25.09.2013 Views

kiropraktoren nr.4 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr.4 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

kiropraktoren nr.4 2009 - Dansk Kiropraktor Forening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NR.4 2009

TEMA:

Kiropraktik verden rundt – del 2

PH.D.-FORSKNING:

Modicforandringer – en ny diagnose?

DIREKTøRSKIFTE:

Ole Rasmussen takker af

Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTOREN NR.5 2008 0


Bestyrelsens leder · august 2009

2 KIROPRAKTOREN NR.4 2009

Politisk målsætnings-

Program 2010

dKF’s politiske målsætningsprogram ”Fremtidens Kiropraktor” blev efter et omfattende forarbejde vedtaget på generalforsamlingen

200 . siden har det tjent som en god retningsgiver for foreningen, og vi konstaterede på sidste generalforsamling,

at en lang række af målene faktisk er realiseret. Vi har derfor besluttet at udarbejde et nyt et politisk målsætningsprogram

med det formål at udstikke rammer og anvise pejlemærker for foreningens virke i de kommende 5 – 0 år.

Vi har endnu ikke lagt os fast på en ny titel. Vi har overvejet ”Fremtidens kiropraktor II”, ”Fremtidens nye kiropraktor”

og ”den nye tids kiropraktor”, men det kan også være, at vi skal have fundet på noget helt nyt, og vi har faktisk overvejet

at udskrive en navnekonkurrence om, hvad vores nye ’barn’ skal hedde. Indtil da må vi nøjes med den bureaukratiske

titel: det politiske målsætningsprogram (PMP).

Bestyrelsen er enige om en ambitiøs og inddragende proces frem mod generalforsamlingen 20 0, hvor det er målet, at

det nye målsætningsprogram skal forelægges. Vi vil både inddrage ’the ususal suspects’, hele medlemskredsen samt også

gerne vores nære omverden og samarbejdsparter i processen.

For at sikre størst faglig og organisatorisk bredde er det som en del af processen besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe,

der sammensættes således, at den afspejler kiropraktorers virkeområder samt dKF’s medlemssammensætning. arbejdsgruppen

vil blive sammensat af 2 medlemmer, der er fordelt med et bestyrelsesmedlem (næstformand Jacob West), alle

fem kiropraktorkredsformænd, en repræsentant fra henholdsvis nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik,

dansk Kiropraktor råd, dansk selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, syddansk universitet – Institut for

idræt og biomekanik, de studerende og en repræsentant for de sygehusansatte kiropraktorer. Medlemmerne er ved at

blive udpeget med henblik på at starte arbejdet i slutningen af august 2009.

Det er af stor betydning for Dansk kiropraktor Forening,

at nye politiske målsætninger udvikles med et årvågent

øje for, hvad der rører sig omkring os, og under hensyntagen

til, hvordan andre oplever os og vores kompetencer.

som led i processen er det aftalt med dKF’s kiropraktorkredsforeninger,

at der afholdes regionale

medlemsmøder i foråret 20 0, hvor temaer af betydning

for standen drøftes. dKF vil gerne have så

mange af medlemmerne i spil og inddraget i målsætningsarbejdet.

det er af stor betydning for dKF, at nye politiske målsætninger udvikles med et årvågent øje for, hvad der rører sig

omkring os, og under hensyntagen til, hvordan andre oplever os og vores kompetencer. det er vigtigt, at så mange

perspektiver som muligt bliver inddraget i udviklingen af målsætningerne. det sikrer kvalitet og levedygtighed. dKF

har bl.a. derfor besluttet at hyre ekstern konsulenthjælp til udviklingsprocessen. Vi tror, at vi vil være godt tjent med at

få professionel hjælp, ikke blot til metodisk assistance, men også hjælp til at se eventuelle nye udviklingsmuligheder eller

barrierer som vi ikke selv har haft blik for. Professionel konsulentbistand vil derudover kunne hjælpe med at designe

den videre proces, være procesfacilitator samt hjælpe os med efterfølgende branding og kommunikation af vores nye

målsætninger.

det er dKF’s forhåbning, at PMP-arbejdet kan klargøre, hvad det ’næste skridt’ vil være for os som stand, sundhedsprofessionelle

og som forening. Og at det kan bygge videre på de mange store skridt, vi gennem tiden har taget – autorisationen,

overenskomsten med den offentlige sygesikring og senest den danske universitetsuddannelse.

det er dKF’s forhåbning, at vi her friske efter sommerferien er parate til at tænke stort, ambitiøst og visionært, og at vi

formår at få hele foreningen i spil i arbejdet.


inDholD

02 lEDEr: Politisk målsætningsProgram 2010

04 tEma: kiroPraktik VErDEn rUnDt - del 2

under overskriften Celebrating chiropractic in the 21.st century afholdt World Federation of

Chiropractic (WFC) i maj sin 0. verdenskongres. Men hvordan står det egentlig til rundt om

i verdenen? I dette nummer afslutter KIrOPraKtOren sin korte status på kiropraktikkens

internationale tilstand.

08 FiCs symPosiUm – statUs På DEn intErnationalE sPortskiroPraktik

Med et mandat til at repræsentere dKF ved generalforsamlingen i Federation

Internationale de Chiropratique du sports (FICs) drog kiropraktor annette Jørgensen

spændt over atlanten i slutningen af april. læs hendes beretning om symposiet og

internationale sportskiropraktiske nyheder.

10 ansattEs rEt til BarsEl

reglerne om ansattes ret til at holde orlov som følge af graviditet og barsel er for så vidt

ret klare. alligevel giver de ofte anledning til misforståelser.

12 Ph.D.: moDiCForanDringEr

– En ny DiagnosE For PatiEntEr mED lænDEsmErtEr?

resultater fra et nyligt afsluttet ph.d.-studie af kiropraktor tue secher Jensen viser, at

Modicforandringer er en del af svaret på, hvorfor folk får ondt i ryggen. Ph.d.-studiet

har også klarlagt, at Modicforandringer i lænden er hyppige blandt patienter med

lændesmerter, men at det ikke er alle signalforandringer, som er klinisk relevante.

16 olE rasmUssEn takkEr aF

efter næsten 0 år som direktør for dKF har Ole rasmussen valgt at trække sig tilbage

for at nyde sit otium og overlade direktørstolen til Jakob Bjerre den . august 2009.

læs Ole rasmussens tilbageblik på sit arbejdsliv og resultaterne opnået gennem de ti år.

18 UDDannElsEstEmaDag 2009

Bliv opdateret om de nyeste tiltag i kiropraktorernes uddannelseslandskab

og deltag i debatten om fremtidens sundhedsuddannelse på dKF’s uddannelsestemadag,

5. september 2009.

20 kort nyt

gigtforeningen har 27. maj 2009 tildelt kiropraktor, MPH, Jørgen Kilsgaard, den

årlige gigtpris – ’Mobileprisen’.

22 markEDsPlaDsEn

Tidsskrift for medlemmer af

Dansk Kiropraktor Forening

ISSN 1395-8496

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2.tv.

1363 københavn k

telefon 3393 0400

dkf@kiropraktor-foreningen.dk

www.kiropraktor-foreningen.dk

Artikelforslag modtages gerne.

kontakt redaktionen.

Redaktionsgruppe

redaktør (ansvarshavende):

Peter kryger-Baggesen

redaktionen:

ole rasmussen

karina sol

tanja skov Carlsen

8

12

20

Annoncedeadline

kiroPraktorEn nr. 5

Udkommer i uge 41.

Deadline for annoncer:

11. september 2009

Tilrettelæggelse og produktion

tuen-media as

Forsidefoto: thomas Busk

KIROPRAKTOREN NR.4 2009 3


KIrOPraKtIK Verden rundt

KIROPRAKTIK VERDEN RUNDT

under overskriften Celebrating chiropractic in the 21.st century

afholdt World Federation of Chiropractic (WFC) i maj sin 0.

verdenskongres. Men hvordan står det egentlig til rundt om i verdenen?

I sidste nummer gjorde repræsentanter for WFC Council status

på situationen i Oceanien, det østlige Middelhavsområde samt

nord- og sydamerika, og WFC’s præsident og dKF’s formand ud-

Præsidenten for den italienske

kiropraktorforening AIC, D.C.

John G. Williams, kæmper for at

få kiropraktik fuldt anerkendt i

Italien. AIC har dog også overskud

til at organisere kiropraktisk nødhjælpsindsats.

efter et kvart århundredes kamp lykkedes

det endelig den . januar 2008 at få kiropraktik

anerkendt som en primær sundhedsprofession

i Italien. det er den gode

nyhed, fortæller præsidenten for den italienske

kiropraktorforening associazione

Italiana Chiropratici (aIC) d.C. John g.

Williams, som fortsætter med den dårlige

nyhed, som er, at ingen endnu ved, hvad

det betyder:

- der mangler stadig en faglig profil,

der beskriver, hvad en kiropraktor egentlig

er, og præcis hvad en kiropraktor lovligt

kan gøre, uddyber han.

