Rummeligheden har sine grænser

odenselaererforening.dk

Rummeligheden har sine grænser

Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 2 • Marts 2009

Kanonoredrag:

Rummeligheden

har sine grænser


2

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Ansvarligt

Når du nu, kære læser, er i gang med dette blad,

kan der meget vel være indgået og underskrevet

en ny aftale om arbejdstid i Odense. En aftale,

hvis fornemste formål er at understøtte folkeskolen

som en attraktiv arbejdsplads.

Såvel i ånd som i handling.

Udgangspunktet er den centrale aftale, som i forbindelse

med overenskomstfornyelsen i 2008 blev

vedtaget med et meget stort flertal.

En central aftale med den specielle vinkel, at den

skulle omsættes til virkelighed ude i de enkelte

kommuner. Altså lokale forhandlinger mellem

lærerkredse og kommunale arbejdsgivere.

I en række kommuner er nye arbejdstidsaftaler

indgået. Og således, sikkert, nu også i Odense.

At beskrive forhandlingsforløbet er ikke muligt.

Dels, fordi den slags holdes internt mellem forhandlerne.

Og dels, fordi det i så fald ville fylde

adskillige sider.

Det har nemlig taget tid.

Både ved forhandlingsbordene på rådhuset og i

Klaregade – men i høj grad også til forberedelse af

forhandlingerne, både teknisk og politisk.

Og hvad er det så endt med, idet vi nu forudsætter,

at aftalen rent faktisk er indgået i læsende

stund?

Den absolutte hjørnesten i den nye måde at tænke

lærerarbejdstid er omregningsfaktoren. Altså hvor

meget en undervisningstime veksles til, når opgaver

i tilknytning til undervisningen regnes med.

Her i Odense hedder denne faktor 2,20.

Omsat til konkret skolehverdag vil det sige, at

man som gennemsnitligt maksimum højst kan

have 25,3 undervisningslektioner om ugen. Og

så laver man absolut heller ikke andet end at

undervise. Sådan spiller klaveret jo ikke for

nogen lærer. Der vil være møder i Pædagogisk

Råd, tilsynsopgaver, ofte også klasselærerarbejde

– samt en masse andre ting, der skal trækkes fra

tallet 25,3.

Så reelt vil undervisningstimetallet blive noget

mindre.

Forsidefoto: Mads Hermansen og Niels Egelund på SDU.

Med i aftalen er også, at striden om tid til efteruddannelse

er bilagt. Det er lykkedes Odense

Lærerforening at få begrebet ECTS-points bragt

til Odense. Trofaste læsere vil vide, at det ellers

tidligere har været noget nær en umulighed. Nu

slår aftalen fast, at hvert ECTS-point til efteruddannelse

udløser 18 timer.

Så skal vi ikke skændes mere om det!

Men aftalen rummer mange andre ting: Tid til

lejrskole, prøveafvikling, vikartimer og så videre…

Og en løndel, der handler om at veksle og fordele

en række af de hidtidige løntillæg, som med

konstruktionen i den nye arbejdstidsaftale ikke

rigtigt har nogen knage at hænge på længere.

Bortset fra, at pengene forbliver i den samlede

kasse til lærerlønninger.

Det kan selvfølgelig altid diskuteres, om den nye

måde at tænke lærerarbejdstid nu er den rigtige.

Men den er der altså.

Og ser man på resultatet her i Odense, kan man

vist godt tillade sig at sige, at det ikke er så ringe

endda. Der er handlet helt til stregen i den bundne

opgave, der hedder ressourceneutralitet.

For man skal huske, at aftalen ikke kan rette op

på manglende ressourcer og nedskæringer.

Skylden for disse mangler har en anden adresse.

Som lærer – og ikke mindst som leder – skal man

nu vænne sig til at arbejde på en anden måde.

Man skal ikke arbejde mere. En time er stadig en

time, og der skal ikke arbejdes for mere, end der

bliver honoreret for.

Det er klart slået fast i aftalens ”ånds-del”, eller

forord om man vil, at balancemodellen mellem

ressourcer og opgaver skal respekteres. Både af

lærere og af ledere.

Men nu bliver det altså lærerne, der får det professionelle

råderum og ansvar for arbejdsopgaverne.

Det er absolut ansvarligt.

fl.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Kursusdag:

Gladere!

