og</strong>, respekt <strong>og</strong> tolerance? Ikke fordi jeg<br />

tror den mand var til at komme i dial<strong>og</strong> med.<br />

Han var vel nærmest udenfor pædag<strong>og</strong>isk <strong>og</strong><br />

menneskelig rækkevidde. Jeg synes bestemt<br />

heller ikke vi skal have ondt af ham. Men vi<br />

må vel stadig holde fast ved, at dial<strong>og</strong> <strong>og</strong> respekt<br />

for det enkelte menneske er den rigtige<br />

vej frem <strong>og</strong> at ingen har ret til at stille sig til<br />

herre over et andet menneskes liv. Man kan<br />

2<br />

få det indtryk, at bekæmpelsen af det onde<br />

med alle midler er bedre end at kæmpe for<br />

det gode.<br />

Jeg tror ikke på at drab gør en ende på terror<br />

<strong>og</strong> vold. Det avler bare mere af samme slags.<br />

Vi kan først skabe en bedre verden, når vi er i<br />

stand til at bede for vores fjender <strong>og</strong> ikke falder<br />

tilbage på loven om øje for øje <strong>og</strong> tand for<br />

tand. Det kan lyde naivt <strong>og</strong> utopisk. Og det er<br />

da <strong>og</strong>så en rigtig svær øvelse når det handler<br />

om en mand som Osama Bin Laden, som de<br />

fleste af os hellere har set død end levende.<br />

Det er umuligt for dig <strong>og</strong> mig, at gøre n<strong>og</strong>et<br />

ved alverdens ondskab. Men med godt skal<br />

ondt fordrives. Lad os begynde i det små. Dér<br />

hvor vi hver især kan gøre en lille forskel.<br />

Ved at hjælpe de mennesker i vores samfund,<br />

som er kommet ud på et skråplan <strong>og</strong> havnet<br />

i kriminalitet. Ved at vedblive at hilse på naboen,<br />

selvom de vender ryggen til <strong>og</strong> ikke<br />

vil hilse på dig. Ved at gribe telefonen <strong>og</strong> få<br />

ringet til det familiemedlem vi ikke har talt<br />

med siden arven skulle deles. Ved at tilgive<br />

det menneske, der har forbrudt sig imod dig.<br />

Man kan få et armbånd med b<strong>og</strong>staverne<br />

WWJD, som dækker over sætningen: What<br />

would Jesus do? Det er altid godt at spørge<br />

sig selv, når man står overfor situationer, hvor<br />

man ikke ved, hvordan man skal agere <strong>og</strong>


hvad der er det rigtige at gøre: Hvad ville ham<br />

Jesus lige have gjort? Tja, hvad ondskaben<br />

<strong>og</strong> bekæmpelsen af denne angår, er Jesus <strong>og</strong><br />

Det Nye Testamente ret tydeligt: ”Lad dig ikke<br />

overvinde af det onde, men overvind det onde<br />

med det gode.” ”Elsk jeres fjender, gør godt<br />

mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander<br />

jer, bed for dem, der mishandler jer.”<br />

”Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod<br />

jer, det skal I <strong>og</strong>så gøre mod dem.” ”Døm<br />

ikke, så skal I ikke selv dømmes; fordøm<br />

ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Tilgiv,<br />

så skal I få tilgivelse.” Og der er meget mere<br />

af samme skuffe.<br />

KonfirmandindsKrivning<br />

Til næste år, i 2012, er der konfirmation i<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 29. april <strong>og</strong> i<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 4. maj, Bededag.<br />

