Missions-Nyt nr. 2 - 2008 med billeder - Missionsfonden

missionsfonden.dk

Missions-Nyt nr. 2 - 2008 med billeder - Missionsfonden

Missions-Nyt

50. årgang, nr. 2 - Sommer 2008

Ansv Ansvar Ansv ar arsha arsha

sha shavende sha ende udgiv udgiver udgiv er er: er

Missionsfonden af 4/5 1964

Harpevej 14

DK-3650 Ølstykke

Telefon 47174040 - Fax 47174018

mfond@mail.dk

www.missionsfonden.dk

Giro 613-9450

Bank 9570-0006139450

ISSN: 0903 2312

Redaktion og layout:

Svend Lohse

Tryk:

Trykkeriet Friheden ApS, Thisted

Missions-Nyt Missions-Nyt udkommer 4 gange om året og

sendes gratis til fondens brugere og alle, som

måtte ønske det.

Missionsfonden foretager en overordnet

vurdering af det indkomne materiale til hvert

enkelt blad, men artiklernes indhold, udtrykte

holdninger og formuleringer er på

skribenternes eget ansvar.

Indhold

Side 2

3

4

5

7

9

10

11

15

15

18

21

21

24

27

Missionsfonden af 4/5 1964

Missionsfondens bestyrelse:

Elly Lohse Bruun

e.bruun@mail.dk

Fagotvej 13 A, 2730 Herlev,

telefon 44917009

Karl Kühn

skkuhn@newmail.dk

Strandvej 21, 6280 Højer,

telefon 74782015

Kenneth Kühn

alken@tiscali.dk

Bendstrupvej 5, 2650 Hvidovre,

telefon 36770798

Erna Nielsen

Bråderhøj 5, 3500 Værløse,

telefon 44480581

Christian Petersen

ec@paradis.dk

Sandholtvej 4, 2650 Hvidovre,

telefon 36770688

Gardar Ragnarsson

gardar@mail.dk

Lemkær 4, Kirke-Hørup, 6470 Sydals

telefon 74416092

Administration og regnskab:

Svend Lohse, Harpevej 14, 3650 Ølstykke

Leder: ‘At være en kristen er at være sendt af Gud’

Irland

Et besøg i Kina

Missionær, Pilot og Storvildtsjæger

„I skal være mine vidner“

Mission på Filippinerne

Kenya

Ooty i Indien

Rejse til Filippinerne, Nigeria og Indien

Tanzania, New Life Outreach

Farvel til missionsarbejdet

‘Kan vi blive bedre til at støtte?’ - nye projekter

Missionshjørnet

Missionsadresser

Sommer 2008


Leder: af af K KKenneth

K enneth K KKühn

K ühn

At At vær være vær e en en kristen kristen er er a aat

a t vær være vær e sendt sendt af af Gud!

Gud!

Ordet mission betyder at være sendt, og i biblens store

fortælling er mission et hovedperspektiv. Allerede i begyndelsen

da Gud skabte mennesket i sit billede, så

de lignede ham, sendte Gud dem ud i verden for at mangfoldiggøre sig

og opfylde jorden med hans rige.

Senere udvalgte Gud et folk igennem Abraham og sendte dem ud iblandt

nationerne til velsignelse og frelse. I centrum af biblens fortælling er

Jesus, den nye Adam, som blev sendt fra Gud for at forsone hele verden

med Skaberen igen.

Inden korsfæstelsen sagde Jesus til sine disciple: „Ligesom Faderen

har sendt mig, sender jeg også jer“. Kirken er altså den nye skabning

i Kristus, som sendes ud i verden ligesom de første mennesker for at

udbrede Guds riges nærhed. Dette perspektiv kan give vores liv indhold

og mening. At vide: Jeg er sendt af Gud i min hverdag til sammen

med hans folk at vise andre et glimt af nåden og det nye liv, som Jesus

rækker til alle.

Må dette nummer af Mission-Nyt inspirere os til at leve aktivt med i

Guds mission både med midler, tid og kræfter.

God sommer til alle!

Forsidebillede: Kinesisk forkyndelse

Foto: Hanne K. Slotsvik

Missions-Nyt Missions-Nyt har har har i i 2008 2008 ek eksister ek sister sisteret sister et i i et

et

halvt halvt halvt århundr århundrede

århundr ede ede. ede.

. V VVi

V i takk takker takk er en en en tr trof tr trof

of ofast of ast

læser læsersk læser sk skar sk ar are, ar , som som ig ig igennem ig ig ennem år årene år ene

har har vær været vær et med med med til til a aat

a t støtte støtte missionsmissions-

arbejdet arbejdet arbejdet med med med både både f fforbøn

f orbøn og og peng penge peng

Sommer 2008 Side 3


Kære missionsvenner.

Vi var på gaden i Cork en lørdag eftermiddag

med friluftsmøde og evangelisation som

sædvanligt. Det er 8 år siden, og flygtninge

fra andre dele af verden var kun så småt

begyndt at vise sig i Irland.

Mens jeg stod og uddelte traktater til forbipasserende,

så jeg denne kraftigt byggede

afrikaner, som så ud, som om han bar på

alle verdens sorger og bekymringer. Ham

måtte jeg henvende mig til, og jeg tog nogle

få skridt imod ham og tilbød ham en traktat.

Side 4

Irland

af af T TTony

T ony og og Agnete Agnete Simpson

Simpson

Alberto og Angelic med familie.

De to yngste er født i Irland

„Evangelic?“ sagde han spørgende. Jeg nikkede

ivrigt og forsikrede ham, at det var

‘evangelic’. Han forstod så at side intet på

engelsk! Næste spørgsmål var „Eglise?“ Så

meget fransk forstod jeg udmærket og forklarede

ham med ‘tegn og underlige gerninger’,

hvor vores kirke var samt tidspunkterne

for vores gudstjeneste. Dagen

efter kom han på vores søndagsgudstjeneste.

Han forstod nok ånden om end ikke ordene.

Den følgende søndag kom han med

sin familie. Denne dejlige familie har været

der praktisk talt hver uge lige siden.

Alberto var nyligt flygtet fra Angola og Congo

med sin gravide kone og deres 2 små børn.

Det var efter at 400 mennesker, som Alberto

kendte, var blevet dræbt. Så familien efterlod

alt og flygtede som de var. Den dag vi

først traf hinanden på gaden, følte han sig

så langt nede, at han havde råbt til Gud om

at finde kristne, som han kunne have fællesskab

med.

Siden den tid er afrikanere, samt mange andre,

strømmet ind i Irland. Der er nu mange

afrikanske kirker i Cork, nogle har et vist

kristent ydre men er mere blandede med

det gamle hedenskab, andre er mere eller

mindre evangeliske. Vi har en del afrikanere

i vores menighed, de fleste er fra Congo og

Angola og har et fælles afrikansk sprog, men

klarer efterhånden det engelske nogenlunde.

De der kommer til os, i særdeleshed Alberto,

har udtrykkeligt sagt, at de ikke ønsker at

isolere sig i udelukkende afrikanske kirker

men ønsker at integrere med den almene

irske befolkning. Det er i hvert fald godt for

deres børn, og deres ankomst har været til

stor velsignelse for os og har beriget vores

kirke uendeligt meget, ikke mindst med deres

bøn og forbøn. Alberto og hans kone arbejder

særligt blandt deres egne folk her for

at hjælpe dem åndeligt. De samler også afrikanerne

til bøn i kirken hver lørdag. Det foregår

på Lingala-sproget samt lidt fransk, selv

om der også er nogen oversættelse til engelsk,

så de af os, der ikke forstår det andet,

får at vide hvad det er, vi nu skal bede

for, og så beder alle. Og de synger, som kun

Fra en menighedsweekend for nylig. Edwin,

ældste i menigheden, sidder med Albetos

yngste. Harvey fortæller for børnene

Sommer 2008


Tony og jeg sammen med

Alberto og Angelic

afrikanere kan synge! Hvis der bare er 4-5

voksne til stede, kan man godt lukke øjnene

og tro, at der er et stort flerstemmigt kor -

og de gør det bare helt naturligt.

Det går ikke let for afrikanerne, når de kommer

til Irland. Når de, ofte meget langt om

længe, får opholds- og arbejdstilladelse, får

de ofte arbejde med dårlige arbejdstider. En

del af vores gode venner har vanskeligheder

med dét, og kan ikke samles så meget,

Et besøg i Kina

En En rr

rejse rr

ejse ejsebeskriv

ejse beskriv beskrivelse beskriv else af af Erna Erna Nielsen

Nielsen

Min familie har altid været meget interesseret

i missionsarbejdet. Vi fik ofte breve fra

missionærerne og havde dem boende, når

de var hjemme på besøg, så det var en stor

oplevelse for mig at få anledning til at

komme til Yunnan i Kina. Det var hertil de

første danske missionærer fra pinsevækkelsen

rejste i oktober 1912. Dengang tog

det mere end en måned at komme frem med

tog gennem Rusland. I dag tager det 9 timer

med fly. Vi var et lille rejseselskab under

ledelse af H.P. Pedersen.

som de gerne vil. Alberto siger også, at

mange har ladet materialismen overtage

deres liv, når de kommer hér. Men Alberto

og hans familie beder altid og priser Gud.

Og de taler med alle om Evangeliet, hvad

enten de er afrikanere eller irere.

Sådan var det ikke fra begyndelsen af Albertos

liv. Hans far døde, da han var 5 år

gammel. En onkel, som var dybt involveret i

okkulte heksekræfter, samlede alle slægtninge

og annoncerede: „Nu skal vi alle sørge

for at skaffe os masser af penge, og for at

gøre dét, må vi ofre alle drengene“. Drengene

skulle ofres til dæmonerne, så hvert

år dør en af drengene ved okkulte kræfter.