Erhvervspsykolog Freddy

Meyer gav gode råd til

tillidsfolkene i Odense

Lærerforening:

- Relationerne er det vigtigste!

Af fl e m m i n g An d e r s e n

- Forandringerne kommer. Hele tiden.

Og tro ikke, at det værste er overstået.

Umiddelbart ikke den oplagte indledning

på et foredrag, der skulle

handle om at gå gladere hjem.

Men glad blev man, da Freddy Meyer

først tog fat med humor, præcision

og en klar retning med sin formiddag

i Odense Lærerforening:

- Ved I, hvor meget det koster at

have en sur medarbejder, en surstråler?

Det koster rigtigt meget,

kan jeg godt fortælle jer!

Ingen er forandringsparat

- Det er som oftest den økonomiske

og teknologiske

udvikling, der skaber forandringerne.

Vi andre kan kun

være medbestemmende om,

hvordan de skal udmøntes.

Vi hører ofte, at forandringer

skal gøre os mere effektive

og produktive. Tit går forudsætning

nummer 1 desværre

tabt: Relationerne

mellem os er det vigtigste,

sagde Freddy Meyer.

Gå gladere

hjem fra

arbejde end

da du kom!

I dag handler det om at træffe beslutning

om, hvilke erfaringer vi forventer

at få i morgen. Århundreders tradition

med at lære (af) andres erfaringer er

passé, mener Freddy Meyer.

- Og vores hjerne er fysiologisk ikke

forandringsparat. Den vil helst blive i

rutinerne. 99,8 % i hjernen er vaner og

rutiner. Når de bliver brudt, begynder

der at udskilles stress-hormoner. De

klassiske modreaktioner på forandringer

er at leve i mindet eller at være

”offer”, sagde Freddy Meyer.

Han rullede straks de produktive reaktioner

frem:

- bevidsthed om personlige mål

- problemløsende holdning.

Svesken på disken!

- Jeres nye arbejdstidsaftale bygger

på en ny kultur. En team-kultur. I

skal turde gøre noget andet end det, I

har været vant til, pointerede Freddy

Meyer.

Han fortsatte:

- Derfor er det vigtigt med relationerne

mellem jer. I skal få afklaret, hvordan I

selv har det, og hvordan I har det med

hinanden. I skal respektere forskellighederne

mellem jer og lade være med at

værdisætte hinanden. Man skal anerkende

forskellighederne, for ting forstås

på mange måder, sagde Freddy Meyer.

Men han understregede også, at man

ikke skal være konfliktangst:

- Svesken skal på disken, som jeg plejer

at sige. I skal turde tale om og tackle

jeres konflikter. Og I har som tillidsfolk

den opgave, at I skal være med til at

motivere jeres kolleger til en stor forandring.

Erkend, at forandringer kommer.

Få det bedste ud af dem, sammen. Det

er relationerne på arbejdspladsen, det

er omgangen med hinanden, der er det

vigtigste!

3


4

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Til pensionisterne

Månedsmøde tirsdag den 31. marts på

Skt. Klemensskolen kl. 15–17:

Vi får besøg af Anette Lyberth, der er informationsmedarbejder

i Det Grønlandske Hus. Hun fortæller

om Det Grønlandske Hus og om Grønland før og

efter folkeafstemningen den 25. november 2008.

Tilmelding senest fredag den 27. marts til Ulla

Most, tlf. 6613 7951, eller til Edmond Pedersen,

tlf. 6590 1374.

Sommerudflugt til Ærø

tirsdag den 26. maj:

Beskrivelse af turen og tilmeldingsblanket i næste

nr. af LærerBLADET.

Fanø, koloniophold 10. til 14. august:

Omtale i næste nr. af LærerBLADET.

Udlandstur i september 2009:

Busrejse til Krakow fra 13. til 20. september. Rejsebeskrivelse

og tilmeldingsblanket i LærerBLA-

DET nr. 4, der udkommer midt i maj.

En lille gentagelse og opfordring:

Hvis I er vidende om tidligere medlemmer af DLF,

der ved deres pensionering meldte sig ud af foreningen,

mener vi i pensionistudvalget, at det

er en god ide at kontakte dem for at gøre dem

opmærksom på, at de nu har mulighed for igen

at blive medlemmer. Dette tilbud gælder indtil 30.

juni 2009. Det er også nemt. Ring til OLF’s kontor,

6612 6890, og bed dem om at sende jer en indmeldelsesblanket.

Husk at nyde foråret!