Faglig profil

en sådan profil er imidlertid på vej. Juni

sidste år, da aIC var vært for Parker seminar,

udnyttede foreningen, at flere vigtige

repræsentanter for den kiropraktiske

profession var til stede, og arrangerede

et møde mellem dem og det italienske

sundhedsministerium. efter at have

0 0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

hørt indlæg fra bl.a. Ken Vall, rektor ved

anglo-european Chiropractic College,

Jennifer Bolton, præsident for the european

Council of Chiropractic education

(eCCe) og reed Phillips, præsident for

FCer international research, blev aIC

inviteret til at deltage i udarbejdelsen af

et lovforslag om en faglig kiropraktorprofil.

- resultatet er et dokument, der rækker

ud over aIC’s mest optimistiske forventninger,

og ikke kun bekræfter vores

status som en selvstændig profession med

ret til og ansvar for at diagnosticere, men

også kun gælder for kiropraktorer, der

har eksamen fra eCCe eller CCe-akkrediterede

skoler, beretter John g. Williams.

dokumentet har imidlertid skabt

stor uro i den medicinske profession og

har resulteret i en række faglige og politiske

manøvrer, der tilsigter at få forslaget

taget af bordet:

- Vi oplever, at kræfter i sundhedsministeriet

har forhindret, at forslaget

præsenteres i Parlamentet, alt imens

den medicinske profession har fremlagt

forslag i senatet. Forslag, der tilsigter

at give medicinere formelle kiropraktiske

specialkompetencer på baggrund af

et kort kursus i manipulation, fortæller

John g. Williams. For nylig lykkedes det

del 2

talte sig om deres syn på kiropraktikkens internationale tilstand.

I dette nummer afslutter KIrOPraKtOren sin verdensturne

med bidrag fra WFC Council-repræsentanter, der gør status på

situationen i asien, afrika og europa. læs desuden reportage fra

FICs’ symposium samt beretning fra Italien, hvis kiropraktorer i

disse år kæmper for at blive fuldt anerkendt, men også har overskud

til at engagere sig i nødhjælpsarbejde.

Rapport fra Italien

– anerkendelseskamp og kiropraktisk nødhjælpsindsats

dog tilsyneladende John g. Williams og

foreningens advokat at påvirke senatets

sundhedskommision i en positiv retning.

Jordskælv og kiropraktisk indsats

Italien blev for nylig ramt af ødelæggende

jordskælv. som et bidrag til hjælpearbejdet

indledte tre af aIC’s medlemmer i

samarbejde med røde Kors, brandvæsenet

og det civile beredskab en kiropraktisk

indsats for de 2.000 arbejdere, der

knokler med genopbygningen:

- Indsatsen er en enorm opgave og

skal foreløbigt vare i en periode på op til

7 måneder. Vi har været i kontakt med

eCu, som har bistået med at rekruttere

andre europæiske kiropraktorer til hjælpearbejdet,

fortæller John g. Williams.

den danske kiropraktor Pelle daugaard

bosat i Italien deltager i hjælpearbejdet:

- I aquila er der oprettet kiropraktiske

behandlingssteder. Vi prøver på

skift at have så mange kiropraktorer som

muligt til disposition, idet vi er meget

efterspurgte specielt af brandfolkene. en

dag tilså jeg ca. 50. det hele er naturligvis

gratis og er vores bidrag til jordskælvsområdet,

fortæller han.

tsC


AsIEN

Antal kiropraktorer: Ukendt. Mange kiropraktorer er ikke

organiseret, hvorfor der ikke er overblik over antallet.

DKF-medlemmer: Ingen.

Juridisk status: Meget store forskelle. I de fleste Commonwealth-lande

kan kiropraktik praktiseres under det angelsaksiske

retssystem common law. Men kun i Hongkong og

Thailand nyder kiropraktik officiel anerkendelse, og i lande

som Sydkorea og Taiwan er det nærmest ulovligt at praktisere

kiropraktik.

National organisering: I Kina, Japan, Thailand, Indonesien,

Filippinerne, Singapore, Malaysia, Hongkong, Taiwan

og Sydkorea findes kiropraktorforeninger.

Regional organisering: Asiatiske kiropraktorforeninger har

sammen med kiropraktorforeninger i Oceanien dannet Asian

Pacific Chiropractic Doctors’ Federation. Føderationen har til

formål at udvikle kiropraktisk uddannelse og virke, samarbejde

med relevante organisationer, fremskynde forskning ved afholdelse

af regionale kongresser, samt fremme udviklingen af en

saglig, offentlig holdning til kiropraktik.

Uddannelsesinstitutioner: Kun kiropraktoruddannelsen

ved RMIT University i Japan er akkrediteret af The Council On

Chiropractic Education Australasia (CCEA), den australasiatiske

afdeling af den internationale akkrediteringsenhed The

Councils on Chiropractic Education International (CCEI). Derudover

findes en ikke-akkrediteret uddannelse i Sydkorea og

der forventes endnu en oprettet i Malaysia.

Forskning: Kun ganske lidt kiropraktisk forskning bedrives

i Asien.

HÅB OM VENDEPUNKT

situationen er udfordrende i asien, men

står foran et vendepunkt, ifølge dC

terrence yap, som repræsenterer asien

i WFC Council og er en af singapores

kiropraktorforenings 7 medlemmer.

Hans håb er, at vendepunktet vil vende

udviklingen i de asiatiske lande mod en

lysere fremtid. det er der også stort behov

for. I lang tid har forholdene i asien

været langtfra acceptable.

I Hongkong og Thailand er forholdene

gode, for her er kiropraktik formelt reguleret.

Men i sydkorea og taiwan er forholdene

mildest talt ikke tilfredsstillende.

Her oplever kiropraktorer chikane,

forfølgelse og trusler om fængselsstraf,

fortæller terrence yap.

I fremtiden må udviklingsfokus i asien

rettes mod bestræbelser på i højere grad

at tilnærme sig sundhedsministerierne i

KIrOPraKtIK Verden rundt

de forskellige lande, vurderer terrence

yap.

Kun gennem regulering ovenfra kan

man udmanøvrere utroværdige kiropraktorer,

som ødelægger kiropraktikkens

navn med uetisk markedsføring og virke,

påpeger han.

DC Terrence Yap fra

Singapores kiropraktorforening

repræsenterer

Asien i WFC Council.

KIROPRAKTOREN NR.4 2009 05


KIrOPraKtIK Verden rundt

0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

AFRIKA

Antal kiropraktorer: Ca. 350. I Sydafrika praktiserer 250-

300. I lande som Zimbabwe, Namibia, Kenya og Ghana praktiserer

en lille håndfuld i hvert land. I lande som Botswana,

Zambia og Mauritius praktiserer kun et par stykker. Antallet i

lande som Marokko, Nigeria og Egypten er ukendt.

DKF-medlemmer: Ingen.

Juridisk status: Kiropraktik er kun lovreguleret i Sydafrika,

Namibia and Zimbabwe. Mange tidligere kolonier som Botswana

og Zambia registrerer kiropraktorer via de pågældende

nationers sundhedsministerier, men har ingen specifik lovgivning.

National organisering: Kiropraktorforeninger findes i Sydafrika,

Zimbabwe, Namibia, Botswana, Ghana, Uganda og

Kenya.

Regional organisering: Endnu ingen.

Uddannelsesinstitutioner: I Sydafrika findes to uddannelsesinstitutioner

på henholdsvis Durban University of Technology

og University of Johannesburg. Ingen af dem er endnu akkrediteret

i henhold til de internationale akkrediteringsstandarder

defineret af The Councils on Chiropractic Education International,

men skulle efter sigende arbejde på at blive det.

Forskning: Den forskning, der foregår, er primært prægraduat,

idet den finder sted i forbindelse med kiropraktorstuderendes

uddannelse på de sydafrikanske uddannelser.

FÅ KIROPRAKTORER OG sTORE UDFORDRINGER

I afrika er situationen for kiropraktorer

først og fremmest udfordrende,

da der kun er få lande med

lovgivning, og da kiropraktik for de

fleste på kontinentet er et ukendt

fænomen, fortæller formand for

Zimbabwes kiropraktorforening

dC evalie Heath, der repræsenterer

afrika i WFC Council. Hun praktiserer

selv i Zimbabwe og Botswana,

og finder forholdene for udøvelse af

kiropraktik dér fine.

afrika er et kæmpe kontinent

med mange lande og kun meget få

kiropraktorer i meget få lande. derfor

er en af de største udfordringer

at rekruttere flere kiropraktorer til

verdensdelen, konstaterer evalie

Heath. et andet indsatsområde er

regional organisering. I afrika fin-

des intet regionalt samarbejde, men

evalie Heath arbejder for tiden på

at få organiseret regionale møder i

regi af WFC, ligesom det regionale

kiropraktorpolitiske arbejde organiseres

i det østlige Middelhavsområde.

efter planen skal det første regionale

møde finde sted i november

dette år, beretter evalie Heath.

Formanden

for Zimbabwes

kiropraktorforening

DC Evalie Heath

repræsenterer

Afrika i WFC

Council.


EUROPA

Antal kiropraktorer: Ca. 4800 kiropraktorer.

DKF-medlemmer: 12 i England, 12 i Holland, 4 i Tyskland, 3 i

Sverige, 3 i Spanien, 2 i Norge, 2 i Italien og 1 i Schweiz.

Juridisk status: Der er store forskelle, som spænder fra fuld autorisation

med tilknyttede rettigheder i det offentlige sundhedsvæsen til

en relativ isoleret og marginal position indenfor alternativ medicin.