Der er konfirmandindskrivning i M<strong>og</strong>enstrup<br />

Menighedshus søndag den 28. <strong>august</strong>,<br />

umiddelbart efter gudstjenesten <strong>og</strong> det ville<br />

være rigtig dejligt, om I <strong>og</strong>så kunne være<br />

med ved gudstjenesten.<br />

Indskrivningen foregår i M<strong>og</strong>enstrup Menighedshus,<br />

som ligger nede bag kirken. Der vil<br />

blive serveret en øl <strong>og</strong> en vand samtidig med<br />

at vi får lejlighed til at hilse på hinanden.<br />

Ved indskrivningen medbringes indskrivningsblanket<br />

samt kopi af dåbs- eller navneattest.<br />

Indskrivningsblanketten sendes ud i<br />

løbet af sommerferien, d<strong>og</strong> kun til elever på<br />

Fladsåskolen. Går man ikke på Fladsåskolen,<br />

men ønsker at blive konfirmeret i M<strong>og</strong>enstrup<br />

eller <strong>Næstelsø</strong> Kirke, bedes man<br />

henvende sig til mig på tlf. 55 54 00 25. Indskrivningeblanket<br />

kan hentes på kirkernes<br />

hjemmeside www.m<strong>og</strong>enstrupkirke,dk eller<br />

www.naestelsoekirke.dk. Undervisningen<br />

starter i uge 39, torsdag den 29. september.<br />

3<br />

Konfirmanderne vælger selv deres konfirmandord,<br />

som bliver skrevet ind i deres Bibel<br />

<strong>og</strong> læst højt for dem når de konfirmeres.<br />

Sætninger som dem jeg lige har refereret,<br />

er altid i høj kurs. Hvorfor mon det? Måske<br />

fordi vi inderst inde godt ved, at det er det,<br />

der er det rigtige. Måske fordi vi er mange,<br />

der drømmer om en verden, hvor det er de<br />

spilleregler, der gælder. Så lad os begynde et<br />

sted - med os selv.<br />

Rigtig god sommer.<br />

MLLH<br />

Tidspunktet kendes endnu ikke, da vi er nødt<br />

til at afvente 7. klassernes skema.<br />

Jeg glæder mig til at hilse på jer ved indskrivningen.<br />

Rigtig god sommer.<br />

MLLH<br />

fremtidige Konfirmationsdatoer<br />

2012<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 29. april<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 4. maj, Bededag<br />

2013<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 21. april<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 26. april, Bededag<br />

2014<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 11. maj<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 16. maj, Bededag<br />

2015<br />

M<strong>og</strong>enstrup Kirke søndag den 26. april<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirke fredag den 1. maj, Bededag