Foråret så sagte kommer.

Så sagte, ja.

Men det kommer.

(Kaj Munk 1942)

Tur til Island 7. – 16. juni 2009

- med vægt på natur og anderledes oplevelser!

Lokal arrangør: Stella Gudmundsdöttir, tidl. Kopavogur

(www.heydalur.is)

Fugleekspert Bent M. Møller deltager (www.bonus-cc.dk).

Arbejdstidsaftale:

Enighed om

det meste

Af fl e m m i n g An d e r s e n

- Der er endnu ikke indgået aftale, men der er enighed

om de fleste områder.

Sådan sagde Odense Lærerforenings formand,

Anne-Mette K. Jensen, da hun orienterede tillidsrepræsentanterne

om det foreløbige resultat af

forhandlingerne.

Der er enighed om forordet, bortset fra konkrete

formuleringer i aftaleteksten.

Derudover er der enighed om følgende:

• Faktor for alle skoler (lærerne) undtagen Enghaveskolen

og Nørrebjergskolen er 2,20.

• Faktor for vikartimer: 2,00

• Ved lejrskoler gives 9 timer hver dag udover

grundskemaet.

• I prøveperioden bevares grundskemaet, der suppleres

op til timetallet i hidtidig prøveaftale. Ved

udtræksprøver udbetales timetallet med 191

kr./time.

• TR-aftale: 150 timer + 3,2 per medarbejder

(alt inkl.).

Godkendt efteruddannelse giver 18 timer per

ECTS-point.

Der er endnu ikke indgået aftale for Enghaveskolen

og Nørrebjergskolen samt for børnehaveklasselederne.

Pris inkl. flyrejse:

11.000 DKR pr. person.

Nærmere oplysninger:

Børge G. Olsen, tlf. 5959 5053


Debat:

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Boyes A- og B- skoler

Politikerne er ligeglade

med jeres børn.

Bare økonomien passer!

Det er med stor undren, man kan

se, hvordan politikerne i Odense

Kommune er i gang med at skabe

A- og B-skoler i Odense.

På skole A kan eleverne få en god

hjælp, hvis det kniber lidt med læsningen

eller matematikken. De kan

tage på lejrskoler, de kan få en ekstra

resurseperson i en klasse hvor

det er påkrævet, de kan give den

fornødne ekstra indsats til elever,

der fx er ordblinde osv.

På skole B kan elever ikke få hjælp,

hvis de har svært ved læsning eller

matematik, der er ikke råd til lejrskole,

der er ikke råd til en ekstra

resurseperson, der er ikke den fornødne

hjælp til fx en elev. der er

ordblind osv.

Spørgsmålet er jo så:

Hvorfor den forskel?

Svaret er, at Odense kommune har

valgt at give de enkelte skoler penge

i forhold til forældrenes uddannelse

og indtægt.

Sagt på en anden måde:

En skole, der ligger i et distrikt hvor

forældrene har en god uddannelse

og indtægt, får færrest penge. På

de skoler, der ligger i distrikter,

hvor forældrene ikke har uddannelse

eller en stor indtægt, uddeles

de fleste penge.

Beløbet, der uddeles efter de såkaldte

socioøkonomiske parametre, skal

dække den pædagogiske indsats der

foregår på skolerne og de elever, der

visiteres videre til specialskolerne.

For hver gang en elev visiteres vide-

Af Je s p e r CA r l s, Tr o g l æ r e r på Hø J m e s ko l e n

re, skal skolen af med 118.000 kr.

pr. elev pr. år.

Og det er her det går galt, for på

B-skolen har de en profil, der ikke

udløser mange penge - men underligt

nok har de flere elever, som de

skal betale til, end de får tildelt.

Resultatet er, at skolen er nødt til at

nedlægge den specialpædagogiske

indsats på skolen, indkøbe færre

bøger, droppe lejrskoler osv.

A-skolen, der har en større indtægt

via tildelingsmodellen, får et

overskud og kan derfor tilbyde en

væsentlig bedre socialpædagogisk

indsats og købe nye bøger for de

penge, der rettelig burde gå til den

specialpædagogiske indsats på skole

B.

Men hvorfor, kan man jo spørge?

For et par år siden betalte Odense

Kommune hver gang en elev blev

visiteret videre til en specialskole.

Økonomien var svær at styre, da

det jo ikke på forhånd var givet

hvor mange der blev visiteret videre.

