- glimt fra Baptistkirken i Roskilde - Roskilde Baptistkirke

baptistkirke.dk

- glimt fra Baptistkirken i Roskilde - Roskilde Baptistkirke

øje:blik

juli/august

2008

- glimt fra Baptistkirken i Roskilde

At vandre

på vandet

i tro

side 6

Vejen

ud af

misbruget

side 4 og 5


Hvad er en Baptist?

En baptist er først og frem-

mest en kristen, en person

som tror på Gud og forsø-

ger at erfare mere om Gud

gennem Bibelen og bønnen.

Som kristen er man frelst

ved troen på Jesus Kristus;

Guds søn, som døde for al-

les synd, men genopstod og

lever i dag.

Baptistkirken i Danmark er

Danmarks første frikirke.

Den består af 50 menighe-

der fordelt over hele landet

og har ca. 5260 medlemmer.

Baptistkirken praktiserer

alene bekendelsesdåb (ikke

barnedåb) og er meget ak-

tiv i samarbejdet med andre

kristne kirker. Baptistkirken i

Danmark er involveret i in-

ternationalt hjælpearbejde i

den tredje verden.

I Roskilde Baptistkirke er der

ca. 260 medlemmer. Der er i

ugens løb mange aktiviteter

i kirkecentret for både børn,

unge, familier og ældre. Alle

er velkomne til at besøge

menigheden gennem disse

aktiviteter.

Kontaktpersoner:

2 www.baptistkirke.dk

Præst

Claus Bækgaard

46 37 24 49

cb@rbknet.dk

Præst

Rino Pagels

61 27 19 75

rp@rbknet.dk

Menighedsrådsformand

Jan Johannsen

46 38 49 50

jj@rbknet.dk

Lige et øje:blik

Der er nok at frygte og bekymre sig for!

I Michael Moores film: ”Bowling for Columbine” fra 2002

viser han, hvordan medierne skaber frygt hos amerika-

nere ved at snakke om ”dræber-edderkopper”, ”dræber

bier”, ”livsfarligt vejr” og så videre. Medierne omtaler

nyheder på en sådan måde, at man sidder tilbage med en følelse af, at det

er livsfarligt at gå udenfor en dør. ”Men sådan er det heldigvis ikke i Dan-

mark!”, tænkte jeg tilbage i 2002.

I dag, i 2008 tænker jeg anderledes. Er det ikke blevet ligesådan i Dan-

mark? Det er godt nok kun dræbersnegle og dræbergopler vi har af farlige

dyr, men så er der den livsfarlige fugleinfluenza, som nok rammer os, hvis

vi så meget som fodrer en lille and i parken. Vi skal frygte for solen, den

giver kræft bare man kigger på den. Vi kan bekymre os for terrorister, som,

i følge nyhederne, har Danmark som næste mål. Billedet er ofte så ensidigt

og frygtskabende, at man næsten tror, at rundt om hvert gadehjørne venter

der en terrorist, børnelokker, en gammel schweizer, der venter på at låse os

ned i en kælder, en due med fugleinfluenza, to polakker med knive, en hær

med dræbersnegle og alle de andre vi skal frygte.

Frygt og bekymring er noget, der har været til alle tider. Ikke kun i dag.

Netop derfor taler Biblen rigtig meget om dette:

”Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer” (1. Petersbrev

5,7)

Nyhederne prøver at vise os en verden fuld af farer, men vi skal ikke frygte

eller bekymre os – vi har Gud! Verdens skaber. Den største. Den mægtigste,

som har mere magt end alverdens terrorister og dræberedderkopper! Ham

kan vi kaste ALLE ting på. Hele tiden.

“Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer!”

Redaktion:

Gitte Prøhl (ansvarshavende)

46 35 78 02

proehl@vip.cybercity.dk

Mie Grube Skårhøj

mie@dbs.dk

Martin Dahl

m_b_dahl@mail.tele.dk

Layout og sats:

Anne Dorthe Johannsen

Martin Dahl

Tryk:

Eget tryk

Oplag:

500 eksemplarer

Indlæg til redaktionen:

Mrk: Bladet »øje:blik«

Vindingevej 32

4000 Roskilde

Eftertryk tilladt, efter aftale med ansv.

