MKS - Fiskeriprojekt 2010 - Slagelse Kommune

slagelse.dk

MKS - Fiskeriprojekt 2010 - Slagelse Kommune

Skabelon – Projektbeskrivelse - MKS

Projektinformation

Projekttitel: Fiskeriprojekt Maritimt Knudepunkt Storebælt - 2010

Projektperiode: Startdato: 1/1-2010 Slutdato: 31/12-2010

Projektets samlede budget: 1.230.000-

Hvilket beløb søges der om: 748.000- kr. Støtteprocent: 60 %

Stamoplysninger

Ansøgers navn: Plan og Erhverv, Slagelse Kommune

E-mail: lojes@slagelse.dk

Adresse: Caspar Brandts Plads 6

Postnr.: 4220 By: Korsør

Telefon/mobil: 5857 9093

Telefax:

Hjemmeside: WWW.Slagelse.dk

Projektets adresse: Plan og Erhverv, Slagelse Kommune

Postnr.: 4220 By: Korsør

Projektets hjemmeside:

Telefon/mobil: 5857 9093

Telefax:

Kontaktperson: Lorentz Jessen

Titel: Chefkonsulent - projektleder

E-mail: lojes@slagelse.dk

Telefon/mobil: 5123 5450

Juridisk ansvarlig: Per B. Madsen, Plan og Erhverv, Slagelse Kommune

Titel:Erhvervschef

E-mail:

Telefon/mobil:

1


Projektbeskrivelse

Mål og målgrupper

Mål:

Slagelse Kommune ønsker at gennemfører ”Fiskeriprojekt MKS 2010” som skal

skabe grundlag for nye aktiviteter og alternative indtjeningsmuligheder for de

maritime erhverv i Slagelse Kommune.

Målgrupper:

Fiskere samt fiskerierhvervet i Maritim Knudepunkt Storebælt (MKS) samt andre

der ønsker at bidrage til erhvervsmæssig udvikling indenfor det fiskerimaritime

område.

Aktiviteter og metoder

Aktiviteter:

Fiskeriprojekt MKS 2010 skal afdække mulighederne for opdræt af blåmuslinger,

hjertemuslinger og tang i farvandene omkring Omø, Agersø og Bisserup.

Fiskeriprojekt MKS 2010 gennemføres i et samarbejde mellem Omø og Agersø

fiskeriforeninger samt GEMBA Seafood Consulting og DTU Aqua. Fiskeriprojekt

MKS 2010 består af tre parallelle projekter, som bliver understøttet af et

tværgående projekt vedr. lokalproduktion og afsætning.

Forslag til projekt på fiskeriområdet!

Pilotprojekt vedr.

produktion af

hjertemuslinger

Fiskeriprojekt

MKS 2010

Pilotprojekt vedr.

produktion af

økologisk tang

Pilotprojekt vedr. lokal produktion og afsætning

Pilotprojekt vedr.

produktion af

linemuslinger

© GEMBA Innovation

2


Metoder:

I det nedenstående er en beskrivelse af de forskellige projekter som Fiskeriprojekt

MKS 2010 består af. En mere uddybende beskrivelse er vedhæftet i bilag.

Projekt vedrørende produktion af blåmuslinger på line:

Muslingeopdrætserhvervet er i stærk vækst i Danmark. Der er i dag ca. 45 licenser

til opdræt af blåmuslinger (Mytilus edulis) i danske farvande. Langt hovedparten af

produktionen foregår i Limfjorden. Den danske opdræts produktion af blåmuslinger

steg fra 130 tons i 2005 til 950 tons i 2007. Ifølge den danske regering er opdræt

af blåmuslinger et område, der skal satses på de kommende år.

Teknisk, økonomisk og miljømæssigt er der mange fordele ved at dyrke muslinger

på line.

Muslinger dyrket på line vokser hurtigere og har ligeledes et større indhold kød,

end muslinger som skrabes fra havbunden. Forklaringen på dette er at der er mere

føde tilgængeligt oppe i vandsøjlen end på bunden. Det tager ca. et år for linemuslinger

at vokse til salgbar størrelse, mens det til sammenligning tager ca. 3 år

for bundmuslinger at nå samme størrelse.

Muslinger fra lineopdræt afsættes til fersk konsum, hvor de opnår en højre pris,

mens størsteparten af muslingerne fra fiskeri anvendes, som råvarer i den danske

muslingeindustri og ender som et forarbejdet produkt i glas eller helkonserves. De

3


nyeste data fra Fiskeridirektoratet viser at gennemsnitsprisen på blåmuslinger fra

dansk akvakultur var ca. kr. 6 pr. kg. i 2007 mens prisen på muslinger fra fiskeri

var på ca. kr. 1.2 pr. kg.