Det ville Albertos mor dog ikke gå med til,

skønt hun ikke var en kristen dengang. Hun

flygtede med drengen til Congo - penge eller

ej. Efter mange genvordigheder er han,

som en gang skulle have været ofret på Satans

alter, i stedet for blevet et levende offer

for Gud - til velsignelse overalt hvor han

er. Vi takker Gud for Alberto og hans familie.

Kærlig hilsen, Tony og Agnete

ske Freds Plads, Den forbudte by, Sommerpaladset

og den Kinesiske Mur, fløj vi til

Konming - det evige forårs by. Det er en by

med 6 millioner indbyggere. Der er tusindvis

af biler, endnu flere scootere og millioner

af cykler. Alle kører ud og ind mellem

hinanden. Færdselsregler? Hvis der var nogen,

var det svært for os at se dem. Det var

mit indtryk, at de hellere kørte folk ned end

respekterede lys og fodgængerovergane.

Med det var dygtige chauffører, og jeg så

kun en eneste bil med en stor bule.

Vi boede på et stort moderne hotel. Hver

morgen kørte vi til det kinesisk- skandinaviske

kulturinstitut ‘TCG-Nordica’ for at spise

morgenmad. Herfra tog vi så på by-rundture

o.s.v. Blandt andet besøgte vi en af de

Efter 2 dagen besøg i Beijing, hvor vi natur- 3 meget store ‘Tre-selv-kirker’. Deres biskop

ligvis var på sightseeing og så Den Himmel- Fortsættes næste side

Sommer 2008 Side 5


fortalte os om deres store arbejde. Der er 3

gudstjenester hver søndag med overfyldte

kirker, og der er et stort arbejde igang blandt

de unge universitetesstuderende, som er

meget interesserede i det kristne budskab

og får tildelt bibler og bibeltekster. Endvidere

besøgte vi den danske bistandsorganisation

DANYON, som ledes af Bitten

Høeg. Hun er en personlig kristen og fortalte

om deres imponerende arbejde.

Søndag kørte vi til gudstjeneste hos Miaominoritetsfolket

i en lille bjerglandsby Xiao

Shui Jing, 2.300 meter over havet. Vi blev

modtaget med sang af både et børnekor og

et voksenkor, som stod og sang foran den

lille kirke. En dygtig kvindelig leder bød os

velkommen og talte over Salme 116. Børnene

sang, og det store kor sang mange fine

sange. blandt andet sang de Händels ‘Messias’.

H.P. Pedersen talte levende om den

tabte drakme (Luk.15.8-10). Mange af de

fremmødte kristne havde gået flere timer

for at deltage. Efter gudstjenesten blev vi

budt på en fin og lækker frokost.

Vi blev modtaget af bl.a. et lille børnekor,

der sang for os.

Vi fik anledning til at gå rundt i den lille

landsby og blev gæstfrit budt indenfor. Husene

bestod af ét stort rum, der fungerede

både som stue, soverum og køkken med

åbent ildsted. Høns, hunde og katte løb frit

rundt. En gris stod i et lille skur, hvor den

dårligt kunne vende sig, og en enkelt ko stod

tøjret udenfor. Det virkede beskedent og

fattigt, og alligevel var de utrolig rene og

pæne i tøjet.

Side 6

Et voksenkor sang bl.a. Händels ‘Messias’

Vi ved at missionærerne (de sidste kom hjem

i 1949) red rundt på de små bjergveje på

æsler og heste. Også i dag er der veje, hvor

det er umuligt at komme frem med bil.

Vi kørte med bus i 9 timer til Yuan-Yang.

Undervejs nød vi den skønne natur med de

maleriske terrasser med rismarker. En af de

sidste dage besøgte vi det naturskønne

Anning. Et område med varme kilder. Her

var der god mulighed for kurbade i de mange

bassiner, der fik vand fra de varme kilder.

Der var boblebade, rosin-, æble-, jasminog

citronbade.

Vi blev

budt

velkommen

af en

kvindelig

leder, der

talte over

Salme 116

Dette er kun lidt af alt det spændende vi

oplevede på denne dejlige tur - godt ledet

af vores rejseleder H.P. Pedersen.

Erna Nielsen

Sommer 2008


Allan Conrad er missionær og bygger

landingsbaner for Mission Aviation

Fellowship (MAF) i Tanzania, der er en stor

international, fælleskirkelig missionsorganisation

med afdelinger i hele verden.

„Jeg har altid haft et hjerte for afrikanerne“

Siden 1991 har Allan Conrad været missionær

i Tanzania. Når han ikke bygger landingsbaner

i de mest utilgængelige områder af Tanzania

for NGO’er og andre frivillige organisationer,

jager han farlige vilddyr og forkynder guds ord

ved at vise film under den åbne himmel efter

mørkets frembrud.

„Der er et stort behov for anlæg af nye landingsbaner,

da det næsten er umuligt at passere floder,

ørken, bjerge og sumpe med landtransport.

F.eks. tager det 6-8 timer for en sygeplejerske

at komme ud til en landsby med køretøj.

Med et fly kan transporttiden klares på tyve

minutter“, fortæller Allan, der for tiden rejser

rundt i Danmark og fortæller om sit spændende

arbejde i Tanzania.

I mors og fars fodspor

Han forkynder det kristne budskab

og jager farlige dyr i Tanzania

Allan er født i Kina af danske forældre, der var

missionærer. Opholdet i Kina varede dog kort,

eftersom familien blev nødt til at flygte pga.

den kinesiske borgerkrigs udbrud. Så Allans

behov for at hjælpe afrikanerne og forkynde

kristendommen er kommet ind med modermælken.

Storvildtjæger og biografdirektør

Når Allan ikke beskæftiger sig med landingsbanerne,

viser han film ude i landsbyerne

eller jager løver, elefanter og andre

vilde dyr.

„Efter mørkets frembrud viser jeg Jesusfilm

ude i landsbyerne under den åbne

himmel. De synes, det er spændende, for

mange af dem har aldrig set film eller tv.

Andre gange tager jeg ud og jager løver

og elefanter for Tanzanias regering. Vi

skyder vilde dyr, der har været til gene

ude i landsbyerne. F.eks. er flodheste gået

til angreb på fiskere, og løver er gået til

angreb på kvæg og mennesker, og det

er jo en katastrofe.

„Da krigen var overstået og Mao kommet til

magten, kunne vi ikke komme tilbage pga. den

lukkede kinesiske grænse. I stedte tog vi til

Tanganyika – det gamle Tanzania. Her gik jeg

på engelsk kostskole fra 1953-60. Senere blev

jeg uddannet elektriker i Danmark og har arbejdet

i forskellige lande. Men det var Tanzania,

der fangede min opmærksomhed. Jeg har

altid haft et hjerte for afrikanerne“. Fortsættes næste side

Sommer 2008 Side 7


Jeg fik opgaven, fordi jeg har transportmidler

og ammunition til rådighed. Og så vidste

de jo også, at jeg godt kan lide at gå på

jagt. Jeg har skudt The Big Five, som man

kalder det – eller næsten. The Big Five er

løven, elefanten, leoparden, næsehornet og

bøflen. Jeg har skudt dem alle undtagen

næsehornet, men så har jeg i stedet skudt

en flodhest“.

Hjem til Tanzania

Når Allan er i Danmark for at fortælle om

Mission Aviation Fellowship og hans arbejde

i Tanzania, er der også plads til at besøge

noget af den store familie. Til maj tager han

tilbage til Tanzania og fortsætter arbejdet

for MAF.

„Jeg bor hos min bror og tager rundt og besøger

mine børn og børnebørn – dem der er

her i landet. De andre er på Hawaii eller i

Sverige. Jeg har syv børn og 16 børnebørn

og to til er på vej. Så ja, det er en stor familie,

men jeg er jo også afrikaner“, siger Allan

stolt og griner lidt, og fortsætter: „Jeg

er her ind til maj, og bagefter tager jeg hjem

til Tanzania“.

Side 8

Lille Lille f ffly

f ly lyselsk ly selsk selskab selsk b med

med

stor stor rækk rækkevidde

rækk vidde

MAF – flyver for livet

Hvert femte minut døgnet rundt starter et

MAF-fly et eller andet sted i verden for at

bringe medicin, nødhjælp, hjælpearbejdere,

læger, sygeplejersker, patienter, præster,

missionærer og evangelister frem til deres

bestemmelsessted.

Flyene passerer over ørken, jungle, floder,

bjerge eller sumpe – steder hvor transport

på landjorden er umulig eller besværlig og

tidskrævende. Hver flyvning er ikke en luksus,

men en nødvendighed!

MAF (Mission Aviation Fellowship) blev

startet i England lige efter 2. verdenskrig af

kristne RAF-piloter, som så muligheden for

at anvende krigsflyene i fredens tjeneste.

MAF er i dag en stor international evangelisk,

og fælleskirkelig missions organisation

med afdelinger i hele verden. MAF har ca.

600 personer ansat i 35 u-lande og har ca.

200 piloter og 135 fly i aktiv tjeneste.

MAF’s formål er „at give evangeliet vinger“,

og dermed forøge kirkernes og de humanitære

organisationers rækkevidde, således

at så mange mennesker som muligt

kan få humanitær hjælp og blive mødt med

det kristne budskab.

MAF – Danmark blev stiftet i 1989 som en

del af denne internationale organisation, og

har til opgave at gøre MAF’s arbejde kendt i

Danmark, at indsamle økonomiske midler og

at finde frem til personer, der har kald, evner

og uddannelse til at løse de mange opgaver

i MAF.

MAF – Danmark har for tiden en medarbejder

udsendt til MAFs flybase i Dodoma,

Tanzania. Det er Allan Conrad, der arbejder

som Airstrip Development Manager.