England, Danmark, Schweiz og Norge er længst fremme i forhold til

fuld autorisation og integration med det offentlige sundhedssystem.

National organisering: Alle europæiske lande med kiropraktorer

har nationale kiropraktorforeninger.

Regional organisering: European Chiropractors’ Union (ECU)

organiserer 19 af Europas kiropraktorforeninger, hvilket svarer til

ca. 3500 af regionens i alt ca. 4800 kiropraktorer. (Danmark valgte

i 2003 at melde sig ud pga. uenighed om politikken, ledelsen og

driften af ECU.) ECU spiller vigtig rolle i forhold til informationsudveksling,

etablering af fonde og støtteordninger, støtte til uddannelsesinstitutioner

og nationale foreninger, samt organisering af forskning.

Mest vigtig er dog ECU’s arbejde for at opretholde og befæste

den akademiske og faglige standard i kiropraktorprofessionen.

Uddannelsesinstitutioner: 4 uddannelser er akkrediteret af

European Council On Chiropractic Education (ECCE): Klinisk Biomekanik,

SDU (DK), Anglo-European College of Chiropractic (England,

UK), University of Glamorgan (Wales, UK) og Institut Franco-Européen

de Chiropratique (F). Derudover findes et par andre uddannelser,

som (endnu) ikke lever op til de internationale ECCE-standarder.

Forskning: Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik

(NIKKB) og Anglo-European College of Chiropractic (AECC) fremstår

som de fremmeste forskningsinstitutioner, ikke kun i Europa, men

også sammenlignet med Canada, som står stærkt i forhold til kiropraktisk

forskning.

UDFORDRINGER, MEN OGsÅ FREMGANG

I den nærmeste fremtid er situationen i europa udfordrende,

men da der eksempelvis fortsat etableres

nye universitetsbaserede uddannelser, er der trods

alt også god fremgang, vurderer næstformand for

norsk Kiropraktorforening dC espen Johannesen,

som sammen med Barry lewis fra uK repræsenterer

europa i WFC Council.

I lande som norge, schweiz, danmark og england

står kiropraktorerne stærkt, fortæller espen Johannesen.

Her har kiropraktorer fuld autorisation og

adgang til en lang række offentlige sundhedstjenester

og økonomiske ordninger. I andre europæiske lande

er situationen ikke tilfredsstillende. derfor bør det

være en klar defineret målsætning, at der i flere lande

opnås rettigheder, som integrerer kiropraktorer i det

offentlige system, fastslår espen Johannesen, og understreger,

at det både gælder økonomiske og fagligt

baserede tilbud i offentligt regi.

europæiske kiropraktorer bør derudover have

fokus på rekruttering og opretholdelse af den akademiske

standard i uddannelsen, mener espen Johannesen.

antallet af kiropraktorer i mange europæiske

lande er marginalt, hvilket nødvendiggør en øget

rekrutteringsindsats rettet mod disse lande. derudover

er der for espen Johannesen at se behov for, at

professionen opnår en stærkere repræsentation inden

KIrOPraKtIK Verden rundt

Næstformand for Norsk

Kiropraktorforening

DC Espen Johannesen

repræsenterer Europa i

WFC Council sammen

med DC Barry Lewis

fra UK.

for den offentlige forvaltning og forskning. Mange

afgørelser tages i lukkede fora, hvor kiropraktorerne

ikke har indflydelse, fordi de ikke er tilstede:

– når vi ser, hvilken indflydelse kiropraktorer

har fået på nuværende tidspunkt, så er der uanede

muligheder, hvis vi deltager der, hvor beslutningene

tages, understreger han.

I fremtidens kiropraktorpolitiske arbejde vil

eCu fortsat spille en central rolle, vurderer espen

Johannesen:

– uden eCu som bindeled landene imellem vil

vi svækkes og reducere muligheden for en udvikling

i rigtig retning, slutter han.

KIROPRAKTOREN NR.4 2009 07


KIrOPraKtIK Verden rundt

Af kiropraktor

Annette Jørgensen

Kiropraktor

Annette Jørgensen:

– Dagens højdepunkt var, da

det blev afsløret, at der for

første gang vil være 40 sportskiropraktorer

repræsenteret

til Vinter-OL som en del af

den samlede Medical Staff i

Canada.

8 0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

FICs symposium

gør status på den

internationale sportskiropraktik

Med et mandat til at repræsentere DKF ved generalforsamlingen i Federation Internationale de

Chiropratique du Sports (FICS) drog kiropraktor Annette Jørgensen spændt over Atlanten i

slutningen af april. Det såkaldte FICS Symposium fandt sted i Montreal i forbindelse med

WFC’s verdenskongres. Læs her hendes beretning om symposiet og internationale

sportskiropraktiske nyheder.

Tillykke Danmark, vi er blevet medlem af FICS!

dagen før generalforsamlingen (ga) mødtes alle FICs´

komiteer for første gang efter, FICs’ sekretariat er flyttet

til Canada for at holde til hos WFC. Præsidenten

for FICs, roland noirat, har stadig hovedkontor i

lausanne, schweiz, i “sportens hus” sammen med bl.a.

International Olympic Committee (IOC).

Jeg sidder i kommunikationskomiteen som repræsentant

for europa. Vi har bl.a. fået lagt en kommunikationsstrategi,

som vil betyde, at du fremover bedre

vil kunne følge med i, hvad der sker af sportsaktiviteter

verden over på bl.a. Facebook, hvor FICs åbnede et site

. juli 2009 med undertegnende som administrator.

Kiropraktorer til Vinter-OL

Mere end 50 sportskiropraktorer fra hele verdenen var

samlet til generalforsamlingen. der blev rapporteret fra

mange lande verden over. deltagerne blev godt opdateret

om, hvad der sker af sportsevents, og i hvor høj grad

kiropraktorer oplever at blive mere og mere repræsenteret

i sportens verden.

dagens højdepunkt var, da det blev afsløret, at der for

første gang vil være 0 sportskiropraktorer repræsenteret

til Vinter-Ol som en del af den samlede Medical staff

i Canada.

en af ga´s nøglepersoner var ron Froehlich, som

er præsident for World games og en stærk støtte for

kiropraktikkens deltagelse i store internationale events.

World games er den største sportsevent efter Ol. den

afholdes også hvert . år med 35 forskellige sportsgrene

som fx kajakpolo, klatring og sumobrydning.

det kommende World games afholdes på taiwan i

juli 09. Her vil deltage 38 sportskiropraktorer fra hele

verden. Vi er 2 fra danmark, som er så heldige at være

udtaget.

Bestyrelsen

der blev valgt en repræsentant for hver verdensdel til

bestyrelsen i FICs, som nu ser således ud:

• africa – dr. Charmaine Korporaal, south africa

• asia – dr. robert Wasserman, singapore

• eastern Mediterranean – dr. Mustafa ağaoğlu,

turkey

• europe – dr. roland noirat, switzerland,

and dr. alex steinbrenner, germany

• latin america – dr. Marcelo Botelho, Brazil

• north america – dr. John downes and

dr. sheila Wilson, usa

• Pacific – dr. gaery Barbery, australia

• Members-at-large – dr. Carla How, uK,

and dr. gordon lawson, Canada


danmark er repræsenteret i to af FICs’ komiteer: uddannelseskomiteen

ved rikke Craven, Hobro, og Kommunikationskomiteen

ved annette Jørgensen, København.

Fremtiden

ugen i Montreal fortsatte med et inspirerende program

til WFC’s kongres - det er det tungeste akademiske program,

jeg har oplevet udenlands til en konference. næste

kongres og FICs-symposium finder sted i april 20

i rio. Håber at se flere danske kiropraktorer i rio.

der foregår en rivende udvikling i sport og kiropraktik,

hvilket gør det spændende at deltage i FICs’

aktiviteter og møder, og jeg vil være stolt, hvis vi i

danmark kan få endnu mere gang i sportskiropraktikken

i den nærmeste fremtid, så vi kan berette om

spændende aktiviteter til næste FICs-ga i 20 . lad

os få sat sejlene!

Kiropraktorer søges over hele landet

Fédération internationale de

Chiropratique du sport (FiCs)

• repræsenterer den kiropraktiske profession

inden for sporten og samarbejder med in-

ternationale sportsorganisationer verden

over

• har til formål at fremme det højeste

niveau inden for uddannelse og udøvelse

af sportskiropraktik samt fremme sportskiro-

praktisk forskning

• arbejder bl.a. for, at atleter inden for

alle sportsgrene får adgang til kiropraktisk

behandling og for etablering af nationale

sportskiropraktorforeninger verden over

læs mere på www.fics-online.org

Velkommen i vores professionelle team

Vi har brug for dig!

Der er stor efterspørgsel på vores ydelser - derfor har vi også brug for dine

faglige kompetencer.

Vi søger løbende erfarne såvel som nyuddannede kiropraktorer. Vi forventer,

at du har autorisation, er dynamisk, servicemindet og har fokus på kvalitet i

dit arbejde.

Behandlingerne foregår i Falck Healthcares Sundhescentre, på virksomheder

eller i din egen klinik.