Deadline:

Næste deadline er 1. august 2008

Privat annonce:

100,- kr. på giro 6 01 31 47

mærket Privat annonce

Kirkens sekretær:

Jane Daugaard

jd@rbknet.dk

Rino Pagels

Træffes på kirkens kontor tirsdage

kl. 18 - 19:30 tlf: 46 35 46 33


Glimt fra menighedslejren

Af Randi Willumsen

Menighedslejren i år var spændende og lærerig. Mange

af mine forventninger til den blev indfriet ved at høre

inspirerende undervisning, mærke Guds nærvær og dele

det dejlige sociale samvær med alle, der kunne være

med. Der var plads til nogle lidt dybere og personlige

snakke, lære hinanden bedre at kende, ens vaner, om

man er morgenmenneske eller natteravn, sporty, krea-

tiv, eller mere til hygge over en kop kaffe eller the.

Temaet for weekenden var, ”hvor er vi på vej hen?” Et

ret stort spørgsmål, og det blev der også brugt en del tid

på at snakke om i alle aldersgrupper.

Hos børnene illustrerede de det bl.a. ved bogstaveligt

at sætte deres fodspor på en lang papirbane med flotte

farver, som vi alle senere fik lov at se og gå på. Da jeg

kiggede nærmere, så jeg, at de havde forskellige stør-

relser. Nogle fodspor gik i samme retning mens andre

modsat eller endda lidt i bue på tværs.

Tingene kom til at hænge godt i tråd med det, Jan Has-

lund Thomsen snakkede om i sin undervisning, nemlig

at livet igennem vil vores behov og mål ændre sig. Fx

kan målet for et barn være at få en cykel, og som ung

at tage en uddannelse, mens målet om at stifte familie

er i fokus som voksen. Vi vil hele tiden være på vej mod

nye mål, efterhånden som vores behov bliver indfriet

(det er lige som børnenes unikke fodspor og forskellige

retninger).

Det er det samme, når vi så spørger, hvor kirken er på

vej hen. Vi debatterede lørdag eftermiddag, hvor vi er

om ti år. Og der kom forskellige bud. Som Jan talte om,

må vi i fællesskab snakke om, hvor vi er på vej hen,

men også hvordan vi kan prøve at tilgodese flest mulige,

da vi alle er unikke, tilhører hver sin aldersgruppe, der

endvidere har forskellige behov og forventninger. Som

nævnt tidligere, et ret stort spørgsmål, som vi aldrig

bliver færdigt med, da vi hele tiden er på vej. En spæn-

dende og udfordrende vandring på Guds vej. Tak for en

super dejlig weekend.

www.baptistkirke.dk 3

ind:tryk


ind:sigt

Vejen ud af misbruget

Om benzodiazepiner:

4 www.baptistkirke.dk

Af Niels Mørup Pedersen

I Danmark findes der en meget stor gruppe borgere, for-

mentlig langt over 100.000, som fordi de på et tidspunkt

har haft ’ondt i livet’, dagligt indtager lægeordineret

sove- og nervemedicin - de såkaldte Benzodiazepiner. For

mange har det voldsomme konsekvenser. Medicinen har

den egenskab, at den efter kort tid mister sin tiltænkte

virkning, samtidig med, at der opstår bivirkninger, som

kan opleves meget indgribende. Den skaber både fysisk

og psykisk afhængighed, der gør, at det selv efter kort

tids brug (10-14 dage), kan være forbundet med meget

store problemer at stoppe igen. Jeg har hørt til én af

dem!

Jeg har været på banen før, men nu rykker det ganske

kraftigt i mig for at komme til at ytre mig over for alle

jer, som har støttet op i min kamp for at genvinde frihe-

den. Jeg har længe haft lyst til at sige tak. Og nu skal

det være. En speciel tak vil jeg rette til Hildegard, som

har været utrolig i den første fase, hvor jeg havde det

meget skidt. Dernæst Claus, som præsenterede mig for

Gud! I to fra kirken har vel nok været de to vigtigste

personer i mit liv, siden jeg gjorde min entré her. Om-

sorg, nærhed og kærlighed samt forståelse og accept er

overskrifterne, og det havde jeg - om nogen - brug for.