Find yderligere information om MAF på

hjemmesiden: www.maf.dk

Sommer 2008


„I „I SKAL SKAL VÆRE VÆRE MINE MINE VIDNER“

VIDNER“

PÅ Å G GGADER

G GADER

ADER OG OG STRÆDER

STRÆDER

– I DANMARK!

af af Susan Susan og og T TTonny

T onny Møller Møllersk Møller sk skov sk

Mennesker i dagens Danmark er ENSOMME

og du og vi kan vise næstekærlighed ved at

dele Guds Ord med dem i deres hjem eller

på gaden. Det er vor erfaring, at når vi banker

på døren til et dansk hjem, så tager ca.

80-90% imod en traktat samt et vidnesbyrd

om Jesus – en del får vi også lov at bede for.

Vær nidkær, du KRISTI AMBASSADØR!

Herren har i de seneste måneder oprejst nye,

frimodige gadevidner og –forkyndere, til

evangelisation i jyske og fynske byer. I hver

by lovsynger vi Jesus offentligt samt forkynder

Ordet, vidner til mennesker og beder

for søgende og syge. Vi var 4-10 troende pr.

by. Og den 19-22. marts afholdt vi en evangelisationskonference

på Apostolsk Højskole

med 26 deltagere, der var meget vellykket

- flere troende fik debut som gadeforkyndere

og vidner, også fra dør til dør. Vi afholder

muligvis en lignende konference i efterårsferien.

Kristne spørger ofte: Hvad er frugten af jeres

evangelisation? Og vi svarer: Hvad er

frugten af at adlyde Herrens Ord? Guds velsignelse

og en fred som overgår al forstand

– samt en HØST af sjæle: 30, 60 eller 100fold!

Efter en ufrelst har hørt om Guds lov

og nåde, har personen SYNDSERKENDELSE.

Så kan Helligånden arbejde på SAM-

VITTIGHEDEN. En SKYLDIG synder ved,

at han skal VÆLGE mellem FRELSE og

STRAF! Gud giver væksten!

er BAG dig: „Herren er min hjælper og jeg

vil ikke frygte.“

EVANGELIET TIL DANMARK afholder 27-29.

juni evangelisationstræning i Sydjylland: Du

vil møde andre lærevillige troende og lære,

hvordan du vidner, forkynder, deler traktater

ud, gi’r dit vidnesbyrd m.v. Deltagelse

er gratis, du betaler kun for transport, overnatning

og måltider. „Alt formår jeg i Kristus,

som giver mig kraft.“ Ikke sandt?

Den 4-10. august får du så lejlighed til at

være med i „KRYDS DANMARK MED JESUS“

– hvor vi evangeliserer i en uge, som begynder

i Ribe, går over Fyn og slutter i København.

Vi lægger vægt på at nå mennesker

i Sjællands storbyer med Guds Ord.

Hvis du IKKE føler dig frimodig, udrustet eller

„Skriftklog“ nok til at nå mennesker i dit

lokalsamfund med Guds Ord, så kontakt os

når som helst. Mange er ikke rodfæstede i

Guds Ords løfter, derfor vidner de ikke,

f.eks.: frelsesforvisning, frigørelse fra synd,

retfærdiggørelse, løskøbelse m.v. Har du

brug for undervisning? Det er vor investering

i evigheden! „I har fået det for intet, og

giv det for intet.“ Din tur!

Det er vores mål i løbet af 2008, at vi begge

to kan vie os fuldtids til Herrens arbejde.

Hvis Herren leder dig, så bed for os. Vores

projektnummer i Missionsfonden er 5807.

Susan og Tonny Møllerskov

Herren sagde til Paulus og siger til dig,

os og enhver Jesus-troende i dag:

„FRYGT IKKE, men tal, og ti ikke, FOR

JEG ER MED DIG!“ MENNESKE-

FRYGTENS ånd forfører i dag mange

troende til IKKE at vidne, og frygten

stammer fra VANTRO. Når en troende

vil vidne kommer frygten, og Herrens

ALMAGT er helt glemt, og kødet er allieret!

HUSK: Judas løve, Jesus Kristus, Gadeevangelistation i Flensborg i juli 2007

Sommer 2008 Side 9


Af Af P PPeter

P eter og og Ab Abby Ab Ab y Ca Capili Ca pili Hansen

Hansen

Side 10

Mission på

Filippinerne

I 2006 startede

vi et nyt

missions- og

hjælpeprojekt

på Filippinerne,

som bliver

kaldt Angel

Relief. Vi er

velsignet med

gode forbindelser

og venner

på Filippinerne,

fordi

Abby og hen-

det endnu være, så stiger prisen på ris i øjeblikket.

Det betyder, at endnu flere mennesker

på Filippinerne ikke har råd til et simpelt

måltid med ris.

Filippinere er beliggende i „The Ring og Fire“

(Ild-cirklen) som betyder, at der ofte er

naturkatastrofer som tyfoner, oversvømmelser,

jordskælv osv. – Der vil derfor til enhver

tid være behov for hjælpearbejde på

Filippinerne.

Vi tror på, at missions- og nødhjælpsarbejde

går hånd i hånd. Og vi ønsker at prædike

evangeliet og samtidig vise Jesu Kristi kærlighed

ved praktisk arbejde. Og det er grunden

til, at når som helst vi udfører humanitært

arbejde, så missionerer vi og underviser

på samme tid.

des familie er fra Filippinerne. Derfor har det

været nemt for os at finde frem til de mennesker,

som vi ønsker at støtte og hjælpe.

Vi har besøgt meget fattige områder, som

er farlige og svære at komme til. Den eneste

årsag til, at vi i det hele taget er i stand

til at missionere dér, er ved Guds hjælp og

ved hjælp fra venner, som kender disse steder

godt. Vi har set et behov for hjælp, som

er næsten ubeskriveligt. I det hele taget er

det nemt at få øje på et stort behov for hjælp

næsten overalt, hvor man kommer frem. Der

bor 90 mill. mennesker på Filippinerne, og

de fleste af dem har mindre end 1 dollar

(ca. 5 kr.) om dagen til mad, og millioner af

filippinere går sultne i seng. Og for at gøre Vi har besøgt provinsen Bicol, hvor naturkatastrofer

er et almindeligt fænomen. Næsten

hvert år kan man i de danske nyhedsmedier

se billeder fra oversvømmelser i

Bicol. I Bicol prædikede vi ved evangeliske

møder, og samtidig hjalp vi nogle lokale kirker

med midler til nødhjælpsarbejde. Når vi

rejser rundt på Filippinerne og andre steder,

bor vi ikke på hoteller. Vi bor sammen

med de lokale. Det betyder, at vi sover, hvor

de sover. Og det betyder af og til på gulvet.

Husene og toiletterne er ikke i særlig god

stand, for at sige det mildt. De er utroligt

fattige. Jeg husker, at vi skulle en missionstur

op i bjergene, som er omgivet af jungle

og palmetræer. Det var så langt væk fra alt,

Sommer 2008


som man næsten kunne komme. Den lokale

kirke havde planlagt, at jeg skulle prædike

på landsbytorvet, men da det blev mørkt,

gik alt lyset i landsbyen pludseligt ud. Ingen

vidste, hvordan det skulle tændes igen,

så jeg måtte prædike evangeliet med månen

som det eneste lys. Vi kaldte det

„Måneskins-korstoget“. Det var en fantastisk

oplevelse

Vi har set så mange mennesker i nød rundt

omkring på Filippinerne, og vi ønsker at gøre

en forskel. Sidste år besluttede vi at støtte

en kristen skole og hjælpe nogle skoleelever

til at få en skolegang, så de kan komme

på highschool og college. Christian Value

School er en kristen institution, som tilbyder

skolegang som svarer til dansk børnehaveklasse

til 9. Klasse. Den ligger i Manila

bydelen Cavite lige overfor et slumområde.

Det er i dette slumområde, vi støtter familier

og børn. Vi tror, at støtten til den kristne

skole vil hjælpe mange fattige børn til at

kunne gøre en forskel på Filippinerne.

Til oktober tager vi til Etiopien i Afrika for at

missionere og lave nødhjælpsarbejde. Vi har

nogle gode kontakter, og vi skal arbejde

sammen med evangeliske kirker, hvor vi

også vil være involveret i bl.a. fødevarehjælp

til HIV/AIDS – ramte børn. Det er også meningen,

at vi skal undervise og prædike i flere

kirker og skoler. Husk at bede for os. Hvis I

vil støtte os økonomisk, kan det gøres via

Missionsfonden. Vores projektnummer er:

5972 Angel Relief. Læs mere om arbejdet

på www.angelrelief.org eller kontakt os

Kenya

af af Bir Birgitte Bir gitte og og Sør Søren Sør en P PPeder

P eder edersen eder sen

Kære Missionsvenner.

Først vil vi endnu engang sige tak til Missionsfonden

og støtter af missionen, at vi

sammen med jer kunne række ud til så mange,

som har haft det så svært, efter at urolighederne

brød ud i Kenya lige omkring

nytår. Indtil sidst i marts havde vi fortsat

travlt med at dele madrasser, tæpper, mad,

babymad, babytøj mm ud. Vi fik hjælp af

Haron, men også af en præst ved navn

Wilson, som selv sov udenfor politistationen

i Eldoret i flere døgn efter nytår. Wilson og

Haron fandt ældre mennesker på over 90

år, som i marts måned stadig lå i deres telt

uden en madras! Og de frøs om natten. En

døvstum kvinde på 87 år vidste ikke, hvordan

hun skulle sige tak, for hun kunne jo

ikke udtrykke sig verbalt. Måske kunne hun

heller ikke skrive. Hun faldt simpelthen på

knæ og græd af taknemmelighed over at

have fået en madras, et tæppe og noget

mad. Mange andre handicappede fik også

mad, en madras og et tæppe.