Derfor besluttede man politisk, at

skolerne skulle bære den ukendte

ekstrabyrde, med de konsekvenser

det nu får på normalområdet.

Eller sagt på en anden måde: Politikerne

er ligeglade med jeres børn,

bare økonomien passer.

Kære forældre:

Der er to valg, I kan foretage jer:

Spørg skolen i jeres distrikt, hvordan

økonomien ser ud i forhold til

den specialpædagogiske indsats -

og husk, der er frit skolevalg.

Vi nærmer os kommunevalget. Lyt

til de politikere, der ønsker at ændre

denne tåbelighed.

5


6

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Det sagde

Hermansen:

- Skolen skal rumme

det meste. Som

god lærer skal man

ikke dæmonisere

nogen ved ikke

at ville rumme

dem. Man skal i

stedet skabe et

læringsrum, hvor

man bliver set og

anerkendt som

den, man er. En

god lærer kan

læse, hvor eleven

står – og har

samtidig et helt klart mål for, hvor eleven skal hen.

For opgaven i folkeskolen går jo på at skabe noget bedre

ud af det råmateriale, som man startede med. Så man skal

kunne og turde udfordre den enkelte elev helt ud til kanten,

nogle gange lidt længere. Og det bliver man som lærer

ikke altid lige populær blandt eleverne for!

Men er det nu fagligheden eller relationen, som er den

udslagsgivende faktor for succes med skolens løsning af

opgaverne?

Det har Mads Hermansen tidligere undersøgt.

Den korte version af svaret er, at begge dele selvfølgelig

tæller med.

Det er relationen, lærerstøtten, der giver positiv skoleindstilling

og selvopfattelse hos eleven. Det er lydhør styring

og de klare spilleregler for adfærd i klassen, der påvirker i

positiv retning.

Så man skal være relationsprofessionel og kunne sine relationer

for at lykkes som lærer.

På den anden side – for den er der også – skal fagligheden

hos læreren selvfølgelig være i orden.

Og så tilbage til rummeligheden, hvor vi skulle hen i debat

runden for at få klare udmeldinger fra Mads Hermansen:

- undervisningsdifferentiering kan hjælpe et stykke ad

vejen, men vil ikke kunne stå alene. Der vil fortsat

være brug for specialundervisning.

- man kan ikke svare på, hvornår nok er nok. Men det

tenderer til at være selvgenererende, så man kan

beklage sig ned i afmagt. Men man kan også gøre det

modsatte…

- PPR’s rolle bliver mere og mere konsultativ.

Kanonforedrag:

Rummelighed

I et auditorium på SDU med 300 tilhørere fra de od

håndfuld byrådspolitikere og to pædagogiske kapaci

at rummeligheden har sine grænser.

Af fl e m m i n g An d e r s e n

Anna Rytter, rådmand Jane Jegind og Jesper

Kinch-Jensen fik måske inspiration til den politiske

debat?


enseanske skoler, en lille

teter blev det slået fast,

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Det sagde

Egelund:

- Begrebet rummelighed

er relativt nyt

i den danske folkeskole.

I 1960’erne

talte man først

om integration, og

derefter går vi via

”skolen for alle”

og Salamancaerklæringen

til

rummelighed,

som blev lanceret

af Margrethe

Vestager i

slutningen af

1990’erne. I dag taler vi så om ”den inkluderende skole”

– et udtryk, som er hentet og oversat fra Salamancaerklæringen.

Altså relativt nyt, ifølge Niels Egelund, som også slog fast,

at skolen i sin struktur traditionelt aldrig har været særlig

rummelig. Snarere tværtimod: Meget opdelt i linier, delinger

osv.

- Det er det stigende samfundsbehov for uddannelse, som

gør, at I selvfølgelig synes, det er sværere, når man i dag

skal have faktisk alle med. For 100 år siden var det mindre

end 1 %, der fik studentereksamen. I dag er det op mod

hver anden.

Specialundervisningen har også bevæget sig i en inkluderende

retning, mere ind i folkeskolen.

Niels Egelunds statistikmateriale viser, at 3,8 % af alle

elever undervises i segregerede tilbud og 8,5 % af de almindelige

klassers elever modtager specialpædagogisk støtte.

Det er noget mindre, end deres lærere vurderer. Omkring

20 % af alle elever vurderes nemlig at have særlige behov,

af deres lærere.