munKevejen Kommer til næstelsø<br />

Ind imellem tikker der n<strong>og</strong>le lidt anderledes<br />

opgaver ind til menighedsrådet. Det skete f.<br />

eks i februar hvor biskop Peter Fischer- Møller<br />

opfordrede os til at forfatte en tekst om<br />

vores kirke til brug for Munkevejen.<br />

Vi havde aldrig hørt om Munkevejen, men<br />

er siden blevet meget kl<strong>og</strong>ere.<br />

Munkevejen er en meget benyttet cykelrute i<br />

Slesvig-Holsten med start i Glückstadt nord<br />

for Hamburg <strong>og</strong> sluttende i Puttgarden på Femern.<br />

Det er en cykelrute der sætter fokus på<br />

kristendommens ankomst til <strong>og</strong> udbredelse i<br />

Østersøområdet <strong>og</strong> munkenes <strong>og</strong> kirkernes<br />

kulturhistoriske betydning op igennem middelalderen.<br />

Denne rute udvides til Danmark<br />

<strong>og</strong> i dagene 17. – 19. juni åbner den danske<br />

del, der går fra Rødby til Roskilde – <strong>og</strong> blandt<br />

andet igennem <strong>Næstelsø</strong>.<br />

I den anledning blev vi bedt om at forfatte en<br />

tekst om vores kirke, som kommer til at stå<br />

på en af de mange informationstavler der vil<br />

blive sat op på ruten.<br />

Vi valgte selvfølgelig at skrive om vores kirke,<br />

korbuekrucifikset, alteret etc, men besluttede<br />

at det nok var mere interessant med en god<br />

historie som cyklisterne kunne huske, når<br />

de var ude af <strong>Næstelsø</strong> igen. Derfor valgte<br />

vi at skrive lidt historie om Abel Schrøder<br />

den Yngre der efter sigende har lavet vores<br />

prædikestol. Efter sigende betyder, at prædikestolen<br />

ikke ligner Abel Schrøder den Yngres<br />

øvrige signerede værker, men alligevel<br />

tilskrives ham, da hans initialer AAS samt<br />

hans bomærke er indridset i kridtkvader på<br />

sakristiets sydmur sammen med andre initialer<br />

<strong>og</strong> årstallet 1632.<br />

Abel Abelsen Schrøder den Yngre var i mere<br />

end et halvt århundrede mester i et af landets<br />

førende værksteder <strong>og</strong> træskærermester<br />

for mange arbejder i Sydsjælland. Det<br />

4<br />

karakteriserer Abel Schrøder den Yngre, at<br />

han til stadighed fornyede <strong>og</strong> udviklede sin<br />

bruskbarokke stil, i modsætning til de fleste<br />

andre værksteder, der gent<strong>og</strong> et en gang<br />

indlært formrepertoire. Alle Abel Schrøders<br />

værker skal betragtes som et samarbejde mellem<br />

ham <strong>og</strong> hans mange svende. Især mange<br />

tyske svende dr<strong>og</strong> på valsen til danske købstæder<br />

<strong>og</strong> bibragte ny teknik <strong>og</strong> stil.<br />

På himlen ses bl.a. Christians IV’s mon<strong>og</strong>ram<br />

<strong>og</strong> lensmand Fredrik Reedtz våbenskjold.<br />

Fredrik Reedtz var lensmand i Vordingborg<br />

len i 27 år fra 1632 til sin død.<br />

Lensmanden var ansat af kongen til bl.a. at<br />

føre opsyn med kirkerne. Han <strong>og</strong> hustruens<br />

våbenskjolde er anbragt på de fleste<br />

skæringer opsat i kirkerne i hans embedstid.<br />

Lensmanden skulle give tilladelse til køb af<br />

nyt inventar, mens det var menigheden der<br />

skulle betale arbejdet gennem kirkeskatten.<br />

Søjlerne forestiller tro, håb, kærlighed, retfærdighed,<br />

kl<strong>og</strong>skab, mådehold <strong>og</strong> styrke. I<br />

storfelterne ses Paulus <strong>og</strong> Peter samt evangelisterne<br />

<strong>og</strong> Kristus som Verdens Frelser.<br />

Abel Schrøder lærte håndværket af sin far<br />

Abel Schrøder den Ældre. Deres værksted<br />

lå i Ringstedgade 6 i Næstved hvor der er<br />

opført en mindetavle.<br />

Det forlyder, at der i forbindelse med åbningen<br />

d.17 – 19. 6 vil blive n<strong>og</strong>et festivitas langs<br />

ruten. Dette er ikke endelig meldt ud, men<br />

skulle <strong>Næstelsø</strong> blive involveret vil vi skrive<br />

om det på hjemmesiden.<br />

Med venlig hilsen<br />

<strong>Næstelsø</strong> menighedsråd<br />

Prædikestolen<br />

i <strong>Næstelsø</strong> Kirke.


Koret har ordet<br />

Det vi laver i pigekoret i M<strong>og</strong>enstrup, er, at vi<br />

synger i 45 minutter, <strong>og</strong> så har vi et kvarters<br />

pause, hvor vi snakker, drikker <strong>og</strong> spiser n<strong>og</strong>et<br />

kageværk, som én fra koret har taget med.<br />

Hver gang er der en ny der tager kage med.<br />

Vi synger n<strong>og</strong>et om Gud, men det er jo fordi,<br />

vi er et kirkekor. Vi synger <strong>og</strong>så andet end<br />

kun salmer om Gud.<br />

Onsdag den 18. maj havde vi en koncert i<br />

Everdrup Kirke, hvor der var tre fællessalmer<br />

<strong>og</strong> n<strong>og</strong>et orgelspil. Koret sang <strong>og</strong>så 13 sange.<br />

De medvirkende til denne koncert i Everdrup<br />

Kirke var M<strong>og</strong>enstrup Pigekor <strong>og</strong> Svend-Erik<br />