Den

taknemlige

døvstumme

kvinde på

87 år

på info@angelrelief.org. Fortsættes næste side

Sommer 2008 Side 11


Stadig brug for nødhjælp

Regeringen arbejder på, at de, som

stadig bor i de store lejre, skal flytte

tilbage til, hvor de kom fra. De, hvis

huse er brændt, må så i første omgang

bo i telte på deres grund. Men

mange her i Eldoret nægter stadig at

flytte ‘hjem’, da de er meget bange

og utrygge. En dag i april fik nogle

farmere fra den store lejr her i Eldoret

såsæd, så de kunne tage ud til deres

mark og så majs, men mange blev

angrebet med knive af kalenjinstammen,

så de bagefter måtte indlægges

på hospitalet. Vi har også hørt, at

mange kikuyuer har sluttet sig til en

gruppe oprørere for at tage hævn. Så

situationen er langt fra god. Som vi

skrev sidst, er der virkelig brug for, at Guds

Ord får lov at slå rod dybt ind i menneskehjerter,

for først da kan hadet vige for respekt

og kærlighed.

Selvom vi nu ikke er ude at opsøge de nødlidende

længere, oplever vi stadig, at der

kommer folk til vores dør, som beder om

hjælp. Derfor har vi stadig brug for midler

til at kunne hjælpe. Ikke mindst præsterne

har en svær tid, fordi mange af deres medlemmer

er flygtet og menighedens støtte til

præsten derfor er gået væsentlig ned. Og

det tager lang tid at bygge op igen, hvad

der er blevet ødelagt.

Evangeliet ud til et unået folkeslag

Vi har i april haft to montører i det sydøstlige

Sudan for at bygge en kirke i et område,

som er totalt unået med evangeliet.

Området er på størrelse med halvdelen af

Kenya. For mange år siden prøvede nogle

katolikker at starte noget arbejde deroppe.

Men ellers har ingen missionærer arbejdet i

området, og stort set ingen i området har

hørt om Jesus.

Arbejdet deroppe var et samarbejde med en

menighed her i Eldoret, et evangelisationsteam

med vore tyske missionærvenner som

ledere, et præstefællesskab i byen Lodwar i

Turkana og en Turkana præst. Menigheden

fra Eldoret har arbejdet på selve menigheds-

Side 12

Mænd fra de unåede stammer i Sudan

plantningen i nogle måneder. Evangelisationsteamet

havde udstyr og folk deroppe til

at foretage et evangelisk fremstød. Vi byggede

en kirke for midler fra indsamlingen i

Mariager sidste år, samt et hus til præsten,

betalt af menigheden i Eldoret. Og præstefællesskabet

i Lodwar vil fremover støtte/

underholde præsten fra Turkana, som vil

være missionær deroppe og lede menigheden.

De taler Turkana i området, så derfor

er det ptaktisk at sende en Turkana missionær

derop, som samtidigt ikke er vant til

luksus. Det er dog ikke ufarligt for ham at

bo deroppe, så derfor kommer en lokal leder

til at bo sammen med ham, ihverttilfælde

i starten. Folk lever meget primitivt deroppe.

Normalt går mænd og drenge nøgne omkring,

piger har et lille kort skørt på, og når

de bliver gift får de også en overdel.

Bruger de kristne heksekraft?

Det regnede meget i det sydlige Sudan, og

derfor kunne lastbilen, vi havde lejet til at

transportere materialer derop, ikke komme

frem men måtte trækkes af evangelisationsteamets

lastbil, som havde firehjulstræk.

Men netop hvor kirken og præstens bolig

blev bygget regnede det ikke – på trods af

at stedet var omringet af meget mørke skyer

og det regnede rundt om dem ikke langt derfra.

Det var naturligvis fantastisk, at det ikke

regnede, lige hvor kirken skulle bygges, da

regn ville have vanskeliggjort arbejdet.

Sommer 2008


En sudaneser, som muligvis var påvirket af

alkohol, beskyldte missionsteamet fra Kenya

for at have brugt heksekraft til at få regnen

til at blive væk, og han fik en stor flok på sin

side, som blev mere og mere ophidset. Situationen

kunne let blive farlig, og politi

(var med som vagter) og en amerikansk

missionær blev meget bange. Til sidst tog

en en ældstebror fra menigheden her i

Eldoret mod til sig og gik over til den ophidsede

skare og talte med dem. Han forklarede

dem bl.a., at det også var dem, der

tidligere havde været deroppe for bl.a. at

undervise dem i at dyrke afgrøder, og at de

havde givet dem redskaber til markarbejdet

– og hvorfor skulle de da ønske, at der

ikke kom regn, som jo er nødvendigt for afgrøderne?

Det endte med, at skaren faldt til

ro, og at myndighederne anholdt manden,

der havde fået skaren til at ophidse sig.

For os er det fantastisk, at vi kan være med

i et sådant samarbejde, hvor vi fra forskellige

nationaliteter alle brænder for det

samme – at evangeliet må nå ud også til de

unåede stammer og folkeslag. Og som danskere

kunne vi og brødre og søstre i Danmark

være med takket være indsamlingen i

Mariager sidste sommer. Nu er der pga kirken

og et hus til præsten et synligt bevis

på, at der sker noget i området! Og mennesker

får lov at høre de gode nyheder om

Jesus. Men der er kamp på, når det gælder

arbejde i dette totalt unåede område!

Teammedlem beskudt

Da vore tyske venner

skulle sende deres medarbejder

Stephen derop,

var han nødt til at tage en

taxa gennem ingenmandsland

for at få visa

på den sudanesiske side

af grænsen. Det gik også

uden problemer, og derefter

skulle han tilbage for

at mødes med resten af

teamet på kenyasiden af

grænsen. Men på vejen

tilbage blev taxaen, Stephen

var med, samt en

anden taxa beskudt af sudanesiske oprørere.

En kvinde døde på stedet, en anden kvinde

blev skudt i armen, de 2 taxa chauffører var

uskadte – og Stephen var blevet skudt i ryggen

2 gange. Blot nogle minutter senere landede

et MAF fly (missionsfly) på kenyasiden

af grænsen, og de tog Stephen med tilbage

til Nairobi. De var kommet for at aflevere en

missionærfamilie og skulle blot have en

motor med tilbage. Men motoren var ikke

dukket op, og derfor kunne de istedet tage

Stephen med. Og „ud af det blå“ dukkede

en læge op, som fulgte med i flyet og tog

hånd om Stephen. Det var bare helt fantastisk,

hvordan det hele lagde sig til rette, så

Stephen kunne få professionel hjælp i Nairobi

i løbet af kort tid.

Dagen efter fik han fjernet den ene kugle,

som sad i et ribben. Den havde passeret hans

rygmarv og hjerte og sad i et ribben meget

tæt på lungen. Fantastisk, at den ikke hverken

havde ramt rygmarv, hjerte eller lunge.

Den anden kugle havde kun lige passeret

huden og var ikke gået ind. Og han var hurtigt

ovenpå og var hele tiden ved godt mod.

Ingen tvivl om, at Gud holdt sin hånd over

ham. Det oplever vi også selv – at når vi

vandrer i Guds plan, så sender han sin engel

foran for at beskytte os.

Søren meget tæt på en skudepisode!

Søren har netop selv lige været i Turkanas

ørkenområde i den nordvestlige del af Kenya

Fortsættes næste side

Den netop udvidede kirkebygning i Turkana

Sommer 2008 Side 13


for at udvide en kirke. Dagen før han skulle

hjem igen, fortalte hans søster fra København

os i en sms, at når hun bad for arbejdet

i Sudan/Turkana, blev hun hele tiden

mindet om ordet fra 2. Mos 23:20, hvor der

står: „Se jeg sender en engel foran dig. Han

skal bevare dig på vejen og føre dig til det

sted, jeg har beredt“.

På vej hjem den følgende dag kom Søren og

vores medarbejder Sammy til et sted, hvor

20 fra pokotstammen netop havde skudt

efter 4 mænd og 2 kvinder, som transporterede

køer fra Turkana til Nairobi med salg

for øje. Og en anden forbipasserende bil var

også blevet beskudt og havde advaret Søren.

Men efter blot et par minutter i bøn

havde Søren følt, at han skulle køre videre,

og da kom han hurtigt til stedet, hvor han

fandt flere døde mænd og 2 kvinder, som

begge var blevet skudt men dog havde overlevet.

Søren tog dem til politiet og hospitalet.

Senere på dagen kom banditterne tilbage

igen – men vi tror på, at det var Gud,

der sendte en engel foran Søren og Sammy.

Dette var også et stort vidnesbyrd for

Sammy, som ikke har været hos os så længe.

Arbejdet er ikke uden fare. Men vi ved, at vi

er, hvor vi skal være, og netop i den tjeneste

Gud har beredt for os. Og da behøver vi

ikke frygte, heller ikke i fare.

Et stort behov

Vi ved, at uden forbedere kan vi ikke arbejde.

Ovenstående beretninger fortæller

om betydningen af forbøn. Både da Søren

og vor medarbejder kunne have været i fare

– og da Stephen blev skudt. Vi er helt overbevist

om, at forbøn i begge tilfælde har haft

en kæmpe betydning.

Men uden økonomi når vi heller ingen vegne.

Vi er meget taknemmelige for enhver, som

måned efter måned har været og er med til

at støtte vores arbejde, for uden dem havde

vi heller ikke bygget en eneste kirke! Og vi

er også dybt taknemmelige for, at vi sidste

sommer fik midler til at bygge kirker i det

nordlige Kenya (Turkana) og Sudan.