Opdræt af muslinger på line er en skånsom produktionsmetode og man undgår

bundslæbende redskaber dertil kommer at produktionsmetoden og blåmuslinger er

kendt til opdræt.

I forhold til Fiskeriprojektet MKS 2010 er det væsentligt at afdække de lokale

forhold og vilkår, der vil gøre sig gældende for opdræt af blåmuslinger i området.

Ved placeringen af muslingeopdræt skal der tages en lang række hensyn til bl.a.

vand og strømforhold, miljøkrav, rekreative og kommercielle interesser og ikke

mindst naturbeskyttelse. Forhold der afdækkes projektets første fase inden endelig

beslutning om placering af anlæg.

Projekt vedrørende produktion af økologisk tang (Laminaria latissima)

Sukkertang er en af de bedst egnede arter til spisetang i Danmark. De friske blade

kan både spises rå i salater eller kan tørres og vakuumpakkes. De voksne planter

kan bruges til at give smag i supper og til eksempelvis ris og bønner. Sukker tang

er som plante velegnet til akvakultur fordi det vokser hurtigt og kan tåle lave

saliniteter.

Produktionsmetoderne for tangsalat er i dag kendt teknologi dog er der stadig

mange ubekendte faktorer der skal tages højde for. Eksempelvis er det en

væsentlig forudsætning er at der etableres så-liner med tang spore på det rigtige

tidspunkt (okt. – nov.). DTU Aqua har på baggrund af dette projekt igangsat

produktionen af en spore kultur, således at så liner vil kunne være klar i foråret

2010.

4


Ligesom med opdræt af skaldyr er placeringen af så-liner afgørende for projektets

succes. Derfor indeholder dette projekt også et meget nært samarbejde med lokale

fiskere. På baggrund de nuværende begrænsede erfaringer forventes en placering i

den sydlige del af området, nærmere bestemt ved Bisserup. Det vil i den

forbindelse blive arbejdet med at afdække mulighederne for at tangen kan

lanceres, som et økologisk produkt. Det er her en forudsætning at området kan

leve op til EU- direktiv om økologisk tang-produktion.

Tangsalat bliver solgt, i de fleste fiskehandler rundt om i landet, til omkring 200

kr./kg. så et estimat for udbyttet til producenten vil være omkring 25-30 kr./kg. I

den sammenhæng er det tværgående afsætningsprojekt særdeles afgørende for

hvorvidt de mest optimale priser kan opnås. En lokal produktion af fersk tang vil

også forudsætte at de optimale afsætningsforhold er undersøgt og tilstede. I den

forbindelse vil det tværgående projekt for afsætning og lokal produktion tage fat på

den problemstilling, da afsætningen vil skulle basere sig på internationale

potentialer.

5


Projekt vedrørende opdræt af hjertemuslinger

Skaldyrs produktion er et særdeles interessant område at beskæftige sig med ud

fra en maritim udviklingsvinkel. I den forbindelse er hjertemuslinger meget

relevant da prisen er høj (i forhold til blåmuslinger) og markedet meget stort

specielt i den sydlige del af Europa.

Det forventes at området i den østlige del af Agersø Sund vil være et egnet sted til

opdræt af hjertemuslinger, da det er gode strøm og fødevilkår. Hjertemuslinger

kan klare en bred vifte af saltholdigheder, hvilket gør at den er udbredt overalt i de

danske farvande. Ifølge Dansk Hydraulisk Institut er saltindholdet ca. 10-12

promille i det øverste vandlag ved Agersø, mens bundvandet ligger på omkring 20

promille. Bundvandstemperaturen svinger mellem 4-11 grader i sommer og

vinterperioden.

Der findes endnu ikke opdræt af hjertemuslinger i Danmark. Opdrætssystemer til

dette formål er derfor endnu ikke fuldt udviklet. De vurderes at de kendte metoder

fra østersopdræt vil kunne overføres hjertemusling produktion.

De nyeste data fra Fiskeridirektoratet viser at gennemsnitsprisen på

hjertemuslinger fra dansk fiskeri er på ca. kr. 15 pr. kg. Ligesom ved blåmuslinger

må der forventes et prisspring mellem hjertemuslinger fra akvakultur og

hjertemuslinger fra fiskeri. En pris i størrelsesorden 50 - 75 kr. pr. kg. kan på den

baggrund forventes.