Mange kender min historie, men der er alligevel sket så

meget i år 2007, at jeg har et behov for at få dette med.

Endelig er det også mit håb, at min beretning kan hindre

andre i at komme i samme situation, som den, jeg har

været i.

Når man – som jeg – har prøvet at befinde sig et godt

stykke neden under gulvbrædderne, når man har været

sat ud af spillet i en lang årkke, når man ufrivilligt i en

alder af 50 år har måttet forlade sit faste lærerjob, som

man holdt meget af, og som fyldte en stor del af ens liv,

når man tillige samtidig måtte gennemgå en skilsmisse,

som man aldrig havde regnet med skulle overgå én, en

skilsmisse, som gjorde rigtig ondt, ja, så gælder det om

at finde en grimasse, der kan passe. Samtidig har jeg

måttet erkende, at de venner, jeg troede var sande ven-

ner ikke var det, idet de vendte mig ryggen. Hertil kom-

mer alt det praktiske med henblik på reetablering med

videre. Jeg skulle – i den værste krise i mit liv - til at

skabe mig en ny tilværelse uden job og familie. Men jeg

vidste, at Gud var med mig, og selv om jeg ikke kunne

forstå Hans handlinger, så vidste jeg, at Han havde en

mening med det hele. Gud skal man nemlig ikke forstå.

Hans storhed og almagt er for stor til, at vi mennekser

kommer til at forstå det. Men tager vi Ham ind i vore

hjerter og ’tror’, ja så er hjælpen nær. ’Guds veje er

uransagelige’. Gud prøver os mennesker. Og jeg blev

prøvet. Hvorfor Gud prøver os mennesker, det skal man

ikke spørge om, for det får man ikke noget endegyldigt

svar på. Men jeg ved, at der som sagt er en mening med

det, Gud udsætter os for. Det sagde jeg også til mig

selv, hvorved jeg undgik

at synke ned i selvmed-

lidenhed, hvad der ellers

havde været al mulig god

grund til.

Den kendsgerning, at

jeg valgte at ’kæmpe’ i

stedet for at sætte mig

i en stol og pille næse,

Jeg sad inde i

min boble og så

verden glide

forbi mig

har været medvirkende til, at jeg til sidst nåede gennem

den tunnel, for enden af hvilken, jeg vidste, at solen

altid skinner. At det så var en lang og besværlig vej, er

bare et bevis på, at den afmagt, jeg følte var så slem, at

den indpodede så meget vrede i mig, at fra at virke som

stopklods for mig, fik den præcis den modsatte virkning.

Jeg brugte redskaber, der hedder vrede, viljestyrke og

målrettethed, hvilket ville bringe mig oven på igen. Af-

magten, man føler er samtidig en styrke. Afmagten har

den fordel indbygget, at når først den melder sig, så ved


man, at fra nu af kan det kun gå én vej. Men til syvende

og sidst er det et spørgsmål om at bevare troen, og det

kniber det – med god grund - for nogle mennesker, som

giver op.

I begyndelsen af 90’erne, gik jeg til lægen. Og lægen

gjorde, hvad de fleste læger gør, når folk kommer og

fortæller, at de har ondt i livet. Han udstedte en recept.

Jeg var ikke klogere dengang, end at indløse recepten

og denne handling var begyndelsen til min lidelseshisto-

rie. Men første gang jeg indtog dette medikament, som

går under fællesbetegnelsen ’benzodiazepiner’ – eller

sove-nervemedicin, oplevede jeg, at jeg fik det rigtig

godt. Derfor blev det til et voksende forbrug, der strakte

sig over 14 år. Den første gang, jeg indtog pillen, var

fantastisk. Jeg ejede på det tidspunkt hele verden. Jeg

lagde planer om at blive præsident for Amerikas For-

enede Stater, jeg planlagde at foretage en jordomsej-

ling. Så måtte præsidentembedet vente. Men det blev

til en Tivolitur for hele familien!! Jeg takkede Vorherre

for, at Han havde lært menneskene at producere dette

vidundermiddel.