Pedersen, korledelse, <strong>og</strong> orgel.<br />

Vores korlærer hedder Svend-Erik, <strong>og</strong> han er<br />

en meget god lærer. Han lærer os en masse<br />

ting, blandt andet n<strong>og</strong>et om mellemgulvet,<br />

der er til at synge med, <strong>og</strong> en masse andre<br />

ting.<br />

Vi er 10 piger, der kommer fra M<strong>og</strong>enstrup<br />

Pigekor! Et kor hvor vi mødes hver onsdag<br />

<strong>og</strong> øver. Vi lærer salmer <strong>og</strong> sange, som vi<br />

synger om søndagen i kirken, når der er<br />

gudstjeneste.<br />

Det er dejligt at få muligheden for at lære<br />

at synge salmer, <strong>og</strong> andre sange! Derudover<br />

lærer vi forskellige teknikker, til når vi skal<br />

5<br />

Jeg har gået i koret i cirka 1-2 år <strong>og</strong> jeg synes<br />

det er fantastisk <strong>og</strong> være med i det kor, fordi<br />

du lærer meget i koret. Men hvis du ville lære<br />

endnu mere kan man <strong>og</strong>så komme på n<strong>og</strong>et<br />

der hedder Sommerskole (FUK). Jeg var med<br />

til FUK sidste år <strong>og</strong> det var meget skægt :D.<br />

Kia Hansen<br />

indlæg<br />

indlæg<br />

synge, for at det hele lyder perfekt. Vi bliver<br />

undervist af organisten Svend-Erik, der har<br />

en masse erfaring, <strong>og</strong> gør at vi er blevet så<br />

gode som vi er! Vi er altid glade <strong>og</strong> smilende,<br />

<strong>og</strong> elsker at bruge både onsdage <strong>og</strong> søndage<br />

sammen, det er n<strong>og</strong>et vi ser frem til!<br />

Hilsen<br />

Monique Bjerrum <strong>og</strong> Monique Jørgensen<br />

Pigekoret starter efterårssæsonen onsdag den 17. <strong>august</strong> kl. 16.30-18.00<br />

i m<strong>og</strong>enstrup menighedshus.


gudstjenestePlanlægning<br />

Gudstjenesteplanen i dette nummer af kirkebladet<br />

bærer præg af sommerferietid. De<br />

sidste år har vi skåret ned på antallet af gudstjenester<br />

i præsternes <strong>og</strong> personalets sommerferie,<br />

således at der hver søndag holdes<br />

én fællesgudstjeneste. Ferietid <strong>og</strong> godt sommervejr<br />

betyder som regel at deltagelsen ved<br />

gudstjenesterne ikke er så høj ligesom menigheden<br />

ofte ”holder ferie” sammen med<br />

præsten.<br />

Forslaget om én ugentlig fællesgudstjeneste<br />

blev vedtaget for et par år siden i både Rønnebæk,<br />

<strong>Næstelsø</strong> <strong>og</strong> M<strong>og</strong>enstrup Menighedsråd<br />

<strong>og</strong> blev godkendt af provst <strong>og</strong> biskop.<br />

s<strong>og</strong>nenetværKet<br />

S<strong>og</strong>nenetværket er et tilbud til dig, der ønsker<br />

n<strong>og</strong>en at tale med. Det er dannet på initiativ<br />

af menighedsrådene i Snesere, Everdrup,<br />

<strong>Næstelsø</strong>, M<strong>og</strong>enstrup, Vester Egesborg <strong>og</strong><br />