- Det er AKT-eleverne, som udgør den største del, konstaterede

Egelund.

- Hvis ikke en ganske almindelig lærer får lejlighed til at

sidde med to, tre eller fire elever i en lektion, så lykkes

undervisningsdifferentiering ikke som et middel til at være

inkluderende. Der skal andre ting til. Den specialpædagogiske

rolle bygger på at være specialiseret i en række

funktioner – og man skal gøre sig klart, at hverken specialundervisningen

eller specialskolerne kan undværes, lød

det fra Egelund, som også slog fast, at et udskillelsestal på

lidt over 3,5 % til specialskoler ikke er højt:

- Det er nok det tal, vi skal have. For man skal vide, at man

bare ikke kan det hele!

7


8

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Odense Lærerforening

Regnskab

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2008


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Odense Lærerforening

Regnskab

Balance pr. 31. december 2008

9


10

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Særlig Fond

Regnskab

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2008


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 2 · MARTS 2009

Særlig Fond

Regnskab

Balance pr. 31. december 2008

11


ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 19 2 , Postboks 1150, 5100 Odense C

ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82

Klaregade 192 DLF / A Fyn:

Postboks 1150 Klaregade 71 GENERALFORSAMLING 5100 Odense C 5000 Odense 2009C

Fredag den 13. marts Tlf. kl. 6612 15.45 6890 Koncerthuset, Tlf. H. C. 7010 Andersen 0018 Hotel

Fax 6591 8560

FORELØBIG DAGSORDEN

Åbningstider:

Kl. 15.45: Start med velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv.

Mandag-torsdag: Kl. 16.00: Den mundtlige 9.00-15.00. beretning Fredag: 9.00-13.00

Kl. 17.00: Gæstetaler Kresten Schultz Jørgensen

Formanden træffes efter aftale.

1. Valg af dirigent

Formand:

Anne-Mette Kæseler Jensen

Åløkkevænget 34

5000 Odense C.

Tlf. 2330 1268

Næstformand:

Gitte Mailand

Fårebjergvej 61

5491 Blommenslyst

Tlf. 6596 7710

2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere

3. Formandens beretning

Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i LærerBLADET nr.1

4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond

5. Indkomne forslag (Frist: 27. februar kl. 12)

a. Arbejdsprogrammet

6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer

og tillidsrepræsentanter, jf. § 16

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

8. Eventuelt

Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 27. februar kl. 12.

Dørene åbnes kl. 15.00. Der serveres kaffe og brød.

Gratis P-billet kan afhentes i hotellets reception.

I løbet af eftermiddagen er der en pause med en bid brød.

Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte,

der forud har betalt for arrangementet efter generalforsamlingen.

Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne,

TR SkoleKom og www.odenselaererforening.dk

Bent Th. Hansen

konsulent

Odense Lærerforening

Bo Tryggedsson

konsulent

Flemming Andersen

konsulent

Marianne Bøgedal

sekretær

Ulla Krusaa

sekretær

Anne D. Ulriksen

sekretær

E-mail: 082@dlf.org

www.odenselaererforening.dk

Lærerb l a d e t

Redaktionen:

Flemming Andersen (ansvh.)

Tlf. 66 12 68 90

E-mail: flandersen@dlf.org

Foto:

Niels Nørgaard

tlf. 65 95 51 26

Festaften

Efter Odense Lærerforenings

generalforsamling

fredag den 13. marts 2009

på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel

afholdes festaften.

Der vil blive serveret en buffet, hvorefter

der er dans til ”Working Mojo”.

Deltagerbetaling til festaften er 75 kr. per person.

Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl. 01.00.

Tilmelding og betaling senest onsdag den 4. marts kl. 12.

For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR, mens medlemmer

uden skoletilknytning tilmelder sig i sekretariatet, Klaregade 19, 2. sal.

Ønske om at sidde sammen kræver tilmelding fra samme skole.

Styrelsen

22258_larerblad_1_09.indd 9 26/01/09 11:56:28

B

Indhold i dette nummer:

Leder: Ansvarligt . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Gladere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Til pensionisterne . . . . . . . . . . . . . . . 4

A- og B-skoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Rummelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Regnskaber . . . . . . . . . . . . . . . 8-11

Redaktionen er afsluttet 17. februar. Deadline til næste nummer: 14. marts 2009. Oplag: 3300 stk. Tryk: HTOdense

More magazines by this user
Similar magazines