Men - fem år senere havde farven fået en anden lyd, da

nedturen for alvor startede! Medicinen var det rene gift,

der langsomt gjorde mig dybt afhængig og ændrede min

adfærd og min personlighed. Jeg mistede et godt job,

mit ægteskab røg sig en tur og jeg blev herefter forsør-

get på det offentliges regning. Jeg var bange for men-

nesker, jeg bevægede mig sjældent uden for en dør. Jeg

var bange for offentlige transportmidler, jeg var bange

for supermarkeder. Min gamle mor på 88 sørgede for

mig. Jeg havde problemer, hver gang jeg skulle handle

ind, jeg skulle tage mig gevaldigt sammen for bare at gå

50 meter hen til postkassen. Derfor fik jeg for det meste

andre til at gøre al ting for mig. Nat og dag gik ud i ét for

mig. Jeg vidste ikke rigtig, hvem jeg var, min personlig-

hed var udvisket. Jeg var hverken glad eller ked af det.

Jeg følte kun en indre tomhed. Mit følelsesliv var totalt

invalideret. Jeg kunne ikke begejstres eller det modsat-

te. Og jeg havde et meget stort behov for at gemme mig

væk for alverden. Og de natlige mareridt var der altid.

Jeg sad inde i min boble og så verden glide forbi mig.

Jeg mødte Grethe. Min nuværende kone og livsledsa-

gerske, og hun overtog min mors rolle. Det var i sidste

øjeblik, for min mor var på daværende tidspunkt 88 år.

De næste år var slidsomme, barske med op- og nedture,

med trøst i kirken. Vi begyndte så småt at rejse, og det

var i sig selv meget epokegørende for mig. Klimaks var

vel nok, at jeg gik ombord i en flyvemaskine, der bragte

os til Italien. Og sådan gik det slag i slag, samtidig med

at mit forbrug reduceredes fra dag til dag. Og jeg be-

gyndte nu at kunne skimte lyset for enden af tunnelen.

Der kunne gives mange eksempler på, at vi sammen

vandt den ene sejr efter den anden. Alligevel var der

noget, der trykkede mig. Det var, at der ikke var noget

at stå op til. Jeg skyldte jo arbejdsmarkedet ti år af min

arbejdskraft, derfor tog tanken om at prøve at søge

arbejde langsomt form i mit hoved. En dag fik jeg en

form for åbenbaring, der fortalte mig, at det var nu eller

aldrig. Jeg søgte ind i mit gamle lærerfag. Og svar lod

ikke vente på sig. Jeg blev helt overrumplet.

Den store dag oprandt - juni 2007 stod jeg igen bag et

kateder og bibragte børnene nyttige kundskaber. Den

første dag, jeg vendte hjem fra arbejde, kunne jeg ikke

få armene ned. Og nu går det slag i slag – ja så heftigt,

at jeg blev ringet op af en skoleleder fra en privatskole,

der bad mig om at komme og hjælpe sig, for skolen

havde et par langtidssyge lærere. Så nu har jeg ikke blot

undervist i Folkeskolen - men er så heldig, at jeg nu er

ansat på en kristen friskole.

Målet er nået. Med Guds hjælp er jeg på vej ud i den

store verden.

www.baptistkirke.dk 5

ind:sigt


ind:blik

Waterwalk

Af Christoffer Wilki

I WaterWalk er vi nu nået til, at der skal ske en del nye

ting. Vi har efterhånden eksisteret i 6 år, og Gud har

virkelig velsignet arbejdet, så det har været til glæde

og inspiration for mange unge. Arbejdet startede som

en vision for kirkens unge i 2002. En vision om et tæt-

tere forhold til Gud og hinanden. Arbejdet voksede sig

stærkere gennem årene og blev til de elementer, vi

kender i dag: WaterWalk:Sport, en månedlig sportsdag

med glæde og motion og WaterWalk:Unite, en månedlig

samling for ca. 100 unge hvor tilbedelse, samvær, ord

til efterlevelse og kreative oplæg danner rammerne for

en meningsfyldt aften. På musikfronten spirer det også

med nye musikere og mange har allerede spillet til flere

WaterWalk:Unites. Sidste gang udgjordes bandet af 11

unge musikere og sangere, hvilket fortæller ikke så lidt

om et dejligt spirende musikmiljø!