Side 14

Men der er også andre steder i Kenya, hvor

der er skrigende behov for hjælp til en kirke

– også økonomisk. Og det økonomiske behov

er ikke blevet mindre i år, hvor mange

har mistet alt, hvad de havde, andre har

mistet deres arbejde – foruden at priserne

på både de mest nødvendigste ting som mad

men også byggematerialer er steget markant.

Så vi har stort behov for, at nogen vil støtte

en menighed med en kirke. Det er forskelligt,

hvad en kirke koster alt efter størrelse

og beliggenhed i landet. Men for f.eks. 600kr

om måneden i et år kan en menighed få det

nødvendige økonomiske løft til at kunne

bygge en kirke. Og når en menighed får en

kirke, får de et ‘fiskeredskab’ til at ‘fange

mennesker’ for Jesus. Vi har set det gennem

årene, vi har været her i Kenya, at en

kirkebygning virkelig er et redskab til menighedsvækst.

Mennesker søger kirkebygningen,

hvor lederskabet forkynder evangeliet

– mennesker tager imod ordet og bliver

en del af menigheden.

Desuden har det også en betydning for børn

og unge, da mange af kirkerne bruges som

skole og børnehave i løbet af ugen.

Må Gud velsigne enhver af jer.

Kærlig hilsen Birgitte og Søren Pedersen,

Kenya

Sommer 2008


Ooty i Indien

af af Esther Esther og og og Sank Sankar Sank ar

Kære venner! En lille hilsen til jer fra Sankar

og Esther, Paul og Princy.

Ved Guds Nåde har vi det alle godt. Ooty er

for tiden fyldt med masser af turister. Det er

højsæson for Ooty.

Sankar med citroner fra deres grund

Efter at vi har fået 85.000 kr fra KMI (Kirkeklokkens

Missionsindsamling) som hjælp til

at købe en ny bil, kan vi fortælle jer, at vi

endelig er klar til at købe en 10 personers

brugt bil. Det er en TOYOTA QUALIS med 10

sæder + flere mulige. Den har kun haft en

ejer og er I god stand. Den er fra december

2004, er sølvfarvet og har kun kørt 50.000

Besøg fra Danmark

km. Vi har ønsket os og ventet på en bil og

har i 40 dage haft emnet med i vores bønner

for at finde den rigtige bil. Den fandt vi

så i Coimbatore via Internettet. Vi har fred

med det, og vi føler, at den vil tjene vores

formål.

Det går godt med Paul og Princy, men ikke

så godt med Esthers bror. Han blev i februar

gift, men pigen gik fra ham 3 dage senere,

og nu har hendes familie med pigens bror i

spidsen anlagt retssag med mange falske

anklager mod Esthers bror. Vi leder efter en

løsning. Tak om I vil bede med os!

Esther og jeg vil snarest rejse til Gudalure

(nogle timer fra Ooty) og tale i et fællesskab

af præster og deres ægtefæller. Vi glæder

os både til at tale Guds Ord til dem og til

at dele fællesskab med dem.

Rejse til Filippinerne, Nigeria og Indien

af af P PPeter

PP

eter Christensen, Christensen, Br Brande Br ande

I oktober var jeg 3½ uge på Filippinerne.

Det var biskop Conrado Domingo, der havde

inviteret mig, og hver dag var fuld af møder,

både offentlige møder, hvor vi så mange

mennesker blive frelst (det er høsttid på Filippinerne),

undervisning på en bibelskole

og møder i kirker. Der blev også bedt for

syge på møderne, og Gud udrakte sin hånd

med helbredelse.

80 % af Filippinernes befolkning er katolikker.

For få årtier siden var det sådan, at i

bjergområderne i den nordlige del af Filippinerne,

bor der stammerfolk, der etnisk er

kinesere. De var hovedjægere. Ikke specielt

fordi de hadede andre mennesker, det var

en del af deres frugtbarhedsritualer. De

mente at deres guder ville få jorden til at

bære flere afgrøder, hvis de skar hovedet af

folk. For hvert hoved skar de så et hak i de-

Fortsættes næste side

Sommer 2008 Side 15


es eget øre, for at dokumentere deres bedrifter.

Biskop Domingo har mødt en, der

havde 11 mærker i sine ører!

For en del år siden var der en katolsk missionær,

der drog op til disse områder for at

missionere. Det kom til at koste ham hovedet.

Dernæst prøvede en evangelisk missionær

det samme – med samme resultat. Den

tredje missionær, der prøvede, var fra pinsevækkelsen.

En dag da han lå på knæ og bad

i sin hytte, kom en hovedjæger snigende

med kniven parat. Da han nærmede sig hytten,

kom der en slange ud fra hytten og hen

i mod ham. Det fik ham til at standse op og

tænke. Og efter at han havde fortalt de andre

hovedjægere om denne begivenhed,

besluttede de sig til at lytte til missionæren

i stedet for at skære hovedet af ham. Slangen

er deres gud, og de mente, at det var

et tegn, at den var kommet ud af hytten på

den måde. Efter den tid er mange af disse

hovedjægere blevet omvendt til at tro på,

at Jesus har betalt den fulde pris for vore

synder, og at Guds kærlighed bor i vore hjerter,

når vi tror på Ham.

Biskop Domingo var også en af de første

evangelister, der arbejdede iblandt disse

stammefolk og har arbejdet sammen med

den missionær, der fik lov at beholde sit

hoved. Han har nu plantet 96 menigheder

og leder en bibelskole og en stor dagskole –

støttet med midler fra Færøerne. Mange af

Forbøn for søgende på Filipinerne, hvor Guds

kraft er så stor at nogen faldt om.

Side 16

disse menigheder ligger i bjergene, og da

det var regntid i oktober, oplevede vi køre

på lerveje helt opløst af regnen. Nogle gange

sad den 3 tons tunge minibus fast i mudderet

på vej op ad bjergskråningerne og måtte

graves fri og trækkes og skubbes op ad

bjergskråningen af 20–30 mennesker nogle

af dem fra andre minibusser. Andre gange

måtte vi ganske enkelt gå flere kilometer

resten af vejen op af de stejle bjerge i regn

og mudder – vi får vor belønning i Himlen!

Jeg har selv mødt en gruppe af disse hovedjægere

i begyndelsen af 1970erne, da

en sanggruppe rejste rundt til 26 vestlige

lande for at samle penge ind til en bibelskole,

der ligger i San Fernando, kaldet The Miracle

Bible College. Det var en stor oplevelse for

mig dengang – det var en forsmag på Himlen!

Jeg var selv nyfrelst, og jeg kunne se

den hengivenhed og taknemmelighed, der

var i deres øjne og i deres sange, fordi de

var ført ud fra mørket ind i nådens underfulde

lys! Faktisk mødte jeg 2 af dem, der

havde været med, da jeg var på Filippinerne

i oktober. Den ene er Susan, som er leder af

The Miracle Bible College og er gift med biskop

Conrado. Den anden er en af lærerinderne

på skolen.

En stor oplevelse for mig var i de sidste 3

dage at besøge et arbejde i hovedstaden

Manila, der består af 14 menigheder, der

bygger på G12 princippet eller multipliceringsprincippet,

som det også kaldes.

Efter Filippinerne var jeg kun 2 dage i Danmark,

og så gik turen til Nigeria, hvor jeg

var en måneds tid. November er det tidspunkt

på året, hvor kirkerne har deres årlige

stævner. Der var anledning til at prædike

på mange af disse stævner. Kirkerne i

Nigeria er meget store, og det gælder jo om

at få ‘det glade budskab’ ud til så mange så

muligt, så det er rart at prædike for mange!

Jesus kommer snart igen og det drejer sig

om, for os som Guds folk, at samle så mange

sjæle ind til frelsen, som overhovedet muligt.

Jesus døde for at frelse mennesker fra

Helvedet, og det er vores hovedopgave, at

fortsætte Hans virke på jorden.

Sommer 2008


De gode nyheder fortælles til

gymnasieelever i Nigeria.

En af præsterne har tidligere været en statsansat

inspektør af gymnasier. Hans arbejde

bestod i at rejse rundt til forskellige gymnasier

som konsulent og inspektør. Han har

derfor en masse kontakter til ledelsen af

forskellige skoler, og han åbnede døren for

at jeg kunne prædike evangeliet på 4 forskellige

gymnasier. Den ene var et offentligt

gymnasium på ca. 1.500 elever i en by med

en stor muslimsk befolkning. Jeg spurgte

ham inden møderne om, hvor frimodig jeg

kunne tillade mig at være med hensyn til at

prædike frelsens budskab. Han svarede, at

jeg skulle lede eleverne til Herren! Det var

en stor oplevelse – en af de bedste i mit liv!

Jeg oplevede, efter at rektor havde givet en

rigtig god kort introduktion, hvori han betonede

vigtigheden i at lytte godt efter dette

livsforvandlende budskab, blot at stå helt

roligt foran denne skare af unge vidunderlige

og intelligente mennesker med hjertet

fyldt af Guds kærlighed og helt iklædt

Helligåndens kraft og inspiration. Først og

fremmest gjorde jeg dem helt klart, at Gud

elsker dem, men også gennem eksempler

anskueliggjorde syndens alvor og konsekvenser,

samt en forklaring om, hvordan

Jesus tog vores straf på sig og derved skaffede

os fællesskab med Gud, som er det

eneste grundlag for evigt liv. Da der blev

givet en anledning til for disse unge at modtage

Jesus i deres hjerter – tog næsten alle

imod. Tak, tak Jesus!