Mange fordele

Som kiropraktor hos Falck Healthcare får du en række fordele:

Individuelt tilpasset timetal

Faglig sparring med andre faggrupper

At arbejde med elektronisk tidsbestilling og journalføring

- det letter din administrative tid

Årligt seminar med fagligt og socialt indhold

Tilbud om selv at kunne gøre brug af Tværfaglig behandling

samt en rabatordning på tness dk medlemskab

Fakta:

Mere end 550 fysiske behandlere er med i vores

team - og over 400.000 personer i Danmark

har en ordning med Falck Healthcare Tværfaglig

behandling.

Hør nærmere...

Du er altid velkommen til at høre nærmere

om at være en del af vores faglige team.

Kontakt rekrutteringskonsulent Charlotte

Lorenzen Lundsgaard, e-mail: chll@falck.dk

eller ring på tlf. 70 33 33 22.

Læs mere om os på:

www.falckhealthcare.dk

KIrOPraKtIK Verden rundt

369.0309 FHC/fri

KIROPRAKTOREN NR.4 2009 09


VeJlednIng OM Barsel

Af advokat Henrik Karl Nielsen,

NORSKER & CO. ADVOKATER

0 0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

Ansattes ret til barsel

Reglerne om ansattes ret til at holde orlov som følge af graviditet og barsel er for

så vidt ret klare. Alligevel giver de ofte anledning til misforståelser.

det forhold, at en ansat går på orlov, vil særligt i mindre

virksomheder give anledning til, at der i god tid

skal tages stilling til planlægning og tilrettelæggelse af

arbejdet i orlovsperioden. efter funktionærlovens § 7,

stk. , skal den ansatte senest 3 måneder før det forventede

fødselstidspunkt oplyse, hvornår hun påregner

at påbegynde barselsorlov.

Løn

der gælder ingen almindelig regel om ret til fuld løn

under barselsorlov. Funktionærlovens § 7, stk. 2, foreskriver

nemlig, at personer, der er omfattet af funktionærloven,

har ret til halv løn under fraværet fra barselsorlovens

begyndelse til uger efter fødslen. det

er naturligvis muligt at aftale, at der lønnes mere favorabelt

i orlovsperioden f.eks. med fuld løn. Men er det

ikke aftalt, er det funktionærlovens regel, der gælder.

I perioder, hvor der ikke udbetales løn under barselsorlov,

vil den ansatte være berettiget til dagpenge

fra sin kommune. en ansat skal derfor i god tid inden

barselsorlov tilrettelægge sin økonomi, så husstandens

økonomi kan hænge sammen. det vil også altid være

en god ide at tage kontakt til sin kommunale sagsbehandler,

så der er fuld klarhed over udbetalingen af

dagpenge.

For arbejdsgiveren gælder det, at der er mulighed

for at modtage dagpengerefusion for de perioder under

en ansats barselsorlov, hvor der udbetales løn til

den ansatte.

Særlig beskyttelse

ansatte, der er under graviditet og barselsorlov, er underlagt

en særlig beskyttelse mod afskedigelse. disse

regler findes i ligebehandlingsloven.

det er en udbredt myte, at ansatte, der er gravide

eller er på barselsorlov, slet ikke kan afskediges. en

ansat kan naturligvis opsiges, også selvom den pågældende

er på orlov. Men efter ligebehandlingsloven må

en ansat naturligvis ikke opsiges, fordi vedkommende

er gravid eller er på barselsorlov. Og i de tilfælde hvor

en ansat opsiges under graviditet og barselsorlov, er

det arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke

skyldes graviditet og orlov.

Beviset vil naturligvis kunne føres i tilfælde, hvor

der kan påvises ordrenedgang, faldende arbejdsmængde,

der måske gør det nødvendigt at nedlægge en stilling.

Men domstolenes krav til beviset er sædvanligvis

ganske strenge. Ved overtrædelse kan der tilkendes en

godtgørelse.

godtgørelser for uberettigede afskedigelser under

graviditet og orlov udmåles sædvanligvis aldrig på et

lavere niveau end måneders løn. Medarbejdere med

kortere anciennitet tilkendes sædvanligvis en godtgørelse

svarende til 9 måneders løn. Og med en anciennitet

på mere end -5 år udmåles godtgørelsen typisk

til 2 måneders løn.

Barselsvikar

I en orlovsperiode vil det ofte være nødvendigt at ansætte

en midlertidig vikar til at udføre det arbejde, der

ellers udføres af den ansatte, der er på orlov.

det skal fremgå udtrykkeligt af ansættelsesaftalen

med barselsvikaren, at ansættelsen er tidsbegrænset.

ellers vil der være tale om et ansættelsesforhold, der

kun kan bringes til ophør ved at iagttage opsigelsesvarslerne

i funktionærloven.

• læs mere om barselsforhold i dKF’s Vejled-

ning om barsel og barselsdagpenge på

de lukkede medlemssider på forenin-

gens hjemmeside:

www.kiropraktor-foreningen.dk.

• Funktionærloven og ligebehandlingsloven

kan findes på www.retsinfo.dk. der henvises

i øvrigt til informationstjenesterne på Beskæftigelsesministeriets

hjemmeside:

www.bm.dk.


Region Hovedstaden

8 ledige ydernumre som kiropraktor

Med forbehold for Regionsrådets godkendelse opslås 8

ledige ydernumre som kiropraktor i Region Hovedstaden i

følgende områder:

Ansøgningsfrist:


Ansøgningen vedlægges relevant dokumentation for

faglighed og sendes til:


PH.d.-aFHandlIng

Af kiropraktor, ph.d.

Tue Secher Jensen

2 0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

Modicforandringer

– en ny diagnose for patienter med lændesmerter?

Resultater fra et nyligt afsluttet ph.d.-studie af kiropraktor Tue Secher Jensen viser, at

Modicforandringer er en del af svaret på, hvorfor folk får ondt i ryggen. Ph.d.-studiet har også

klarlagt, at Modicforandringer i lænden er hyppige blandt patienter med lændesmerter,

men at det ikke er alle signalforandringer, som er klinisk relevante.

VESC og Modicforandringer

Mr-skanning bruges ofte i diagnostikken af patienter

med lændesmerter for at identificere eventuel patologi

i de anatomiske strukturer i ryggen. I vores søgen efter

ny viden om årsager til lændesmerter er signalforandringer

i den vertebrale endeplade kommet i søgelyset.

VesC står for ”vertebral endplate signal changes”

og er en fællesbetegnelse for signalforandringer, som

kan ses i endepladerne og den subchondrale knogle

på Mr-skanning. VesC er kendt fra andre subgrupper

af patienter med lændesmerter, som har specifikke

diagnoser som f.eks. spondylartropati (f.eks. Mb.

Bechterew) og spondylodiskit.

VesC er hyppigt forekommende hos patienter

med uspecifikke lændesmerter og ses oftest som de

Kiropraktor, ph.d. Tue Secher Jensen forsvarede

sin ph.d. Ӯndringer i den vertebrale endeplade

(VESC) hos voksne. Prævalens, det

naturlige forløb, association til lændesmerter

og udvikling af ny VESC.” den 9.

juni 2009 på Syddansk Universitet.

Fotograf: Heidi Lundsgaard

såkaldte ”Modicforandringer” (se faktaboks). to studier

fra rygcentret i ringe har tidligere vist, at der

er en sammenhæng mellem Modicforandringer og

lændesmerter. det ene studie var en undersøgelse af

2 0-årige fynboer. I dette studie havde ni ud af ti

personer med Modicforandringer lændesmerter mod

seks ud af ti personer, som ikke havde Modicforandringer.[

] I det andet studie, omhandlende ikke-kirurgisk

behandling af patienter med lændesmerter og

ischias, steg andelen af patienter med Modic type

fra ca. 0 % ved starten af studiet til ca. 30 % efter et

år. de patienter, som havde Modicforandringer ved et

års undersøgelsen, havde samtidig større risiko for at

have lændesmerter, end de patienter som ikke havde

Modicforandringer.[2]


Det store spørgsmål

Forskningen inden for lændesmerter er i de seneste år

blevet delt i to lejre i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt

lændesmerter er uspecifikke, og derfor skal ses

som værende én sygdom, eller om der kunne være flere

forskellige patoanatomiske tilstande, som hver især

kommer til udtryk ved det samme symptom - lændesmerter.

ser man på hele gruppen af patienter med

lændesmerter, så er det kun en lille del (20 %), som får

en regelret diagnose. dette kan være fraktur, malignitet

eller infektion. de resterende 80 % får diagnosen

”uspecifikke” lændesmerter. Kunne man identificere

specifikke subgrupper indenfor disse 80 %, ville det

måske være muligt at målrette behandlingen og derved

evt. opnå større behandlingseffekt. derfor vakte

de to tidligere nævnte studier om Modicforandringer

stor interesse. Ikke kun på rygcentret, men også internationalt.

Kunne det være, at Modicforandringer

(eller VesC) var en af disse subgrupper?

Ph.d.-studiet

Formålet med dette ph.d.-studie var derfor at opnå en

dybere forståelse af den kliniske relevans af VesC hos

voksne. Vi ønskede at besvare følgende spørgsmål:

. Hvor hyppige er VesC?

2. Hvad er det naturlige forløb af VesC?

3. er der en sammenhæng mellem VesC og

lændesmerter?

. Hvilke faktorer spiller en rolle i udviklingen af

nye VesC?