Hammer s<strong>og</strong>ne.<br />

S<strong>og</strong>nenetværket er en gruppe frivillige, der<br />

arbejder under tavshedspligt <strong>og</strong> som alle har<br />

tid <strong>og</strong> lyst til at samtale <strong>og</strong> lytte.<br />

Der er gudstjeneste med altergang på plejehjemmet<br />

Bakkegården i M<strong>og</strong>enstrup en<br />

gang om måneden <strong>og</strong> det er den 2. torsdag i<br />

måneden kl. 10.30.<br />

I sommermånederne ser gudstjenesteplanen<br />

således ud:<br />

Der vil blive stillet kirkebil til rådighed, som<br />

vi håber I vil benytte jer af. På den måde vil I<br />

ikke blive snydt for en gudstjeneste , idet I på<br />

en nem <strong>og</strong> bekvem måde vil blive fragtet til<br />

søndagens gudstjeneste. Nummeret til vores<br />

kirkebil er 55777272, som er Næstved Taxa.<br />

Det er gratis for jer at benytte kirkebilen.<br />

Det vil forhåbentlig resultere i én gudstjeneste<br />

med flere gudstjenestedeltagere frem for<br />

flere gudstjenester med få deltagere. Det er alt<br />

andet lige mere festligt at have n<strong>og</strong>le at fejre<br />

gudstjeneste sammen med. Samtidig resulterer<br />

det i en lille besparelse, hvilket ikke er så<br />

ringe endda i disse sparetider. MLLH<br />

Du er meget velkommen til at kontakte S<strong>og</strong>nenetværkets<br />

kontaktperson, som er s<strong>og</strong>nepræst<br />

Eva Melhof fra Snesere. Hun træffes<br />

på tlf. 55 96 51 08<br />

gudstjenester På baKKegården<br />

6<br />

Torsdag den 9. juni: Helle Rejnhold<br />

Torsdag den 14. <strong>juli</strong>: Helle Rejnhold<br />

Torsdag den 11. <strong>august</strong>: Mette Lund Larsen<br />

Hougaard


KirKelige<br />

handlinger<br />

Fødte:<br />

9 drenge <strong>og</strong> 7 piger<br />

Døbte:<br />

Silje Mi Lauridsen-Jensen<br />

Simon Frederiksen<br />

Astrid Göttsche Mejer<br />

Elias Ritter-Brenting<br />

Sofie Elise Andersen<br />

Mads Rygaard Kaiser<br />

Josefine Nisander<br />

Caroline Kristine Pedersen<br />

Fenja Andrea Terttu Svendsen<br />

Filippa Nete Palsgreen Henriksen<br />

Ida Holmgreen Jensen<br />

Katja Emilie Jensen<br />

Nikolas Askengreen<br />

Maltha Duemose Nylander<br />

Liva Vega Lysgaard Villadsen<br />

Vigga Lykke Lysgaard Villadsen<br />

Mikkel Benjamin Nordthill Louager Englund<br />

Viede <strong>og</strong> velsignede:<br />

Hanne Antoft <strong>og</strong> Tobias Bidstrup Larsen,<br />

M<strong>og</strong>enstrup<br />

Leo Steen Larsen <strong>og</strong> Pia Erna Christensen,<br />

Rønnebæk<br />

Døde, begravede <strong>og</strong> bisatte:<br />

Anna Kirstine Pedersen Rask<br />

Karin Fleron<br />

Viggo Nielsen<br />

Ane Karen Mathilde Christiansen<br />

Birgitte Bergliot Nielsen<br />

Merete Thorslund<br />

Warna Agnethe Dreyer Trempenau<br />

7<br />

S<strong>og</strong>nepræst: Mette Lund Larsen Hougaard<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstegård<br />

<strong>Næstelsø</strong> Kirkestræde 6 A, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 25 · Mail: mll@km.dk<br />

Jeg træffes bedst tirsdag-fredag fra 10-11.<br />

Mandag er fridag.<br />

Organist: Svend-Erik Pedersen<br />

M<strong>og</strong>enstrup Vænge 4A, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Tlf. 40 47 30 04<br />

Mail: m<strong>og</strong>enstruporganist@gmail.com<br />

menighedsråd næstelsø s<strong>og</strong>n<br />

Formand: Pernille Roug<br />

Holmevej 1, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 30<br />

Kasserer: Birgit Jensen<br />

Skovbovej 3, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 02 17<br />

Kirkeværge: Eno Hausner Andersen<br />

<strong>Næstelsø</strong> Præstemark 9, <strong>Næstelsø</strong>, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 03 33<br />