I Nigeria var der også anledning til at afholde

et en-dags seminar for pastorer og

andre ledere med 5-timers koncentreret undervisning

om principperne i G12. Værten

for dette seminar leder selv 2 store menigheder

i Lagos og Ibadan, som er Nigerias 2

største byer. Han er i gang med at indføre

G12 i sine menigheder. Hovedtankerne i G12

er, at alle kristne kan mobiliseres og optrænes

til at være sjælevindere, udføre effektivt

opfølgningsarbejde og lede og undervise

cellegrupper. Tak til alle jer som trofast

er med til at opløfte dette vigtige arbejde

ind for nådens trone. Kun evigheden vil afsløre,

hvor meget jeres bønner har udvirket,

fordi vi samarbejder med Himmelens kræfter,

når vi beder.

Midt i januar og i februar rejste jeg til Indien.

Det var mest undervisning på forskellige

pastorseminarer. Et sted afholdtes der

et 5-dages seminar med undervisning både

om formiddagen og eftermiddagen. Undervisning

blev meget vel modtaget, og vi tror

at Guds Ords principper vil gøre en forskel i

dette store vidunderlige kontinent! Emnerne

var: Enhed i Kristi legeme, ansvarlighed ind

for Gud, hverandre og os selv, bibelsk økonomi

– bl.a. ærlighed med penge – tiende

og gavmildhed. Sjælevinding og mission,

samt træning af den næste generation af

ledere (G12).

Flere pastorer kom til mig bagefter og tilbød

at afholde seminarer næste år for både

500 og 1000 pastorer. Specielt var man

meget interesserede i principperne omkring

G12. Jeg håber, at afholde 5 pastorseminarer

næste år i Indien. Derfor har jeg brug for, at

du hjælper mig økonomisk – da alle udgifter

til lokaler, bespisning og nogle gange

transportudgifter for fattige pastorer afholdes

af Good News Global Outreach. Frivillige

gaver er skattefradragsberettigede efter

gældende regler, hvis du indbetaler dem

til Missionsfonden. Det er vigtigt, at du øremærker

indbetalingen til projekt 5582:

„Good News Global Outreach“. Ingen af midlerne

vil gå til mig – de går udelukkende til

Guds Riges arbejde – på forhånd tak.

Fortsættes næste side

Sommer 2008 Side 17


Side 18

Pastorseminar i Indien.

Om aftenen afholdt vi evangeliske møder

rundt om i landsbyerne. Men det er farligt

at forkynde evangeliet i Indien. I staten

Orissa var der lige blevet dræbt 4 pastorer,

og der var 200, som man ikke kunne finde!

Også i Sydindien kan man mærke forfølgelsen.

Radikale hinduer ønsker at stoppe al

offentlig forkyndelse af Kristus. Blandt andet

har man, mens jeg var der, anklaget en

kendt indisk evangelist for at skrive på sine

plakater, at Jesus kan helbrede de blinde,

lamme og døve. Det resulterede i en stor

retssag, hvor 50 meget vrede hinduistiske

jurister førte retssag mod denne evangelist.

Der var kun 7 jurister til at forsvare ham. En

af dem aflagde et personligt vidnesbyrd om

sin egen omvendelse under retssagen. Det

blev også bevist, at Bibelen faktisk siger, at

Jesus gør disse ting, og da Indien officielt

anerkender Bibelen, som en hellig bog for

de Kristne, ligesom Koranen er det for

Muslimerne og Vedaerne for Hinduerne, resulterede

det hele i, at dommerne afviste

sagen.

Vi oplevede også protester på vore offentlige

møder, men da mødet alligevel var forbi,

foretrak vi at køre bort, da det viste sig, at

fornuftig, afslappet dialog ikke var mulig.

Vær med til at bede for frihed i Indien til at

forkynde evangeliet.

Peter Christensen,

Good News Global Outreach

Tanzania, NLO

af af Hannah Hannah Hannah og og Eg Egon Eg on F FFalk

F alk

Kære venner og partnere,

Vi kom hjem sent tirsdag aften efter en lang

møderejse til Danmark og USA. Rejsen var

på alle måder en stor velsignelse for os.

På Bornholm fejrede vi Egons kommende 60

års dag (6. juni) og den gav et overskud på

lidt over 50.000 kr. Disse penge skal bruges

til byggeriet af køkken og spisesal for børneskolen

New Life Academy. Dette arbejde

er allerede godt i gang. En stor tak til alle

jer som gjorde denne festdag uforglemmelig!

Tak for al gæstfrihed og for support til

vores arbejde her i Tanzania! Alle steder vi

kom, blev vi behandlet kongeligt!

I USA havde vi møder i staterne Louisiana,

Californien, Oklahoma og Ohio og det var

en stor glæde at få lov til at bede for rigtig

mange mennesker. På denne møderejse oplevede

vi mirakler, også på det økonomiske

område og vi er meget taknemmelige!

Korstog i Matai

Det er søndag aften, korstoget i den lille

landsby Matai er slut, og vores team er ved

at pakke udstyret ned i to store skibscontainere

for at bringe det videre til det

næste korstog i Laela. Kl. er ca. 21 og jeg

går i seng for at være klar til at køre tilbage

til Arusha (1.600 km) klokken 4 om morgenen.

Jeg vågner hurtigt igen og er bare så

syg i min mave. Jeg har fået en eller anden

hårdnakket bakterie, som gør, at jeg har det

så dårligt. Uden søvn og syg må jeg bare

bide tænderne sammen, og kl. 4 sidder jeg

bag rattet på vej mod Arusha. Det eneste

der holder mig oppe er tanken om alle de

mennesker, som jeg fik lov til at formidle

Evangeliets kraft til, og som forløste frelse,

udfrielse og helbredelse. 1.370 mennesker

tog imod Jesus og lever nu et helt nyt liv!

Under min prædiken en af dagene ledte Helligånden

mig til at tale kraftigt om okkul-

Sommer 2008


3 sider af byggeriet af køkken og spisesal

tisme, trolddom og de negative virkninger

af dette. Næste dag på undervisningsseminaret

sad troldmanden, hans kone,

begge forældre og en svigerinde på første

række, og de ønskede at blive frelst. Hvil-

Troldmanden og hans familie

ken lovprisning af Jesus det forløste fra de

ca. 2000 tilhørere. På korstogsmødet samme

dag brændte vi alle troldmandens trolddomssager

som et mægtigt vidnesbyrd om

Evangeliets forvandlende kraft.

Trolddomssagerne brændes

Dagen efter kommer en gammel dame op

Fortsættes næste side

Sommer 2008 Side 19


på platformen og meget begejstret siger:

”Jeg var blind, men kan se!” Denne gamle

dame er troldmandens bedstemor, og han

kommer springende op på platformen og

omfavner hende med stor glæde.

Side 20

Den blinde bedstemor kan nu se!

Alle disse og mange andre tanker passerer

mit indre, mens vi kører mod Arusha og efter

16 timer stopper i Morogoro for at overnatte.

Vi er alle udkørte og udmattede, og

det er med stor taknemlighed, vi går i seng

og sover.

Denne unge mand var lam.

Nu springer han rundt

Den næste dag kører vi de sidste 8 timer

mod Arusha. Da vi kører ind i en af landsbyerne

nedsætter jeg bilens hastighed, men

bliver alligevel standset af politiet ved er

radarkontrol. Politimanden påstår, at jeg

kørte for hurtigt, hvilket jeg ikke mener, da

der intet hastigheds skilt var. Pludselig spørger

han om mit navn, og da jeg siger Egon

udbryder han med stort smil: ‘ Falk!’ Så for-

tæller han mig, at da han gik på skole i byen

Iringa, kom jeg og prædikede dér. Politimanden

bliver ivrig og siger: ”Egon Falk du er

en af de få som skriver historie i vort land

Tanzania.” Da jeg kører videre fyldes mit

indre med en ubeskrivelig varme, en glæde

og taknemlighed til Gud over at få lov til at

tage del i denne store indhøstning af mennesker

i Tanzania.

Et godt besøgt seminar i Matai

Bibelskolen

Bibelskolen er i fuld gang med et nyt hold

elever som forbereder sig til at skabe en forvandling

i nationen Tanzania og ud over dets

grænser.

Bibelskolens elevhold 2008

Prædikantkonferencen i juni

Rigtig mange har allerede registreret sig til

denne konference hvor Pastor Sam Carr og

Pastor Frank & Parris Bailey fra USA kommer

for at undervise.

Islam’s mørkeste tidsperiode i Afrika

En af Islam’s ledere, Sheikh Ahmad Al

Sommer 2008


Katani, som selv træner nye ledere i Islam,

udtaler i et interview på en arabisk nyhedskanal,

at han frygter, man en dag ikke længere

finder islam i Afrika. Han siger, at på

grund af de kristnes evangelisering, var der

330 millioner kristne i Afrika i år 2000 mens

der i år 1902 kun var 1 million kristne. Han

udtaler videre, at der i Afrika hver time

konverterer 667 muslimer til kristendommen,

16.000 hver dag og 6 millioner hvert

år. Er dette bevis nok, for at et missionsarbejde

af evangeliserende karakter er godt

nok og lykkes?

Krisetider!

På mange måder er det krise for mange her

i Tanzania, og vi er også ‘ramt’. Den kraftige

prisstigning på olie er slem. Vi betaler i dag

9 kr. for en ltr. diesel og vi kører tusinder af

Et Et f ffar

f ar arvel ar el til

til

missionsarbejdet

missionsarbejdet

Jeg har været sygemeldt

gennem længere tid, og

fremtiden har været usikker.

Som tingene ser

ud, tyder det på, at der

kommer til at gå endnu

nogen tid, førend jeg er

oppe på ‘fulde omdrejninger’, selvom det går

fremad. Derfor finder jeg det passende, at

lave et officielt punktum for min tid i udlandet

og tjenesten som medarbejder i ‘Ungdom

Med Opgave’.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at

sende en stor tak til alle medarbejdere i

Missionsfonden og Missions-Nyt. Jeg er meget

taknemmelig for det arbejde, I gør for

at skaffe missionærerne økonomisk støtte

og formidle viden om vores arbejde. En stor

tak også til de af bladets læsere som på forskellig

vis har støttet mig og stået bag mig

og min tjeneste. Må Gud velsigne jer rigt

tilbage for alt det, som I har været med til

at investere i missionsarbejdet - til glæde

og styrke for mange mennesker.