6


Fordele ved opdræt af hjertemuslinger:

• Hurtig vækst (Høstet efter 10-15 måneder)

• Godt udbytte (1,5 kg høst 1,0 kg produktion – lav spild)

• Stort globalt marked med relativt gode priser.

• Stort potentiale i tilfælde af succes.

Ufordringer ved opdræt af hjertemuslinger:

• Spat kan kun rekrutteres fra det naturlige miljø.

• Projektet kræver adgang til små hjertemuslinger fra fiskeri.

• Begrænset viden om opdræt af hjertemuslinger i Danmark.

• Tekniske forhold der skal afklares og afdækkes i projekt.

• Afsætningskanal bliver afgørende for projektets rentabilitet på længere sigt.

To forskellige metoder til opdræt af Østers. Nedsænkningssystem til venstre og flydesystem til højre

Systemet forventes at kunne bruges på hjertemuslinger. (Kilde: Dansk Skaldyrscenter).

I forbindelse med projektet vil der blive taget kontakt til Netværk for

skaldyrsforskning med henblik på inddragelse af ekspert viden fra skaldyrsområdet.

Tillige forventes det at være nødvendigt at opnå tilladelse til import af små

hjertemuslinger fra Vadehavsområdet til pilotprojektet.

7


Projekt vedrørende lokal produktion og afsætning

For at sikre fornødne markedsmuligheder og afsætning af produkterne fra

Fiskeriprojektet MKS 2010 iværksættes en mindre markedsundersøgelse af

mulighederne for at afsætte tang, hjertemuslinger og blåmuslinger med lokal

oprindelse.

Det er tanken at forarbejdningen og produktionen af varerne skal ske på Omø eller

Agersø afhængig af hvilket område der er mest optimal placeret.

Hovedelementerne er markedsundersøgelse, udvikling af forretningsplan samt

afdækning af praktiske tiltag i forhold til lokal produktion. Arbejdet skal munde ud

at der er skabt grundlag for en lokal forarbejdning og produktion på Omø og/eller

Agersø ved at der kan etableres 2-3 lokale arbejdspladser.

I delprojektet vil det være centralt at undersøge mulighederne for udnytte ”ø-livet

og kulturen” i forbindelse med en markedsføring af produkterne.

Organisering – deltagere/samarbejdspartnere

Slagelse Kommune, Plan og Erhverv (Projekthaver)

• GEMBA Seafood Consulting ved partner Jens Henrik Møller (Projektledelse og

rådgivning)

• Styregruppe (med deltagelse af beboerforeninger, lokale fiskeriforeninger og

fiskere fra Omø, Agersø og Bisserup).

• DTU-Aqua (Videns leverandør på tang og blåmuslingeopdræt) og Netværk

for skaldyrsforskning (Videns leverandør på hjertemuslingeopdræt)

8


Tidsplan

Projekt start: (1/1 2010)

Fase 1: (1/1 - 31/3)

• Undersøgelse og udpegning af egnede dyrkningsområder til tang,

blåmuslinger og hjertemuslinger ved Omø, Agersø og Bisserup. Etablering af

den lokale organisation for opdræt. Samt igangsætning af de tre projekter

(detailplan udarbejdes når ansøgningen er godkendt).

Fase 2: (1/6 - 30/9)

• Igangsætning af tværgående undersøgelse af afsætningsmulighederne for

tang, blåmusling og hjertemusling fra MKS samt muligheder for lokal

produktion (Markedsundersøgelsen).

• Identifikation af mulige finansieringskilder til projekt vedrørende

prøveproduktion i 2011.

Fase 3: (1/4 – 31/12)

• Gennemførelse af de tre projekter ved Bisserup, Omø og Agersø.

Projektevaluering og afslutning: (31/12 2010)

9


Resultater, vækstmål, implementering og langsigtede effekter

Resultater:

• Der afprøves via projekterne i 2010 om der kan gennemføres en lokal

produktion af blåmuslinger, hjertemuslinger og økologisk tang i området

omkring Bisserup, Omø og Agersø. På baggrund af resultaterne afgøres det

om der kan etableres ny virksomheder og aktiviteter i området. Isoleret set

forventes det at projekterne vil skabe fornyet aktivitet og beskæftigelse i

området.

• Vækstmålet for de tre projekter i 2010 er at der i 2011 på et konsolideret

grundlag kan igangsættes en prøveproduktion af blåmuslinger, tang eller

hjertemuslinger og at der i 2012 vil være grundlag for en kommerciel

produktion i området. Udover den primære produktion forventes det at der

kan skabes en lokal produktion og forarbejdning. Den primære produktion

og forarbejdning forventes at kunne skabe 2 – 4 nye arbejdspladser.