For at belyse disse spørgsmål lavede vi en systematisk

gennemgang af den tilgængelige litteratur på området.[3]

Vi analyserede også data fra et kohortestudie

MODICFORANDRINGER

Modicforandringer er opkaldt efter radiologen Michael T. Modic,

som var en af de første til at beskrive de signalforandringer

i endepladerne og den tilstødende knogle, som kunne ses

i forbindelse med discusdegeneration og efter prolapsoperationer.

Modic og hans kolleger opdelte signalforandringerne i

tre typer efter, hvordan de så ud på MR-skanningerne.

Type 1 ses som øget væske-signal (figur 1A og 1B), type 2

ses som fedt-signal (figur 1C og 1D) og type 3, som er sjælden,

ses som øget sklerosering af den subchondrale knogle.

De samme forskere undersøgte også vævsprøver taget fra

personer med type 1 og type 2. Disse viste, at der var fissurer

i endepladerne, og at en reparationsproces var i gang, især

ved type 1. Dengang opfattede man forandringerne som noget,

der ikke var smertegivende, og som ikke skulle forveksles

med alvorlig patologi.

Figur 1: Modicforandringer. Type 1 ses som øget væske-signal.

Det vil sige lavt signal på T1 (A) og højt signal på T2 (B).

Type 2 ses som fedt-signal. Det vil sige øget signal både på

T1 (C) og T2 (D).[7]

Figur 2: Klassifikation af størrelsen af VESC i forhold til

højden af corpus vertebra. A: Kun lokaliseret til endepladen,

B: < 25 %, C: 25-50 %, and D: >50 %.[7]

0 3


PH.d.-aFHandlIng

» Det

er altså muligt, at Modicforandringer kan gøre ondt på

et tidspunkt i livet og ikke på et andet tidspunkt. Hvordan

det kan være, er et godt spørgsmål, som vi håber at kunne

besvare i løbet af få år.

0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

af 3 mennesker fra den almene danske befolkning.

deltagerne i kohorten blev Mr-skannet og udfyldte

spørgeskemaer med fire års mellemrum, da de var 0

og år.[ ,5]

I det følgende vil jeg gennemgå resultaterne fra ph.d.studiet

og derved svare på de spørgsmål, vi stillede.

VESC er et hyppigt MR-fund

resultaterne fra litteraturgennemgangen og kohortestudiet

bekræfter, at VesC er et almindeligt Mr-fund

blandt voksne, hvorimod man meget sjældent ser signalforandringer

blandt børn og teenagere. Vi fandt en

sammenhæng mellem stigende alder og stigende prævalens

af VesC. VesC er desuden mere almindelige

blandt patienter med lændesmerter end blandt personer,

som ikke søger behandling for ondt i ryggen. Hos

voksne ses VesC hos næsten hver anden patient med

KEy POINTS

• Modicforandringer ses ofte blandt patienter

med lændesmerter.

• Der er god sammenhæng mellem Modicforandringer

og lændesmerter.

• Små signalforandringer i endepladen er

uden klinisk betydning.

• Smerterne fra Modicforandringer er ikke

stabile.

Ph.d.-studiet blev finansieret af Fonden til

Fremme af Kiropraktisk Forskning og Postgraduat

Uddannelse.

Afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse

til Tue Secher Jensen på Tue.Secher.

Jensen@shf.regionsyddanmark.dk eller

6362 1847.

lændesmerter, hvorimod det kun ses hos en ud af seks

personer, som ikke er rygpatient.

Størrelsen har betydning

I forhold til hyppigheden og den naturlige udvikling

af VesC, så fandt vi i kohortestudiet, at der er forskel

på små og store VesC. små VesC, de som kun er

lokaliseret til den vertebrale endeplade (figur 2a), ses

hos 7 % af den almene befolkning, er oftest lokaliseret

til ét hjørne af corpus og er ligeligt fordelt over alle

segmenter i lænden. de ses ikke så ofte i forbindelse

med discusdegeneration og kommer og går over de

fire år, som der gik mellem de to Mr-skanninger.

de store VesC strækker sig længere ind i corpus

vertebra (figur 2B-d) og ses hos 22 % af de 0 årige.

de store VesC har også en større udbredning i forhold

til endepladens overflade og er overvejende lokaliseret

til de to nederste niveauer i lænden. de ses

oftest i forbindelse med discusdegeneration og ændrer

sig ikke væsentligt over tid. I forhold til hvordan

VesC udvikler sig over tid, så kan man bruge denne

lille huskeregel: ”de store består – de små kommer

og går”.

Klart signal fra endepladerne

I forhold til lændesmerter er der også forskel på små

og store VesC. det er nemlig sådan, at der kun er

en sammenhæng mellem VesC og lændesmerter for

store type -forandringer. de små er altså ikke klinisk

relevante, hvilket også er vist i studie fra 200 af personer

uden lændesmerter.[ ]

når vi finder en forskel på små og store VesC i

forhold til hyppighed, lokalisation og association med

lændesmerter, er det nødvendigt at overveje, om små

VesC overhovedet kan klassificeres som Modicforandringer.

I Modics studie fra 988 undersøgte man kun, om

der var signalforandringer på de niveauer, som havde

discusdegeneration, og fandt at disse signalforandringer

udbredte sig over endepladen. små VesC kan altså

ikke klassificeres som Modicforandringer. så når senere

studier har refereret til Modics klassifikation af VesC,

har de højst sandsynligt ikke inkluderet de forandringer,

som er klassificeret som små VesC i denne ph.d.

Fra litteraturstudiet kan vi se, at i de studier, hvor

man har kigget på sammenhængen mellem signalforandringer

og smerter, har man lige netop brugt Modics

klassifikation. I disse studier er Modicforandrin-


ger stærkt associeret med lændesmerter i både almene,

arbejdende og kliniske befolkningsgrupper i syv ud af

ti studier.

Discus er synderen

det er tidligere vist, at nye Modicforandringer ofte

opstår omkring en discus, hvor der tidligere har været

en prolaps. teorien er, at en discus i forbindelse

med en prolaps taber sit ”tryk”, således at endepladerne

bliver udsat for øget belastning og derfor kan

gå i stykker. derfor er det nærliggende at tro, at man

ved fysisk belastning (fx hårdt arbejde) øger risikoen

for at skade ryghvirvlerne. rygning kan også have en

rolle i denne sammenhæng, da stofferne i cigaretterne

kan svække knoglen og nedsætte kroppens evne til

opheling.

I ph.d.-studiet undersøgte vi derfor, hvilke af

disse faktorer som kunne have betydning for udviklingen

af nye VesC. Vi fandt, at det kun var tilstanden

af discus, som var betydende for, om man udvikler

VesC og ikke de ydre faktorer. de discusrelaterede

Mr-fund, som øger risikoen for at udvikle VesC, er

degeneration og prolaps.

Tingene er ikke sort-hvide

ud fra de resultater, jeg har fremlagt ovenfor, kan

man få den opfattelse, at det nu er endeligt bevist, at

der er en sammenhæng mellem Modicforandringer

og lændesmerter. så enkelt er det aldrig! det er meget

få forskningsprojekter, som ikke giver grobund for

nye spørgsmål, og dette ph.d.-studie er ingen undtagelse.

resultaterne fra kohortestudiet viste nemlig,

at associationen mellem VesC og lændesmerter kan

ændre sig over tid. det er altså muligt, at Modicforandringer

kan gøre ondt på et tidspunkt i livet og

ikke på et andet tidspunkt. Hvordan det kan være,

er et godt spørgsmål, som vi håber at kunne besvare

i løbet af få år.

som nævnt i ”Professorhjørnet” i forrige nummer

af KIrOPraKtOren (nr. 2, 2009) vil man i forbindelse

med det nye rygcenter i Middelfart oprette

en kvalitetssikringsdatabase, hvori data fra patienternes

undersøgelse, inkl. billediagnostiske resultater, vil

indgå. Med denne database får vi en unik mulighed

for at identificere subgrupper og derved i fremtiden

blive bedre til at give den rette behandling til den

rette patient.

Reference List

1. Kjaer P, Leboeuf-yde C, Korsholm L, Sorensen JS, Bendix T: Magnetic

resonance imaging and low back pain in adults:

a diagnostic imaging study of 40-year-old men and

women. Spine 2005, 30: 1173-1180.

2. Albert HB, Manniche C: Modic changes following lumbar

disc herniation. Eur Spine J 2007, 16: 977-982.

3. Jensen TS, Karppinen J, Sorensen JS, Niinimaki J, Leboeuf-yde

C: Vertebral endplate signal changes (Modic change):

a systematic literature review of prevalence and association

with non-specific low back pain. Eur Spine J

2008, 17: 1407-1422.

4. Jensen TS, Kjaer P, Korsholm L, Bendix T, Soerensen JS, Manniche

C et al.: Predictors of new vertebral endplate signal

(Modic) changes in the general population. Eur Spine J

[Accepted for publication] 2009.

5. Jensen TS, Bendix T, Soerensen JS, Manniche C, Korsholm L,

Kjaer P: Characteristics and natural course of vertebral

endplate signal (Modic) changes in the Danish general

population. BMC Musculoskeletal Disord [Accepted for publication]

2009.