Jette Læbro, ‘Udrust Nationerne’.

Jette Læbro

km for at bringe Evangeliet ud til hele Tanzania.

Stort set er alle madvarer på kort tid

fordoblet i pris, og rigtigt mange mennesker

har det meget vanskeligt. Mange af de fattige

er tvunget til at opgive et måltid mad

om dagen, fra 2 måltider går de ned til 1

måltid. Vi gør alt hvad vi kan for at hjælpe;

Men vi kan kun hjælpe i den udstrækning,

vi selv modtager hjælp. Opfat dette som et

nødråb, som et S.O.S.

Et stort tak til jer alle som måned efter måned

bærer os og vore medarbejdere i forbøn

og økonomisk support, mon ikke Gud

vil velsigne jer? Vi tror det!

Jeres venner i Tanzania

Hannah og Egon Falk,

NLO team

Kan vi blive

bedre til at støtte?

Under denne overskrift har vi kontaktet

en lang række af de missionærer, vi har

kendskab til, og bedt dem formulere projekter,

der kan være med til at udvikle

missionsarbejdet, hvorefter vi vil præsentere

dem for missionsinteresserede mennesker,

menigheder, institutioner m.m.

Det, vi søger, er en giverskare, der vil

give tilsagn om at støtte et eller flere af

disse projekter, f.eks. med et fast månedligt

beløb, eller som vil støtte et projekt

her og nu med et engangsbeløb.

Skriv eventuelt på din indbetaling hvordan

og hvorlænge du vil støtte et givent

projekt og med hvilke beløb.

Husk at påføre cpr-nummer til skattefradraget.

På de næste sider vil vi præsentere nogle

nye projekter:

Sommer 2008 Side 21


‘Guds ‘Guds By By’ By

Pr Projekt Pr Projekt

ojekt def definer def iner ineret iner et af af Helmi Helmi og og F FFelipe

F elipe Castr Castr Castro, Castr , , P PPer

PP

er eru er

Vores ønske/vision er på eet sted at have en levende ‘Guds by’. Et center hvor evangeliet

gennem næstekærlighed kan nå ud til alle generationer og behov. Centeret skal være

delt op i flere samarbejdende områder, som kan drage nytte af de samme installationer:

Alderdomshjem for pastorer/par

Mange arbejder for Jesus som pastorer under stor fattigdom, og når de kommer til en

alder, hvor de ikke kan mere, bliver de ofte smidt på gaden uden at have et sted at gå hen.

Det er en uværdig behandling for nogen, som har givet deres liv i tjeneste for Jesus! Et

alderdomshjem vil give dem mulighed for at tage del i arbejdet i de andre områder i Guds

By, sålænge de kan. Ved at tage del i arbejdet, går de ikke i stå og kan føle, at der stadig

er brug for dem.

Krisecenter for børn

Mange børn oplever tider med specielle kriser. For eksempel hvis deres forældre kommer i

fængsel, bliver syge, eller ved alvorlige adfærdsproblemer i deres hjem o.s.v. Børn i disse

situationer ender ofte på gaden og lever af tilfældiges barmhjertighed eller misbrug af

dem. Staten går ikke ind i et ansvar for dem, som vi kender det i Danmark. Gennem et

krisecenter kan vi række ud med Kristi kærlighed til de mest trængende og gennem dette

vise Kristi kærlighed for deres liv. Vi kan aktivt tage del i byens sociale behov. Ændre børn,

som er på vej til at blive samfundets tabere, til vindere i Jesus, gå aktiv ind i deres aktuelle

behov, både psykisk, fysisk, materielt og åndeligt.

Krisecenter for kvinder

Der er en massiv krise i mange hjem med vold og mishandling. Hvis kvinden ikke har et

sted, hvor hun kan søge hen, alene eller med sine børn, så bliver der ikke sat en ende på

problemerne. Derfor behøver kvinderne åndelig, juridisk, psykisk og praktisk hjælp. Denne

hjælp skal samtidig tilbydes resten af familien, ikke mindst ægtefællen.

Projekt 5079 ‘Guds By’

Ny Ny bil

bil

Pr Projekt Pr ojekt def definer def iner ineret iner et af

af

Helmi Helmi og og F FFelipe

F elipe Castr Castr Castro, Castr Castr , P PPer

P er eru er

Vores menighedsarbejde har giver os behov

for en større og stærkere bil. Vi skal ofte

transportere flere personer og ofte køre uden

for byområderne. Bilen skal samtidig kunne

transportere vores lydanlæg frem og tilbage

ved hvert møde.

Projekt 5079 ‘Ny bil’

Side 22

Sommer 2008


Pastorf astorf astorfamilier

astorf amilier

Pr Projekt Pr ojekt def definer def iner ineret iner et af af Helmi Helmi og og F FFelipe

F elipe Castr Castro, Castr , PP

Per P er eru er

Arbejdet med frikirke-pastorfamilier

Mange pastorer mangler en pastor i deres eget liv. Isolation er den største fare i et menneskes

liv, ikke mindst i en leders liv! Gud har givet os et specielt kald til at betjene netop

denne gruppe: Gennem månedlige samlinger, hvor de får undervisning, samvær og forbøn,

som ikke blot er til velsignelse for deres egne liv, men når ud til deres menigheder genne

det, de selv modtager. Vi slutter af med lidt godt mad, så de kan gå endnu gladere hjem!

Gennem personlig sjælesorg og vejledning i specielle situationer i deres liv. Ved små, korte

‘ferier’ for dem og deres familier, hvor de kan slappe af, blive forkælet og blive betjent

åndeligt. Vi har en deltagelse på 100-120 på disse lejre og antallet er kun begrænset af

økonomien. Gennem arbejde med pastorfamiliernes børn og deres specielle behov og gudsforhold.

Det er ikke let at have sine egne forældre som sine pastorer! Gennem besøg i

deres menigheder med undervisning.

Derudover hjælper vi pastorfamilierne økonomisk ved specielle behov for eksempel sygdom,

akutte materielle behov og basale behov.

Uddannelseshjælp til pastor børn

Gennem arbejdet med pastorfamilier fra alle kirkesamfund har vi set, at mange af disse

børn/unge har en begavelse ud over det almindelige. De er oftest de bedste i deres skoler

eller på universitetet. Desværre er det kun en lille gruppe af dem, som kan få en uddannelse

på grund af deres forældres økonomiske situation.

Disse unge har et potentiale til at kunne nå en ledende stilling i samfundet med deres

talenter og evner, og på den måde at være med til at ændre samfundet og det faktum, at

de evangeliske som regel er de fattigste og dårligst uddannede. Dette projekt kan få en

langssigtet indflydelse, ikke blot i deres eget liv, men også i menighederne og samfundet.

Projekt 5079 ‘Pastorfamilier’

Kir Kirkebyggeri

Kir eri

Pr Projekt Pr ojekt def definer def definer

iner ineret iner et af

af

Bir Birgitte Bir gitte og og Sør Søren Sør en P PPeder

P eder edersen, edersen,

sen, K KKeny

K eny enya eny

Vores store hovedopgave her i Kenya er at

bygge kirker. Derfor søger vi partnere, der

vil gå ind og støtte os i dette arbejde. En

kirkebygning er menighedens værktøj til at

få nye medlemmer og vokse sig stor og selvbærende.

En menighed kan få et økonomisk løft til at

bygge en kirkebygning for bare 600 kr. om

måneden i et år.

Projekt 5009 ‘Kirkebyggeri’

Sommer 2008 Side 23


undervisning-inspiration-aktuelt

Side 24

Missionshjørnet

Af Gardar Ragnarsson

Læreløshed

En menighed som ikke har nogen lære, har ikke noget svar

til folk som spørger om livets komplekse spørgsmål. En læreløs

bevægelse har ingen fremtid.

Den kristne troslære forener, men adskiller også. Den religiøse overfladiskhed

som præger vor tid har gjort enorm skade og sendt mange mennesker ud i

frustrationer, fortvivlelse og mørke.

De, som er kommet ind i en læreløs kirke på de ‘lette toner’, aner ikke hvad en

kirke er, og har heller ikke klarhed over hvad der er at frelses fra, eller hvad

man bliver frelst til. Forsoningen, korsets dårskab, som er en anstødssten for

vantroen, er på mange steder fjernet fra forkyndelsen, syndbegrebet tilsløret,

og dertil den evige fortabelse. Alt som er ubehageligt for den stolte menneskenatur

slibes væk. Endog salmeteksterne med ‘det gamle budskab’ må ikke irritere

mere. Frafaldet er tydeligt.

Vi kan ikke gøre evangeliet ‘relevant’ for det moderne menneske ved at fjerne

selveste essensen i det. Det bliver til et tandløst budskab som verdensmennesker

er intelligente nok til at mærke tomheden i. Det bliver til et falsk evangelium.

Det sande evangelium med det gode, men alvorlige budskab, er en hemmelighed,

som kun åbnes ved Helligåndens virke i menneskets sind og hjerte.

