Referat fra maj 2013 - Slagelse Kommune

slagelse.dk

Referat fra maj 2013 - Slagelse Kommune

27. maj 2013

Plejecenter Skovvang Grønningen 1 4200 Slagelse

Referat

Bruger-pårørenderådsmøde

Mødedato: 14.05.2013, kl. 15.00

Mødelokale: Skovvang

Referent: Lene Korsgaard

Deltagere: Formand Erik Larsen, Lis Frandsen, ældrerådsrepr. Leif Hansen,

centerleder Ruth Klein.

Afbud fra: Jytte Carlsen, Eva Jeppesen, Karin Larsen og Susanne Sørensen.

Dagens møde var opslået som åbent cafe-møde for alle brugere og pårørende.

Formanden bød velkommen til 3 gæster samt Rådets medlemmer.

Punkt 1: Sidste nyt fra dagligdagen.

Til orientering til gæster:

Regeringen har for 2 år siden vedtaget, at det er frivilligt om Kommunerne vil have et Bruger-

pårørenderåd. I Slagelse Kommune er det besluttet, at plejecentrene skal have et Bruger-

pårørenderåd. Trods ihærdigt forsøg er der ikke så mange medlemmer i Skovvangs Bruger-

pårørenderåd, da det er svært at få medlemmer. Der er valg til Rådet igen til september

med virkning fra 1. oktober. Rådet er tilknyttet 1 repræsentant fra ældrerådet.

• Den 13. maj blev der afholdt ½-årsmøde FOB/Slagelse Kommune, hvor kommende arbejdsopgaver

besluttes: tagrender (utætte), nogle ruder skal udskiftes samt noget træværk

mellem vinduer skal nedtages og erstattes med andet materiale.

• Fra 01.01.2014 bliver Skovvangs personale røgfri i arbejdstiden. Beboere må ryge i egen

bolig og i udenomsarealerne.

• Kommunal tilsynsenhed er Det Sociale Tilsyn i Holbæk. Der skal ikke foretages embedslægetilsyn

i 2013, da forholdene var i orden i 2012.

• Plejecentrene arbejder under 2 lovgivninger – sundhedslovgivningen (sygeplejeopgaver)

og serviceloven (praktiske og personlige pleje opgaver).

1) Hver torsdag er der motionscafe, hvor der for tiden er 6 medlemmer incl. pårørende.

2) Bus er kommet ud at køre….. fx er den i dag på tur til Nørrevangskirken til ældregudstjeneste.

3) Der spilles ludo.

4) Vores beboere modtager jævnligt besøg fra pårørende.

5) Individuelle træningsopgaver og samvær.

6) Der ophænges en liste på glasdøren i hver afdeling om de aktuelle aktiviteter.

Punkt 2: Økonomi d.d.

Økonomien hænger lige sammen.

1. Med baggrund i at Skovvangs 4 aflastningsstuer overgår til det nye Plejecenter (fra

2014) og Skovvangs budget derfor reduceres med tilsvarende driftsmidler ca. kr. 1,4

mio., har der i den forbindelse været lidt uro/bekymring hos personalet pga. prikkerunde.

Besparelsen blev fundet uden direkte afskedigelser, idet 3 medarbejdere har

valgt at gå på efterløn/pension (dvs. stillinger der ikke genbesættes) samt omlægning

af personale fra nat/aften til dagvagt, idet der er samlet flere forskelligartede opgaver

i dagvagten at varetage.

2. Som noget nyt indføres halvårlig regulering af lønbudget i forhold til aktuel belægningsprocent

– regulering i forhold til tomme stuer. Skovvang har i årets første 4 måneder

haft 6 tomgangsstuer. Det vil sige at lejlighederne er tomme af længere va-


27. maj 2013

Plejecenter Skovvang Grønningen 1 4200 Slagelse

rende tid end normalt.

3. Mod forventning overføres ’overskud 2012’ ikke til Skovvangs budget 2013. Centralt

fra er der foretaget regulering af lønfremskrivning, det betyder, at Skovvangs lønbudget

2013 er reduceret med kr. 170.000.

4. Vi afventer årsregning 2012 fra FOB.

5. Personalet i Søhus og Skovhus har været på 5 dages kursus i demenssygdom – med

undervisning fra SOSU-skolen Ringsted.

6. Der er ansat sommerferieafløsere, alle er uddannede Sosupersoner.

7. Center for Sundhed og Omsorg ønsker, at plejegruppen består af ca. 50% SSAmedarbejdere,

så fremadrettet ansættes der som udgangspunkt alene SSA’er til faste

stillinger.

8. I 2013 ansættes 1 ergoterapeut til det nye Plejecenter. Inden opstart i det nye Plejecenter,

vil ergoterapeuten komme svarende til 1 dag hver uge på hvert plejecenter i

område Nord. Opgaven er at understøtte personalet til at have fokus på træningsmuligheder.

9. Der forbruges kursusmidler til undervisning i resten af huset ved Dorthe Schwartz,

som sidste år kørte et projekt i afd. ØST med fokus på at guide personalet til at se

borgernes fysiske ressourcer/rehabilitering.

10. Skovvang er med i et økologiprojekt. Det er regeringens mål at alle offentlige institutioner

skal have 60% økologi i kosten i år 2020. Produktionskøkkenet Skovvang og

Plejecenter Skovvang deltager i projektet sammen med andre aktører i kommunen

projektet støttes med EUmidler.

11. Slagelse Kommune er med i et 3-årigt demens projekt ’Kodif’ med EU-midler. Projektet

indeholder fx udveksling af medarbejdere Danmark/Tyskland Region Femernbælt.

Projektete støttes med EUmidler.

Punkt 3: Kommende aktiviteter.

• Opstart af ’herreklub’ den 21. maj

• Motionscafe hver torsdag

• Bankospil 29. maj

• Gudstjeneste

• Der skal spilles krolf på vores nye bane

• Ud at køre med vores Bus

• Besøg fra Børnehave

• Sankt Hans-fest

• Ferietur til Musholm

Punkt 8: Evt.

1. Drøftelse af døgnkost. Alle plejecentre har dage, hvor de selv indkøber og tilbereder

det varme måltid. Somatisk afsnit Skovvang har 2 månedlige dage - med ’laver selv’

varmt måltid.

2. Springvand i skærmet afsnit er blevet repareret.

3. Der skal tages jordprøver i udearealet omkring skærmet afsnit. Opgave som er FOBs

4. Udsendt invitation til Bruger- pårørenderådets medlemmer med tilmeldingsfrist 15/5

blev bragt i erindring (Arrangement: ’Workshop om bygningsmassen på sundheds- og

omsorgsområdet i lyset af fremtidens sundhedstilbud og boligbehov’). Oplægsmaterialet

blev uddelt til Rådets medlemmer.

5. Næste møde: onsdag den 21. august 2013, kl. 15.00.

Mødet slut kl. 17 – med tak fra formanden til Rådets medlemmer og de 3 fremmødte gæster.

More magazines by this user
Similar magazines