6. Chung CB, Vande Berg BC, Tavernier T, Cotten A, Laredo JD,

Vallee C et al.: End plate marrow changes in the asymptomatic

lumbosacral spine: frequency, distribution and

correlation with age and degenerative changes. Skeletal

Radiol 2004, 33: 399-404.

7. Jensen TS, Sorensen JS, Kjaer P: Intra- and interobserver

reproducibility of vertebral endplate signal (modic)

changes in the lumbar spine: the Nordic Modic Consensus

Group classification. Acta Radiol 2007, 48: 748-754.

O p s l a g

Fonden til fremme af kiropraktisk

forskning og postgraduat uddannelse

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening driver en

fond, som bl.a. har til formål at etablere det økonomiske grundlag for Nordisk

Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik i Odense, at fremme kiropraktisk

forskning, at yde tilskud til efteruddannelses-aktiviteter for kiropraktorer, at yde

tilskud til andre formål og at afholde udgifter i forbindelse med kvalitetsudvikling

i kiropraktorpraksis.

Fra denne fond er det muligt at søge midler til forskningsprojekter inden for

kiropraktik og klinisk biomekanik og midler til kvalitetsudviklingsprojekter

i kiropraktorpraksis. Midlerne kan søges af kiropraktorer og andre, som

beskæftiger sig med forskning og kvalitetsudvikling indenfor det pågældende

sundhedsområde.

Der skal anvendes ansøgningsskema ved ansøgning om støtte. Skemaet kan

rekvireres på Danske Regioners hjemmeside www.regioner.dk under ”Fonde”

eller på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside www.kiropraktor-foreningen.

dk under ”Medlemsinformation”. Ansøgning i 12 eksemplarer fremsendes til

fondens sekretariat. Ansøgningen skal indeholde en udførlig beskrivelse af

projektet, herunder angivelse af titel, formål samt specifikation af det ansøgte

beløbs størrelse. Eventuel forskningsprotokol vedlægges ansøgningen.

Ansøgningsfristen er fastsat til torsdag den 1. oktober 2009. Ansøgningerne vil

blive behandlet på mødet i fondens bestyrelse ultimo oktober 2009.

Fondens sekretariatsadresse er: Regionernes Lønnings- og Takstnævn

c/o Danske Regioner

Dampfærgevej 22 – Postboks 2593

2100 København Ø

Telefon 35 29 82 50 / 35 29 83 60

PH.d.-aFHandlIng

KIROPRAKTOREN NR.4 2009 0 5


aFsKed

Af cand. jur.

Ole Rasmussen

DKF’s afgående direktør Ole Rasmussen:

”Er der nogen, der kan huske

de ”forbandede 5”? Nej, det er

fuldstændig glemt. Og alligevel var

det indtil for få år siden den værste

pestilens for kiropraktorerne, at der

var sat en antalsmæssig begrænsning

i, hvor mange kiropraktorydelser

den offentlige sygesikring gav tilskud

til. Antalsbegrænsningen blev

afskaffet, og et stort og afgørende

skridt blev taget for en integration

af kiropraktik på almindelige vilkår

i sundhedsvæsenet. Det er nok

det vigtigste, der er sket i min tid

som direktør.”

0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

Ole Rasmussen takker af

Efter næsten 10 år som direktør for Dansk Kiropraktor Forening har Ole Rasmussen valgt at

trække sig tilbage for at nyde sit otium og overlade direktørstolen til Jakob Bjerre

den 1. august 2009. Læs Ole Rasmussens tilbageblik på sit arbejdsliv

og resultaterne opnået gennem de ti år.

Den forsømte historie

Først og fremmest har jeg en række forsømmelser at bekende.

den værste er nok, at kiropraktikkens og kiropraktorforeningens

historie er blevet forsømt. tidligere

har man helt berettiget været stærkt optaget af at have

historikken på plads, godt hjulpet af landsforeningen til

kiropraktikkens fremme. Men det har i de sidste mange

år været et forsømt område, som der hurtigst muligt må

rettes op på.

Foreningen er 8 år gammel, og det er lidt yngre end

patientforeningen. de første mere end 50 år havde foreningen

ikke et sekretariat, men opgaverne blev varetaget

af foreningens bestyrelse og tillidsfolk.

sekretariatet startede som et halvtidssekretariat kombineret

med en kliniksekretærstilling hos foreningens

formand, og det var foreningens faktotum, Jette Østergaard,

der stod for opgaven. det blev besluttet at etablere

et egentligt sekretariat med Michael Büel som leder

og Jette Østergaard som sekretær.

Stillingen

Michael Büel gjorde en enestående stor indsats for foreningen,

men døde uventet og alt for tidligt i 999. I

løbet af foråret 2000 fandt der en omfattende omorganisering

sted i amtsrådsforeningen, hvor jeg havde

været ansat i mere end 25 år. Jeg var utilfreds med den

rolle, jeg var tiltænkt i den nye organisation og forlod

derfor amtsrådsforeningen. efter opfordring fra den

daværende formand for foreningen, Henrik laugesen,

tiltrådte jeg herefter i sommeren 2000 stillingen som

direktør i dKF.

Har jeg så overhovedet opnået resultater som direktør

i dKF? det mener jeg, at jeg har. selvfølgelig som

en del af teamet i dKF med bestyrelse og medarbejdere

og i samarbejde med foreningens medlemmer og samarbejdsparter.

Resultater

sekretariatet er flyttet til større lokaler og er blevet

mandskabsmæssigt udvidet. På sigt ikke nok, men i

situationen tilstrækkeligt. I fremtiden vil det nok blive

nødvendigt med en yderligere udbygning.

Foreningens samlede struktur er blevet godt funderet

i en løbende ajourføring af foreningens lovgrundlag.

Opgaverne er tilpasset den nye situation, at flere og flere

forhold, som oprindeligt var et foreningsanliggende, er

blevet lovmæssigt reguleret som følge af den officielle

anerkendelse og indplacering i det danske sundhedsvæsen.

Vi har fået etableret en stærk organisation på det tidligere

amts- nu regionsplan. det har helt klart styrket

kiropraktorernes position i samarbejdet med regionerne,

og også – tror jeg – styrket den indbyrdes opfattelse af, at

det er vigtigt at koordinere indsatsen.

nIKKB er blevet stabiliseret og oprustet og er en

institution i stadig udvikling inden for vigtige kerneområder

for kiropraktorerne; forskning, røntgenkvalitetssikring

og efteruddannelse. Jeg glæder mig meget

over, at nIKKB skal flytte ind på syddansk universitets

campus, og at det sandsynligvis kan ende med, at der

her etableres et ”Kiropraktikkens Hus”, der kan samle

en bredere kiropraktorindsats.

udmeldelsen af eCu betragter jeg som et vigtigt

resultat. det er ikke en undsigelse af det internationale

samarbejde, som foregår i bedste velgående bilateralt og

på nordisk plan, men det er udtryk for, at det internationale

samarbejde skal gribes seriøst an og i en handlekraftig

organisation. det er eCu ikke. Ikke endnu i

hvert fald.


er der nogen, der kan huske de ”forbandede 5”? nej,

det er fuldstændig glemt. Og alligevel var det indtil for

få år siden den værste pestilens for kiropraktorerne, at

der var sat en antalsmæssig begrænsning i, hvor mange

kiropraktorydelser den offentlige sygesikring gav tilskud

til. antalsbegrænsningen blev afskaffet, og et stort og afgørende

skridt blev taget for en integration af kiropraktik

på almindelige vilkår i sundhedsvæsenet. det er nok

det vigtigste, der er sket i min tid som direktør.

Rød tråd

grundighed, ærlighed og vedholdenhed. så kort håber

jeg, det kan siges - og opfattes som rigtigt. det kan suppleres

med en respekt for den gamle sygekassetradition.

Overført til den offentlige sygesikring, som jo heller ikke

eksisterer længere, er det vigtigste overhovedet at give

borgerne de behandlingsmæssige tilbud, de har behov

for og efterspørger og på lige vilkår. systemet udvikler

sig i strid hermed i retning af statslig central styring,

hvor det vigtigste ikke er det sundhedsmæssige indhold i

tilbuddet til borgerne, men om regnestykket går op.

essentielt for det danske sundhedsvæsen er bevaring

af et offentligt sygehusvæsen og en primær sundhedssektor

med selvstændige, liberale sundhedspersoner og

gatekeeperfunktionen for de alment praktiserende læger,

som hovedprincip. Med kiropraktik som en velbegrundet

undtagelse.

Hvad skal jeg lave?

at tage mig meget mere af min nærmeste familie og

venner har højest prioritet. Højst påkrævet vedligeholdelse

af mit hus og have i allerød og mit husmandssted i

Årup på Fyn. en gammel, men meget forsømt interesse

skal genoplives: slægtsforskning. stenhugning. granit

forstås, i den udstrækning min dårlige højre albue kan

holde til det. rejser til særligt rom, men også Venedig

og andre interessante storbyer. spille bordtennis og bruge

mere tid på mit engagement i bestyrelsesarbejdet i

sportsklub og sportshal i allerød.

alle har en Webergrill, derfor har jeg aldrig villet

anskaffe mig en. nu har foreningen foræret mig en

Webergrill, som jeg kan kaste mig vildt over - uden at

gå på kompromis med den hellige ånd.