• Den langsigtede effekt af projektet vil være at udbygge det maritime erhverv

i MKS og derved underbygge den maritime tradition.

Evaluering

Fiskeriprojekt MKS 2010 skal evalueres på grundlag af:

• At det er undersøgt om der kan produceres blåmuslinger, tang og

hjertemuslinger i området.

• At der er udviklet produktionsmetoder der er tilpasset forholdene i MKS.

• At der er et konsolideret grundlag for prøveproduktion i 2011 (step two).

• At forudsætninger og vilkår for lokalforarbejdning er undersøgt og afdækket.

• At der er skabt grundlag for en ny bæredygtig erhvervsmæssig aktivitet i

området.

10


Budget og finansiering

Samlet budget: Fiskeriprojekt MKS 2010

Tekst: Fiskeriprojektet MKS 2010 involver tre

finansielle partnere, Slagelse Kommune, LAG Slagelse

og Fiskeri LAG under sammenslutningen af Danske

småøer. Beløb

Omkostninger:

Køb af rådgivning - Slagelse Kommune

Omkostninger og indkøb af udstyr – LAG Slagelse

Lokal produktion og forarbejdning – Fisker LAG

Lokale fiskeres deltagelse

Se detaljeret budget nedenfor

Udgifter i alt 1.230.000- Kr.

Køb af rådgivning og

assistance:

Slagelse Kommune

Projektomkostning og

indkøb af udstyr:

LAG Slagelse og Fiskeri

LAG samt LAG under

sammenslutningen af

danske småøer G

Lokale fiskeres

deltagelse –

(Konsulent honorar)

Undersøgelse af lokal

forarbejdning og

produktion:

Slagelse Kommune

Samlede omkostninger

for Fiskeriprojekt MKS

2010 (Ekskl. moms):

Budget for Fiskerprojekt MKS 2010

Aktivitet: Omkostning

Fase 1: (60 vip t. a 1.000 og 200 tap t. a 600)

Fase 2: (30 vip t. a 1.000 og 200 tap t. a 600)

Fase 3: (30 vip t. a 1.000 og 100 tap t. a 600)

Udlæg:

Adm. assistance:

Indkøb af udstyr:

Undersøgelser og prøver:

Leje af fartøjer tre destinationer:

Leje af lokaler til materialer og forsøg:

Rejse og møde omkostninger:

Diverse øvrige omkostninger:

Fase 1: 50 timer

Fase 2: 50 timer

Fase 3: 50 timer

Markedsundersøgelse: (120 t. a kr. 1.000-)

Udvikling af forretningsplan: (60 t. a kr. 1.000-)

Praktiske tiltag lokal produktion: (100 t. a 600-)

180.000-

150.000-

90.000-

35.000-

23.000-

302.000-

60.000-

45.000-

25-000-

30.000-

20.000-

10.000-

10.000-

10.000-

120.000-

60.000-

60.000-

1.230.000

478

482

30

240

11


Samlet finansiering:

Tilskudsgiver Ansøgt Bevilget Beløb

Slagelse Kommune 2ase 1

(Rådgivning og assistance

samt lokale fiskeres ydelser) 508.000- Kr.

Lag Slagelse og Fiskeri LAG 482.000- Kr.

Markedsundersøgelse m.v.

Slagelse kommune fase 2 (på

baggrund af positiv midtvejs

evaluering i juni 2010) 240.000-

Finansiering i alt

Evt. bemærkninger:

1.230.000-

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Redegør KORT for projektets sammenhæng til Slagelse Kommunes

Kommuneplan og Erhvervs- og turistpolitik:

Ansøgers bemærkninger:

Fiskeriprojekt MKS 2010 er et konkret erhvervsudviklingsprojekt under

indsatsområdet Maritimt knudepunkt – Storebælt som igen er del af Slagelse

Kommunes erhvervspolitik og Maritimt Knude – Storebælt indgår tillige i

Slagelse Kommunes kommende Kommuneplan 2009- 2020.

Den juridisk ansvarliges underskrift:

Navn:

Stilling:

Dato:__________________________________

Underskrift + stempel

12


Ansøgningsskemaet og evt. bilag sendes til:

Slagelse Kommune

Plan og Erhverv

Att: Chefkonsulent/-projektleder Lorentz Jessen

lojes@slagelse.dk

Tlf. 58579093

13

More magazines by this user
Similar magazines