Graver ved <strong>Næstelsø</strong> kirke: Irene Hansen<br />

Præstø Landevej 1, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 54 00 34<br />

menighedsråd m<strong>og</strong>enstrup s<strong>og</strong>n<br />

Formand: Kirsten Gædeken<br />

Draget 9, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 14 66<br />

Kasserer: Jette Lorentsen<br />

Bøgesøvej 4, Bøgesø, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 56 46 87<br />

Kirkeværge: Niels Haahr Petersen<br />

Lovvej 13, Lov, 4700 Næstved<br />

Tlf. 55 76 07 02<br />

Graver ved M<strong>og</strong>enstrup kirke: Dorte Jørgensen<br />

Skrædderbakken 16, M<strong>og</strong>enstrup, 4700 Næstved<br />

Træffes tirsdag til fredag 12-12.30.<br />

Tlf. 55 76 23 15, M<strong>og</strong>enstrup kirke. Mobil 21 14 15 53


gudstjenestePlan<br />

<strong>Juni</strong>, <strong>juli</strong> <strong>og</strong> <strong>august</strong> <strong>2011</strong><br />

<strong>Næstelsø</strong> M<strong>og</strong>enstrup<br />

2/6 Kristi Himmelfartsdag 10.30* 9.00<br />

5/6 6.s.e.påske Ingen 10.30 * (Kl. 9.00 i Rønnebæk v. M.L.L.H)<br />

12/6 Pinsedag 9.00 10.30<br />

13/6 2. pinsedag 10.30 9.00<br />

19/6 Trinitatis søndag 10.30 Ingen (Kl. 9.00 i Rønnebæk v. M.L.L.H)<br />

26/6 1.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i M<strong>og</strong>enstrup Kirke kl. 10.30 v. C.P<br />

3/7 2.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Rønnebæk Kirke kl. 10.00 v. C.P<br />

10/7 3.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i <strong>Næstelsø</strong> Kirke kl. 10.30 v. C.P<br />

17/7 4.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i M<strong>og</strong>enstrup Kirke kl. 10.30 v. C.P<br />

24/7 5.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i Rønnebæk Kirke kl. 10.00 v. M.L.L.H<br />

31/7 6.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i <strong>Næstelsø</strong> Kirke kl. 10.30 v. M.L.L.H<br />

7/8 7.s.e.trin. Fællesgudstjeneste i M<strong>og</strong>enstrup Kirke 10.30 v. M.L.L.H<br />

14/8 8.s.e.trin. 9.00 (C.P) Ingen<br />

21/8 9.s.e.trin. 10.30* 9.00<br />

28/8 10.s.e.trin. 9.00 10.30 Konfirmandindskrivning<br />

C.P: Gudstjeneste ved Christine Pihl<br />

* Kirkekaffe<br />

Hvor intet andet er nævnt, er gudstjenesten ved Mette Lund Larsen Hougaard<br />

Ved ferier <strong>og</strong> friweekends varetages embedet af Christine Pihl, som er præst i Rønnebæk.<br />

Hun træffes på tlf. 55724554<br />

Jeg har ferie fra den 25. juni – 17. <strong>juli</strong> <strong>og</strong> friweekend den 13. – 14. <strong>august</strong>.<br />

Kirkebil til gudstjeneste:<br />

Kan bestilles gratis hos taxa på tlf. 55 77 72 72<br />

senest 1 time før den pågældende aktivitet.<br />

Kørsel til eftermiddagsmøderne:<br />

Ørslev Turisttrafik, tlf. 55 98 60 00.<br />

(Jesper Jensen)<br />

handicapkørsel til gudstjeneste:<br />

Ved handicapkørsel benyttes det firma, man<br />

plejer at bruge. Regningen godtgøres derefter<br />

af menighedsrådet. Husk at få en regning.<br />

Menighedsrådene<br />

husk vores hjemmeside www.naestelsoekirke.dk / www.m<strong>og</strong>enstrupkirke.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!