Afskedsreception

9. juni afholdt dansk Kiropraktor Forening afskedsreception for Ole

rasmussen. I sekretariatets lokaler i Vendersgade kom medlemmer,

nuværende samt tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere,

kollegaer, familie og venner forbi for at ønske et godt

otium.

DKF-formand Peter Kryger-Baggesen takkede i sin tale Ole Rasmussen

for sit store engagement og et godt samarbejde.

Den nye direktør, Jakob Bjerre, som tidligt i sin karriere var ansat hos

Ole Rasmussen i Amtsrådsforeningen, ønskede held og lykke fremover.

Ib Frederiksen, bl.a. tidl. minister, mangeårig amtsborgmester i Århus

Amt og gennem 12 år formand for Sygesikringens forhandlingsudvalg,

slog i sin tale fast, at en direktør bør stoppe, når han i forbindelse med toiletbesøg

glemmer at lyne op – en formand, når han glemmer at lyne ned!

Tidligere DKF-formand Henrik Laugesen takkede for gode samarbejdsår

og roste Ole Rasmussen for loyalitet og ærlighed.

7


uddannelsesteMadag

8 0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

UDDANNELsEsTEMADAG 2009

DANSK KIROPRAKTOR FORENING INVITERER TIL TEMADAG OM

KVALITET OG SAMMENHÆNG

-NU OG I FREMTIDEN

tirsdag den 15. september 2009 kl. 13-17

Syddansk Universitet/Odense – auditorium O100

som de fleste andre sundhedsuddannelser ændrer også kiropraktorernes uddannelseslandskab sig markant

i disse år. studieordningerne for bachelor- og kandidatuddannelsen er revideret, de kiropraktorstuderendes

kliniske undervisning får nye rammer på nyt rygcenter i Middelfart, specialuddannelse

for hospitalskiropraktorer etableres i region syddanmark og efteruddannelsesaktiviteterne udvikles

fortsat på nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (nIKKB).

Bliv opdateret om de nyeste tiltag i kiropraktorernes uddannelseslandskab og deltag i debatten om

udviklingen af og visionerne for fremtidens sundhedsuddannelse - meld dig til dansk Kiropraktor

Forenings uddannelsestemadag senest . september 2009.

deltagelse er gratis, og alle er velkomne.

• Nyt i kiropraktorernes præ- og postgraduate uddannelse

I temadagens første del præsenterer oplæg fra præ- og postgraduate kiropraktoruddannelsesinstitutioner

nye tiltag samt skitserer, hvilke muligheder og udfordringer tiltagene indebærer.

• Hvordan sikre uddannelseskvalitet og sammenhæng nu og i fremtiden?

temadagens anden del består af oplæg fra eksterne parter som lægeforeningen og danske regioner,

der fra hver deres perspektiv forholder sig til uddannelseskvalitet, udviklingstendenser og fremtidens

sundhedsuddannelser.

Program og tilmelding

Programmet offentliggøres på dKF’s hjemmeside: www.kiropraktor-foreningen.dk medio august.

tilmelding til Pia ravn i dansk Kiropraktor Forenings sekretariat:

pr@kiropraktor-foreningen.dk eller 3337 097.

MELD DIG TIL NU!


Shock wave therapy

-vi hjælper dig på vej

Storz Medical AG er verdens førende producent af

chokbølgeapparatur. Sortimentet forhandles eksklusivt

i Danmark af FITPartner Aps.

FITPartner tilbyder såvel den fokuserende som den

radierende teknologi. Hos FITPartner kan du få teknologierne

hver for sig eller samlet i én og samme maskine.

Priser fra kr. 80.000 ekskl. moms

Prisidé for patienten kr. 400,- pr. behandling

For spørgsmål omkring chokbølge behandling, aftale

om demo eller yderligere information om hele sortimentet

- kontakt os på

Telefon 70 204 234 eller info@fitpartner.dk

Den viste model: Storz Masterpuls MP200 - pris kr. 122.400 ekskl. moms. Mulighed

for leasing fra kr. 2.450 ekskl. moms pr. måned.

Tekniske data:

Frekvens: 1-21 Hz. Tryk: 1-5 bar. Leveres inklusive 5 applikatorer (6 mm Accupuncture,

15 mm Standard, Deep Impact, D-Actor 20 mm, D-Actor 35 mm),

undervisning og marketing supportmateriale. Mulighed for tilkøb af V-Actor, som

muliggør vibrationsmassage med op til 35 Hz.

Vesterparken 5C

2630 Taastrup

www.fitpartner.dk


KOrt nyt

FlOT SøGNING TIl UDDANNElSEN

Sundhedsvidenskabeligt fakultet, SDU, oplyser, at 175 har ansøgt

om at blive optaget på Klinisk Biomekanik denne sommer. Dette

antal er ikke kun højere end sidste år, hvor kun 97 ansøgte om

optag på studiet, men også højere end forrige år, hvor 165 søgte

om optagelse. Dermed oplever Klinisk Biomekanik i modsætning til

mange andre videregående uddannelser at være over niveauet før

sidste år, hvor søgningen til videregående uddannelser på landsplan

styrtdykkede.

I alt kan der optages 65 studerende på Klinisk Biomekanik. Sidste

år blev kun 34 ansøgere optaget. Det forventes, at alle 65 studiepladser

fyldes i år.

GIGTPRIS TIl KIROPRAKTOR JøRGEN KIlSGAARD

Gigtforeningen har 27. maj 2009 tildelt kiropraktor, MPH, Jørgen

Kilsgaard, den årlige gigtpris – ’Mobileprisen’.

Prisen gives til Jørgen Kilsgaard for hans banebrydende projekt

KIA (Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse), som omfattede

sygemeldte med smerter i bevægeapparatet i 4 kommuner. KIAprojektet

har vist, at det er muligt at få sygemeldte med problemer

i bevægeapparatet hurtigt tilbage i arbejde på en måde, så de

syge oplever større tilfredshed og færre smerter, samtidig med at

det sparer samfundet for en række udgifter bl.a. til sygedagpenge,

sagsbehandling, sundhedsudgifter m.m.

Jørgen Kilsgaard har været primus motor i projektet, der tager

udgangspunkt i at håndtere sygemeldte i et samarbejde mellem

sundhedssektoren, socialsektoren, arbejdspladsen og den sygemeldtes

dagligliv. De overbevisende resultater har fået kommuner

landet over til at vise stor interesse for dette tværfaglige rehabiliteringskoncept,

og Jørgen Kilsgaard har bl.a. gennem en omfattende

foredragsvirksomhed, bidraget til, at fagfolk inden for rygområdet

nu udvikler deres praksis og igangsætter projekter, der tager afsæt

i KIA-projektets erfaringer og resultater.

Sammen med anerkendelsen får Jørgen Kilsgaard en check på

15.000 kr. Mobileprisen gives til personer, der har gjort en ekstraordinær

synlig indsats for at forbedre forholdene for mennesker

med gigt.

Kiropraktor Jørgen Kilsgaard (th.) fik tildelt Mobileprisen af Gigtforeningens

formand Mikael O. Olufsen (tv) den 27. maj 2009

20 0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

Hele 175 ansøgere har i år søgt ind på Klinisk Biomekanik, SDU. Her et foto

af de 20 nye kiropraktorer, som dimitterede 29. juni 2009.

HAR DU HøRT OM BAlANCEPRISEN?

Regeringen har indstiftet en balancepris for at sætte fokus på, at det

er vigtigt at offentlige og private arbejdspladser har en god balance

mellem familie- og arbejdsliv. Formålet med prisen er at sprede viden

og skabe opmærksomhed om forskellige arbejdspladsers initiativer,

der er med til at give en god balance i familiers hverdag.

Er jeres arbejdsplads et godt eksempel? Offentlige arbejdspladser,

små og mellemstore private virksomheder og større private virksomheder

kan indstilles til prisen. Så send et ansøgningsskema og

læs på www.ism.dk/balanceprisen, om hvordan jeres arbejdsplads

kommer med i konkurrencen om årets balancepris. Der er ansøgningsfrist

den 31. august 2009.

Kiropraktorassistent søges!!

Nye udfordringer til dig!!

Dansk kiropraktor i Tysklands skønneste by Hamborg, søger

en afløser for min nuværende danske kiropraktorassistent.

Der er tale om Hamborgs største og ældste klinik, og vi har

byens absolut bedste ry!! Super moderne klinik i super

exklusive lokaler og naturligvis med elektronisk journalføringssystem.

I klinikken behandles udelukkende efter

Gonstead-systemet. Er du ikke endnu Gonstead-kiropraktor

skal du i det mindste være indstillet på at blive det!

Har du masser af gå på mod og lyst til rigtig at tage fat?

Hvis et travlt miljø ikke afskrækker dig – så ring!!

Indtjeningsmulighederne er på baggrund af de tyske forhold

meget bedre end i Danmark!!

Tiltrædelse: - as soon as possible eller senest efteråret 2010!!