WaterWalk har været med til at styrke det tværkirkelige

netværk i Roskilde og inspireret unge fra hele Sjælland

til et meningsfyldt liv med Kristus.

Som ledergruppe ser vi i denne tid mange unge spire op,

og vi tror, det er på tide at WaterWalk så småt skifter

hænder. Den nye generation skal være med til at defi-

nere og skabe fremtidens WaterWalk. Dette vil i høj grad

afspejles i det faktum, at den nuværende ledergruppe vil

blive erstattet af en ny og i langt højere grad tværkir-

kelig ledergruppe efter sommerferien. Ledergruppen vil

kunne tilføre WaterWalk nye tanker, der vil være endnu

mere inspirerende og udfordrende for nutidens unge.

6 www.baptistkirke.dk

At vandre på vandet i tro…

Mere tværkirkeligt ungdomsarbejde

Til trods for, at der i kirken findes ca. 20 unge i alderen

18-25, har det været svært at finde et fast samlingssted

og tid til denne gruppe. De sidste 6 måneder har derfor

budt på forskellige tiltag, såsom en ugentlig netværks-

gruppe og fællesspisninger for at skabe mere sammen-

hold. Udover det har alle de unge to gange haft nogle

gode lange samtaler, hvor drømme, idéer og længsler

efter mere samvær er blevet delt. Længslen efter et fæl-

lesskab med Kristus som centrum og stærkere indbyr-

des relationer har været gennemgående. På baggrund

af disse nøgleord har Karen Sørensen, Christoffer Wilki

og Rino Pagels i løbet af foråret haft mange snakke, og

efter sommerferien er et helt nyt koncept klart.

Der vil blive indgået et samarbejde med Roskilde Frikir-

kes ungdomsarbejde, Time:Out, som har eksisteret i ca.

to år og har 10-15 deltagere hver uge. Vi unge, der har

været til Time:Out, oplever en utrolig stor samhørighed

og inspiration, når vi er sammen. En del af os kender

hinanden bl.a. igennem Kirke:Bo, hvor vi boede sam-

men en hel uge. De er nogle fantastiske mennesker med

hjerte og passion for Gud.

Den nye tværkirkelige ledergruppe vil bestå af unge fra

både Baptistkirken og Roskilde Frikirke. Vi har allerede

været sammen to gange og delt vores visioner, men der

foreligger stadig meget arbejde med at få de praktiske

rammer på plads. Arbejdet vil begynde efter sommerfe-

rien med en opstartstur.

Gældende for hele projektet er, at vi står i stor forvent-

ning til, hvad Gud vil bruge dette nye arbejde til. Vi tror,

at dette nye initiativ vil styrke fællesskabet indbyrdes og

skabe en større kontakt til nærmiljøet.


Juli 2008 August 2008

fr 4. kl. 18:00 Sommergrill hos Leif og

Annie, Nordhøjen 12

sø 6. kl 10:30 Gudstjeneste v/ Kamilla Pagels

og Jan Johannsen

fr 11. kl. 18:00 Sommergrill hos Bendt og

Winnie, Lønbjergtoften 2

sø 13. kl. 10:30 Gudstjeneste v/ Christoffer

Wilki og Jens Fromsejer

kl. 19:30 Bøn og lovsang

fr 18. kl. 18:00 Sommergrill hos Steen og

Jane, Dunhammervej 3

sø 20. – 27. Missionsstævne i Mariager

sø 20. kl. 10:30 Gudstjeneste v/ Rino Pagels

og Beate Wiik

fr 25. kl. 18:00 Sommergrill hos Lars og

Nina, Lønbjergvej 25

sø 27. kl. 10:30 Gudstjeneste v/ Claus

Bækgaard og Bendt Hansen

kl. 19:30 Bøn og lovsang

Aglow: samling for kvinder

Sølvbryllup

I anledningen af, at vores dejlige forældre, Hanne

og Palle Nielsen, har sølvbryllup, fejrer vi dem med

åbent hus torsdag 7. august 2008 fra kl. 7 til 12

på Bondeskovgaard (Hestehavevej 40, 4000 Ros-

kilde).