Nytestamentets budskab sætter fokus på Den Herre Jesus Kristus. „Enhver, der

‘går videre’ og ikke bliver i Kristi lære, har ikke Gud; den, der bliver i Kristi

lære, har både Faderen og Sønnen.“ (2.Joh.:9)

Apostelen Paulus henvendte sig til menigheden i Efesus, at de skulle bede om,

at ordene måtte gives ham, når han åbnede sin mund, så han med frimodighed

kunne kundgøre evangeliets hemmelighed. „Ja, bed om, at jeg må have frimodighed

til at tale ret derom“; sagde han. Han levede i en erkendelse af, at han

stod med en missionsbefaling af en åndelig dimension, som er større, end det

menneskelige fornuft kan rumme, og at den ikke måtte gå tabt i overførelsen

fra mund til øre. Lukas skriver i Apostlenes Gerninger, at Herren åbnede Lydias

hjerte, så hun gav agt på det, som Paulus talte. Hun gik Guds vej og blev døbt

sammen med sin husstand. Det blev til en skøn familievækkelse.

Paulus sagde til sin unge medarbejder Timoteus: „Prædik Ordet, træd frem,

hvad enten det er belejligt eller ubelejligt, overbevis, tugt, forman med al

langmodighed og belæring. Thi der kommer en tid, da de ikke vil finde sig i den

sunde lære, men efter deres egne lyster skaffe sig lærere i hobetal, efter hvad

der kildrer deres øren, og de skal vende øret bort fra sandheden og vende sig til

fablerne“. (2.Tim.4:2-4)

Fortsættes side 26

Sommer 2008


Benyt skattefradragsreglen - når du støtter mission!

Side 25

Alle former for gaveindbetalinger til Missionsfonden af 4/5 1964 er fradragsberettigede

efter gældende fradragsregler, dvs. minus de første 500 kr. Det betyder i praksis,

at du i 2008 ved indbetaling af ialt 14.500 kr. kan få fradrag de maksimale 14.000 kr.

Nye skatteregler nødvendiggør, at du påfører dit personnummer på indbetalingen for at opnå

skattefradrag.

Større fradrag kan opnås ved tegning af 10-årigt gavebrev. Kontakt os for flere oplysninger.

Begge ordninger kan benyttes samtidigt og af begge ægtefæller.

afrives inden betaling


Gaver givet til Missionsfonden af 4/5 1964 er fradragsberettigede

efter Ligningslovens § 8a. og § 12 stk.3.

Gavegiver skal, for at opnå skattefradrag for beløbet, påføre

indbetalingskortet personnummer på den person, der skal have

skattefradraget for den pågældende indbetaling.

Beløbet vil derefter automatisk blive påført selvangivelsen

sammen med andre fradragsberettigede indbetalinger for

det angivne personnummer.

Husk: fra 2008 og fremover at anføre personnummer for at opnå skattefradrag!

Eventuel meddelelse til Missionsfonden vedrørende omstående beløb:

Sk Skattefrihed Sk ttefrihed f ffor

f or g ggaver

g er y yydet

y det til til Missionsf Missionsfonden Missionsf onden af af 4/5 4/5 1964

1964

For 10-årige gavebreve op til 15% af skattepligtig indkomst,

dog altid op til 15.000 kr. efter Ligningslovens § 12, stk. 3,

og efter Ligningslovens § 8a med op til 14.500 kr fra 2008.

Begge ordninger kan benyttes samtidigt og af begge ægtefæller.

Missionshjørnet

Missionshjørnet, Missionshjørnet ...f ...f ...for ...f ...for

or ortsa ortsa

tsa tsattttt tsa

Det er en ret alvorlig sag når

en kirke forsøger at få uomvendte

mennesker til at føle

sig godt tilpass og trives i sit

midte, skønt de er på vej til

helvede. Gud sagde til profeten

Ezekiel: „Du skal tale mine

ord til dem, hvad enten de hører

eller ej…“! (Ezek.2:7)

Vi er nu inde i afslutnigen af

nådetiden, og det er på tide

at vågne op! Ud fra Guds trone

går der et kald til gudsfolk

om, at vi skal komme tilbage

til korset og korsets nådebudskab,

så vi kan blive sat i

stand til at møde det, som

kommer, og være klar til bortrykkelsen.

Tilbage til Bibelen!

Gardar Ragnarsson

kan an du du f ffinde

f inde en en liste liste o oover

o er de

de

pr projekter pr ojekter ojekter, ojekter , der der k kkan

k an støttes

støttes

gennem ennem Missionsf Missionsfonden

Missionsf onden

www www.missionsf

www .missionsf .missionsfonden.dk

.missionsf onden.dk

På å w wweb-adr

w b-adr b-adressen:

b-adr essen:

Side 26


Laura & Bengt Axell

Casilla de Correo 2710

Asuncion, Paraguay

axell@click.com.py

Pinsekirken, Vejle

Helmi & Felipe Castro

Casilla 199

Trujillo, Peru

helmicastro@hotmail.com

Pinsekirkens Ydremission, Århus

Peter Christensen

Good News Global Outreach

La Cours Allé 3

7330 Brande

peter123eee@gmail.dk

Stella Christtreu

AEP-Box 33

K.P.119

Tirana, Albanien

stella@abissnet.com.al

Fælleskirken, Ølstykke

Hannah & Egon Falk

New Life Outreach

P.O. Box 6073

Arusha, Tanzania

hannah@nlo.dk / dr.egon@nlo.dk

NLO Danmark

c/o Pinsekirken

Sagavej 5

3700 Rønne

Tabitha & Torkild Jensen

P.O. Box 2398

Arusha, Tanzania

torkild@bol.co.tz

Betania's Ydremission, Blåhøj

Ruth & Henry Knudsen

P.O. Box 428

Germiston 1400, South Africa

gam@telkomsa.net

Missionsadr

Missionsadresser

Missionsadr esser esser:

esser

Lena & Lars Kristensen

‘Mercyships’

c/o Bente og Nathanael Kristensen

Nordlundvej 136

7330 Brande

Lakdk@mail.tele.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Lise-Lotte & Esteban Laniec

Avda. Mcal. Estigarribia 697

San Ignacio de las Misiones

Paraguay

elaniec@itacom.com.py

Pinsekirken, Mariager

Kirsten Solveig Larsen

JOCUM

Caixa Postal 210

CEP. 68 906 970 Macapa, AP

Brasilien

kisola@ig.com.br

Fælleskirken, Ølstykke

Peter & Anne-Lise

Løbner-Madsen

‘Mission hjemme og ude’

Fænøsund Park 5, 2. th.

5500 Middelfart

alpema@mail.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Dorrit & Torben Madsen

'Mission til unåede'

Postboks 117

7330 Brande

Betania's Ydremission, Blåhøj

Margaret & Verner Madsen

P.O. Box 4

Itigi

Tanzania

vmmadsen@gmail.com

Xpect Pinsekirken Herning

Susanne & Leif Madsen

P.O. Box 9734

Nakuru, Kenya

leifmadsen@africaonline.co.ke

Betania's Ydremission, Blåhøj

Prayoon & Sathiyaa Maprang

155 M. 1 Nakhonthai Church

T. Nakhonthai, A. Nakhonthai

Province Phitsanulok 65120

Thailand

Støttekreds i Danmark:

v/ Birthe Steffensen

Fortunavej 82

8900 Randers

Anita & Marino Paserini

José Hernandez 170

3105 Diamante

Entre Rios, Argentina

anitahardt@yahoo.com.ar

Birgitte & Søren Pedersen

P.O. Box 4614

Eldoret, Kenya

bspedersen@mechai.org

Pinsekirkens Ydremission,

Esbjerg

Esther & A. Sankar

No. 21 ‘A’ Arani House Road

Ooty-643002,

The Nilgiris

South India

sankaresther@gmail.com

Græsted Frikirke

Bente & Bent Ole Sørensen

Rumænien

Blåhøjvej 49, Karstoft

6933 Kibæk

b.o.s@email.dk

Betania’s Ydremission, Blåhøj

Agnete & Tony Simpson

15 Brian Dillon Park

Dillon’s Cross

Cork, Irland

Elimkirken, Ålborg

Sommer 2008 Side 27


Kontakt ontakt os os f ffor

f or tilsendelse tilsendelse af

af

tilmeldingsk

tilmeldingskupon

tilmeldingsk upon

Missionsf Missionsfonden Missionsf onden af af 4/5 4/5 1964

1964

tlf. 47174040 - fax 47174018

e-mail: mfond@mail.dk

www.missionsfonden.dk

Næste Næste n nnummer

n ummer af

af Missions-Nyt udk udkommer udk ommer se september se ptember 2008

2008

Ar Artik Ar tik tikler tik ler bedes bedes indsendt indsendt inden inden 15. 15. august august 2008. 2008. P PPå

P å f fforhånd

f orhånd tak

tak

Missions-Nyt

Missions-Nyt

Missionsf Missionsfonden

Missionsf onden

er er g ggodk

g odk odkendt odk endt til til a aat

a t modta modtage modta

10-årig 10-årige 10-årig e fr fradr fr adr adragsber

adr gsber gsberettig

gsber ettig ettigede ettig ede g ggavebr

g br breve br

Alle Alle øvrig øvrige øvrig e indbetaling

indbetalinger indbetaling er er er lig ligeledes lig eledes

fr fradr fr adr adragsber adr gsber gsberettig gsber ettig ettigede ettig ede efter efter gældende gældende r rregler

r ler

Denne Denne ser service ser vice k kkan

k an med med f ffor

f or ordel or del benyttes

benyttes

af af giv giver giv er e e der der ønsk ønsker ønsk er a aat

a t indbetale indbetale f ffaste

f aste

månedlig månedlige månedlig e beløb

beløb

Missionsf Missionsfonden Missionsf onden er er tilmeldt tilmeldt BS

BS

Peng eng engeinstitutternes

eng einstitutternes Betalings etalings etalingsSer

etalings er ervice er vice

BetalingsService

Missions-Nyt

Missions-Nyt

Missionsfonden

Harpevej 14

DK-3650 Ølstykke

B

Returneres ved varig adresseændring

More magazines by this user
Similar magazines