René Øhlenschlæger

Doctor of Chiropractic

Palmer College of Chiropractic

0049-172 45 33 434

www.chiropraxis-hamburg.de


VERDENSNYHED - BTL SHOCKWAVE

Giv dine patienter det bedste af det bedste, BTL

shockwave – hurtigere, mindre smerte og billigere

– GRATIS FREMVISNING – MULIGHED FOR LEASING

Den første SHOCKWAVE i verden med mulighed for

kombineret laser, ultralyd og TENS

Indbygget leksikon med stor farve touch skærm

Tryk på den lidelse du ønsker at behandle, alt er forindstillet, læs

beskrivelse hvad der sker, hvor ofte du skal behandle, og hent

billede frem på skærmen hvor du skal behandle.

ANNONCE

• Effektivt til smerte og muscoskeletal lidelser

• Let at anvende

• Hovedgrupper af behandling for orthopaedics, rehabilitation, og

sportsmedicin

• Unik mulighed for opgradering til andre behandlingsmetoder som

elektroterapi, Laser, Ultralyds behandling

• Op til 5 bar

• Høj frekvens op til 22 Hz

• Burst mode for ekstra sensitive patienter

• 8.4’’ farve touch screen

• Terapeutiske leksikon med anatomiske billeder og beskrivelser

• Bruger diagnoser, samt programmerede diagnoser

• Den mest konfortable shockwave pistol med ergonomisk håndtag

• BTL´s top vogn for transport på klinikken

• Gem patientjournaler i Shockwaven for hurtigere indstilling

• Ekstra applikator til yderligere 750.000 skud

INTRODUKTIONSTILBUD KUN 108.000 + moms, Normalpris

118.000 + moms – Inklusiv privatundervisning,

RING IDAG OG BESTIL FREMVISNING PÅ 76940877

Acupunctureshop.com, Vesterbækvej 31 Sig, Varde – 76940877

– info@acupunctureshop.com www.acupunctureshop.com

Acupunctureshop.com er en af Europas førende inden for klinik-

udstyr, med over 3000 produkter og 5200 kunder i Danmark.

Distributører i en lang række Europæiske lande. Vi sælger til 70%

af de danske sygehuse.

KIROPRAKTOREN NR.3 2009 02


MarKedsPladsen

xxx

LEDIGE STILLINGER

KIROPRAKTOR SøGES TIL LEMVIG

Tværfaglig kiropraktisk klinik i Lemvig søger kiropraktor. Vi

har forrygende travlt og mangler hænder her. Her i Vestjylland

er der smukt og dejligt. Super sted for børn at vokse op, billige

huse og vestjysk humør.

Tværfaglighed, kurser,videreudvikling, godt arbejdsmiljø,

patienten i fikus, er en selvfølge her.

Vi bruger Medwindjournalsysten og er lige nu 1 kiropraktor

og 1 fysioterapeut. Kom og vær med at sætte dit præg på

klinikken.

Henvendelse til: Kiropraktisk klinik Lemvig, v. Hanne Rytz,

mail: hannerytz@kiropraktorlemvig.dk, tlf: 62661936

KIROPRAKTOR SøGES På FyN

Kiropraktisk Klinik i Ringe søger en fuldtidskiropraktor til øjeblikkelig

tiltrædelse. Du vil overtage en

allerede eksisterende stilling, så der bliver nok at se til. Du kan

læse mere om klinikken på www.kiroringe.dk.

Jeg glæder mig til at høre fra dig, mette.amstrup@kiroringe.

dk tlf: 66112131, mobil: 61398162

TURNUSASSISTENT/ASSISTENT SøGES

Er du kiropraktor eller studerende på 9. eller 10. semester, så

er vi måske stedet du mangler. Vi er en stor tværfaglig kiropraktorklinik

med 4 kiropraktorer, 1 fysioterapeut og 1 kraniosakral

terapeut. Vi arbejder meget med et meget spændende

koncept kaldet DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilization,

according to Pavel Kolar). Kort fortalt handler det om, hvordan

man evaluerer og påvirker kvaliteten af bevægeapparatets

funktion gennem refleksstimulering af “styresystemet” i CNS,

fulgt op af bevidst stabilitetstræning. Se evt. www.rehabps.

com. Undertegnede er den eneste certificerede DNS-instruktør

i Danmark. Inden for dette koncept bruger vi selvfølgelig

alle de kendte teknikker fra kiropraktikkens og fysioterapiens

verden, men vi føler vi kommer et lag dybere end blot symptombehandling.

Vi kommer til at mangle dig fordi den ene af vores assistenter

flytter i løbet af 1 /2 -1 år, alt afhængigt af hvornår du kan

begynde. Vi glæder os til at høre fra dig.

Henvendelse: Kiropraktor Jesper Andersen, RygCenter

Skjern, Bredgade 38,2.sal, 6900 Skjern. tlf 9735 3611,

e-mail: hau@skjern-net.dk. www.rygcenterskjern.dk

RyGCENTER DJURSLAND SøGER KIROPRAKTOR/TURNUSASS.

Til klinikkerne i Grenaa, Rønde og Ebeltoft søger jeg senest

fra 1. oktober en engageret og energisk kollega, 37 timer om

ugen.

Vi er 3 kiropraktorer, fysioterapeut, massører og sekretærer.

Vi har rehabiliteringsafdelinger, digital røntgen, chokbølgeterapi

og bruger akupunktur. Journalsystem: Medwind.

Der er smukt på Djursland og vejen asfalteret helt til Grenaa.

Er du interesseret så kontakt mig: Niels Klougart,

Kannikegade 10, 1. tv, 8500 Grenaa.

tlf. 86324400, mobil 22328476, e-mail: klougart@get2net.dk

22 0KIROPRAKTOREN NR.4 2009

DyNAMISK KIROPRAKTOR SøGES

En af Danmarks ældste og velrenommerede klinikker søger ny

kiropraktor. Vi har altid lagt vægt på høj klinisk standard, og

vi forventer, at du kan leve op til denne standard.

Som noget unikt er der på klinikken formuleret en praksisinstruks,

hvor vi i detalje beskriver undersøgelse og behandling

af vore patienter.

Er du en ildsjæl og brænder du for tværfaglighed, er jeg

åben over for videre udvikling af klinikken, hvorved du kan få

en mulighed for at forme din egen fremtid.

For nuværende er der en 30 timers stilling, som evt. kan

konverteres til en fuldtidsstilling. Er du den rette person, kan

det være din start på egen praksis.

Ansøgningsfrist 20. august 2009 – tiltrædelse efter aftale.

Skriftlig henvendelse til: Kiropraktor Carsten Hviid,

Banegårdsplads 4, 8000 århus C, tlf. 86181700,

E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk, www.kiropraktor-hviid.dk

KøB / SALG / LEJE

REGION MIDT – åRHUS KLINIK SæLGES

Velegnet til starter og/eller udvikler.

Billetmærke 4-2009 for info:

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2.tv.

1363 København K

Al henvendelse vedr. annoncering rettes direkte til Tuen-media, annonce@tuen.dk. Deadline nr. 5: 11/9 2009.

Bemærk: Maks. antal ord i rubrikannoncer på markedspladsen er 80.


Tag en rask besluTning

Frivillig behandlingsForsikring For medlemmer aF dkF

ANNONCE

behandlingsforsikringen etableres separat udover pensionsordningen. du kan vælge selv at tilmelde

dig, eller den enkelte klinik kan vælge at tilmelde alle medarbejdere obligatorisk. hvis klinikken indgår

en obligatorisk aftale for alle medarbejdere, er der skattefrihed for prisen. du kan også tilmelde

din familie.

den årlige pris for kiropraktorer udgør 1.995 kr. Prisen er den samme for ægtefællen eller samleveren.

læs mere om behandlingsforsikringen på www.willisview.dk/kiropraktor-foreningen, hvor du også

kan hente en tilmeldingsblanket under behandlingsforsikring. du kan også kontakte bo Thomas

nielsen fra Willis på tlf. tlf. 88 13 97 31 eller e-mail btn@willis.dk.

behandlingsgaranTi

behandlingsFrihed

smÅ og sTore skader

Tidligere skader (eFTer 2 År)

ogsÅ dÆkning aF Familien


Afsender:

Dansk Kiropraktor Forening

Vendersgade 6, 2. tv.

1363 København K.

ID-Nr.: 45047

Salg og service

af behandlingsborde

F. L. Automatic er leverandør af

behandlingsborde til kiropraktorer.

Gennem mere end 20 år har vi leveret

behandlingsborde fra Atlas, Lloyd og Zenith

samt renoverede behandlingsborde

til danske, svenske, norske og tyske kiropraktorer.

Vi fremstiller også automatiksystemer

til påmontering på stort set alle typer

behandlingsborde.

F.L. Automatic

Haslund Klostervej 23

8900 Randers

Tlf: +45 8644 5122

Fax: +45 8644 5152

www.flautomatic.dk

Forny et ældre behandlingsbord!

Vores motor- og hydrauliksystem gør det

nemt at betjene et ældre behandlingsbord,

der normalt kræver en manuel og anstrengt

betjening. Systemerne giver ældre behand-

lingsborde nøjagtig den samme lette betje-

ning, som findes på nye behand-lingsborde.

Reservedele

Vores veludstyrede værksted gør det desuden

muligt for os at fremstille specielle reservedele.

Det kan f.eks. være en specifik reservedel til et

specielt eller udgået behandlingsbord – eller

dele til røntgenudstyr.

Et godt tilbud

Se også vores aktuelle lagerliste over

renoverede behandlingsborde på

www.flautomatic.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!