Emilie, Matthias & Christoffer

Sommergrill i haverne

I lighed ned tidligere år, vil der alle fredage i som-

merferien være sommergrill i haven hos forskellige

familier fra kirken.

Man medbringer salat, brød eller lign. til et fæl-

lesbord og desuden kød og drikkevarer til eget

forbrug.

Water Walk: gudstjeneste for unge mellem 13 og 25 år

Way Out: samling for unge fra 6.-10. klasse

Netværksgruppe for unge: samling for unge fra gymnasiet og op

fr 1. kl. 18:00 Sommergrill hos Claus og

Birgitte, Vindingevej 32 B

lø 2. kl. 11:00 Aglow

sø 3. kl. 10:30 Gudstjeneste v/ Erik Kristiansen

og Jan Johannsen

fr 8. kl. 18:00 Sommergrill hos Jan og Anne

Dorthe, Langengen 46

sø 10. kl. 10:30 Gudstjeneste v/ Jan Johannsen

og Klaus Andersen

kl. 19:30 Bøn og lovsang

ti 12. kl. 18:00 Spejder

to 14. kl. 19:00 Way-Out

sø 17. kl. 09:30 Gudstjeneste v/ Lars Mortensen

kl. 11:00 Gudstjeneste v/ Lars Mortensen

og Claus Bækgaard

ti 19. kl. 18:00 Spejder

kl. 19:30 Netværksgruppe for unge

to 21. kl. 19:00 Way-Out

sø 24. kl. 09:30 Gudstjeneste v/ Jens Fromsejer

kl. 11:00 Gudstjeneste v Jens Fromsejer

og Bendt Hansen

kl. 19:30 Bøn og lovsang

ti 26. kl. 18:00 Spejder

kl. 19:30 Netværksgruppe for unge

to 28. kl. 19:00 Way-Out

kl. 19:30 Menighedsmøde

sø 31. kl. 10:00 Radiogudstjeneste v/ Claus

Bækgaard og Beate Wiik

Cafe efter gudstjenesten

Julemarkedets overskud

Vi havde et overskud i 2007 på kr. 29.000

Af disse midler er der indtil nu betalt til:

Honduras kr. 5.000

Kibera kr. 5.000

Afrika kr. 10.000 heraf fragt ca. 4.000

Resten af pengene bruges til efteråret, hvor der

igen sendes hjælp til Letland.

Det er besluttet, at man IKKE laver loppemarked

ved julemarkedet i 2008 p.g.a. pladsproblemer.

Ændringer i programmet kan forekomme - se opdateret program på www.baptistkirke.dk

Kvindekredsen

www.baptistkirke.dk 7

over:blik


Familien Kirk

Kender du kirkens bibliotek?

- et godt tilbud til dig

Igennem det sidste år er der kommet mange nye ansigter og medlemmer til vores kirke. De fleste kender

nok bedst kirkesalen, cafeen og vores toiletter. Men hvad mange nok ikke ved, så har vi vores helt eget

kristne bibliotek her i kirken, og her er masser af tilbud til dig. Faktisk alt, hvad der fanger din interesse.

Blot for at nævne nogle eksempler: Bøger om bøn, - om det at være en kristen, - mission, - skønlitteratur,

og biografier, - emner om børn og teenagere, og meget meget mere.

Du finder vores bibliotek for enden af den lange aktivitetsgang. Det eneste du skal gøre når du låner bøger

og andet materiale fra biblioteket er: At notere dine lån i ”lånermappen”, som ligger på hylden! Så har vi

styr på det!

Skulle det være sådan, at du går og har tanke om at give nogle af dine aktuelle og spændende brugte

bøger til kirkens bibliotek, så skal du være velkommen til det, du skal blot lige kontakte os først, inden du

sætter bøgerne i biblioteket!

Så vær velkommen i biblioteket!

Hanna Bloch Madsen og Hanne Espensen

biblioteksmedarbejdere

More magazines by this user
Similar magazines